Tuesday, August 31, 2010

మహానగరంలో మాయగాడు--1984
సంగీతం::సత్యం 
రచన::ఆత్రేయ 
గానం::S.P.బాలు, P.సుశీల

పల్లవి::

శ్రీ గజ వదనం భవతరణం 
శ్రీ గజ వదనం భవతరణం 
సేవిత దేవగణం శితజన పోషణం

శ్రీ గజ వదనం..మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ 
శ్రీ మద్రమారమణ గోవిందో హరి
శ్రీ మద్రమారమణ గోవిందో హరి
శ్రీ మద్రమారమణ గోవిందో హరి
నేనిప్పుడు చెప్పబోయేది హరికథ కాదు..ఏవిటయ్యా అంటే సిరి కథ
మానవుడు జీవితంలో ఏమైనా పోగొట్టుకోవచ్చు కానీ
ఏపరిస్థితుల్లోనూ పోగొట్టుకోకూడనిదీ ఒక్కటే ఒక్కటి ఉన్నది
ఏవిటయ్యా అది ?? 
ఏవిటంటే సావధాన చిత్తులై ఆలకించండి

అమరావతి పట్టణమేలుచుండె అమరేశుండను రేడూ
అతనెలాంటి వాడయ్యా
భూపాలుడు..అనుపమ సద్గుణ శీలుడూ
భూపాలుడు..ఆశ్రిత సజ్జన లోలుడూ
అపర కుబేరుడు అభినవ కర్ణుడు భూపాలుడు
అతని యశము దశ దిశలు పాకగా దేవతలదిగని బిక్కురు మనగా
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ 
ఆ మహారాజు గొప్పతనానికి అసూయపడ్డ దేవతలు ఏం చేశారయ్యా అంటే
శనిని పిలిచినారు శనైశ్చరుని పిలిచినారు
శనిని పిలిచినారు శనైశ్చరుని పిలిచినారు
ఆ మనుజేశుని మహిమను కనుగొని రమ్మనీ..నేడే పొమ్మనీ 
ధరణికంపినారు..శనిని ధరణికంపినారు 

అహో భూపతీ వింటిని నీ కీర్తీ
అహో భూపతీ వింటిని నీ కీర్తీ
అవనీశుడను అభ్యాగతుడను భవతి భిక్షాం దేహీ
భవతి భిక్షాం దేహీ

బ్రాహ్మణోత్తమా అభివందనము 
మీ సత్కారము నా నిత్యధర్మము 
బ్రాహ్మణోత్తమా అభివందనము 

నిలు నిలు తనయా నీకీ తొందర తగదయ్యా
నిలు నిలు తనయా నీకీ తొందర తగదయ్యా 
ఎవరమ్మా నీవు నన్నెందులకిటులాపెదవు
ధాన్య లక్ష్మిని నేను ధారపోయకు నన్నూ
ధాన్య లక్ష్మిని నేను ధారపోయకు నన్నూ
ఆ కపట బ్రాహ్మణుడు కుటిల శనైశ్చరుడూ
నీ కలిమిని కీర్తిని దోచ వచ్చినాడూ
శని ఐనను హరి ఐనను ముని ఐనను దేహి అనుచు ముంగిట నిలవన్
వెనుకాడి ఆడితప్పుట ఇనకులమున లేదు లేదు ఎరుగవె తల్లీ..ఈ
ఎరుగవె తల్లీ..ఈ ఈ ఈ

ఇదే నీ నిర్ణయమైన కుదరదు నీ ఇంట నేను కొలువుండటన్
ఇది నీ విధి అనుకొందున్..పృధివీశా..పోవుచుంటి ప్రీతుండగుమా
పృధివీశా..పోవుచుంటి ప్రీతుండగుమా
పృధివీశా..పోవుచుంటీ
అని ధాన్యలక్ష్మి ఇల్లు వీడి వెళ్ళిపోయినదట

అంతట శని..ఓ మహరాజా ఆశ్రితభోజా
ఓ మహరాజా ఆశ్రితభోజా..ధాన్యమును ఒసగిన చాలా
ధనమునీయవలదా..ఆఆఅ
పొరపాటాయెను భూసురా..సరగున తెచ్చెద ధనమూ

ధరణీశా ఆగు ఆగు ధనలక్ష్మిని నేను
ధరణీశా ఆగు ఆగు ధనలక్ష్మిని నేను
శనికి నన్ను ఇవ్వకుమా..వినుము నాదు హితము
మాట తప్పలేను నీ మాటను వినలేను
విడలేను దాన గుణము..వినుము నాదు శపధము

అనగానే ధనలక్ష్మి కూడా ధాన్యలక్ష్మి దారినే వెళ్ళిపోయిందట
శని అడిగింది అడగకుండా అడుగుతున్నాడటా మహరాజు అడిగింది అడిగినట్లే ఇచ్చాడటా
ఆవిధంగా అష్టలక్ష్ముల్లో ఏడుగురు లక్ష్ములు వెళ్ళిపోయారటా..తదనంతరమున 

రాజా ఇచ్చినంతనే గొప్పనుకోకు ఇచ్చి ఏమి ఫలము 
నీవు ఇచ్చి ఏమి ఫలము 
ఇన్ని సిరులతో ఒంటరిగా నే ఎటుల వెళ్ళగలను
రాజభటులను వెంట పంపమందురా 
భటులు వచ్చినంత నాకు రాదు ధైర్యము
ధీరుడవూ నీవే నా వెంట నడువుము 
చిత్తం తృటిలో వచ్చెదన్

ఓయీ రాజా..అన్ని లక్ష్ములను నిర్లక్ష్యపరిచితివి నీవు 
అన్ని లక్ష్ములను నిర్లక్ష్యపరిచితివి నీవు
నేనుమాత్రమూ నీకు అండగా ఏల ఉండవలయు 
ఎవరు తల్లీ నీవు 
ధైర్య లక్ష్మిని నేను 
నమో ధైర్య లక్ష్మీ నమో ధీర లక్ష్మీ నమో వీర లక్ష్మీ నమో
నీవు నాఅండగా దండగా నున్న మరే లక్ష్మీ లేకున్న 
నాకెట్టి లోపమ్ము రాదన్న ధైర్యమ్ముతో
సప్త లక్ష్మీ వియోగమ్ము సైతమ్ము నిర్లక్ష్యమున్ జేసితిన్
రాజ్యమున్ గీజ్యమున్ పోయినన్ గానీ నిను నేను పోనిత్తునా 
పేదరికమునైనా భరియింపగలనుగాని పిరికినై జీవింతునా
కాన నాయింట నిలకడై నీ ఉండగా గీటు గీచితిని ఇది దాటరాదు 
సూర్య చంద్రుల పై ఆన..చుక్కలఆన..నీ పదముల ఆన
నా నిత్య సత్య వ్రతమ్ముపై ఆన సకల దేవతల ఆన..ఆఆఆఆఆఆ
అని ధైర్యలక్ష్మినే బంధించిన రాజు ధైర్యమునకు శని గుండె ఝల్లుమని 
ఇక తన పని చెల్లదనీ..అదృశ్యుడైనాడట
శ్రీ మద్రమారమణ గోవిందో హారి

అటుపైన నగరు విడిచి వెళ్ళిన ఏడుగురు లక్ష్ములు ధైర్యలక్ష్మి లేనందున 
దిక్కుతోచక భయభ్రాంతులై నగరుకే వెనుదిరిగి వచ్చినారట
ఒక్క ధైర్యలక్ష్మినే కాపాడుకున్న ఆ మహారాజుకు
మిగిలిన అన్ని లక్ష్ములు తమంతట తామే సమకూరిన ఈ శుభసమయంలో
శ్రీ మద్రమారమణ గోవిందో హారి
మహా భక్తులారా ఈ సిరికథ మనకి భోధించే మహత్తర సత్యం ఏమిటయ్యా అంటే

భయమే నీ శత్రువు ఓ మనిషీ భయమే నీ మృత్యువు 
కష్ట నష్టములు కలిగిన వేళ ఆపదలేవో పైబడు వేళ 
ఉన్నవి అన్నీ కోలుపోయినా ఉండవలసినది గుండె ధైర్యమూ
ధైర్యమే ఐశ్వర్యమూ..ఓ మనిషీ ధైర్యమే నీ విజయమూ 
ఏదీ అందరూ ఒక్కసారి..ధైర్యే సాహసే లక్ష్మీ

సీతారామ కల్యాణం--1961::తిలక్‌కామోద్::రాగంసంగీతం::గాలిపెంచెల నరసింహారావు
రచన::సముద్రాల రాఘవాచార్య 
గానం::P. సుశీల
తారాగణం::N.T. రామారావు,B.సరోజాదేవి,గుమ్మడి,నాగయ్య,కాంతారావు,గీతాంజలి,హరనాధ్
తిలక్‌కామోద్::రాగం 

పల్లవి::

వీణా..ఆఆఆఆ..పాడవే..ఏఏఏ..రాగమయీ 
పాడవే  రాగమయీ వీణా 
పాడవే..రాగమయీ 
లంకానాధుని..రమణీయగాధ    
లంకానాధుని..రమణీయగాధ 

పాడవే..రాగమయీ 

చరణం::1

రాగములో..అనురాగము కలిపి 
రాగములో..అనురాగము కలిపి

శివ యోగములో భోగము తెలిపి 
జగమే ప్రేమకు నెలవును చేసే 
జగమే ప్రేమకు..నెలవును చేసే
రసికావతంసుని..రమణీయ గాధ 

పాడవే..రాగమయీ

చరణం::2

వీణా మాధురి..శివుమురిపించి   
వీణా మాధురి..శివుమురిపించి        
విక్రమ ధాటిని..అమరులనుంచి 
కనుల సైగల..నా మనసేలే              
కనుల సైగల..నా మనసేలే
కైకసి సూనుని కమనీయ గాధ 

పాడవే రాగమయీ 
వీణా పాడవే రాగమయీ 
రాగమయీ..ఈఈఈఈ..రాగమయీ..ఈఈఈ

Saturday, August 28, 2010

పల్లవి అనుపల్లవి--1983సంగీతం::ఇళయరాజా
రచన::రాజశ్రీ 
గానం::S.P.బాలు,S.జానకి

పల్లవి::

లలలా లలలా లలలా లలాలా
లలలా లలలా లలలా లలాలా
ఉహూహూ అహాహహా లలలలాలల లల
కనులు కనులు..కలిసే సమయం
మనసు మనసు..చేసే స్నేహం
నీ చేరువలో నీ చేతలలో..వినిపించెను శ్రీ రాగం
కనులు కనులు..కలిసే సమయం
మనసు మనసు..చేసే స్నేహం

చరణం::1

నీ నవ్వులో విరిసె మందారము..నీ చూపులో కురిసె శృంగారము
నీ మాటలో ఉంది మమకారము..నా ప్రేమకే నీవు శ్రీకారము
పరువాలు పలికేను సంగీతము..నయనాలు పాడేను నవ గీతము
నేనే నీకు కానా ప్రాణం.. నీవే నాకు కావా లోకం
కనులు కనులు..కలిసే సమయం
మనసు మనసు..చేసే స్నేహం

చరణం::2

నీ గుండె గుడిలో కొలువుండని..నీ వెంట నీడల్లే నను సాగని
నీ పూల ఒడిలో నను చేరని..నీ నుదుట సింధురమై నిలవని
చెవిలోన గుసగుసలు వినిపించని..ఎదలోన మధురిమలు పండించని
నీలో నేనే కలగాను..రోజూ స్వర్గం చూడాలంట
కనులు కనులు..కలిసే సమయం
మనసు మనసు.. చేసే స్నేహం
నీ చేరువలో నీ చేతలలో.. వినిపించెను శ్రీ రాగం

Wednesday, August 25, 2010

చక్రధారి--1977
సంగీతం::G.K.వేంకటేష్
రచన::ఆత్రేయ
గానం::P.సుశీల

పల్లవి::

పోరా పోకిరి పిలగాడా..పోరా పోకిరి పిలగాడా
పొద్దుటి నుండి ఒకటే పోరు పోరా
పొద్దు ఎరుగనీ హద్దు ఎరుగనీ కొత్త బిక్షగాడివిరా
అరె..పోరా పోకిరి పిలగాడా...

చరణం::1

ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..
ఇందాకనే సంతలో నన్ను చూసావూ
ఏమైదనీ ఇంతలో కన్నుగీటావు
నీకన్న చిన్నదాన్నీ చాటున్నదాన్నీ
నీలా తెగింపు నాకు రాని...
అరె..పోరా పోకిరి పిలగాడా..

చరణం::2

సందేళ్ళకూ రమ్మనీ సైగ చేసావు
పదిమందిలో జిమ్మడా పైట లాగావు
నా పైటగాలీ నీకూ..ఇస్తుంది కైపూ
నా పైటగాలీ నీకూ..ఇస్తుంది కైపూ
బుధిగ వెళ్ళి నిద్దుర పోరా...
అరె..పోరా పోకిరి పిలగాడా...

చరణం::3

ఒ..ఒ..ఒ..ఒ..ఒ..ఊ..ఊ..ఊ..
రేపల్లెలో కృష్ణుడే అనుకొన్నావా
మా పల్లెకూ రాముడే అని తలిచావా
నీకన్న పురుషులు వేరే మా ఊర లేరా
సైగలు మాని సరిగా పోరా...

అరె..పోరా పోకిరి పిలగాడా
పొద్దుటి నుంచి ఒకటే పోరు పోరా
పొద్దు ఎరుగనీ హద్దు ఎరుగనీ కొత్త బిక్షగాడివిరా
అరె..పోరా పోకిరి పిలగాడా...

విచిత్రబంధం--1972
సంగీతం::K.V.మహాదేవన్
రచన::ఆచార్య,ఆత్రేయ
గానం::ఘంటసాల,P.సుశీల


అందమైన జీవితమూ..అద్దాల సౌధము
చిన్న రాయి విసిరినా..చెదరిపోవును
ఒక్క తప్పు చేసినా ముక్కలే మిగులును

అందమైన జీవితమూ అద్దాల సౌధము
చిన్న రాయి విసిరినా చెదరిపోవును
ఒక్క తప్పు చేసినా ముక్కలే మిగులును
అందమైన జీవితమూ..అద్దాల సౌధము

నిప్పు వంటి వాడవు..తప్పు చేసినావు
ఎంత తప్పు చేసినావు
క్షణికమైన ఆవేశము..మనుసునే చంపింది
నిన్ను పసువుగా మార్చింది

నీ పడచుదనం దుడుకుతనం..పంతాలకు పోయింది
పచ్చనైన నీ బ్రతుకును..పాతాళానికి లాగింది
నిన్ను బలిపసువుగా మార్చింది
అందమైన జీవితమూ..అద్దాల సౌధము

ఎవరిది ఈ నేరమని ఎంచి చూడదూ..లోకం ఎంచి చూడదూ
ఏదో పొరపాటని మన్నిచదూ..నిన్ను మన్నిచదూ

అరిటాకు వంటిదే ఆడదాని శీలమూ
అరిటాకు వంటిదే ఆడదాని శీలమూ
ముల్లు వచ్చి వాలినా..తాను కాలు జారినా
ముప్పు తనకే తప్పదు..ముందు బ్రతుకే ఉండదూ

ఛిన్న రాయి విసిరినా చెదరిపోవునూ
ఒక్క తప్పు చేసినా ముక్కలే మిగులును
అందమైన జీవితమూ..అద్దాల సౌధము

Tuesday, August 24, 2010

చక్రధారి--1977

సంగీతం::G.K.వేంకటేష్
రచన::D.సినారె
గానం::P.సుశీల

పల్లవి::


నాలో ఏవేవో వింతలూ గిలిగింతలూ ఈవేళా
అడుగుల అలజడిలో..తలపుల వరవడిలో
చెలరేగే తుళ్ళింతలు..చెలరేగే తుళ్ళింతలూ

వయసొచ్చిందే పిల్లా..వరదొచ్చిందే పిల్లా
ఆపైన ఓయమ్మా..అల్లోనేరేళ్ళో ఈపైన ఓపలేని ఎన్ని పరవళ్ళో
ఆహహా...ఆ ఆ అ ఆ ఆ ఆ ఆ

చరణం::1

తొలకరి గాలి తొందరలాయే
ఉలిపిరిపైటామెలికువలాయే
తొలకరి గాలి తొందరలాయే
ఉలిపిరిపైటామెలికువలాయే
ఆహా..
మబ్బులు చూస్తుంటేమగతే వస్తుంటే
మబ్బులు చూస్తుంటేమగతే వస్తుంటే
నేలకరిగిపోయే..అరికాలు నిలవదాయే
ఏమాంటావే..ఏమంటావే..
ఈ మేనిలోని మెరుపులెందుకంటావే

వయసొచ్చిందే పిల్లా..వరదొచ్చిందే పిల్లా
ఆపైన ఓయమ్మా..అల్లోనేరేళ్ళో ఈపైన ఓపలేని ఎన్ని పరవళ్ళో

చరణం::2

తరగల్లోన తనువేమాయే
పరువంపొంగీ నురుగైపోయే ..అహాహా అహా..
తరగల్లోన తనువేమాయే
పరువంపొంగీ నురుగైపోయే ..అహాహా అహా..
నీళ్ళకు వళ్ళుస్తే..జల్లుకు మనసిస్తే..
నీళ్ళకు వళ్ళుస్తే..జల్లుకు మనసిస్తే..
చల్లని సెగలాయే ఎద ఝల్లని గుబులాయే
ఏమంటావే ఏమంటావే..
ఈ వింతవింత విసురులు ఎందుకంటావే

వయసొచ్చిందే పిల్లా..వరదొచ్చిందే పిల్లా
ఆపైన ఓయమ్మా..అల్లోనేరేళ్ళో ఈపైన ఓపలేని ఎన్ని పరవళ్ళో

నాలో ఏవేవో వింతలూ గిలిగింతలూ ఈవేళా
అడుగుల అలజడిలో..తలపుల వరవడిలో
చెలరేగే తుళ్ళింతలు..చెలరేగే తుళ్ళింతలూ

Monday, August 23, 2010

తేనె మనసులు--1987
సంగీతం::బప్పీలహరి 
రచన::వేటూరి
గానం::P.సుశీల  
తారాగణం::కృష్ణ,జయప్రద,సుహాసిని,గుమ్మడి.

పల్లవి::

ఓఓఓ..ఆలారే..ఆలారే..ముకుందా మురారే
కృష్ణయ్యా వచ్చేదీనాడే..మా ఇంట విందారగించగా
ఆలారే..ఆలారే..ముకుందా మురారే
కృష్ణయ్యా వచ్చేదీనాడే..మా ఇంట విందారగించగా
మా ఇంట విందారగించగా..మా ఇంట విందారగించగా

చరణం::1

ఓఓఓ..ఓ..ఓ..పచ్చాకర్పూరాలేసి గుమ్మపాలల్లో
తేనే పొంగళ్ళే పోసీ వెన్నా జున్నుల్లో..విందులే..చేయనా
పచ్చాకర్పూరాలేసి గుమ్మపాలల్లో
తేనే పొంగళ్ళే పోసీ వెన్నా జున్నుల్లో..విందులే..చేయనా
వేణూ గానాలెన్నో ఈ రాధా గుండెల్లో
మౌన గాథలెన్నో ఈ పేద గుండెల్లో
పాడనా..ఆ..ఊపిరై..రాధాలోలా

ఆలారే..ఆలారే..ముకుందా మురారే
కృష్ణయ్యా వచ్చేదీనాడే.. మా ఇంట విందారగించగా
మా ఇంట విందారగించగా

చరణం::2

ఓఓఓ..ప్రేమ కుటీరం మాదీ పేద కుటీరం
కృష్ణ సంగీతం మదిలో బృందావిహారం
ప్రేమే నా..ఆ..ప్రాణమూ
ప్రేమ కుటీరం మాదీ పేద కుటీరం
కృష్ణ సంగీతం మదిలో బృందావిహారం
ప్రేమే నా..ప్రాణమూ
ప్రేమే ఆతిధ్యమ్..నీకూ ప్రేమే ఆహ్వానం
ప్రేమే నా జీవం..కృష్ణ ప్రేమే నాదైవం
స్నేహమే..ఏ..ప్రాణమూ..మ్మ్..రాధాలోలా

ఆలారే ఆలారే..ముకుందా మురారే
కృష్ణయ్యా వచ్చేదీనాడే..మా ఇంట విందారగించగా
మా ఇంట విందారగించగా
ఆలారే ఆలారే..ముకుందా మురారే
కృష్ణయ్యా వచ్చేదీనాడే..మా ఇంట విందారగించగా
మా ఇంట విందారగించగా

Sunday, August 22, 2010

విచిత్రబంధం--1972సంగీతం::K.V.మహదేవన్
రచన::ఆత్రేయ
గానం::ఘంటసాల,P.సుశీల


వయసే ఒకపూలతోట
వలపే ఒక పూలబాట
ఆతోటలో..ఆ బాటలో..
పాడాలీ తీయని పాట..

పాడాలీ తీయని పాట

:::1


పాలబుగ్గలు ఎరుపైతే..హో
లేతసిగ్గులు ఎదురైతే..హో..హో
పాలబుగ్గలు ఎరుపైతే..ఆఆఆ
లేతసిగ్గులు ఎదురైతే..
రెండు మనసులు ఒకటైతే..
పండువెన్నెలతోడైతే

రెండు మనసులు ఒకటైతే..
పండువెన్నెలతోడైతే
కోరికలే..తీరెనులే..
పండాలీ వలపుల పంటా

.పండాలీ వలపుల పంటా

:::2


నీ కంటి కాటుక చీకటిలో..
పగలు రేయిగ మారెనులే

నీ కంటి కాటుక చీకటిలో..
పగలు రేయిగ మారెనులే
నీ కొటెనవ్వుల కాంతులలో..
రేయి పగలై పోయేనులే

నీ కొటెనవ్వుల కాంతులలో..
రేయి పగలై పోయేనులే
నీ అందమూ..నాకోసమే..
నీ మాట ముద్దులమూటా

నీ మాట ముద్దులమూటా

:::3

పొంగిపోయే పరువాలూ..హో
నింగినంటె కెరటాలు..ఆఆ..2
చేరుకొన్నవి తీరాలూ..
లేవులే,,ఇక దూరాలూ..2
ఏనాటికీ..మనమొక్కటే..
ఒక మాటా..ఇద్దరినోటా..2

వయసే ఒకపూలతోట
వలపే ఒక పూలబాట
ఆతోటలో..ఆ బాటలో..
పాడాలీ తీయని పాట..2

విచిత్రబంధం--1972సంగీతం::K.V.మహదేవన్
రచన::ఆత్రేయ
గానం::ఘంటసాల,P.సుశీల


చీకటి వెలుగుల రంగేళి జీవితమే ఒక దీపావళి
చీకటి వెలుగుల రంగేళి జీవితమే ఒక దీపావళి
మన జీవితమే ఒక దీపావళి
అందాల ప్రమిదల ఆనంద జ్యోతుల ఆశలవెలిగించు దీపాల వెల్లి
చీకటి వెలుగుల రంగేళి..జీవితమే ఒక దీపావళి
మన జీవితమే ఒక దీపావళి...

అక్కయ్య కన్నుల్లో మతాబులు
ఏ చక్కని బావతో జవాబులు
మాటల్లో వినిపించు చిటపటలు
మాటల్లో వినిపించు చిటపటలు
ఏ మనసునో కవ్వించు గుసగుసలు
లల్లలా..హహహా..ఆ..ఆ..ఆ..
చీకటి వెలుగుల రంగేళి..జీవితమే ఒక దీపావళి
మన జీవితమే ఒక దీపావళి...

అల్లుళ్ళు వస్తారు అత్తవారిళ్ళకు
మరదళ్ళు చూస్తారు మర్యాద వాళ్ళకు
బావా బావా పన్నీరూ బావను పట్టుకు తన్నేరు
బావా బావా పన్నీరూ బావను పట్టుకు తన్నేరు
వీధి వీధి తిప్పేరు వీసెడు గుద్దులు గుద్దేరు
అహహహహ...
చీకటి వెలుగుల రంగేళి..జీవితమే ఒక దీపావళి
మన జీవితమే ఒక దీపావళి...

అమ్మాయి పుట్టింది అమాసనాడు
అసలైన గజదొంగ అవుతుంది చూడు
పుట్టిన రోజున దొరికాడు తోడు
పున్నమినాటికి అవుతాడు తోడు
అహహ అహహహ అహ ఆ ఆ ఆ
చీకటి వెలుగుల రంగేళి..జీవితమే ఒక దీపావళి
మన జీవితమే ఒక దీపావళి...

Saturday, August 21, 2010

అమెరికా అబ్బాయి--1987
సంగీతం::S. రాజేశ్వరరావు
రచన::D.సినారె
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల

పల్లవి::

నీవు బొమ్మవా..ఉహూ
ముద్దు గుమ్మవా..ఊహూ హు హు
మనసు దోచే మరుమల్లె కొమ్మవా..అహా..అహా..ఆ..అహహాహా

పలుకవా ప్రియా ప్రియా..తెలుపవా ప్రియా ప్రియా
వలపు వీణలు మీటిన క్షణం..మలుపు తిరుగును జీవిన పధం
నీవో సగం నేనో సగం..ఒకటే జీవితం..

పలుకవా ప్రియా ప్రియా..తెలుపవా ప్రియా ప్రియా
వలపు వీణలు మీటిన క్షణం..మలుపు తిరుగును జీవిన పధం
నీవో సగం నేనో సగం..ఒకటే జీవితం
పలుకవా ప్రియా ప్రియా..తెలుపవా ప్రియా ప్రియా

చరణం::1

నీవెవరో ఊర్వశివి..మురిపించే ప్రేయసివి
తలపులలో మెరిశావు..నా మదిలో వెలిశావు
సన్నిధిలో సరాగాలు..పెన్నిధిగా ప్రసాదించు
సన్నిధిలో సరాగాలు..పెన్నిధిగా ప్రసాదించు
ఆశా రధం..సాగే రిథం నీవే తెలుపవా
పలుకవా ప్రియా ప్రియా..తెలుపవా ప్రియా ప్రియా

చరణం::2

కదలని నీ కన్నులలో కళలెన్నో కన్నాను
ముసిముసి నీ నవ్వులలో గుసగుసలే విన్నాను
పచ్చని కల ఫలించాలి..వెచ్చని జత సుఖించాలి
పచ్చని కల ఫలించాలి..వెచ్చని జత సుఖించాలి 
మన ఈ కథ..మమతల సుధా..చెలిమే సంపదా


పలుకవా ప్రియా ప్రియా..తెలుపవా ప్రియా ప్రియా
వలపు వీణలు మీటిన క్షణం..మలుపు తిరుగును జీవిన పధం
నీవో సగం..నీవో సగం..ఒకటే జీవితం
పలుకవా ప్రియా ప్రియా..తెలుపవా ప్రియా ప్రియా
పలుకవా ప్రియా ప్రియా..తెలుపవా ప్రియా ప్రియా
లలలాలల లలాలలాలాల్లా 

Friday, August 20, 2010

భాగ్య చక్రం--1968


సంగీతం::పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు 
రచన::పింగళి
గానం::ఘంటసాల
Film Directed By::Kadiri Venkata Reddy
తారాగణం: N.T. రామారావు, B. సరోజాదేవి, రాజనాల, గీతాంజలి, పద్మనాభం, ముక్కామల

పల్లవి::

కుండ కాదు కుండకాదు..చినదానా
నా గుండెలదరగొట్టినావే..చినదానా
కుండ కాదు కుండకాదు..చినదానా
నా గుండెలదరగొట్టినావే..చినదానా

చరణం::1

పరుగిడితే అందాలన్నీ..ఒలికిపోయెనే
తిరిగిచూడ కన్నులలోనా..మెరుపు మెరిసినే
ఒలికిన అందాలతో..మెరిసిన నీ చూపులతో
ఎంత కలచినావో నన్నూ ఎరుగవైతివి

ఓహో హో హో..కుండ కాదు కుండ కాదు చినదానా
నా గుండెలదరగొట్టినావే..చినదానా

చరణం::2

మొదటి చూపులోనే మనసు.. దోచికొంటివే
ఎదుటపడిన నీ వలపు..దాచుకొంటివే
దోచుకున్న నా మనసు..దాచుకున్న నీ వలపు
అల్లిబిల్లి అయినాగానీ..తెలియవైతివే

ఓహో హో హో..కుండ కాదు కుండ కాదు చినదానా
నా గుండెలదరగొట్టినావే..చినదానా


చరణం::3

నన్ను చూచు కోరికతోనే..వచ్చినావుగా
నిన్ను చూచు ఆశతోనే..వేచినానుగా
వచ్చినట్టే నీ నెపము..వేచినట్టే నాతపము
ఫలము నిలుపుకొందమన్నా..నిలువవైతివే

ఓహో హో హో..కుండ కాదు కుండ కాదు..చినదానా
నా గుండెలదరగొట్టినావే..చినదానా

నాయకుడు--1987
సంగీతం::ఇళయరాజ
రచన::రాజశ్రీ
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల

పల్లవి::

సందెపొద్దు మేఘం పూల జల్లు కురిసెను నేడూ
చల్లనైన మనసులు ఆడిపాడుతున్నవి చూడూ
హోయ్..పలికెను రాగం సరికొత్త గానం
ఈ ఆనందం మా సొంతం
మా సొంతం ఈ ఆనందం నిలవాలి ఇది కలకాలం

సందెపొద్దు మేఘం పూల జల్లు కురిసెను నేడూ
చల్లనైన మనసులు ఆడిపాడుతున్నవి చూడూ..ఆ..ఆ

చరణం::1

నీవు నడిచే బాటలోనా లేవు బాధలే..తనక్కుధిన్
నేను నడిచే బాట మీకూ పూల పాన్పులే..తనక్కుధిన్
ఒకటంటా ఇక మనమంతా..లేదంటా చీకూచింతా 
సాధించాం ఒక రాజ్యాంగం..సాగిస్తాం అది మనకోసం
వీసమైన లేదులే..బేధ భావమే 
నీకు నాకు ఎన్నడూ..నీతి ప్రాణమే
తాం తదిద్ధీం ధీం తధిత్తాం ఆడి పాడుదాం

సందెపొద్దు మేఘం పూల జల్లు కురిసెను నేడూ
చల్లనైన మనసులు ఆడిపాడుతున్నవి చూడూ
పలికెను రాగం సరికొత్త గానం
నీ ఆనందం మా సొంతం
మా సొంతం ఈ ఆనందం నిలవాలి ఇది కలకాలం

చరణం::2

పాలుతేనెల్లాగ మంచిని పంచు సోదరా..తనక్కుధిన్
ఆదరించే దైవముంది కళ్ళముందరా..తనక్కుధిన్
పూవులతో నువు పూజించు కర్పూరాన్ని వెలిగించూ
మమకారాన్ని పండించూ అందరికీ అది అందినూ 
వాడలోన వేడుకే తుళ్ళి ఆడెనూ
అంతులేని శోభలే చిందులేసెనూ
తాం తదిద్ధీం ధీం తధిత్తాం ఆడి పాడుతాం

సందెపొద్దు మేఘం పూల జల్లు కురిసెను నేడూ
చల్లనైన మనసులు ఆడిపాడుతున్నవి చూడూ 
పలికెను రాగం సరికొత్త గానం
ఈ ఆనందం మా సొంతం
మా సొంతం ఈ ఆనందం నిలవాలి ఇది కలకాలం
సందెపొద్దు మేఘం పూల జల్లు కురిసెను నేడూ
చల్లనైన మనసులు ఆడిపాడుతున్నవి చూడూ

Wednesday, August 18, 2010

రాజపుత్ర రహస్యం--1978
http://www.allbestsongs.com/telugu_songs/play-Telugu-Songs-iphone.php?plist=309

సంగీతం::K.V.మహాదేవన్ 
రచన::వేటూరి
గానం::P.సుశీల,S.జానకి

తారాగణం::N.T. రామారావు,జయప్రద,సత్యనారాయణ,
అల్లు రామలింగయ్య,జమున,జయమాలిని,హలం

పల్లవి::

దిక్కులెన్ని దాటాడో సుందరాంగుడు
చుక్కలెన్ని మీటాడో..గ్రంధసాంగుడు

దిక్కులెన్ని దాటాడో సుందరాంగుడు
చుక్కలెన్ని మీటాడో..గ్రంధసాంగుడు

సరస మధుర శృంగార నాయకుడు నావాడే
అప్సరసల తనులతా వైణికుడు నావాడే

నవ మద నుడు రసపురుషుడు ఈ మానవుడు మనవాడే
దిక్కులెన్ని దాటాడో సుందరాంగుడు

చరణం::1

నరుడైన సురుడల్లే తోచినాడే
పెదవుల్లో సుధలెన్నో దాచినాడే

భువి నుంచి దివిదాకా వచ్చినాడే
ఎదిగెదిగి ఎద దాటి పోయినాడే

క్షణమైన చాలే ఆ కౌగిలి
అమృతాధరుడైన అతనెంగిలి
క్షణమైన చాలే ఆ కౌగిలి
అమృతాధరుడైన అతనెంగిలి

కృతి లేని బ్రతుకే శృతిలేని వీణ 
మనసున్న మనిషే మనకన్న మిన్న  

దిక్కులెన్ని దాటాడో సుందరాంగుడు
చుక్కలెన్ని మీటాడో..గ్రంధసాంగుడు
దిక్కులెన్ని దాటాడో సుందరాంగుడు

చరణం::2

విరహంలో మోహాలే తెచ్చినాడే
విరిశయ్య దాహాలే పెంచినాడే

మన్మధుడే మానవుడై పుట్టినాడే
స్వర్గంలో దేవతగా మెట్టినాడే

ఏమివ్వగలదాన నీ నరునికి
ఏమివ్వగల నీ మనోహరునికి

ఏమివ్వగలదాన నీ నరునికి
ఏమివ్వగల నీ మనోహరునికి

కృతి లేని బ్రతుకే శృతిలేని వీణ 
మనసున్న మనిషే మనకన్న మిన్న  

దిక్కులెన్ని దాటాడో సుందరాంగుడు
చుక్కలెన్ని మీటాడో..గ్రంధసాంగుడు
దిక్కులెన్ని దాటాడో సుందరాంగుడు

Rajaputra Rahasyam--1978
Music::K.V.Mahaadevan 
Lyrics::Veturi
Singer's::P.Suseela,S.Janaki
Cast::N.T.ramaRao,Jayaprada,Satyanarayana,Alluramalingayya,Jamuna,Jayamalini,Halm

:::::

dikkulenni daaTaaDO sundaraanguDu
chukkalenni meeTaaDO..grandhasaanguDu

dikkulenni daaTaaDO sundaraanguDu
chukkalenni meeTaaDO..grandhasaanguDu

sarasa madhura SRngaara naayakuDu naavaaDE
apsarasala tanulataa vaiNikuDu naavaaDE

nava mada nuDu rasapurushuDu ii maanavuDu manavaaDE
dikkulenni daaTaaDO sundaraanguDu

::::1

naruDaina suruDallE tOchinaaDE
pedavullO sudhalennO daachinaaDE

bhuvi nunchi dividaakaa vachchinaaDE
edigedigi eda daaTi pOyinaaDE

kshaNamaina chaalE aa kougili
amRtaadharuDaina atanengili
kshaNamaina chaalE aa kougili
amRtaadharuDaina atanengili

kRti lEni bratukE SRtilEni veeNa 
manasunna manishE manakanna minna  

dikkulenni daaTaaDO sundaraanguDu
chukkalenni meeTaaDO..grandhasaanguDu
dikkulenni daaTaaDO sundaraanguDu

::::2

virahamlO mOhaalE techchinaaDE
viriSayya daahaalE penchinaaDE

manmadhuDE maanavuDai puTTinaaDE
swargamlO dEvatagaa meTTinaaDE

Emivvagaladaana nee naruniki
Emivvagala nee manOharuniki

Emivvagaladaana nee naruniki
Emivvagala nee manOharuniki

kRti lEni bratukE SRtilEni veeNa 
manasunna manishE manakanna minna  

dikkulenni daaTaaDO sundaraanguDu
chukkalenni meeTaaDO..grandhasaanguDu

dikkulenni daaTaaDO sundaraanguDu

ఆడాళ్ళు మీకు జోహార్లు--1981
సంగీతం::K.V.మహదేవన్
రచన::ఆచార్య ఆత్రేయ 
గానం::S.జానకి 

పల్లవి::

ఒకసారే..ఒకసారే
ఒకసారికి ఒకసారే..మళ్ళీమళ్ళీ అడగొద్దు
మొదటిసారి తియ్యదనం..రద్దుచేసుకోవద్దు
అప్పుడే..అది..ముద్దు

ఒకసారే..ఒకసారే
ఒకసారికి ఒకసారే..మళ్ళీమళ్ళీ అడగొద్దు
మొదటిసారి తియ్యదనం..రద్దుచేసుకోవద్దు
అప్పుడే..అది..ముద్దు

చరణం::1

సూటిగా నాటేది మొదటి..చూపు
ఏ నాటికీ వినపడేది మొదటి..పలకరింపు
ఏదైనా మొదటిదే..ఇంపైనది
రెండవది ఎన్నడూ కాదు..మొదటిది
అందుకే..అది..ముద్దు 

ఒకసారే..ఒకసారే
ఒకసారికి ఒకసారే..మళ్ళీమళ్ళీ అడగొద్దు


చరణం::2

మొదటి పువ్వు చెపుతుంది..తీగపడే సంబరం
మొదటి మెరుపు తెలుపుతుంది..మబ్బులోని నిండుతనం
మొదటి చినుకులో వుంది వాన..ముమ్మరం
మొదటి చినుకులో వుంది వాన..ముమ్మరం
మొదలూ తుది లేనిదే ప్రేమ..లక్షణం
అందుకే..అది..ముద్దు 

ఒకసారే..ఒకసారే
ఒకసారికి..ఒకసారే..మళ్ళీమళ్ళీ..అడగొద్దు

చరణం::3

ముద్దనేది ప్రేమకు..మొదటి ముద్ర
ప్రేమనేది మనసునూ..లేపుతుంది నిద్దుర
ముద్దనేది ప్రేమకు..మొదటి ముద్ర
ప్రేమనేది మనసునూ..లేపుతుంది నిద్దుర

మేలుకున్న మనసుకు..మేరనేది లేదు 
అది ప్రేమించేటందుకు..ఈ సృష్టి చాలదు
మేలుకున్న మనసుకు..మేరనేది లేదు 
అది ప్రేమించేటందుకు..ఈ సృష్టి చాలదు
అందుకే..అది..ముద్దు..ముద్దు

ఒకసారే..ఒకసారే
ఒకసారికి ఒకసారే..మళ్ళీమళ్ళీ అడగొద్దు
మొదటిసారి తియ్యదనం..రద్దుచేసుకోవద్దు
అప్పుడే అది ముద్దు..అప్పుడే అది ముద్దు

ఆడాళ్ళు మీకు జోహార్లు--1981
సంగీతం::K.V.మహదేవన్
రచన::ఆచార్య ఆత్రేయ 
గానం::P.సుశీల 

పల్లవి::

సగం కాలిపోయాను..సగం కాలనున్నాను
ప్రేమలో నా సగము
ఈ జ్వాలలో నీ సగము..కాలనీ
పాడుతూ కాలనీ..ఆ పై మంటలే పాడనీ

సగం కాలిపోయాను..సగం కాలనున్నాను
ప్రేమలో నా సగము
ఈ జ్వాలలో నీ సగము..కాలనీ
పాడుతూ కాలనీ..ఆ పై మంటలే పాడనీ

చరణం::1

నీ కోసం నిను వలచి..విలపించే వేదన కోసం
వెయ్యిసార్లు పుడతాను..పదివేలసార్లు మరణిస్తాను
నెరవేరిన అనురాగం..చల్లారిన నిప్పువంటిది
మన తరువాత అది మండుతు వుంటే
అంతకన్నా ఇంకేముంది

కాలనీ..పాడుతూ కాలనీ..ఆ పై మంటలే పాడనీ

చరణం::2

ప్రతి దేహం ఒకనాడు కాలేదే చితిమంటలలో
బ్రతికుండగనే జరిగేదే వింతైనది మన బ్రతుకులలో
మనసులు కలవని యిద్దరిని..మంట ఒకటిగా చేస్తుంది
మనసులు కలవని యిద్దరిని..మంట ఒకటిగా చేస్తుంది
అగ్నిసాక్షిగా పెళ్ళంటే యింతకన్న యింకేముంది
కాలనీ..పాడుతూ కాలనీ..ఆపై మంటలే పాడనీ

సగం కాలిపోయాను..సగం కాలనున్నాను
ప్రేమలో నా సగము
ఈ జ్వాలలో నీ సగము..కాలనీ
పాడుతూ కాలనీ..ఆ పై మంటలే పాడనీ

పెళ్ళిపుస్తకం--1991
సంగీతం::K.V.మహదేవన్
రచన::ఆరుద్ర
గానం::S.P.బాలుP.సుశీల 

పల్లవి::

అమ్ముకుట్టీ అమ్ముకుట్టీ..మనసిలాయో
కిట్టమూర్తీ కిట్టమూర్తీ..తెలుసులేవోయ్
అమ్ముకుట్టీ అమ్ముకుట్టీ..మనసిలాయో
కిట్టమూర్తీ కిట్టమూర్తీ..తెలుసులేవోయ్

చరణం::1

ఓఓఓఓఓఓఓఓఓఓఓఓ..
అసలే విరహం అయ్యో దూరం ఎల్లాగున్నావో
ఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆ..
చారెడు పిడికెడు బారెడు పిల్లా ఎల్లాగున్నావో
ఎందా??
చెంపకు కన్నులు చారెడు
సన్నని నడుము పిడికెడు
దువ్వీదువ్వక పువ్వులు ముడిచిన 
నల్లని నీ జెడ బా..రెడూ..మనసిలాయో

అమ్ముకుట్టీ అమ్ముకుట్టీ..మనసిలాయో
కిట్టమూర్తీ కిట్టమూర్తీ..తెలుసులేవోయ్

చరణం::2

హాహాహాహాహాహాహాహాహా
మ్మ్ మ్మ్..ఆ ఆ ఆ ఆ
లా లా లా ల ల ల 
హా ఆ ఆ ఆ ఆ..అయ్యో పావం ఆషాంద్ర కార్యం ఎందాయి
అదేంటి
ఓఓఓఓఓఓఓ..గుటకలు చిటికెలు కిటుకులు అబ్బో చాలా గడుసూ
గుటకలు..చిటికెలు..కిటుకులు..ఏమిటి సంగతి?
ఆ..కులుకు చూస్తే గుటకలు..సరసకు రమ్మని చిటికెలు
చక్కని చిన్నది అందం చందం చేజిక్కాలని కిటుకులూ
మనసిలాయో....అయ్యో..ఓఓఓఓఓఓఓ.. 

కిట్టమూర్తీ కిట్టమూర్తీ..మనసిలాయో
మనసిలాయో మనసిలాయో..అమ్ముకుట్టి

చరణం::3

తత్తోం తగ తయ్యత్తోం సారిగ సారిరిస సారి
తత్తోం తగ తయ్యత్తోం సారిగ సారిరిస సారి
గసరిదమ పాదపమగరి నిగమప దపమగ పమగరి గరిసని
ఓణం వన్నే ఓణం వన్నే ఓణం వన్నే
తిరుఓణం వన్నే ఓణం వన్నే ఓణం వన్నే

గుండెల్లోన గుబగుబలాడే..ఊహల ఊరెను ఉవ్విళ్ళూ
పరవశమైనా మా శ్రీవారికి..పగ్గాల్లేనీ పరవళ్ళూ
చుట్టూ చూస్తే అందాలూ..లొట్టలు వేస్తూ మావారూ
చుట్టూ చూస్తే అందాలూ..లొట్టలు వేస్తూ మావారూ

అక్కడ తమకూ ఇక్కడ మనకూ..విరహంలోనా వెక్కిళ్ళు
మనసిలాయో..అయ్యో..ఓఓఓఓఓఓఓ.. 

అమ్ముకుట్టీ అమ్ముకుట్టీ..మనసిలాయో
కిట్టమూర్తీ కిట్టమూర్తీ..తెలుసులేవోయ్

అమ్ముకుట్టీ..అమ్ముకుట్టీ అమ్ముకుట్టీ..మనసిలాయో
కిట్టమూర్తీ కిట్టమూర్తీ..తెలుసులేవోయ్

పెళ్ళిపుస్తకం--1991
సంగీతం::K.V.మహదేవన్
రచన::ఆరుద్ర
గానం::P.సుశీల 

పల్లవి::

ఆయీ ఆయీ..శ్రీ రంగశాయి 
ఆయీ ఆయీ..శ్రీ రంగశాయి
మా పెద్ద పాపాయి ఆపదలు కాయి
మా పెద్ద పాపాయి ఆపదలు కాయి 
ఆయీ..ఆయీ..శ్రీ రంగశాయి
ఆయీ..ఆయీ..శ్రీ రంగశాయి

ఏదీకాని వేళా ఎడద ఉయ్యాల
ఏదీకాని వేళా ఎడద ఉయ్యాల
కోరి జో కొట్టింది కుసుమ సిరిబాల
ఆయీ..ఆయీ..శ్రీ రంగశాయి
ఆయీ..ఆయీ..శ్రీ రంగశాయి


చరణం::1

అజ్ఞాత వాసాన అతివ పాంచాలి
ఆరళ్లు భీమన్న దూరమ్ముసేయు
ఆవేశ పడరాదు అలసిపోరాదు
అభిమానమే చాలు అణుచుకొన మేలు

ఆయీ..ఆయీ..శ్రీ రంగశాయి
మా పెద్ద పాపాయి ఆపదలు కాయి
మా పెద్ద పాపాయి ఆపదలు కాయి
ఆయీ..ఆయీ..శ్రీ రంగశాయి

చరణం::2

నిద్ర కన్యకలొచ్చి నిలచి దీవిస్తే
భద్ర కన్యకలేమో పలుకు తథాస్తు
నిద్ర కన్యకలొచ్చి నిలచి దీవిస్తే
భద్ర కన్యకలేమో పలుకు తథాస్తు

మాగన్నులోనైన మరచిపో కక్ష
సిరి కనుల నిద్దురకు శ్రీరామరక్షా
మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ 

పారిజాతము--1980


http://www.allbestsongs.com/telugu_songs/play-Telugu-Songs-iphone.php?plist=5429

సంగీతం::K.V.మహదేవన్
రచన::ఆచార్య ఆత్రేయ 
గానం::S.P.బాలు 

పల్లవి::

పూచిన పారిజాతమా..రాయని ప్రేమ గీతమా
నా ఒడిలో పరిమళించవే..నా హృదిలో ప్రతిఫలించవే
నా ఒడిలో పరిమళించవే..నా హృదిలో ప్రతిఫలించవే

చరణం::1

నీ సొగసుకు నేనే వయసని..నా వయసుకు నువ్వే మనసని
నీ సొగసుకు నేనే వయసని..నా వయసుకు నువ్వే మనసని
ఇద్దరమూ తెలుసుకొని..తొలి ముద్దులతో ముడి వేసుకొని
ఇద్దరమూ తెలుసుకొని..తొలి ముద్దులతో ముడి వేసుకొని
నీ కన్నె స్వప్నము..నే కన్న స్వర్గము..నిత్య సత్యము కావాలి

పూచిన పారిజాతమా..రాయని ప్రేమ గీతమా
నా ఒడిలో పరిమళించవే..నా హృదిలో ప్రతిఫలించవే
నా ఒడిలో పరిమళించవే..నా హృదిలో ప్రతిఫలించవే

చరణం::2

నీ దేవుడు నేనే కావాలి..నా పుజకు నువ్వే రావాలి
నీ దేవుడు నేనే కావాలి..నా పుజకు నువ్వే రావాలి
గుండెకు నిన్ను హత్తుకొని మన కౌగిలినే గుడి చేయాలి
గుండెకు నిన్ను హత్తుకొని మన కౌగిలినే గుడి చేయాలి
నా పురుష జన్మము..నీ పూర్వపుణ్యము..వరమై స్థిరమై ఉండాలి

పూచిన పారిజాతమా..రాయని ప్రేమ గీతమా
నా ఒడిలో పరిమళించవే..నా హృదిలో ప్రతిఫలించవే
లాలాలలలలాలలా..లలలాలలలలాలలా

పెళ్ళిపుస్తకం--1991
సంగీతం::K.V.మహదేవన్
రచన::ఆరుద్ర
గానం::S.P.బాలు 

పల్లవి::

సరికొత్త చీర ఊహించినాను సరదాల సరిగంచు నేయించినాను
మనసు..ఊ..మమత పడుగు పేక చీరలో చిత్రించినాను
ఇది ఎన్నో కలల కలనేత నా వన్నెలరాశికి సిరిజోత
నా వన్నెలరాశికి సిరిజోత

చరణం::1

ముచ్చటగొలిపే మొగలిపొత్తుకు..ముల్లూ వాసనా ఒక అందం
అభిమానం గల ఆడపిల్లకు..అలకా కులుకూ ఒక అందం
నీ అందాలన్నీ కలబోశా..నీ కొంగుకు చెంగును ముడివేస్తా
నీ అందాలన్నీ కలబోశా..నీ కొంగుకు చెంగును ముడివేస్తా

ఇది ఎన్నో కలల కలనేత..నా వన్నెలరాశికి సిరిజోత
నా వన్నెలరాశికి సిరిజోత

చరణం::2

చురచుర చూపులు ఒకమారు..నీ చిరుచిరు నవ్వులు ఒకమారు
మూతి విరుపులు ఒకమారు..నువు ముద్దుకు సిద్ధం ఒకమారు
నువు ఏ కళనున్నా మాబాగే..ఈ చీర విశేషం అల్లాగే
నువు ఏ కళనున్నా మాబాగే..ఈ చీర విశేషం అల్లాగే

సరికొత్త చీర ఊహించినాను సరదాల సరిగంచు నేయించినాను
మనసు..ఊ..మమత పడుగు పేక చీరలో చిత్రించినాను
ఇది ఎన్నో కలల కలనేత నా వన్నెలరాశికి సిరిజోత
నా..ఆ..వన్నెలరాశికి సిరిజోత

మంచివాడు--1974
సంగీతం::K.V.మహదేవన్
రచన::దాశరథి
గానం::ఘంటసాల,P.సుశీల

పల్లవి::

ఈ రేయి కవ్వించింది
నా మేను పులకించింది
ఈ రేయి కవ్వించింది
నా మేను పులకించింది
రా..నీలో దాచుకో
నా పరువాలే పంచుకో
రా..నీలో దాచుకో
నా పరువాలే పంచుకో

చరణం::1 

చిలిపి మనసు నా మాట వినదు
దోరవయసు..ఇక ఊరుకోదు
చిలిపి మనసు నా మాట వినదు
దోరవయసు..ఇక ఊరుకోదు

మనసు మాటే విందాములే
మనసు మాటే విందాములే
వయసు ఆటే ఆడేములే

రా..లోకం మరచిపో
లే ముద్దులలో మురిసిపో
రా..రా లోకం మరచిపో
లే ముద్దులలో మురిసిపో

చరణం::2

నిండు వలపుల నీ కౌగిలింత
ఉండిపోని జీవితమంతా
నిండు వలపుల నీ కౌగిలింత
ఉండిపోని జీవితమంతా

కెంపు సొంపుల చెంపలు నావే
కెంపు సొంపుల చెంపలు నావే
మధువులూరే అధరాలు నావే

రా..నాలో నిండిపో..నా అశలనే పంచుకో
రా..నాలో నిండిపో..నా అశలనే పంచుకో

చరణం::3

పాలవెన్నెల కురిసేటి వేళ
మల్లె పానుపు పిలిచేటి వేళ
పాలవెన్నెల కురిసేటి వేళ
మల్లె పానుపు పిలిచేటి వేళ

తనువులొకటై పెనవేసుకోనీ
తనువులొకటై పెనవేసుకోనీ
కన్నులొకటై కథల్లుకోనీ

రా ఎదపై వాలిపో..నా ఒడిలోనే సోలిపో
మ్మ్..రా ఎదపై వాలిపో..నా ఒడిలోనే సోలిపో
ఈ రేయి కవ్వించింది..నా మేను పులకించింది

అహహ..అహా..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ
అహహ..అహా..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ
ఉముముహు..ఉముముహు..మ్మ్..మ్మ్
ఉముముహు..ఉముముహు..మ్మ్..మ్మ్

ముత్తైదువ--1979


సంగీతం::K.V.మహదేవన్
రచన::సినారె
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల

పల్లవి::

ఆగనంటుందీ..అల్లరి వయసు
ఊగిపోతుందీ..ఊయల మనసు

ఆ వయసుతో నన్నురకనీ
ఆ మనసులో నన్నూగనీ
గాలిలాగా..కెరటాలలాగా
గాలిలాగా..కెరటాలలాగా

ఆగనంటుందీ..అల్లరి వయసు
ఊగిపోతుందీ..ఊయల మనసు

ఆ వయసుతో నన్నురకనీ
ఆ మనసులో నన్నూగనీ
గాలిలాగా..కెరటాలలాగా
గాలిలాగా..కెరటాలలాగా

చరణం::1 

నా చూపే మాటి మాటికి నీ వైపే ఉరుకుతుంది
తాను చూసిన అందాలన్నీ..తనలోనే దాచుకుంది
నా చూపే మాటి మాటికి నీ వైపే ఉరుకుతుంది
తాను చూసిన అందాలన్నీ..తనలోనే దాచుకుంది

ఎదలో దాచిన ఆ అందాలే 
పదిలంగా ఉంటాయి
ఎదలో దాచిన ఆ అందాలే 
పదిలంగా ఉంటాయి
మనసు చూసిన అనుభవాలే
మరీ మరీ విరబూస్తూ ఉంటాయి
పూలలాగా..కిరణాలలాగా
పూలలాగా..కిరణాలలాగా

ఆగనంటుందీ..అల్లరి వయసు
ఊగిపోతుందీ..ఊయల మనసు

చరణం::2

నే వేసే ప్రతి అడుగు..నీ వెంటే సాగుతుంది
నీ తోడు లేని నాడు అది నాతోనే ఆగుటుంది
నే వేసే ప్రతి అడుగు..నీ వెంటే సాగుతుంది
నీ తోడు లేని నాడు అది నాతోనే ఆగుటుంది

కలతలెరుగనీ అనురాగాలే
కలలు పండించుకుంటాయి
కలతలెరుగనీ అనురాగాలే
కలలు పండించుకుంటాయి
శృతులు వీడని ఆ హృదయాలే
జతగా సాగుతూ ఉంటాయి
నీరులాగా..సెలయేరులాగా
నీరులాగా..సెలయేరులాగా

ఆగనంటుందీ..అల్లరి వయసు
ఊగిపోతుందీ..ఊయల మనసు

ఆ వయసుతో నన్నురకనీ
ఆ మనసులో నన్నూగనీ
గాలిలాగా..కెరటాలలాగా
గాలిలాగా..కెరటాలలాగా

ఆగనంటుందీ..అల్లరి వయసు
ఊగిపోతుందీ..ఊయల మనసు

Tuesday, August 17, 2010

యుగ పురుషుడు--1978
సంగీతం::K.V. మహదేవన్
రచన::ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం::S.P.బాలు,  P.సుశీల

పల్లవి::

గాలి మళ్లింది నీ పైన
గోల చేస్తుంది నాలోనా
ఆగనంటుంది..రేగమంటుంది
ఆపైన అడగకు..ఏం జరిగినా

గాలి మళ్లింది నీ పైన
గోల చేస్తుంది నాలోనా
ఆగనంటుంది..రేగమంటుంది
ఆపైన అడగకు..ఏం జరిగినా

అహహ..గాలి మళ్లింది నీ పైన
గోల చేస్తుంది నాలోనా

చరణం::1 

వయసల్లె వచ్చింది జడి వానా
తడి ముద్ద చేసింది పైపైన
వయసల్లె వచ్చింది జడి వానా
తడి ముద్ద చేసింది పైపైన
సెగ ఎగిసి వచ్చింది లోలోనా
సెగ ఎగిసి వచ్చింది లోలోనా
మొగ గాలితో దీన్ని చల్లార్చుకోనా

గాలి మళ్లింది నీ పైన
గోల చేస్తుంది నాలోనా

చరణం::2

వానేమి చేస్తుంది వయసుండగా
వయసేమి చేస్తుంది జత ఉండగా
వానేమి చేస్తుంది వయసుండగా
వయసేమి చేస్తుంది జత ఉండగా
జతకుదిరి తీరాలి చలి ఉండగా
చలి మంట ఎందుకు నేనుండగా
అహ..గాలి మళ్లింది నీ పైన
గోల చేస్తుంది..నాలోనా
ఆగనంటుంది..రేగమంటుంది
ఆపైన అడగకు..ఏం జరిగినా
అహ..గాలి మళ్లింది నీ పైన

చరణం::3

పదహారు దాటే ప్రాయానా 
పరవళ్లు తొక్కే చినదానా
పదహారు దాటే ప్రాయానా
పరవళ్లు తొక్కే చినదానా
వేడెంత ఉన్నదో నీలోనా
వేడెంత ఉన్నదో నీలోనా
ఈ వేళ తేలాలి నా జతలోనా

గాలి మళ్లింది నీ పైన
గోల చేస్తుంది నాలోనా
ఆగనంటుంది..రేగమంటుంది
ఆపైన అడగకు ఏం జరిగినా

Monday, August 16, 2010

అత్తా ఒకింటి కోడలే--1958
సంగీతం::పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు
రచన::ఆరుద్ర
గానం::ఘంటసాల

పల్లవి::

జోడు గుళ్ళ పిస్తోలు..ఠా
నేను ఆడీ తప్పని వాణ్ణీ జీహా
నేను ఆడీ తప్పని వాణ్ణీ జీహా

చరణం::1

హద్దు మీరు వారు శిక్షింపబడుదురు
బుద్ధిమంతులెపుడు రక్షింపబడుదురు

జోడు గుళ్ళ పిస్తోలు..ఠా
నేను ఆడీ తప్పని వాణ్ణీ జీహా
నేను ఆడీ తప్పని వాణ్ణీ జీహా

చరణం::2

ఆఫీసరు భార్యననే అహం కూడదు
అధికారం చెలాయిస్తే ఇంక చెల్లదు
తొండ ముదిరితే ఊసరవెల్లి..అత్తా
హజం ముదిరితే హళ్ళికి హళ్ళి

జోడు గుళ్ళ పిస్తోలు..ఠా
నేను ఆడీ తప్పని వాణ్ణీ జీహా
నేను ఆడీ తప్పని వాణ్ణీ జీహా

చరణం::3

కాకి పిల్ల కాకికి కడు ముద్దు
అది అందుచేత కాకూడదు మొద్దు
ఎవరి గొప్ప వాళ్ల వద్ద ఆగకున్నచో 
ఎవరి గొప్ప వాళ్ల వద్ద ఆగకున్నచో 
అత్తా..దేహశుద్ధి..కొండొకచో జరుగుట కద్దు

జోడు గుళ్ళ పిస్తోలు..ఠా
నేను ఆడీ తప్పని వాణ్ణీ జీహా
నేను ఆడీ తప్పని వాణ్ణీ జీహా

చరణం::4

నోరు మంచిదైతేనే ఊరు మంచిది
పోరు నష్టమూ..ఎపుడూ పొందు లాభము
ఇది కోర్టుకెక్కితే అంతా అభాసు..అత్తా
నీ జోరు తగ్గకుంటేనూ కొంప కళాసు

జోడు గుళ్ళ పిస్తోలు..ఠా
నేను ఆడీ తప్పని వాణ్ణీ జీహా
నేను ఆడీ తప్పని వాణ్ణీ జీహా..హు మ్మ్..జీహా 

Sunday, August 15, 2010

వెలుగు నీడలు--1961సంగీతం::పెండ్యాల గారు
రచన::శ్రీ శ్రీ
గానం::P.సుశీల,ఘటసాల


పాడవోయి భారతీయుడా..ఆడిపాడవోయి విజయగీతిక (2)

నేడే స్వాతంత్ర్యదినం వీరుల త్యాగఫలం (2)
నేడే నవోదయం నీదే ఆనందం
పాడవోయి భారతీయుడా..ఆడిపాడవోయి విజయగీతిక

స్వాతంత్ర్యం వచ్చెననీ సభలేచేసి
సంబరపడగానే సరిపోదోయి
సాధించిన దానికి సంతృప్తిని పొంది
అదే విజయమనుకుంటే పొరపాటోయి
ఆగకోయి భారతీయుడా కదలి..
సాగవోయి ప్రగతిదారుల (2)

ఆకాశం అందుకొనే ధరలొకవైపు
అదుపులేని నిరుద్యోగమింకొకవైపు (2)
అవినీతి బంధుప్రీతి చీకటిబజారు
అలముకొన్న ఈదేశం ఎటుదిగజారు
కాంచవోయి నేటి దుస్థితి...
ఎదిరించవోయి ఈ పరిస్థితీ (2)
పాడవోయి భారతీయుడా..ఆడిపాడవోయి విజయగీతిక

పదవీవ్యామోహాలు కులమతభేదాలు
భాషాద్వేషాలు చెలరేగే నేడు (2)
ప్రతిమనిషి మరియొకని దోచుకొనే వాడే (2)
తనసౌఖ్యం తనభాగ్యం చూసుకొనే వాడే
స్వార్ధమే అనర్ధ కారణం
అది చంపుకొనుటే క్షేమదాయకం (2)

సమసమాజ నిర్మాణమే
నీ ధ్యేయం నీధ్యేయం
సకలజనుల సౌభాగ్యమె
నీ లక్ష్యం నీ లక్ష్యం (2)
ఏకదీక్షతో గమ్యంచేరిననాడే
లోకానికి మనభారతదేశం
అందించునదే శుభసందేశం


భారత స్వాతంత్ర్యదినోత్సవము


భారత స్వాతంత్ర్యదినోత్సవ సంధర్భముగా అందరికీ హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు

భారత మాతకు...జై..జై......భారత మాతకు...జై..జై......భారత మాతకు...జై..జై.......


వెలుగు నీడలు
సంగీతం::ఘటసాల
రచన::శ్రీ శ్రీ
గానం::సుశీల,ఘటసా

పాడవోయి భారతీయుడా..ఆడిపాడవోయి విజయగీతిక (2)

నేడే స్వాతంత్ర్యదినం వీరుల త్యాగఫలం (2)
నేడే నవోదయం నీదే ఆనందం
పాడవోయి భారతీయుడా..ఆడిపాడవోయి విజయగీతిక

స్వాతంత్ర్యం వచ్చెననీ సభలేచేసి
సంబరపడగానే సరిపోదోయి
సాధించిన దానికి సంతృప్తిని పొంది
అదే విజయమనుకుంటే పొరపాటోయి
ఆగకోయి భారతీయుడా కదలి..
సాగవోయి ప్రగతిదారుల (2)

ఆకాశం అందుకొనే ధరలొకవైపు
అదుపులేని నిరుద్యోగమింకొకవైపు (2)
అవినీతి బంధుప్రీతి చీకటిబజారు
అలముకొన్న ఈదేశం ఎటుదిగజారు
కాంచవోయి నేటి దుస్థితి...
ఎదిరించవోయి ఈ పరిస్థితీ (2)
పాడవోయి భారతీయుడా..ఆడిపాడవోయి విజయగీతిక

పదవీవ్యామోహాలు కులమతభేదాలు
భాషాద్వేషాలు చెలరేగే నేడు (2)
ప్రతిమనిషి మరియొకని దోచుకొనే వాడే (2)
తనసౌఖ్యం తనభాగ్యం చూసుకొనే వాడే
స్వార్ధమే అనర్ధ కారణం
అది చంపుకొనుటే క్షేమదాయకం (2)

సమసమాజ నిర్మాణమే
నీ ధ్యేయం నీధ్యేయం
సకలజనుల సౌభాగ్యమె
నీ లక్ష్యం నీ లక్ష్యం (2)
ఏకదీక్షతో గమ్యంచేరిననాడే
లోకానికి
మనభారతదేశం

అందించునదే శుభసందేశం


రాముడు--భీముడు
సంగీతం::S.రాజేశ్వర రావ్
రచన::శ్రీ శ్రీ
గానం::P.సుశీల,ఘటసాల


ఉందిలే మంచి కాలం ముందు ముందూన
అందరూ సుఖపడాలి నందనందాన..2
ఉందిలే మంచి కాలం ముందు ముందూన

ఎందుకో సందేహమెందుకో..రానున్న విందులో..నీవంతు అందుకో (2)
ఆరోజు అదిగో కలదూ నీ యెదుటా..
నీవే రాజువట ఆ ఆ
ఉందిలే మంచి కాలం ముందు ముందూన

ఏమిటేమిటేమిటే..మంచి కాలం అంటున్నావ్..
ఎలాగుంటుందో నిశితంగా చెప్పూ

దేశ సంపద పెరిగే రోజు..మనిషి
మనిషిగా బ్రతికే రోజు (2)
గాంధీ మహాత్ముడు కలగన్న రోజు
నెహ్రూ అమాత్యుడు నెలకొల్పు రోజు
ఆరోజెంతో దూరంలేదోరన్నయ్యో
అదిగో చూడు రేపేనేడు చిన్నయ్యో (2)

భలే భలే..బాగా చెప్పావ్..కాని
అందుకు మనమేం చెయ్యాలో అది కూడా నువ్వే చెప్పు

అందరికోసం ఒక్కడు నిలిచి
ఒక్కనికోసం అందరూ కలిసి
సహకారమే మన వైఖరియైతే
ఉపకారమే మన ఊపిరి ఐతే
పేదాగొప్పా భేదం పోయి అందరూ
నీదినాదని వాదం మాని ఉందురూ
ఆరోజెంతో దూరంలేదోరన్నయ్యో
అదిగో చూడు రేపేనేడు చిన్నయ్యో (2)

తీయగా బ్రతుకంతా మారగా
కష్టాలు తీరగా సుఖశాంతులూరగా
ఆకాశవీధుల ఎదురేలేకుండా
ఎగురును మన జెండా ఆ ఆ
ఉందిలే మంచి కాలం ముందు ముందూన
అందరూ సుఖపడాలి నందనందాన..2
ఉందిలే మంచి కాలం ముందు ముందూన

అత్తా ఒకింటి కోడలే--1958
సంగీతం::పెండ్యాల నాగేశ్వర రావు
రచన::ఆరుద్ర
గానం::ఘంటసాల,P.సుశీల 
తారాగణం::జగ్గయ్య, రమణమూర్తి, రమణారెడ్డి, దేవిక, హేమలత,గిరిజ, సీత

పల్లవి::

హా…హహహహా..అహహా..హహహహా
ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆ
నాలో కలిగినది..అది యేమో యేమో 
మధురభావం నాలో..ఓ..కలిగినది 
అహహహా..హహహహా..అహహా..హహహహా
ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆ

చరణం::1

పెదవి దాటి మాటలు రావు బెదరిపోతాయీ..ఈ..ఈ
పెదవి దాటి మాటలు రావు బెదరిపోతాయి..ఈ..ఈ 
ఆ..ఆ..హృదయములో విరితేనెల తేలిన 
హృదయములో విరితేనెల తేలిన 
ఊహలు రేగాయీ..ఈఈఈఈ..నాలో కలిగినది
నాలో కలిగినది అది యేమో యేమో
మధురభావం నాలో..ఓ..కలిగినది 

చరణం::2

కనుల ముందు కమ్మని ఆశలు కలకలమన్నాయీ..ఈఈఈఈఈ 
కనుల ముందు కమ్మని ఆశలు కలకలమన్నాయి 
ఆఆఆఆఆ..మనసుపడే మన ప్రేమ లతాళి
మనసుపడే మన ప్రేమ లతాళి పూవులు పూసింది..ఈ..ఈ..ఈ..ఈ 
నాలో కలిగినది అది యేమో యేమో
మధురభావం నాలో..ఓ..కలిగినది 

చరణం::3

కలువరించే కలలు పండే శుభదినముదయించే..ఏ..ఏ..ఏ
కలువరించే కలలు పండే శుభదినముదయించే..ఏ..ఏ
ఆఆఆఆఆ..కల నిజమై ఒడి నిండుగ తీయని కోరిక ఫలియించే..ఏ
నాలో కలిగినది అది యేమో యేమో
మధురభావం నాలో..ఓ..కలిగినది 
అహహహా..హహహహా..అహహా..హహహహా
ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆ
హూ..హూ..హుహుహూ
హూ..హూ..హుహుహూ
హూ..హూ..హుహుహూ

భక్త రఘునాధ్--1960
సంగీతం::ఘంటసాల
రచన::సముద్రాల సీనియర్  
గానం::ఘంటసాల
తారాగణం::కాంతారావు,జమున,నాగయ్య,రేలంగి,C. S. R. ఆంజనేయులు

::::

ఓ..తెరువరీ..ఈ..ఈ..ఈ..ఈ..ఈ
వెనుతిరిగి చూడకురా..ఆ ఆ ఆ ఆ
గతము తలపకురా..ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ 

తరలిపోయే తెరువరి వెనుతిరిగి చూడకురా
తరలిపోయే తెరువరి వెనుతిరిగి చూడకురా
సుడిగాలిలో బడుగాపుల సడలేని పయనమురా
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ  

తరలిపోయే తెరువరి వెనుతిరిగి చూడకురా

చరణం::1

మమత గాని మరులు గాని మాసిపోయేవే..ఏఏఏఏ
సంపదైనా సొంపులైనా సమసిపోయేవే..ఏఏఏఏ
విధి మాయలే ఒకనాటికి నిను వీడి పోయేలే..ఏఏఏఏఏ   

తరలిపోయే తెరువరి వెనుతిరిగి చూడకురా

చరణం::2

కనుల ముందు మెరయు జగతి కల్లయేనోయీ..ఈఈఈ
మనసులో వెలుగు జ్యోతి నీకు తోడోయీ..ఈఈ 
నీ ధర్మము విడనాడక మును సాగిపోవోయీ..ఈఈఈఈ      

తరలిపోయే తెరువరి వెనుతిరిగి చూడకురా
వెనుతిరిగి చూడకురా..ఆ..వెనుతిరిగి చూడకురా

Bhakta Raghunaath--1960
Music::Ghantasala
Lyrics::Samudrala Senior
Singer::Ghantasala
Cast::Kanta Rao , Jamuna,Nagayya, Relangi, C.S.R. Anjaneyulu.

O..teruvarii..ii..ii..ii..ii..ii
venutirigi chUDakuraa..aa aa aa aa
gatamu talapakuraa..aa aa aa aa aa aa

taralipOyE teruvari venutirigi chUDakuraa
taralipOyE teruvari venutirigi chUDakuraa
suDigaalilO baDugaapula saDalEni payanamuraa
aa aa aa aa aa

taralipOyE teruvari venutirigi chUDakuraa

:::1

mamata gaani marulu gaani maasipOyEvE..EEEE
saMpadainaa soMpulainaa samasipOyEvE..EEEE
vidhi maayalE okanaaTiki ninu veeDi pOyElE..EEEEE

taralipOyE teruvari venutirigi chUDakuraa

:::2

kanula muMdu merayu jagati kallayEnOyee..iiiiii
manasulO velugu jyOti neeku tODOyee..iiii
nee dharmamu viDanaaDaka munu saagipOvOyee..iiiiiiii    

taralipOyE teruvari venutirigi chUDakuraa
venutirigi chUDakuraa..aa..venutirigi chUDakuraa


భక్త రఘునాధ్--1960


సంగీతం::ఘంటసాల
రచన::సముద్రాల రాఘవాచార్య 
గానం::ఘంటసాల,బృందం
తారాగణం::కాంతారావు, జమున,నాగయ్య,రేలంగి, సి. ఎస్. ఆర్. ఆంజనేయులు

సాకీ: :మరచుటలేదు నీ స్మరణ మాకితరేఛ్చ మరేమి లేదు 
కాపురమును నమ్మలేదు, జలబుద్బుద సంపద కోరలేదు 
నీ చరణములాన దరిశన విచారమె మాత్రముగాని 
ఇంక ఏ అరమర లేదు..లేదూ
భవదంఘ్రుల జూపగదే మహప్రభో..మహప్రభో..ఓ..ఓ

పల్లవి::

భవ తాపాలు బాపే నీపాద యుగళి చూపించుమా మాధవా
రాధే శ్యామ్‌ రాధే శ్యామ్‌
భవ తాపాలు బాపే నీపాద యుగళి చూపించుమా మాధవా
బృందం: :రాధే శ్యామ్‌ రాధే శ్యామ్‌

చరణం::1

శృతి శిఖరాల మెలిగే పాదము 
రాధే శ్యామ్‌ రాధే శ్యామ్‌
యతి హృదయాల వెలిగే పాదము 
రాధే శ్యామ్‌ రాధే శ్యామ్‌
శృతి శిఖరాల మెలిగే పాదము, యతి హృదయాల వెలిగే పాదము 
నీ పాదారవిందము, ఆనంద కందము, జగదేక సుందరమూ..
రాధే శ్యామ్‌ రాధే శ్యామ్‌

చరణం::2

విష నాగేంద్రు తలపై ఆడినా
రాధే శ్యామ్‌ రాధే శ్యామ్‌
వ్రజ కాంతాళి వలచీ వేడినా
రాధే శ్యామ్‌ రాధే శ్యామ్‌
విష నాగేంద్రు తలపై ఆడినా 
వ్రజ కాంతాళి వలచీ వేడినా
ఘన దనుజాళి వేచి సురపాళి 
గాచిన చరణాల చూపవయా
రాధే శ్యామ్‌ రాధే శ్యామ్‌
రాధే శ్యామ్‌ రాధే శ్యామ్‌
రాధే శ్యామ్‌ రాధే శ్యామ్‌
రాధే శ్యామ్‌ రాధే శ్యామ్‌

మహామంత్రి తిమ్మరుసు--1962

సంగీతం::పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు
రచన::పింగళి నాగేంద్రరావు
గానం::ఘంటసాల,P.లీల

::::

ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ
జయవాణీ చరణ కమల సన్నిధి మన సాధనా
ఆఆఆఆఆఆ..రసిక సభా రంజనగా రాజిలు మన వాదనా
జయవాణీ చరణ కమల సన్నిధి మన సాధనా
రసిక సభా రంజనగా రాజిలు మన వాదనా
జయవాణీ చరణ కమల సన్నిధి మన సాధనా

:::1

భావరాగ గానమునా..ఆఆఆఆఆఆ
భావరాగ గానమునా
భావరాగ గానమునా..ఆఆఆఆఆఆ
భావరాగ గానమునా 
భావరాగ గానమునా సుధా ఝరులు పొంగగా
ఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆ
నవరసాభి నటనమునా
ఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆ

నవరసాభి నటనమున జగము పరవశిల్లగ
జయవాణీ చరణ కమల సన్నిధి మన సాధనా

:::2

ఝణ ఝణ ఝణ ఝణ ఝణ ఝణ ఝణ ఝణ ఝణ
ఘన నాట్యము సాగే లయ..ప్రియ వీణియ పలికేనా
సరస మధుర స్వర వాహిని రసబిందుల చిందులవలె
జలజలజల అడుగులలో కులుకులెల్ల ఒలికేనా..ఆ
Beautyfull Music

Saturday, August 14, 2010

కృష్ణవేణి--1974

సంగీతం::విజయ భాస్కర్
రచన::దాశరధి
గానం::P.సుశీల


పదునాలుగేండ్లు వనవాసమేగి..
మరలి వచ్చెను సీత
పరమ పావని ఆ మాత
సార్వభౌముడు శ్రీరామచంద్రుని
సన్నిధి కోరెను సీత
అదే పెన్నిధి అన్నది భూజాత
పదునాలుగేండ్లు వనవాసమేగి..
మరలి వచ్చెను సీత
పరమ పావని ఆ మాత


సత్యపరీక్షకు అగ్నిపరీక్షకు సాధ్వి జానకి నిలిచే
అఖిల జగములో సీత పునీతని
అగ్నిదేవుడే పలికే..అగ్నిదేవుడే పలికే
అల్పుని మాటలు ఆలకించెను న్యాయమూర్తి రఘురాముడు
ఆమె కలుషితని అడవికి పంపెను నిర్దయుడా శ్రీరాముడు
రాముని దాచిన సీత మనసులో రగిలెను ఆరని శోకము

పదునాలుగేండ్లు వనవాసమేగి మరలి వచ్చెను సీత
పరమ పావని ఆ మాత
సార్వభౌముడు శ్రీరామచంద్రుని సన్నిధి కోరెను సీత
అదే పెన్నిధి అన్నది భూజాత


పూర్ణగర్భిణికి పుణ్యరూపిణికి ఆశ్రయమొసగెను వాల్మికి
ముని ఆశ్రమమున లవకుశ జననం..
సీతకు శాంతిని కలిగించె..సీతకు శాంతిని కలిగించె
పతి ధూషణలే తలచి తలచి విలపించెను..
ఆ మాత..పిలిచెను భూమాత
తల్లి గర్భమున కలిసెను భూజాత
జనని జానకి జీవితమంతా తీరని వియోగమాయె

పదునాలుగేండ్లు వనవాసమేగి..
మరలి వచ్చెను సీత
పరమ పావని ఆ మాత
సార్వభౌముడు శ్రీరామచంద్రుని సన్నిధి కోరెను సీత
అదే పెన్నిధి అన్నది భూజాత
పదునాలుగేండ్లు వనవాసమేగి మరలి వచ్చెను సీత
పరమ పావని ఆ మాత

కృష్ణవేణి--1974
రచన::C.నారాయణ రెడ్డి
సంగీతం::విజయ భాస్కర్
గానం::P.సుశీల,రామకృష్ణ


ఎందుకో నీవు నాతో ఉన్నవేళ ఇంత హాయి
ఎందుకో నిన్ను విడిచి నిమిషమైనా నిలువలేనోయి..2

మనసులోని మమతలన్ని మల్లెపూలై విరిసె నీకై..2
వలపులన్ని పూలమాలై కురులోన కులుకె నీకై
ఎన్ని జన్మాలకైనా నీవు నాదానివేలే
ఇందుకు..సాక్షులు..గిరులు..తరులు..గిరులు..తరులు

ఎందుకో నీవు నాతో ఉన్నవేళ ఇంత హాయి
ఎందుకో నిన్ను విడిచి నిమిషమైనా నిలువలేనోయి

నీలికన్నుల ఆలయాన నిన్ను స్వామిగ నిలుపుకోన..2
ఎల్లవేళల జీవితాన నిన్ను దేవిగా కొలుచుకోనా
గౌరిశంకరులకందం మనది విడిపోని బంధం
ఇందుకు..సాక్షులు..సూర్యుడు..చంద్రుడు..సూర్యుడు చంద్రుడు

ఎందుకో నీవు నాతో ఉన్నవేళ ఇంత హాయి
ఎందుకో నిన్ను విడిచి నిమిషమైనా నిలువలేనోయి
ఎందుకో నీవు నాతో ఉన్నవేళ ఇంత హాయి....

కృష్ణవేణి--1974

సంగీతం::విజయ భాస్కర్
రచన::ఆరుద్ర
గానం::P.సుశీల


సంగీతం మధుర సంగీతం
సంగీతం మధుర సంగీతం
తల్లిపిల్లల హృదయ సంకేతం
సంగీతం మధుర సంగీతం

ముద్దుల కూనల తీయని పిలుపే తల్లికి కోకిల గానం
లలల..లలల లలల..లలల..లలల..లలల
అహహ..అహహ..ఉహుహుహు..
ముద్దుల కూనల తీయని పిలుపే తల్లికి కోకిల గానం
మదిలో మమతలే మంజుల రవళిగ మ్రోగును మోహనరాగం
సంగీతం మధుర సంగీతం
బాలపాపల ఆటలపాటలే అమ్మకు కమ్మని గీతం
ఆకశవీధుల సాగే గువ్వలు తెచ్చే ప్రేమసందేశం

సంగీతం మధుర సంగీతం
తల్లిపిల్లల హృదయ సంకేతం
సంగీతం మధుర సంగీతం

ఎన్నో నోముల పంటలు పండే ముచ్చటగొలుపు సంతానం
లలల..లలల లలల..లలల..లలల..లలల
అహహ..అహహ..ఉహుహుహుహు..
ఎన్నో నోముల పంటలు పండే ముచ్చటగొలుపు సంతానం
ఆశాఫలముల రాశులు ఎదలో చేసెను రాగసంతానం

సంగీతం మధుర సంగీతం
శోభల జీవన దీపావళిలో వెలిగెను పావన తేజం
తనివీ తీరా తనయులు చేర తల్లికి తరగని భాగ్యం

సంగీతం మధుర సంగీతం
తల్లిపిల్లల హృదయ సంకేతం
సంగీతం మధుర సంగీతం