Tuesday, August 19, 2014

ప్రేమ కానుక--1981సంగీతం::చక్రవర్తి
రచన::ఆచార్య-ఆత్రేయ
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల,బృందం 
Director::K.Raghavendra Rao 
తారాగణం::అక్కినేని,శ్రీదేవి,మోహన్‌బాబు,మధుమాలిని,సుజాత,రావుగోపాల్‌రావు,అల్లురామలింగయ్య,పుష్పలత,మనోరమ.  

పల్లవి::

మనసుల ముడి..పెదవుల తడి
మధువుల ఝడి..ఎద తడబడి
కోటిరాగాలు..పాడే..ఏఏ

తనువులబడి..తపనలసుడి
తలపులసడి..ఎద అలజడి
శతకోటి..రాగాలు..పాడే..ఏఏ

మనసుల ముడి..పెదవుల తడి
మధువుల ఝడి..ఎద తడబడి
కోటిరాగాలు..పాడే..ఏఏ

తనువులబడి..తపనలసుడి
తలపులసడి..ఎద అలజడి
శతకోటి..రాగాలు..పాడే..ఏఏ

చరణం::1

ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ..ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ 
లతవై నాజతవై..గతస్మృతువై 
నా శృతివై..స్వరజతివై..లయగతివై
నను..లాలించవా..ఆ

ఒడివై..చొరవడివై..నా వడివై
వరవడివై..నా గుడివై..దేవుడవై
నను..పాలించవా..ఆ 

వలపు..మెరుపు..మెరిసీ..ఈ 
మనసు..తలపు..తెరచీ..ఈ

సిరిముగ్గులు..వేయించీ..ఈ
చిరుదివ్యలు..వెలిగించీ..ఈ
తొలిసారి పలికాను పలుకై..ఈ

అది నువ్వే అనుకొన్నా..నీ నవ్వే వెలుగన్నా
నీవు నాతోడు ఉన్నా..ఆహాహాహా..నేను నీ నీడనన్నా

మనసుల ముడి..పెదవుల తడి
మధువుల ఝడి..ఎద తడబడి
కోటిరాగాలు..పాడే..ఏఏ

ఆఆఆ..తనువులబడి..తపనలసుడి 
తలపులసడి..ఎద అలజడి
శతకోటి..రాగాలు..పాడే..ఏఏ

చరణం::2

ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ 
చెలివై..నెచ్చెలివై..చిరుచలివై కౌగిలివై
లోగిలిలో..జాబిలివై..నను మురిపించవా..ఆ

వరమై..సుందరమై..శుభకరమై..ఆదరమై
సంబరమై..సాగరమై..నను ముంచేయవా..ఆ

కనులు కలిపి చూసీ..కలలు నిజము చేసీ
చిరునవ్వులు నవ్వుంచి..సిరిమువ్వలు మ్రోగించి
తొలిసారి పిలిచాను పిలుపై..

ఆ పిలుపే ఉసిగొలిపి..పరువముతో నను కలిపి
సామగానాలు పాడే..ఆహాహా..సోమపానాలుచేసే

మనసుల ముడి..పెదవుల తడి
మధువుల ఝడి..ఎద తడబడి
కోటిరాగాలు..పాడే..ఏఏ

తనువులబడి..తపనలసుడి
తలపులసడి..ఎద అలజడి
శతకోటి..రాగాలు..పాడే..ఏఏ
శతకోటి..రాగాలు..పాడే..ఏఏ

Prema Kaanuka--1981
Music::Chakravarti
Lyrics::Achaarya-Atreya
Singer's::S.P.Baalu,P.Suseela
Director::K.Raghavendra Rao 
Cast::Akkineni,Sreedevi,MohanBaaBu,Madhumaalini,Sujaata,RaogopaalRao,Alluraamalingayya,Pushpalatha,Manorama.

::::::

manasula muDi..pedavula taDi
madhuvula jhaDi..eda taDabaDi
kOTiraagaalu..paaDE..EE

tanuvulabaDi..tapanalasuDi
talapulasaDi..eda alajaDi
SatakOTi..raagaalu..paaDE..EE

manasula muDi..pedavula taDi
madhuvula jhaDi..eda taDabaDi
kOTiraagaalu..paaDE..EE

tanuvulabaDi..tapanalasuDi
talapulasaDi..eda alajaDi
SatakOTi..raagaalu..paaDE..EE

::::1

aa aa aa aa aa..aa aa aa aa aa
mm mm mm mm mm mm mm 
latavai naajatavai..gatasmRtuvai 
naa SRtivai..swarajativai..layagativai
nanu..laalinchavaa..aa

oDivai..choravaDivai..naa vaDivai
varavaDivai..naa guDivai..dEvuDavai
nanu..paalinchavaa..aa 

valapu..merupu..merisii..ii 
manasu..talapu..terachii..ii

sirimuggulu..vEyinchii..ii
chirudivyalu..veliginchii..ii
tolisaari palikaanu palukai..ii

adi nuvvE anukonnaa..nee navvE velugannaa
neevu naatODu unnaa..aahaahaahaa..nEnu nee neeDanannaa

manasula muDi..pedavula taDi
madhuvula jhaDi..eda taDabaDi
kOTiraagaalu..paaDE..EE

aaaaaaaa..tanuvulabaDi..tapanalasuDi 
talapulasaDi..eda alajaDi
SatakOTi..raagaalu..paaDE..EE

::::2

aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa 
chelivai..nechchelivai..chiruchalivai kougilivai
lOgililO..jaabilivai..nanu muripinchavaa..aa

varamai..sundaramai..Subhakaramai..Adaramai
sambaramai..saagaramai..nanu munchEyavaa..aa

kanulu kalipi chUsii..kalalu nijamu chEsii
chirunavvulu navvunchi..sirimuvvalu mrOginchi
tolisaari pilichaanu pilupai..

A pilupE usigolipi..paruvamutO nanu kalipi
saamagaanaalu paaDE..aahaahaa..sOmapaanaaluchEsE

manasula muDi..pedavula taDi
madhuvula jhaDi..eda taDabaDi
kOTiraagaalu..paaDE..EE

tanuvulabaDi..tapanalasuDi
talapulasaDi..eda alajaDi
SatakOTi..raagaalu..paaDE..EE
SatakOTi..raagaalu..paaDE..EE

ప్రేమ కానుక--1981సంగీతం::చక్రవర్తి
రచన::ఆచార్య-ఆత్రేయ
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల
Director::K.Raghavendra Rao 
తారాగణం::అక్కినేని,శ్రీదేవి,మోహన్‌బాబు,మధుమాలిని,సుజాత,రావుగోపాల్‌రావు,అల్లురామలింగయ్య,పుష్పలత,మనోరమ. 

పల్లవి::

చెమ్మచెక్క..సక్కనోడు
జిమ్మదియ్య..సిక్కనోడు
సుక్కలక్క..మంచమేసేనే..ఓరయ్యో
పక్కచేరి..మంతరిచ్చెనే..ఏఏఏ
సుక్కలక్క..మంచమేసేనే..ఓరయ్యో
పక్కచేరి..మంచమిచ్చెనే..ఏఏఏ

చమ్మచక్క..సక్కనమ్మ
జిమ్మదియ్య..సుక్కలమ్మా
మంచమెక్కి..లంచమిచ్చెనే..ఓలమ్మో
కంచెనంటు..చేనుమేసేనే
మంచమెక్కి..లంచమిచ్చెనే..ఓలమ్మో
కంచెనంటు..చేనుమేసేనే..ఏఏఏ

చరణం::1

మ్మ్ మ్మ్ హుహుహు లాల లలలా 
ఎన్నెలోడూ..భలే సల్లనోడు
ఒంటిగుంటే..కొంటేవాడు..అల్లరోడు
ఎంటనుంటే ఒంటినిండ..ఎచ్చనోడు

ఆ..పల్లెపిల్లా..ఒట్టి పిచ్చిపిల్లా
ఒప్పకుంటే..రాజుకొన్న..అగ్గిపుల్లా
ఒప్పుకొంటే..అచ్చమైన..తెలుగుపిల్లా 

తెలుగులోని..తీపంత..తెచ్చుకొన్నదీ
ఎలుగులోన..రేకులా..విచ్చుకొన్నదీ

రేపటికి..మాపటికి..వంతెనైనదీ
రెండుకలిపి సందెకాడ..సొంతమైనదీ

చెమ్మచెక్క..సక్కనోడు
జిమ్మదియ్య..సిక్కనోడు
సుక్కలక్క..మంచమేసేనే..ఓరయ్యో
పక్కచేరి..మంతరిచ్చెనే..ఏఏఏ

మంచమెక్కి..లంచమిచ్చెనే..ఓలమ్మో
కంచెనంటు..చేనుమేసేనే

చరణం::2

మ్మ్ హు హు హు..ఆ హ హ హ హా
ఫోజు చూడూ..దాని మోజుచూడు
ముద్దబంతిపూవులాంటి..మోముచూడు
మూటగట్టి తెచ్చుకొన్న..ముద్దుచూడు

చూసి చూసి..వాణ్ణి..కాపుకాసి
కన్నె మనసు ఇచ్చినాను..గడియతీసీ
కాపురాని కొచ్చినాను ఏళచూసి

యాళ పాళం..లేనిప్రాయం..ఎగిరిపడ్డదీ
ఆడమంటే..తాళననీ..గొడవపడ్డదీ

గొడవపడ్డ..గాలిగాణ్ణి..జాలిపడ్డదీ
జాలిపడ్డ..మనసుతోటి..జారిపడ్డదీ

చమ్మచక్క..సక్కనమ్మ
జిమ్మదియ్య..సుక్కలమ్మా
మంచమెక్కి..లంచమిచ్చెనే..ఓలమ్మో
కంచెనంటు..చేనుమేసేనే..ఏఏఏ

చెమ్మచెక్క..సక్కనోడు
జిమ్మదియ్య..సిక్కనోడు
సుక్కలక్క..మంచమేసేనే..ఓరయ్యో
పక్కచేరి..మంతరిచ్చెనే..ఏఏఏ

Prema Kaanuka--1981
Music::Chakravarti
Lyrics::Achaarya-Atreya
Singer's::S.P.Baalu,P.Suseela
Director::K.Raghavendra Rao 
Cast::Akkineni,Sreedevi,MohanBaaBu,Madhumaalini,Sujaata,RaogopaalRao,Alluraamalingayya,Pushpalatha,Manorama.

::::::

chemmachekka..sakkanODu
jimmadiyya..sikkanODu
sukkalakka..manchamEsEnE..OrayyO
pakkachEri..mantarichchenE..EEE
sukkalakka..manchamEsEnE..OrayyO
pakkachEri..manchamichchenE..EEE

chammachakka..sakkanamma
jimmadiyya..sukkalammaa
manchamekki..lanchamichchenE..OlammO
kanchenanTu..chEnumEsEnE
manchamekki..lanchamichchenE..OlammO
kanchenanTu..chEnumEsEnE..EEE

::::1

mm mm huhuhu laala lalalaa 
ennelODuu..bhalE sallanODu
onTigunTE..konTEvaaDu..allarODu
enTanunTE onTininDa..echchanODu

aa..pallepillaa..oTTi pichchipillaa
oppakunTE..raajukonna..aggipullaa
oppukonTE..achchamaina..telugupillaa 

telugulOni..teepanta..techchukonnadii
elugulOna..rEkulaa..vichchukonnadii

rEpaTiki..maapaTiki..vantenainadii
renDukalipi sandekaaDa..sontamainadii

chemmachekka..sakkanODu
jimmadiyya..sikkanODu
sukkalakka..manchamEsEnE..OrayyO
pakkachEri..mantarichchenE..EEE

manchamekki..lanchamichchenE..OlammO
kanchenanTu..chEnumEsEnE

::::2

mm hu hu hu..aa ha ha ha haa
phOju chUDuu..daani mOjuchUDu
muddabantipoovulaanTi..mOmuchUDu
mooTagaTTi techchukonna..mudduchUDu

chUsi chUsi..vaaNNi..kaapukaasi
kanne manasu ichchinaanu..gaDiyateesii
kaapuraani kochchinaanu ELachUsi

yaaLa paaLam..lEnipraayam..egiripaDDadii
ADamanTE..taaLananii..goDavapaDDadii

goDavapaDDa..gaaligaaNNi..jaalipaDDadii
jaalipaDDa..manasutOTi..jaaripaDDadii

chammachakka..sakkanamma
jimmadiyya..sukkalammaa
manchamekki..lanchamichchenE..OlammO
kanchenanTu..chEnumEsEnE..EEE

chemmachekka..sakkanODu
jimmadiyya..sikkanODu
sukkalakka..manchamEsEnE..OrayyO
pakkachEri..mantarichchenE..EEE