Wednesday, November 28, 2012

బాలభారతము--1972


సంగీత::S.రాజేశ్వరరావు
రచన::D.C.నారాయణరెడ్డి
గానం::P.సుశీల  
తారాగణం::S.V.రంగారావు,అంజలీదేవి,బేబి శ్రీదేవి,కాంతారావు,S.వరలక్ష్మి,హరనాధ్ 

పల్లవి::

తారంగం తారంగం..తాండవకృష్ణా తారంగం  
దైవం నీవే తారంగం..ధర్మం నీవే తారంగం  
తారంగం తారంగం..తాండవకృష్ణా తారంగం  
దైవం నీవే తారంగం..ధర్మం నీవే తారంగం  

చరణం::1

దేవతలూ దానవులూ..పాల సముద్రం తరిచారు
దేవతలూ దానవులూ..పాల సముద్రం తరిచారు
అప్పుడు అమృతం పుట్టింది..అందరికీ నూరూరింది 
మాదే మాదే అమృతమని..వాదులాడు సోదరుల గని
అప్పుడు నువ్వేం చేెశావు...ఆడవేషం వేశావు 
ఆ కులుకు ఆ తళుకు..ఆ కిలకిల నవ్వుల బెళుకు  
ఇంకా నువ్వేం...చేెశావు  
తగినవారికి సుధను పంచిపెట్టావు..పొగరు బోతులకేమో సున్నా చుట్టావు  
తారంగం తారంగం...తాండవకృష్ణా  తారంగం  
దైవం నీవే తారంగం...ధర్మం నీవే తారంగం  

చరణం::2

ఇంద్ర పదవినే చేపట్టితినని..ఎగిరి ఎగిరి పడె బలి 
వాని గర్వముని అణచి వెయగా..వామనుడాయెను హరి
వడుగై వానిని చేరెను..మూడడుగుల నేలను కోరెను
అడ్డుపడిన ఆ శుక్రుని...కంటిని 
దర్భ పుల్లతో పొడిచెను..ఆ కన్నే లొట్టగ చెసెను 
ఇంతై వటుడంతై మరి ఎంతో ఎంతో పెరిగెను..పెరిగీ  
భువినొక్క అడుగుతో మూసెను..దివినొక్క అడుగుతో దాచెను  
మూడవ అడుగు ఏదని బలినే..పాతాళానికి తొక్కెను  
తారంగం తారంగం..తాండవకృష్ణా  తారంగం  
దైవం నీవే తారంగం..ధర్మం నీవే తారంగం  

చరణం::3

అన్నలారా విన్నారా..చిన్న కృష్ణుని గాథలు  
అసూయలన్నవి లేకుంటే..బ్రతుకులు  కళకళ లాడునులే
చెప్పుడు మా టలు వినకుంటే..ఎప్పటికైనా శుభమౌలే 
అన్నదమ్ములు కలిసుంటే..అందరికీ ఆనందం
ఆపై దేవుడు తోడుంటే..ఆనందం పరమానందం   
తారంగం తారంగం..తాండవకృష్ణా  తారంగం  
దైవం నీవే తారంగం...ధర్మం నీవే తారంగం  
దైవం నీవే తారంగం...ధర్మం నీవే తారంగం
ధర్మం నీవే తారంగం...ధర్మం నీవే తారంగం 

బాలభారతము--1972సంగీత::S.రాజేశ్వరరావు
రచన::ఆరుద్ర
గానం::L.R.ఈశ్వరి,బృందం  
తారాగణం::S.V.రంగారావు,అంజలీదేవి,బేబి శ్రీదేవి,కాంతారావు,S.వరలక్ష్మి,హరనాధ్ 

పల్లవి::

విందు భోొజనం..పసందు భోొజనం
ఏటిగట్టు తోటలోన..మేటి భోొజనం
విందు భోొజనం..పసందు భోొజనం
ఏటిగట్టు తోటలోన..మేటి భోొజనం

చరణం::1

నేతి గారెలు...నేతి బూరెలు
జాతివడ్ల పులిహోర..పరమాన్నాలు
నేతి గారెలు...నేతి బూరెలు
జాతివడ్ల పులిహోర...పరమాన్నాలు
అప్పడాలు దప్పళాలు..ఆవకూరలు ఫేరు
చెప్పగానె నోరూరె...పిండివంటలు
భలే పిండివంటలు...భలే పిండివంటలు                          
విందు భోొజనం..పసందు భోొజనం
ఏటిగట్టు తోటలోన..మేటిభోొజనం

చరణం::2

ఆరు రుచుల మేళవింపె..నిండు భోజనం
అన్నదమ్ములారగింపె..దండి భోజనం
ఒంటి పిల్లి రాకాసిది...ఉత్తభొజనం
ఒంటి పిల్లి రాకాసిది...ఉత్తభోొజనం 
కన్నుల పంటయను..పండుగౌను బంతి భోజనం
సహ...బంతి భోజనం            
విందు భోొజనం...పసందు భోొజనం
ఏటిగట్టు తోటలోన..మేటి భోొజనం

చరణం::3

బొబ్బట్లు మినపట్లు..పొంగళ్ళు నంజుళ్ళు
దబ్బకాయలంత..పెద్ద లడ్డుండలు
బొబ్బట్లు మినపట్లు..పొంగళ్ళు నంజుళ్ళు
దబ్బకాయలంత..పెద్ద లడ్డుండలు
పులుపు తీపి కారాలు ముక్కుదాకా బాగా 
కలిపికొట్టి తిన్నదే...కమ్మని విందు
భలే కమ్మని విందు..భలే కమ్మని విందు             
విందు భోొజనం..పసందు భోొజనం
ఏటిగట్టు తోటలోన..మేటిభోొజనం
విందు భోొజనం..పసందు భోొజనం
ఏటిగట్టు తోటలోన..మేటి భోొజనం

బాలభారతము--1972సంగీత::S.రాజేశ్వరరావు
రచన::ఆరుద్ర
గానం::ఘంటసాల 
తారాగణం::S.V.రంగారావు,అంజలీదేవి,బేబి శ్రీదేవి,కాంతారావు,S.వరలక్ష్మి,హరనాధ్ 

పల్లవి::

నారాయణ నీ లీల...నవరసభరితం
నీ ప్రేరణచే జనియించే బాలభారతం..బాలభారతం  
నారాయణ నీ లీల...నవరసభరితం
నీ ప్రేరణచే జనియించే బాలభారతం..బాలభారతం   

ముని శాపముచే...వగచే సతీపతులకూ
తనయుల నొందే మార్గము...తాపసి తెలిపే
మును దుర్వాసుడు చెప్పిన..మంత్రముచేతా..ఆ..ఆ  
మును దుర్వాసుడు..చెప్పిన మంత్రముచేతా
తన వంశము నిలపమని...జనపతి కోరే 
నారాయణ నీ లీల...నవరసభరితం
నీ ప్రేరణచే జనియించే బాలభారతం..బాలభారతం   

చరణం::1

కృష్ణాగ్రజుడై బలరాముడు..గోకులమున జనియించే
కుంతికి ధర్ముని అనుగ్రహంబున..కులదీపకు డుదయించే
ఆ శుభవార్తకు గాంధారీ..సతి అసూయ చెందినదీ
ఈసున గర్భ తాడన..మింతి తానొనరించినదీ 
వ్రయ్యలైన గర్భమ్మును..వ్యాసుడు సంరక్షించెనూ
పిండమును నూటొక్క..కుండల విభజించెనూ
వరమునిచ్చెను వాయుదేవుడు..అంత వనిత కుంతికి పుట్టె భీముడు 
మొదటి కడవ జొచ్చెను...కలిపురుషుడు
కలిగే గాంధారికి తొలి పుత్రుడూ..కలిగే గాంధారికి తొలి పుత్రుడూ
దుర్యోధన జననముచే....దుశ్శకునమ్ములు దోచే
దుర్భర రావమ్ములకు..ధు:ఖించెను జగతీ 
దుష్టుల శిక్షించుటకై..శిష్టుల రక్షించుటకై 
అష్టమి శుభలగ్నమున..హరి సరుగున వెలసే 
నారాయణ నీ లీల...నవరసభరితం
నీ ప్రేరణచే జనియించే బాలభారతం..బాలభారతం   

చరణం::2

జనియించిన హరి జననీ జనకుల..జ్ఞానుల గావించే
తనయుని చేకొని వసుదేవుడు..తా వ్రేపల్లెకు జేర్చే
యశోద సుతయౌ యోగమాయ..నా నిశీధమున తెచ్చే 
నశింపజేయగ దలచెడి కంసుడు..అశెక్త దిగ్బ్రముడాయే  
అమరేంద్రుని అతినిష్టతొ..అర్చించెను కుంతి
అతని వరముచే నరుడే..అర్జునుడై పుట్టె
నరనారాయణ జననము..ధరణికి ముదమాయే
సురలు మురిసి సుధలు చిందు..విరివానలు విరిసే  
శతపుత్రుల పిదప నొక్కసుతను..గాంచె గాంధారీ
శకుని కూడ సుతుని బడసి..సంతోషము తానొందె
నాతి మాద్రి అశ్వినులను..ప్రీతితో భజించే 
నకులుడు సహదీవుడనే..నందనులను గాంచే
కౌరవులూ పాండవులూ..కమనీయులు యాదవులూ
కారణ జన్ములు సర్వులు..ధారుణి ప్రవర్దమానులైరి 
దారుణ హింసా కాండల..దానవ పతి కంసుడూ
ధనుర్యాగమని బలరామకృష్ణుల..తన వద్దకు రప్పించే

బాలభారతము--1972

సంగీత::S.రాజేశ్వరరావు
రచన::ఆరుద్ర
గానం::ఘంటసాల 
తారాగణం::S.V.రంగారావు,అంజలీదేవి,బేబి శ్రీదేవి,కాంతారావు,S.వరలక్ష్మి, హరనాధ్ 

పల్లవి::

మానవుడే...మహనీయుడు
మానవుడే...మహనీయుడూ 
శక్తి యుతుడు..యుక్తి పరుడు
మానవుడే...మాననీయుడూ
మంచిని తలపెట్టినచో..మనిషి కడ్డులేదులే
ప్రేరణ దైవానిదైన...సాధించును నరుడే

చరణం::1

దివిజ గంగ భువి దిపిన..భగీరథుడు మానవుడే
సుస్థిర తారగమారిన..ద్రువుడు కూడ మానవుడే
సృష్టికి ప్రతి సృష్టి చేయు..విశ్వామిత్రుడు నరుడే
జీవకోటి సర్వములో..శ్రేష్టతముడు మానవుడే 
మానవుడే మహనీయుడు..మానవుడే మహనీయుడూ 

చరణం::2

గ్రహరాశుల నధిగమించి..ఘనతారల పథమునుంచి 
గ్రహరాశుల నధిగమించి..ఘనతారల పథమునుంచి 
గగనాంతర రోదసిలో..గధర్వగోళ తతుల దాటి 
చంద్రలోకమైనా...దేవేంద్ర లోకమైనా
చంద్రలోకమైనా...దేవేంద్ర లోకమైనా
బొందితో జయించి మరల..భువికి తిరిగి రాగలిగే 
మానవుడే మహనీయుడు..మానవుడే మహనీయుడూ 
శక్తి యుతుడు యుక్తి పరుడు..మానవుడే మాననీయుడూ

Baala Bharatham--1972
Music::Saluri Rajeshwara Rao
Lyricist::Arudra
Singer's::Ghantasala

:::

mAnavuDE mahanIyuDu
mAnavuDE mahanIyuDu
SaktiyutuDu yuktiparuDu mAnavuDE
mAnanIyuDu
mAnavuDE mahanIyuDu

anupallavi:
maMchini talapeTTinachO 
maniShikaDDulEdulE
prEraNa daivAnidaina 
sAdhiMchunu naruDE
mAnavuDE mahanIyuDu
mAnavuDE mahanIyuDu

::1

divija gaMga Buvi diMpina
BagIrathuDu mAnavuDE
susthira taaraga mArina
dhruvuDu kUDa mAnavuDE
sRuShTiki pratisRuShTi 
chEyu viSvAmitruDu naruDE
jIvakOTi sarvamulO 
SrEShTatamuDu mAnavuDE
mAnavuDE mahanIyuDu
mAnavuDE mahanIyuDu

:::2

graharASulanadhigamiMchi
GanatArala pathamu nuMchi
graharASulanadhigamiMchi
GanatArala pathamu nuMchi
gaganAMtara rOdasilO
gaMdharvagOLa tatula dATi
chaMdralOkamainA dEvEMdralOkamainA
chaMdralOkamainA dEvEMdralOkamainA
boMditO jayiMchi marala
Buviki tirigi rAgaligE

mAnavuDE mahanIyuDu

mAnavuDE mahanIyuDu

బాలభారతము--1972

సంగీత::S.రాజేశ్వరరావు
రచన::ఆరుద్ర
గానం::L.R.ఈశ్వరీ 

పల్లవి::

బలె బలె బలె బలె...పెదబావా
భళిర భళిర...ఓ చినబావా
కని విని ఎరుగని...విడ్డూరం
సరిసాటిలేని మీ...ఘనకార్యం 
బలె బ బలె బలె...పెదబావా
భళిర భళిర...ఓ చినబావా

చరణం::1

మీరు నూరుగురు...కొడుకులు
అహ మారుమ్రోగు..చలి పిడుగులు
మీరు నూరుగురు...కొడుకులు
అహ మారుమ్రోగు..చలి పిడుగులు
మట్టితెచ్చి గంభీర..గుట్టలేసి
జంభారి పట్టపేనుగు బొమ్మచేయు ఘటికులు
అహా..జంభారి పట్టపేనుగు బొమ్మచేయు ఘటికులు 
వీరాధి వీరులైన..శూరాతి శూరులైన
మీ కాలిగోటికి...చాలరు  
బలె బ బలె బలె...పెదబావా
భళిర భళిర...ఓ చినబావా

చరణం::2

దైవమేది వేరులేదు...తల్లికంటె
ఆ తల్లికోర్కె తీర్చువారె..బిడ్డలంటె
దైవమేది వేరులేదు...తల్లికంటె
ఆ తల్లికోర్కె తీర్చువారె..బిడ్డలంటె
ఏ తల్లి నోచలేదు...ఇంతకంటె..ఆహా
ఏ తల్లి నోచలేదు...ఇంతకంటె
ఈ మాట కల్ల...కాదు
ఈ రేడు...జగములందు
మీ లాంటివాళ్ళు..ఇంక పుట్టరంటే..ఆహా  
బలె బ బలె బలె...పెదబావా
భళిర భళిర...ఓ చినబావా

చరణం::3

మేళాలు తాళాలు..ముత్యాల ముగ్గులు
రత్నాల గొడుగులు...సంబరాలు..హ్హా 
మేళాలు తాళాలు..ముత్యాల ముగ్గులు
రత్నాల గొడుగులు...సంబరాలు 
ఊరంతా పచ్చని తోరణాలు..వీరణాలు తందనాలు 
ఊరంతా పచ్చని తోరణాలు..వీరణాలు తందనాలు 
ఊరేగే వైభవాలు...బంగారు వాయనాలు
ఆనంద భరితమౌను....జీవితాలు   
బలె బ బలె బలె..పెదబావా
భళిర భళిర..ఓ చినబావా
కని విని ఎరుగని...విడ్డూరం
సరిసాటిలేని...మీ ఘనకార్యం

Tuesday, November 27, 2012

బాలభారతము--1972సంగీత::S.రాజేశ్వరరావు
రచన::ఆరుద్ర
గానం::P.సుశీల
తారాగణం::S.V.రంగారావు,అంజలీదేవి,బేబి శ్రీదేవి,కాంతారావు,S.వరలక్ష్మి,హరనాధ్ 

పల్లవి::

ఆడేనోయి నాగకన్యకా..చూడాలోయి వీరబాలకా
వేడుక నీకు చెసేను..కోడెనాగు ఆడి పాడి..నేడే..నేడే    
ఆడేనోయి నాగకన్యకా..చూడాలోయి వీరబాలకా
వేడుక నీకు చెసేను..కోడెనాగు ఆడి పాడి..నేడే..నేడే    

చరణం::1

శిరసున దాల్చేను..భూభారం మా ఆదిశేషు 
శిరసున దాల్చేను..భూభారం మా ఆదిశేషు  
మురహరికే అమరిన...తల్పం
మురహరికే అమరిన...తల్పం 
శివునకు మేమే..గళమున హారం
శివునకు మేమే..గళమున హారం 
క్షీరాబ్ది చిలికెను...మా వాసుకీ          
ఆడేనోయి......నాగకన్యకా
చూడాలోయి....వీరబాలకా

చరణం::2

నరులకు ఆరాధ్య దైవాలే...మా నాగజాతి
నరులకు ఆరాధ్య దైవాలే..మా నాగజాతి
వరములతో నిరతము...బ్రోచి
వరములతో నిరతము..బ్రోచి
గరళమునందే అమృతము..నొసగే
గరళమునందే అమృతము..నొసగే 
కామిత దాతలు మా...నాగులే     
ఆడేనోయి నాగకన్యకా..చూడాలోయి వీరబాలకా
వేడుక నీకు చెసేను.. కోడెనాగు  
ఆడి..పాడి..నేడే..నేడే 

Monday, November 26, 2012

జగత్ కిలాడీలు--1969


సంగీతం::S.P.కోదండపాణి
రచన::దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి
గానం::P.సుశీల

పల్లవి::

ఎగిరే పావురమా....
ఎగిరే పావురమా దిగులెరగని పావురమా 
దిగిరావా ఒక్కసారి ప్రతి రాత్రికి పగలుందని 
వెలుగుందని ఎరుగుదువా..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ ఓ ఓ  
ఎగిరే పావురమా దిగులెరగని పావుర

చరణం::1

మోముపైని ఏ నీడలు ముసరరాదని చంద
మామపైని ఏ మబ్బులు మసలరాదని..ఎరుగుదువా పావురమా
మాకన్నా నీవు నయంనీకు తోచదే భయం 
మాకన్నా నీవు నయంనీకు తోచదే భయం 
మూసే చీకటుల దారిచేసి పోవాలని ఎదుగుదువా

ఎగిరే పావురమా దిగులెరగని పావురమా..ఆ ఆ ఆ

చరణం::2

అటుపచ్చని తోటుందని..అట వెచ్చని గూడుందని
అటుపచ్చని తోటుందని..అట వెచ్చని గూడుందని
అటూ ఇటూ అడుగడుగున చుక్కదీపముంటుందని
ఎగురుదువా పావురమా..ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
ఒక్క గడియగాని..నీ రెక్క ముడవగూడదనీ
ఒక్క గడియగాని..నీ రెక్క ముడవగూడదనీ
దూరాన ధ్రువతారను చేరే తీరాలని ఎరుగుదువా

ఎగిరే పావురమా దిగులెరగని పావురమా 
దిగిరావా ఒక్కసారి ప్రతి రాత్రికి పగలుందని 
వెలుగుందని ఎరుగుదువా..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ ఓ ఓ  
ఎగిరే పావురమా దిగులెరగని పావుర

వెలుగు నీడలు--1961

సంగీతం::పెండ్యాల నాగేశ్వర్ రావు
రచన::శ్రీ శ్రీ
గానం:: P.సుశీల , స్వర్ణలత

పల్లవి::

చిట్టి పొట్టి చిన్నారి పుట్టినరోజు 
చేరి మనం ఆడేపాడే పండుగరోజు
చిట్టి పొట్టి చిన్నారి పుట్టినరోజు 
చేరి మనం ఆడేపాడే పండుగరోజు
వేడుకగా ఈ పూట ఆడుదమా దొంగాట
వేడుకగా ఈ పూట ఆడుదమా దొంగాట

చరణం::1

కళ్ళకి పట్టీ చల్లగా కట్టి వీపుతట్టి పోతాం
తాకినవారి పేరొకసారి చెప్పవోయి చూద్దాం
చురుకుతనం బుద్దిబలం ఉంటేనే చాలు
చూడకనే తెలియు కదా నిజానిజాలు

వేడుకగా ఈ పూట ఆడుదమా దొంగాట
వేడుకగా ఈ పూట ఆడుదమా దొంగాట
చిట్టి పొట్టి చిన్నారి పుట్టినరోజు 
చేరి మనం ఆడేపాడే పండుగరోజు

చరణం::2

కన్నులుంది చూడలేరు కొంతమంది జనం
దారి తప్పి తిరగడమే తెలివిలేనితనం
కన్నులుంది చూడలేరు కొంతమంది జనం
దారి తప్పి తిరగడమే తెలివిలేనితనం

మెదడు పదును పెట్టాలి అసలు దొంగను పట్టాలి
మెదడు పదును పెట్టాలి అసలు దొంగను పట్టాలి
చిట్టి పొట్టి చిన్నారి పుట్టినరోజు 
చేరి మనం ఆడేపాడే పండుగరోజు

చరణం::3

అంబా అనే అరుపు విని తల్లిని చేరు లేగ
నేల మెడ పిట్టను పోల్చు నింగినెగురు డేగ
చీకటైన చిటారుకొమ్మ చేరును కోతి
గురి తెలిసి మసలుకొనే నిదానమే నీతి

వేడుకగా ఈ పూట ఆడుదమా దొంగాట
వేడుకగా ఈ పూట ఆడుదమా దొంగాట
చిట్టి పొట్టి చిన్నారి పుట్టినరోజు 
చేరి మనం ఆడేపాడే పండుగరోజు

వెలుగు నీడలు--1961::కల్యాణి::రాగం


సంగీతం::పెండ్యాల నాగేశ్వర్ రావు
రచన::శ్రీ శ్రీ
గానం::ఘంటసాల, P. సుశీల

కల్యాణి::రాగం 

పల్లవి::

హాయి హాయిగా జాబిల్లి
తొలి రేయి వెండి దారాలల్లి
మందు జల్లి నవ్వసాగే ఎందుకో
మత్తు మందు జల్లి నవ్వసాగే ఎందుకో

హాయి హాయిగా జాబిల్లి
తొలి రేయి వెండి దారాలల్లి
మందు జల్లి నవ్వసాగే ఎందుకో
మత్తు మందు జల్లి నవ్వసాగే ఎందుకో

చరణం::1

తళతళ మెరిసిన తారక
తెలి వెలుగుల వెన్నెల దారుల
తళతళ మెరిసిన తారక
తెలి వెలుగుల వెన్నెల దారుల

కోరి పిలిచెనో తన దరిచేరగా
మది కలచేనో తీయని కోరిక

హాయి హాయిగా జాబిల్లి
తొలి రేయి వెండి దారాలల్లి
మందు జల్లి నవ్వసాగే ఎందుకో
మత్తు మందు జల్లి నవ్వసాగే ఎందుకో

చరణం::2

మిలమిల వెలిగే నీటిలో
చెలి కలువల రాణి చూపులో
మిలమిల వెలిగే నీటిలో
చెలి కలువల రాణి చూపులో

సుమదళములు పూచిన తోటలో
తొలి వలపుల తేనెలు రాలేనో

హాయి హాయిగా జాబిల్లి
తొలి రేయి వెండి దారాలల్లి
మందు జల్లి నవ్వసాగే ఎందుకో
మత్తు మందు జల్లి నవ్వసాగే ఎందుకో

చరణం::3

విరిసిన హృదయమే వీణగా
మధు రసముల కొసరిన వేళల
విరిసిన హృదయమే వీణగా
మధు రసముల కొసరిన వేళల

తొలి పరువములొలికెడు సోయగం
కానీ పరవశమొందెనో మానసం

హాయి హాయిగా జాబిల్లి
తొలి రేయి వెండి దారాలల్లి
మందు జల్లి నవ్వసాగే ఎందుకో
మత్తు మందు జల్లి నవ్వసాగే ఎందుకో

Sunday, November 25, 2012

ధర్మదాత--1970


సంగీతం::టి.చలపతిరావు
రచన::D.C.నారాయణరెడ్డి
గానం::ఘంటసాల, జయదేవ్,P.సుశీల 

పల్లవి::
ఓ నాన్నా..ఓ నాన్నా..
ఓ నాన్న..నీ మనసే వెన్న
అమృతం కన్న అది ఎంతో మిన్న
ఓ నాన్నాఓనాన్నా..

చరణం::1
ముళ్ళబాటలో నీవు నడిచావు
పూలతోటలో మమ్ము నడిపావు
ముళ్ళబాటలో నీవు నడిచావు
పూలతోటలో మమ్ము నడిపావు
ఏ పూట తిన్నావో ఎన్ని పస్తులున్నావో
ఏ పూట తిన్నావో ఎన్ని పస్తులున్నావో
పరమాన్నం మాకు దాచి ఉంచావు
ఓ నాన్న! నీ మనసే వెన్న
అమృతం కన్న అది ఎంతో మిన్న
ఓ నాన్నా ఓనాన్నా..

చరణం::2
పుట్టింది అమ్మ కడుపులోనైనా
పాలు పట్టింది నీ చేతిలోన
పుట్టింది అమ్మ కడుపులోనైనా
పాలు పట్టింది నీ చేతిలోన
ఊగింది ఉయ్యాలలోనైనా
ఊగింది ఉయ్యాలలోనైనా
నేను దాగింది నీ చల్లని ఒడిలోన
చల్లని ఒడిలోన
ఓ నాన్న..నీ మనసే వెన్న
అమృతం కన్న అది ఎంతో మిన్న
ఓ నాన్నా ఓనాన్నా..

చరణం::3
ఉన్ననాడు ఏమి దాచుకున్నావు
లేనినాడు చేయి సాచనన్నావు
ఉన్ననాడు ఏమి దాచుకున్నావు
లేనినాడు చేయి సాచనన్నావు
నీ రాచ గుణమే మా మూలధనము
నీ రాచ గుణమే మా మూలధనము
నీవే మాపాలి దైవము
ఓ నాన్న..నీ మనసే వెన్న
అమృతం కన్న అది ఎంతో మిన్న
ఓ నాన్నా ఓనాన్నా..

మూగప్రేమ--1971
సంగీతం::చక్రవర్తి
రచన::ఆత్రేయ
గానం::P.సుశీల,S.P.బాలు
తారాగణం::శోభన్ బాబు, వాణిశ్రీ, విజయలలిత,ప్రభాకర రెడ్డి, సూర్యకాంతం,రమణారెడ్డి,G. వరలక్ష్మి

పల్లవి::

వెయ్ వెయ్ వెయ్..చేతిలోన చెయి వెయ్ 
చెయ్ చెయ్ చెయ్..రేయి పగలు ఒకటి చెయ్
నువ్వు నేను వున్నన్నాళ్ళు..నిన్నలన్నీ రేపు చెయ్         
వెయ్ వెయ్ వెయ్ వెయ్..కాలి మీద కాలువెయ్
చెయ్ చెయ్ చెయ్ చెయ్క కన్నెసొమ్ము..కట్నంచెయ్  
ఉన్నన్నాళ్ళు వూపిరాడని..కాపురాన ఊపివేయ్

చరణం::1

లా..లా..లల
నీ కోడె ప్రాయాన..నీ కొంటె గారాన
నే నోడిపోవాలి..నిను గెలుచుకోవాలి
నీ కోడె ప్రాయాన..నీ కొంటె గారాన
నే నోడిపోవాలి..నిను గెలుచుకోవాలి
పరవళ్ళ పరువాన..పంతాన నిలవేసి
బిగి కౌగిలింతలో..పగ తీర్చుకోవాలి    
ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ
వెయ్ వెయ్ వెయ్ వెయ్..కాలి మీద కాలువెయ్
చెయ్ చెయ్ చెయ్ చెయ్..రేయి పగలు ఒకటి చెయ్
ఉన్నన్నాళ్ళు వూపిరాడని కాపురాన..ఊపివేయ్

చరణం::2
  
తొలిమోజు మొగ్గతో..ప్రతిరోజు పుట్టాలి
నులి వెచ్చనీ రేయి..పెనవేసుకోవాలి
తొలిమోజు మొగ్గతో..ప్రతిరోజు పుట్టాలి
నులి వెచ్చనీ రేయి..పెనవేసుకోవాలి
తొలి ముద్దు ముద్రతో..ప్రతి పొద్దు పూయాలి
పురివిప్పి సరికొత్త ప్రణయాలే..విరియాలి    
ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ
వెయ్ వెయ్ వెయ్..చేతిలోన చెయి వెయ్ 
చెయ్ చెయ్ చెయ్ చెయ్..రేయి పగలు ఒకటి చెయ్
నువ్వు నేను వున్నన్నాళ్ళు..నిన్నలన్నీ రేపు చెయ్         
వెయ్ వెయ్ వెయ్ వెయ్..కాలి మీద కాలువెయ్
చెయ్ చెయ్ చెయ్ చెయ్..కన్నె సొమ్ము కట్నంచెయ్
ఉన్నన్నాళ్ళు వూపిరాడని..కాపురాన ఊపివేయ్

Saturday, November 24, 2012

మూగప్రేమ--1971

సంగీతం::చక్రవర్తి
రచన::C.V.రమణ
గానం::P.సుశీల,L.R.ఈశ్వరి
తారాగణం::శోభన్ బాబు, వాణిశ్రీ, విజయలలిత,ప్రభాకర రెడ్డి, సూర్యకాంతం,రమణారెడ్డి,G. వరలక్ష్మి

పల్లవి::

నాగులేటి వాగులోన..కడవ ముంచ బోతుంటే
నాగులేటి వాగులోన..కడవ ముంచ బోతుంటే
నీటిలోన నిన్ను చూసి..కొంగుజారి పోతుంటే
ఎంతో సిగ్గయిందిరా మామా..ఒళ్లు జల్లుమన్నాదిరా
మామ...ఒళ్ళు ఝల్లుమన్నాదిరా 
   
నాగులేటి వాగులోన..కడవ ముంచ బోతుంటే
నీటిలోన నిన్ను చూసి..కొంగుజారి పోతుంటే
ఎంతో సిగ్గయిందిరా మామా..ఒళ్లు జల్లుమన్నాదిరా
మామ...ఒళ్ళు ఝల్లుమన్నాదిరా    

చరణం::1
    
గూటిలోన దీపమెట్టి..ఏడినీళ్ళ తానమాడి
గూటిలోన దీపమెట్టి..ఏడినీళ్ళ తానమాడి
బంతి పూలెట్టుకొని..నీ కోసం సూత్తంటె
బంతి పూలెట్టుకొని..నీ కోసం సూత్తంటె
చందమామ వచ్చాడు..కన్నుగీటిపోయాడు 
చందమామ వచ్చాడు..కన్నుగీటిపోయాడు
అప్పుడు మామ..మ్మ్ హూ..
ఎంతో సిగ్గయిందిరా మామా..ఒళ్లు జల్లుమన్నాదిరా
మామ...ఒళ్ళు ఝల్లుమన్నాదిరా    

చరణం::2

నల్లమబ్బు మొలిసింది..పల్లెమీద ముసిరింది
నల్లమబ్బు మొలిసింది..పల్లెమీద ముసిరింది
జల్లు కురవబోతంటే..ఒళ్లు మరసి నేనుంటే
ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ
జల్లు కురవబోతంటే..ఒళ్లు మరసి నేనుంటే
మబ్బులోని మెరుపొచ్చి..బుగ్గగిల్లిపోయింది    
మబ్బులోని మెరుపొచ్చి..బుగ్గగిల్లిపోయింది
అప్పుడు మామ..హ్హా..
ఎంతో సిగ్గయిందిరా మామా..ఒళ్లు జల్లుమన్నాదిరా
మామ..ఒళ్ళు ఝల్లుమన్నాదిరా 
   
నాగులేటి వాగులోన..కడవ ముంచ బోతుంటే
నీటిలోన నిన్ను చూసి..కొంగుజారి పోతుంటే
ఎంతో సిగ్గయిందిరా మామా..ఒళ్లు జల్లుమన్నాదిరా
మామ..ఒళ్ళు ఝల్లుమన్నాదిరా
మామ ఒళ్ళు ఝల్లుమన్నాదిరా
మామ..ఒళ్ళు ఝల్లుమన్నాదిరా
మామ ఒళ్ళు ఝల్లుమన్నాదిరా

మట్టిలో మాణిక్యం--1971
సంగీతం::సత్యం
ప్రొడ్యుసర్::చలం 
Director:దర్శకత్వం::B.V.ప్రసాద్ 
రచన::రాజశ్రీ
గానం::పిఠాపురం నాగేశ్వరరావు,L. R.ఈశ్వరి
తారాగణం::P.భానుమతి, చలం,జమున,చలం,జమున,పద్మనాభం
గీతాంజలి,రాజనాల,ఛాయాదేవి,సత్యనారాయణ

పల్లవి::

వస్తే ఇస్తా నా మూగ...మనసూ
ఇస్తే వస్తా నీ దోర...వయసూ
వస్తే ఇస్తా నా మూగ...మనసూ
ఇస్తే వస్తా నీ దోర...వయసూ
అహ టక్కరి మాటల..చక్కని బస్తీ మావా
అహ అల్లరి చూపుల..పల్లెటూరి ఓ భామా
వస్తావా ఇస్తానూ...కన్నె మనసూ
ఇస్తేనే వస్తానూ...దోర వయసూ
వస్తే ఇస్తా నా...మూగ మనసూ
ఇస్తే వస్తా నీ...దోర వయసూ

చరణం::1

నీ రూపం నాలోనా..నాటుకుందీ ఘాటుగా
నిదురైనా పోలేదు..నాటి నుండీ నిండుగా
నీ రూపం నాలోనా..నాటుకుందీ ఘాటుగా
నిదురైనా పోలేదు..నాటి నుండీ నిండుగా
చూపులతో మురిపించొద్దు..ఊపులతో ఊరించొద్దు
మనసైతే పక్కకు వచ్చి..చేతికి చిక్కి  
కోరినదిచ్చి...ఆ
ఇస్తే వస్తా నీ దోర...వయసూ
అహ..వస్తే ఇస్తా నా మూగ...మనసూ

చరణం::2

పరువంలో తూలు..పాల బువ్వుందీ
గుండెల్లో చూడు..పైడి గువ్వుందీ 
పరువంలో తూలు..పాల బువ్వుందీ
గుండెల్లో చూడు పైడి..గువ్వుందీ 
ఆ గూడు చేరాలంటే..నా తోడు కావాలంటే
నువు పూల పందిరి...వేసి
అందరి ముందు..తాళిని కట్టి..ఓ
వస్తే ఇస్తా నా మూగ...మనసూ
ఇస్తే వస్తా నీ దోర...వయసూ
అహ టక్కరి మాటల..చక్కని బస్తీ మావా
అహ అల్లరి చూపుల..పల్లెటూరి ఓ భామా

మట్టిలో మాణిక్యం--1971
సంగీతం::సత్యం
ప్రొడ్యుసర్::చలం 
Director:దర్శకత్వం::B.V.ప్రసాద్ 
రచన::D.C.నారాయణరెడ్డి
గానం::S.P.బాలు

తారాగణం::P.భానుమతి, చలం,జమున,చలం,జమున,పద్మనాభం
గీతాంజలి,రాజనాల,ఛాయాదేవి,సత్యనారాయణ

పల్లవి::

రింజిం రింజిం హైదరబాద్..రిక్షావాలా జిందాబాద్
మూడు చక్రములు గిరగిర తిరిగితే
మోటరు కారు...బలాదూర్
రింజిం రింజిం హైదరబాద్..రిక్షావాలా జిందాబాద్

చరణం::1

అటు చూస్తే చార్మినారు..ఇటు చూస్తే జుమ్మా మసీదు
అటు చూస్తే చార్మినారు..ఇటు చూస్తే జుమ్మా మసీదు
ఆ వంకా అసెంబ్లీ హాలు..ఈ వంకా జూబిలి హాలూ
తళ తళ మెరిసే..ఏఏఏఏఏఏ..తళ తళ మెరిసే 
హుస్సేనుసాగరు..దాటితే...సికింద్రబాదూ
రింజిం రింజిం హైదరబాద్..రిక్షావాలా జిందాబాద్

చరణం::2

ఒక తలపై రూమీ టోపీ..ఒక తలపై గాందీ టోపీ
ఒక తలపై రూమీ టోపీ..ఒక తలపై గాందీ టోపీ
క్యాభాయి అని అంటాడొకడూ..ఏమోయీ అని అంటాడొకడూ
మతాలు భాషలూ వేరైనా..ఆఆఆఆఆ..మతాలు భాషలూ వేరైనా
మనమంతా...భాయీ భాయీ
రింజిం రింజిం హైదరబాద్..రిక్షావాలా జిందాబాద్

చరణం::3

ఉన్నవాడికి తింటే అరగదు..లేనివాడికి తిండే దొరకదు 
ఉన్నవాడికి తింటే అరగదు..లేనివాడికి తిండే దొరకదు 
పరుపులున్నా పట్టదు నిదర..కరుకు నేలను గురకలు వినరా
హెచ్చు తగ్గులు తొలిగే రోజూ..ఊఊఊఊఊ..హెచ్చు తగ్గులు తొలిగే రోజూ
ఎపుడొస్తుందో...ఏమో 
రింజిం రింజిం హైదరబాద్..రిక్షావాలా జిందాబాద్
మూడు చక్రములు గిరగిర తిరిగితే..మోటరు కారు బలాదూర్
రింజిం రింజిం హైదరబాద్..రిక్షావాలా జిందాబాద్
లలలలలాల లలలలలాల లలలలలాల లాలా 
లలలలలాల లలలలలాల లలలలలాల లాలా

మట్టిలో మాణిక్యం--1971

సంగీతం::సత్యం
ప్రొడ్యుసర్::చలం 
Director:దర్శకత్వం::బి.వి.ప్రసాద్ 
రచన::రాజశ్రీ
గానం::S.P.బాలు
తారాగణం::P.భానుమతి, చలం,జమున,చలం,జమున,పద్మనాభం
గీతాంజలి,రాజనాల,ఛాయాదేవి,సత్యనారాయణ

పల్లవి::

హే..ఎద్దుబండి చూడు..ఒంటెద్దుబండి చూడు
అహ ఎద్దు మొద్దు అవతారం..బండి తోలుతున్నాడు
పల్లెటూరి బైతుగాడు డియ్యాలో..అహ..డియ్యాలో
దిష్టిబొమ్మలాగ ఉన్నాడు..డియ్యాలో 
పల్లెటూరి బైతుగాడు డియ్యాలో..అహ..డియ్యాలో
దిష్టిబొమ్మలాగ..ఉన్నాడు డియ్యాలో 

లా లల లల లలలల ఆహా హా లా లల లల లలలలలా 
తుర్రు బుర్రు కారు..ఇది డబ్బా రేకు కారూ
టైరు పగిలిపోయిందా..కారు పని గోవిందా
బస్తీ దొరసానులూ డియ్యాలో..ఒహొ డియ్యాలో
బుట్టబొమ్మల్లా ఉన్నారు..డియ్యాలో 

చరణం::1

రివ్వు రివ్వున సాగే..గువ్వలాంటి కారూ
ఎంత దూరమైనా..ఇది చిటికెలోన చేరూ
రివ్వు రివ్వున సాగే..గువ్వలాంటి కారూ
ఎంత దూరమైనా..ఇది చిటికెలోన చేరూ
అహ..ఎవ్వరాపలేరూ..ఇది ఇంగిలీషు కారు
మా కారుముందు నీ బండి..బలాదూర్..బలాదూర్
పల్లెటూరి బైతుగాడు డియ్యాలో..ఒహో..డియ్యాలో
దిష్టిబొమ్మలాగ ఉన్నాడు..డియ్యాలో 

చరణం::2

పరుగెత్తే వరకే..కారు జోరు చెల్లు
కుంటు పడిందంటే..ఇనప కొట్టు కెళ్ళు 
పరుగెత్తే వరకే..ఈ కారు జోరు చెల్లు
కుంటు పడిందంటే..అది ఇనపకొట్టు కెళ్ళు 
మీ ఓటు కారు కంటే..మా నాటు బండి మేలు
ఏ గట్టు పుట్టలడ్డున్నా..నెట్టుకుంటు పోతుందీ
బస్తీ దొరసానులూ డియ్యాలో..ఒహొ డియ్యాలో
బుట్టబొమ్మల్లా ఉన్నారు..డియ్యాలో

పల్లెటూరి బైతుగాడు డియ్యాలో..ఒహో..డియ్యాలో
దిష్టిబొమ్మలాగ ఉన్నాడు..డియ్యాలో 
లా లల లల లలల లా హా లా లా లల లల లలల లా లా
లా లల లల లలలల ఆహా హా లా లల లల లలలలలా 

లక్ష్మీ కటాక్షం--1970

సంగీతం::S.P.కోదండపాణి 
రచన::చిల్లర భావనారాయణ 
గానం::S..జానకి 

శుక్రవారపు పొద్దు సిరిని విడువద్దు 
దివ్వె నూదగ వద్దు..బువ్వ నెట్టొద్దు 
తోబుట్టువుల మనసు కష్ట పెట్టొద్దు 
తొలి సంజె..మలి సంజె నిదురపోవద్దు 
మా తల్లి వరలక్ష్మి నిను వీడదపుడు
మా తల్లి వరలక్ష్మి నిను వీడదపుడు

ఇల్ల్లాలు కంటతడి పెట్టనీ యింట 
కల్లలాడని యింట గోమాత వెంట 
ముంగిళ్ళ ముగ్గుల్లో..పసుపు గడపల్లో 
పూలల్లో..పాలల్లో.. 
పూలల్లో..పాలల్లో..ధాన్య రాశుల్లో 
మా తల్లి మహలక్ష్మి స్థిరముగా నుండు

Friday, November 23, 2012

ఊరికి ఉపకారి--1972
సంగీత:: సత్యం
రచన::మల్లెమాల
గానం::S.P.బాలు  
తారాగణం::చలం, ఆరతి, గుమ్మడి, కృష్ణంరాజు, అంజలీదేవి 

పల్లవి::

హేయ్..ఎగిరెగిరి పడబోకె..సిరిసిరిమువ్వా
ఎదురుదెబ్బ తింటావె..గడసరి గువ్వా 
నువ్వెదురుదెబ్బ తింటావె..గడసరి గువ్వ   
ఎగిరెగిరి పడబోకె..సిరిసిరి మువ్వా
ఎదురుదెబ్బ తింటావె..గడసరి గువ్వా 
నువ్వెదురుదెబ్బ తింటావె..గడసరి గువ్వ   

చరణం::1

సిరుగాలి తాకిడికె..సిందూలేస్తుంది వయసు
సీమ సీటుకూమంటె..సెదిరీపోతది మనసు
సిరుగాలి తాకిడికె..సిందూలేస్తుంది వయసు
సీమ సీటుకూమంటె..సెదిరీపోతది మనసు
తల బిరుసుతో..ఒక్క తప్పటడుగేశావో
తల బిరుసుతో..ఒక్క తప్పటడుగేశావో
తస్సదియ్యా..బండి తలకిందులౌతాది  
ఎగిరెగిరి పడబోకె..సిరిసిరి మువ్వా
ఎదురుదెబ్బ తింటావె..గడసరి గువ్వా 
నువ్వెదురుదెబ్బ తింటావె..గడసరి గువ్వ   

చరణం::2

ఆవంక ఒక కొండా..ఈవంక ఒక కొండా
ఆవంక ఒక కొండా..ఈవంక ఒక కొండా
రెండు కొండల నడుమ..వున్నాడు గజదొంగ
రెండు కొండల నడుమ..వున్నాడు గజదొంగ
ఆద మరసీ నువ్వు..ఆ పక్క కెళ్ళావో
ఆద మరసీ నువ్వు..ఆ పక్క కెళ్ళావో
ఏటి గట్టుకు నిన్ను..ఎగరేసు కెళ్తాడూ  
ఎగిరెగిరి పడబోకె..సిరిసిరి మువ్వా
ఎదురుదెబ్బ తింటావె..గడసరి గువ్వా 
నువ్వెదురుదెబ్బ తింటావె..గడసరి గువ్వ   

చరణం::3

ఉన్నమాటంటేను..ఉలుకెందుకే నీకు
ఉండబట్టక యేదొ..సెపుతుండా ననుకోకు
ఉన్నమాటంటేను..ఉలుకెందుకే నీకు
ఉండబట్టక యేదొ..సెపుతుండా ననుకోకు
నామాట యినకుంటే..పట్టుదల యిడకుంటే
నామాట యినకుంటే..పట్టుదల యిడకుంటే
అపనా తనామనా..మిగిలేదీ నగుబాటే   
ఎగిరెగిరి పడబోకె..సిరిసిరి మువ్వా
ఎదురుదెబ్బ తింటావె..గడసరి గువ్వా 
నువ్వెదురుదెబ్బ తింటావె..గడసరి గువ్వ 

ఊరికి ఉపకారి--1972

సంగీత:: సత్యం
రచన::D.C.నారాయణరెడ్డి
గానం::S.P.బాలు  
తారాగణం::చలం, ఆరతి, గుమ్మడి, కృష్ణంరాజు, అంజలీదేవి 

పల్లవి::

జిం జిం తారా జిం జిం తారా..ఏక్ తారా
అది చెప్పేది చెయొగ్గి...యినుకోరా  
జిం జిం తారా జిం జిం తారా..ఏక్ తారా
అది చెప్పేది చెయొగ్గి..యినుకోరా   

చరణం::1

మనిషి పుట్టినది...ఎందుకురా
మంచిని పెంచే...టందుకురా 
విద్దెలు నేర్చే...దెందుకురా
బుద్దులు పెరిగే...టందుకురా 
నలుగురి మేలు..తలవనివాడు
ఉన్న..ఊడినా..ఒకటేరా      
జిం జిం తారా జిం జిం తారా..ఏక్ తారా
అది చెప్పేది చెయొగ్గి..యినుకోరా  

చరణం::2

కాకి నలుపు...కందెన నలుపు
చీకటి నలుపు..తాటకి నలుపు
పరులను దోచి..అరలోదాచే
పాపపు సొమ్ము..కారునలుపు
ఈనలుపంతా..వదిలేదాకా
నీగతి నాగతి..ఇంతేరా  
జిం జిం తారా జిం జిం తారా ఏక్..తారా
అది చెప్పేది చెయొగ్గి..యినుకోరా  

చరణం::3

పచ్చని చేలే..పల్లెకు అందం
చంటిపాపలే..ఇంటికి అందం
బొట్టూ కాటుక..బుల్లెమ్మకందం
సిగ్గూ బిడియం..చినదాని కందం
అణుకువలేని..ఆడదానికి
అందం...ఉన్నా..దండగరా  
జిం జిం తారా జిం జిం తారా..ఏక్ తారా
అది చెప్పేది చెయొగ్గి..యినుకోరా

Thursday, November 22, 2012

మయూరి--1985సంగీతం::S.P.బాలసుబ్రహ్మణ్యం
రచన::వేటూరి 
గానం::S.P.శైలజ 

పల్లవి::

ఈ పాదం ఇలలోన నాట్య వేదం
ఈ పాదం నటరాజుకే ప్రమోదం
కాలగమనాల గమనాల గ్రంథం 

చరణం::1

ఈ పాదమే మిన్నాగు తలకు అందం
ఈ పాదమే ఆనాటి బలికి అంతం 
తనలోన గంగమ్మ ఉప్పొంగగా
శిలలోన ఆ గౌతమే పొంగగా
పాట పాటలో తను చరణమైన వేళా
కావ్యగీతిలో తను పాదమైన వేళా
గానమే తన ప్ర్రాణమై
లయలు హొయలు విరిసే
ఈ పాదం ఇలలోన నాట్యవేదం

ఈపాదం నటరాజుకే ప్రమోదం
కాలగమనాల గమనాల గ్రంథం 
ఈ పాదం ఇలలోన నాట్యవేదం

చరణం::2

ఈ పాదమే ఆ సప్తగిరికి శిఖరం
ఈ పాదమే శ్రీ హస్త కమల మధుపం
వాగ్గేయ సాహిత్య సంగీతమై 
త్యాగయ్య చిత్తాన శ్రీ చందమై
ఆ పాదమే ఇల అన్నమయ్య పదమై 
ఆ పాదమే వరదయ్య నాట్యపధమై
తుంబుర వర నారద
మునులు జనులు కొలిచే

ఈ పాదం ఇలలోన నాట్యవేదం
ఈ పాదం నటరాజు కే ప్రమోదం
కాలగమనాల గమనాల గ్రంథం 
ఈ పాదం ఇలలోన నాట్యవేదం

ప్రేమించు పెళ్ళాడు--1985సంగీతం::ఇళయ రాజా 
రచన::వేటూరి సుందర రామూర్తి
గానం::S.P.బాలు, P.సుశీల 
Film Directed By::Vamshi
తారాగణం::రాజేంద్ర ప్రసాద్,భానుప్రియ,తులసి,కైకాల సత్యనారాయణ.
పల్లవి::

వయ్యారి గోదారమ్మా..ఒళ్ళంతా ఎందుకమ్మా కలవరం

కడలి ఒడిలో కలిసిపోతే కల వరం..

ఇన్ని కలలిక ఎందుకో..కన్నే కలయిక కోరుకో..

కలవరింతే కౌగిలింతై..

వయ్యారి గోదారమ్మా..ఒళ్ళంతా ఎందుకమ్మా కలవరం


చరణం::1


నిజము నా స్వప్నం..హొ..హొ..

కలనో..హొ..హొ..లేనో..హొ..హొ..హొ..

నీవు నా సత్యం..హొ..హొ..కానో..హొ..హొ..హొ

ఊహ నీవే..ఆ హ హాహ..ఉసురు కారాదా..ఆహా
మోహమల్లే..ఆ హ హాహ..ముసురుకోరాదా..ఆహా..

నవ్వేటి నక్షత్రాలు మువ్వల్ని ముద్దాడంగ మువ్వగోపాలుని రాధికా..

ఆకాశ వీణ గీతాలలోన..ఆలాపనై నే కరిగిపోనా...............

వయ్యారి గోదారమ్మా..ఒళ్ళంతా ఎందుకమ్మా కలవరం


చరణం::2


తందాన తాననన..తందాన తాననన..నా..

తందాన తాననన..తందాన తాననన..

తాకితే తాపం..హొ..హొ..

కమలం..హొ..హొ..భ్రమరం..హొ..హొ..హొ
సోకితే మైకం..హొ..హొ..
అధరం..హొ..హొ..అధరం..హొ..హొ..హొ

ఆటవెలది..ఆ హ హహ..ఆడుతూ రావే..ఆహా..

తేటగీతి..ఆహ హాహ..తేలిపోనీవే..ఆహా..

పున్నాగ కోవెల్లోన పూజారి దోసిళ్ళన్ని యవ్వనాలకు కానుక..

చుంబించుకున్న బింబాధరాల సూర్యోదయాలే పండేటి వేళ..

వయ్యారి గోదారమ్మా..ఒళ్ళంతా ఎందుకమ్మా కలవరం..

కడలి ఒడిలో కలిసిపోతే కల వరం..

ఇన్ని కలలిక ఎందుకో..కన్నే కలయిక కోరుకో..

కలవరింతే కౌగిలింతై..

వయ్యారి గోదారమ్మా..ఒళ్ళంతా ఎందుకమ్మా కలవరం

ప్రేమించు పెళ్ళాడు--1985


సంగీతం::ఇళయ రాజా 
రచన::వేటూరి సుందర రామూర్తి   
గానం::S.P.బాలు, S.జానకి 
Film Directed By::Vamshi
తారాగణం::రాజేంద్ర ప్రసాద్,భానుప్రియ,తులసి,కైకాల సత్యనారాయణ.
పల్లవి:: 

నిరంతరమూ వసంతములే
మందారముల మరందములే
స్వరాలు సుమాలుగ పూచే
పదాలు ఫలాలుగ పండే

చరణం::1

హాయిగా పాట పాడే కోయిలే మాకు నేస్తం
తేనెలో తానమాడే తుమ్మెదే మాకు చుట్టం 
నదులలో వీణ మీటే తెమ్మెరే మాకు ప్రాణం
అలలపై నాట్యమాడే వెన్నెలే వేణు గానం
ఆకశానికవి తారలా..
ఆశకున్న విరి దారులా
ఈ సమయం ఉషోదయమై
మా హృదయం జ్వలిస్తుంటే


చరణం::2

అగ్ని పత్రాలు రాసి గ్రీష్మమే సాగిపోయే
మెరుపు లేఖల్లు రాసే మేఘమే మూగవోయె
మంచు ధాన్యాలు కొలిచి పౌష్యమే వెళ్ళిపోయే 
మాఘ దాహాలలోన అందమే అత్తరాయే
మల్లె కొమ్మ 
చిరునవ్వులా..
మనసులోని మరుదివ్వెలా..
ఈ సమయం రసోదయమై..
మా ప్రణయం ఫలిస్తుంటే

నిరంతరమూ వసంతములే
మందారముల మరందములే
స్వరాలు సుమాలుగ పూచే
పదాలు ఫలాలుగ పండే

ప్రేమించు పెళ్ళాడు--1985
సంగీతం::ఇళయ రాజా
రచన::వేటూరి
గానం::S.P.బాలు, S.జానకి
Film Directed By::Vanshi
తారాగణం::రాజేంద్ర ప్రసాద్,భానుప్రియ,తులసి,కైకాల సత్యనారాయణ.
పల్లవి::

ఈ చైత్రవీణా ఝుం ఝుమ్మనీ
ఈ చైత్రవీణా ఝుం ఝుమ్మనీ
రొదగా నా ఎదలో తుమ్మెదలా చేసే ప్రేమాలాపనా
రొదగా నా ఎదలో తుమ్మెదలా చేసే ప్రేమాలాపనా
ఈ చైత్రవీణా ఝుం ఝుమ్మనీ

చరణం::1

విడిపోలేనీ విరి తీవెలలో
ఉరులే మరులై పోతుంటే హోయ్
ఎడబాటేదీ ఎదలోతులలో
అదిమే వలపే పుడుతుంటే
తనువూ తనువూ తరువూ తరువై
పుప్పొడి ముద్దే పెడుతుంటే
పూలే గంధం పూస్తుంటే
తొలిగా నా చెలితో కౌగిలిలో సాగే ప్రేమారాధనా

ఈ చైత్రవీణా ఝుం ఝుమ్మనీ
ఈ చైత్రవీణా ఝుం ఝుమ్మనీ

చరణం::2

గళమే పాడె అల కోయిలలే
వలచీ పిలిచే నా గీతం హోయ్
నదులై సాగే ఋతు శోభలనే
అభిషేకించే మకరందం
గగనం భువనం కలిసే సొగసే
సంధ్యారాగం అవుతుంటే
లయలే ప్రియమై పోతుంటే హోయ్
వనమే యవ్వనమై జీవనమై సాగే రాధాలాపనా

ఈ చైత్రవీణా ఝుం ఝుమ్మనీ
ఈ చైత్రవీణా ఝుం ఝుమ్మనీ
రొదగా నా ఎదలో తుమ్మెదలా చేసే ప్రేమాలాపనా

పుట్టినిల్లు మెట్టినిల్లు--1973


సంగీత::సత్యం
రచన::కొసరాజు రాఘవయ్య
గానం::S.P.బాలు,L.R.ఈశ్వరి
తారాగణం::కృష్ణ,శోభన్‌బాబు,సావిత్రి,లక్ష్మి,చంద్రకళ,రమాప్రభ,రాజబాబు,నాగయ్య     

పల్లవి::

జమాలంగిడీ జంకా బొగ్గుల్లో రామచిలకా 
జమాలంగిడీ జంకా బొగ్గుల్లో రామచిలకా
నిను చూస్తేనే చెడ్డ కాక అరె
ఛీ..ఛీ..పోవే..నోరెత్తక..ఛీ  

నే చేసిన పాపం ఏంది..నా మీద కోపం ఏంది 
నే చేసిన పాపం ఏంది..నా మీద కోపం ఏంది  
తాళికట్టిన పెళ్లాన్ని..నువ్వు తిట్టినాసరే నీదాన్ని
జమాలంగిడీ జంకా..అసలైన రామచిలకా
జమాలంగిడీ జంకా..అసలైన రామచిలకా 
ఎందుకయ్యా ఇంతకాక..ఓయ్..అమ్మ బాబో..తిట్టమాక 

మొఖమ్మీద రుద్దుకోవు పౌడరైనా
లిప్ స్టిక్ దిద్దుకోవు పెదవులపైన
ఇది శుద్ద నాటు సరుకు ఇంకొద్దు బాబు నాకు 
నా ఖర్మకొద్ది దొరికావే కొరివి దెయ్యమా..పోపోవే 
ఒరేయ్ జంబలకర పంబ..హా..మామా..రక్షింపుము..రక్షింపుము 
జంబలకర పంబర అరె పలుకుతుంది అంబ 
జంబలకర పంబ అరె పలుకుతుంది అంబ 
ఏందిరయ్య యీ గోల..కాస్త సర్దుకుంటే మేలు చాల

ఈ మొద్దు రాచిప్పతోటి ఎలా కాపరం
ముద్దూ ముచ్చట సరదా ఏలా తీరడం 
మొద్దు నా ఆ సుద్ద మొద్దునా అవును 
ఆ చెప్పవా మనసు విప్పవా 
ఛీ..ఈ మొద్దు రాచిప్పతో ఎలా కాపరం
ముద్దూ ముచ్చట సరదా ఏలా తీరడం  
గౌనేసుకున్నదాన్ని దొరసాని పోజుదాన్ని 
గౌనేసుకున్నదాన్ని..దొరసాని పోజుదాన్ని 
నే కోరి తెచ్చుకుంటా దీన్నసలు వదులుకుంటా 
జమాలంగిడీ జంకా బొగ్గుల్లో రామచిలకా 
నిను చూస్తేనే చెడ్డ కాక ఛీ..అరే..ఛీ..పోవే నోరెత్తక 

ఒరే..కొడకా..
మగవాళ్ళ ఆటలింక సాగవురా
పెళ్లిమీద పెళ్ళి పెద్ద డేంజరురా 
మగవాళ్ళ ఆటలింక సాగవురా
ఈ పెళ్లిమీద పెళ్ళి పెద్ద డేంజరురా
ఆ పప్పులిప్పుడుడకవురా పైన కోర్టులున్నవిరా 
పప్పులిప్పుడుడకవురా..పైన కోర్టులున్నవిరా 
రాజమండ్రి జైలు నీకు రాసిపెట్టి వుందిరా 
జంబలకర పంబ అరె పలుకుతుంది అంబ 
జంబలకర పంబ అరె పలుకుతుంది అంబ 
ఏందిరయ్య యీ గోల కాస్త సర్దుకుంటే మేలు చాల

Thursday, November 15, 2012

సుఖదుఖాలు--1968సంగీతం::S.P.కోదండపాణి
రచన::C.నారాయణరెడ్డి  
గానం::S.P.బాలు  

నటీ,నటులు::చంద్రమోహన్,వాణిశ్రీ,
S.V.రంగారావ్,హరినాత్,జయలలిత

పల్లవి::

ఓ ఒ ఓఓఓ ఓ..ఓఓఓఓ ఓ..ఓ ఓ ఓ ఓఓఓ ఓ
ఇది మల్లెల వేళయనీ..ఇది వెన్నెల మాసమనీ
తొందరపడి ఒక కోయిల..ముందే కూసిందీ..విందులు చేసిందీ

చరణం::1

కసిరే ఎండలు కాల్చుననీ..ముసిరే ఎండలు ముంచునని
ఇక కసిరే ఎండలు కాల్చుననీ..ముసిరే ఎండలు ముంచునని

ఎరుగని కోయిల ఎగిరిందీ..ఎరుగని కోయిల ఎగిరిందీ
విరిగిన రెక్కల ఒరిగింది..నేలకు ఒరిగింది..

ఇది మల్లెల వేళయనీ..ఇది వెన్నెల మాసమనీ
తొందరపడి ఒక కోయిల..ముందే కూసిందీ..విందులు చేసిందీ

చరణం::2

మరచిపోయేది మానవ హృదయం..కరుణ కలిగేది చల్లని దైవం
మరచిపోయేది మానవ హృదయం..కరుణ కలిగేది చల్లని దైవం

వాడే లతకు ఎదురై వచ్చు వాడని వసంతమాసం
వసివాడని కుసుమ విలాసం

ఇది మల్లెల వేళయనీ..ఇది వెన్నెల మాసమనీ
తొందరపడి ఒక కోయిల..ముందే కూసిందీ..విందులు చేసిందీ

ద్వారానికి తారామణి హారం..హారతి వెన్నెల కర్పూరం 
ద్వారానికి తారామణి హారం..హారతి వెన్నెల కర్పూరం

మోసం ద్వేషం లేని సీమలో..మోసం ద్వేషం లేని సీమలో
మొగసాల నిలిచెనీ మందారం

ఇది మల్లెల వేళయనీ..ఇది వెన్నెల మాసమనీ
తొందరపడి ఒక కోయిల..ముందే కూసిందీ..విందులు చేసిందీ
ఓ ఒ ఓఓఓ ఓహో..ఓఓఓ..ఓ

Sukha Dukhalu--1968
Music::S.P.Kodandapani
Lyricist::Devulapalli Krishnasastri
Singer::P.Susheela

idi mallela velayanii..idi vennela maasamanii 
thondarapadi oka koyilaa 
munde koosindii vindulu chesindii

Kasire yendalu kaalchunani 
musire vaanalu munchunani 
ika kasire endalu kalchunani 
mari musire vaanalu munchunani 
yerugani koyila yegirindii
yerugani koyila yegirindii
chirigina rekkalaa vorigindi...nelaku vorigindi 

idi mallela velayani....idi vennela maasamanii 
tondarapadi oka koyilaa 
munde koosindii vindulu chesindi

Marigi poyedi maanava hrudayam 
karuna karigedi challani daivam 
marigi poyedi maanava hrudayam 
karuna karigedi challani daivam
vaade lathaku edurai vachchu 
vaadani vasanta maasam 
vasi vaadani kusuma vilasam 

idi mallela velayani....idi vennela maasamanii 
tondarapadi oka koyilaa 
munde koosindii vindulu chesindii

Dwaraniki thaara mani haaram
haarathi vennela karpuram
dwaraniki thaaramani haaram
harathi vennela karpuram
mosam dwesham leni seemaloo
mosam dwesham leni seemaloo
mogasaala nilichenee mandaaram

idi mallela velayani...idi vennela maasamanii 
tondarapadi oka koyilaa 
munde koosindii vindulu chesindii

oooo.....ooooo....oooo...    సుఖదుఖాలు--1968

సుఖదుఖాలు--1968
సంగీతం::S.P.కోదండపాణి
రచన::C.దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రీ 
గానం::S.P.బాలు 

నటీ,నటులు::చంద్రమోహన్,వాణిశ్రీ,
S.V.రంగారావ్,హరినాత్,జయలలిత 


పల్లవి::

మేడంటే మేడా కాదు..గూడంటే గూడూ కాదు
పదిలంగా అల్లుకున్న పొదరిల్లు మాది..పొదరిల్లు మాది

మేడంటే మేడా కాదు..గూడంటే గూడూ కాదు
పదిలంగా అల్లుకున్న..పొదరిల్లు మాది..పొదరిల్లు మాది

చరణం::1

నేనైతె ఆకుకొమ్మ..తానైతె వెన్నెలవెల్ల
నేనైతె ఆకుకొమ్మ..తానైతె వెన్నెలవెల్ల..ఆ ఆ 
పదిలంగా నేసిన పూసిన..పొదరిల్లు మాది

మేడంటే మేడా కాదు..గూడంటే గూడూ కాదు
పదిలంగా అల్లుకున్న పొదరిల్లు మాది..పొదరిల్లు మాది

చరణం::2

కొవెల్లో వెలిగే దీపం..దేవీ మాతల్లి
కొవెల్లో తిరిగే పాటల..గువ్వా నాచెల్లి
కొవెల్లో వెలిగే దీపం..దేవీ మాతల్లి
కొవెల్లో తిరిగే పాటల గువ్వా నాచెల్లి
గువ్వంటే గువ్వాకాదు..గొరవంక గానీ
వంకంటే వంకాగాదు..నెలవంక గానీ

మేడంటే మేడా కాదు..గూడంటే గూడూ కాదు
పదిలంగా అల్లుకున్న..పొదరిల్లు మాది..పొదరిల్లు మాది

చరణం::3

గోరింకా పెళ్లయిపోతే..ఏవంకో వెళ్లిపోతే
గోరింకా పెళ్లయిపోతే..ఏవంకో వెళ్లిపోతే
గూడంతా గుభులయిపోదా..గుండెల్లో దిగులైపోదా

మేడంటే మేడా కాదు..గూడంటే గూడూ కాదు
పదిలంగా అల్లుకున్న పొదరిల్లు మాది..పొదరిల్లు మాది


Monday, November 12, 2012

కథానాయకురాలు--1971
సంగీతం::A.A.రాజ్ 
రచన::సికరాజు
గానం::L.R.ఈశ్వరి
తారాగణం::శోభన్‌బాబు,వాణిశ్రీ,నాగభూషణం,రాజబాబు,పుష్పకుమారి,జ్యోతిలక్ష్మీ 

పల్లవి::
.
చూడు షరాబీ ఈ లేత గులాబీ..చూడు షరాబీ ఈ లేత గులాబీ 
యౌవన రాగము తొందరచేసే..వయ్యారి సయ్యందిరా..ఆ
చూడు షరాబీ ఈఈఈఈ   

చరణం::1

సింగారి సిగ్గు పొమ్మన్నదీ బంగారు బుగ్గ రమ్మన్నదీ 
విరహాన విరిసి మోహాన మెరిసి మైకములో ఉంది రారా
కోరుకో నీ దాన్నిరా తీరురా నీ దాహమూ కోరుకో నీ దాన్నిరా తీరురా 
నీ దాహమూ మధురమైన సుఖములన్ని మనవేరా..ఆహ్హ హ్హ హ్హా 
చూడు షరాబీ ఈ లేత గులాబీ యౌవన రాగము తొందరచేసే 
వయ్యారి సయ్యందిరా చూడు షరాబీ..ఈఈఈ

చరణం::2

రంగేళి రవ్వ ఈ చిన్నదీ మత్తైన మందులో ఉన్నదీ 
జలతారు బొమ్మ సరదాల గుమ్మ మై మరచి ఉంది రారా  
అందుకో నా విందులు పొందరా ఆనందమూ అందుకో నా విందులు 
పొందరా ఆనందమూ తనివితీర అనుభవించు మనసారా ఆహ్హ హ్హ హ్హా 
చూడు షరాబీ ఈ లేత గులాబీ..చూడు షరాబీ ఈ లేత గులాబీ 
యౌవన రాగము తొందరచేసే..వయ్యారి సయ్యందిరా 
చూడు షరాబీ..ఈఈఈఈ

Sunday, November 11, 2012

కథానాయకురాలు--1971
సంగీతం::A.A.రాజ్ 
రచన::ఆరుద్ర
గానం::S.జానకి
తారాగణం::శోభన్‌బాబు,వాణిశ్రీ,నాగభూషణం,రాజబాబు,పుష్పకుమారి,జ్యోతిలక్ష్మీ .

పల్లవి::

ఆహాహా..ఆహాహా..లలలలలాల..లాలా
ఓ బాయ్ ఓ బాయ్.. ఓహో..ఓ లౌలీ  
అటుచూడు ఇటు చూడు అటుచూడు ఇటు చూడు
ఎటుచూస్తే అటు జంటలు బంగరు వలపుల పంటలు..ఆ..హా..ఆఆ 
అటుచూడు ఇటు చూడు ఎటుచూస్తే అటు జంటలు 
బంగరు వలపుల పంటలు ఆహా..ఆఆ..ఆఆ 

చరణం::1

అందమైనదీ ఈ లోకం అంతు లేనిది అనురాగం 
అందమైనదీ ఈ లోకం అంతు లేనిది అనురాగం 
పచ్చని పరువం నాది నునువెచ్చని హృదయం నీది 
పచ్చని పరువం నాది నునువెచ్చని హృదయం నీది 
పడుచు దనాలు పరవశమొంది పండుగచేయాలి    
అటుచూడు ఇటు చూడు ఎటుచూస్తే అటు జంటలు 
బంగరు వలపుల పంటలు ఆహా..ఆఆ..ఆఆ 

చరణం::2

తీయనైనదీ ఈ సమయం తేనె లూరునే మన ప్రణయం 
తీయనైనదీ ఈ సమయం తేనె లూరునే మన ప్రణయం 
నీకై పూచిన లతనోయ్ నిను విడలేని జతనోయ్నీ
కై పూచిన లతనోయ్ నిను విడలేని జతనోయ్
నిరంతరం నీ హృదంతరంలో నివాస ముంటానోయ్
అటుచూడు ఇటు చూడు ఎటుచూస్తే అటు జంటలు 
బంగరు వలపుల పంటలు ఆహా..ఆఆ..ఆఆ 
ఆహాహా..ఆహాహా.లలలలా లలాలలలా..ఆఆఆ   

Saturday, November 10, 2012

ధర్మాత్ముడు--1983


http://www.allbestsongs.com/telugu_songs/play-Telugu-Songs-iphone.php?plist=4188
సంగీతం::సత్యం
రచన::మైలవరపు గోపి
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల,S.జానకి 
film Directed By::B.Bhaaskar Rao
తారాగణం::కృష్ణంరాజు,జయసుధ,విజయశాంతి,గుమ్మడి,ప్రభాకర్ రెడ్డి, 

పల్లవి:: 

దమ్ముంటే కాచుకోండి..దిల్లుంటే లేచిరండి
పోరుకైనా..పొందుకైనా..ఎందుకైనా..దా

సోగాడా..నీ వలపులు గెలుపులు ఏ వేళా..అవి నావే నావే
మొనగాడా..నా కులుకులు తళుకులు నీకేరా..ఇవి నీకే..నీకే

దమ్ముంటే కాచుకోండి..దిల్లుంటే లేచిరండి
పోరుకైనా..పొందుకైనా..ఎందుకైనా..దా

చరణం::1

ఎందరెందరినో చూసినాను..నీ పొగరు వాడి లేదే..హా..హా
ఆటపాటలకు రాణి నేను..నీ ముందు ఓడిపోనీ

పపపప..రా
రూపంలో గులాబి ఒకరు..ఊరించే షరాబీ ఒకరు..హా
రారారారా..రారారా..రారారారా..రారారా

సోగాడా..నీ వలపులు గెలుపులు ఏ వేళా..అవి నావే నావే
మొనగాడా..నా కులుకులు తళుకులు నీకేరా..ఇవి నీకే..నీకే

దమ్ముంటే కాచుకోండి..దిల్లుంటే లేచిరండి
పోరుకైనా..పొందుకైనా..ఎందుకైనా..దా 

చరణం::2

కునుకు రాదు నీ రూపు చూసి..ఆ తప్పు నాది కాదు..ఆహా
నిలువ లేను నీ తోడు లేక..నేనెటుల చెప్పుకోను 

షబదరబరా..
నీలోని వయారం నాది..నాలోని సరాగం నీది రా
రారారారా..రారారా..రారారారా..రారారా

మొనగాడా..నా కులుకులు తళుకులు నీకేరా..ఇవి నీకే నీకే 
సోగ్గాడా..నీ వలపులు గెలుపులు ఏ వేళా..అవి నావే నావే

దమ్ముంటే కాచుకోండి..దిల్లుంటే లేచిరండి
పోరుకైనా..పొందుకైనా..ఎందుకైనా..దా..దా  

Dharmaatmudu--1983
Music::Satyam
Lyrics::Mailavarapu Gopi
Singer's::S.P.Baalu,P.Suseela,S.Janaki.
film Directed By::B.Bhaaskar Rao
Cast::Krishnam Raju,Jayasudha,Vijayasaanti,Gummadi,Prabhaakar Reddi, 

:::::::::::::::::::::::::::::::

dammunTE kaachukOnDi..dillunTE lEchiranDi
pOrukainaa..pondukainaa..endukainaa..daa

sOgaaDaa..nii valapulu gelupulu E vELaa..avi naavE naavE
monagaaDaa..naa kulukulu taLukulu neekEraa..ivi neekE..neekE

dammunTE kaachukOnDi..dillunTE lEchiranDi
pOrukainaa..pondukainaa..endukainaa..daa

::::1

endarendarinO choosinaanu..nii pogaru vaaDi lEdE..haa..haa
aaTapaaTalaku raaNi nEnu..nii mundi ODipOnii

papapapa..raa
roopanlO gulaabi okaru..UrinchE sharaabii okaru..haa
raaraaraaraa..raaraaraa..raaraaraaraa..raaraaraa

sOgaaDaa..nii valapulu gelupulu E vELaa..avi naavE naavE
monagaaDaa..naa kulukulu taLukulu neekEraa..ivi neekE..neekE

dammunTE kaachukOnDi..dillunTE lEchiranDi
pOrukainaa..pondukainaa..endukainaa..daa 

::::2

kunuku raadu nii roopu choosi..aa tappu naadi kaadu..aahaa
niluva lEnu nii tODu lEka..nEneTula cheppukOnu 

shabadarabaraa..
neelOni vayaaram naadi..naalOni saraagam needi raa
raaraaraaraa..raaraaraa..raaraaraaraa..raaraaraa


monagaaDaa..naa kulukulu taLukulu neekEraa..ivi neekE neekE 
sOggaaDaa..nii valapulu gelupulu E vELaa..avi naavE naavE

dammunTE kaachukOnDi..dillunTE lEchiranDi
pOrukainaa..pondukainaa..endukainaa..daa..daa 

స్వయంవరం--1982సంగీతం::సత్యం
రచన::రాజశ్రీ
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల,S.P.శైలజ.
film Directed By::Dasarinaaraayana Rao
తారాగణం::శోభన్ బాబు,జయప్రద,గుమ్మడి వెంకటేశ్వర రావు,రావు గోపాలరావు,దాసరి నారాయణరావు,అంజలీ దేవి,రమాప్రభ,పుష్పలత,రూప చక్రవర్తి,
సత్య చిత్ర,గౌరి,బేబీ మీనా,మాస్టర్ పురుషోత్తం,మాస్టర్ ఫణికుమార్. 

పల్లవి:: 

హరివిల్లు పొదరిల్లు..చుక్కలు ఆకాశం
హరివిల్లు పొదరిల్లు..చుక్కలు ఆకాశం
అన్ని ఆందరి కోసం..నువ్వున్నది నాకోసం
నేనున్నదీ నీకోసం

సిరిమల్లె జాబిల్లి..దిక్కులు ఆకాశం
అన్ని ఆందరి కోసం..నువ్వున్నది నాకోసం
నేనున్నదీ..నీకోసం
ఆ..అ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ 

చరణం::1

ఆ..అహ..ఆ..ఆ..ఆ
ఓహో..ఓ..ఓ..ఓ..ఆ

తలిరాకులు మొగ్గలుగా..చిరుమొగ్గలు పువ్వులుగా
అది నీ చిరునవ్వులుగా మారెను
నెలవంకే జాబిలిగా..ఆ జాబిలి వెన్నెలగా
అది నీ కొనచూపులుగా తోచెను

నీ చూపులలో..నా నవ్వులలో
మధురిమలుగా పెరిగెను
సిరిమల్లె జాబిల్లి..దిక్కులు ఆకాశం
అన్ని ఆందరి కోసం..నువ్వున్నది నాకోసం
నేనున్నదీ..నీకోసం 

చరణం::2

నీ అలకే సింధూరం..నీ పలుకే సంగీతం
నీ సొగసే అందాల బృందావనం
నీ మాటే మకరందం..నీ మనసే మందారం
నీ యదలో ఆణువణువూ నా సొంతం

తీయ తీయనిది..వసివాడనది
మన ఇద్దరి అనుబంధం 
హరివిల్లు పొదరిల్లు చుక్కలు ఆకాశం
అన్ని ఆందరి కోసం..నువ్వున్నది నాకోసం
నేనున్నదీ నీకోసం


సిరిమల్లె జాబిల్లి దిక్కులు ఆకాశం
అన్ని ఆందరి కోసం..నువ్వున్నది నాకోసం
నేనున్నదీ నీకోసం 
ఆ..అహ..ఆ..ఆ..ఆ
ఓహో..ఓ..ఓ..ఓ..ఆ

Swayamvaram--1982
Music::Satyam
Lyrics::Rajasree
Singer's::S.P.Baalu,P.Suseela
film Directed By::DasariNarayana Rao
Cast::Sobhanbabu,Jayaprada,Ravugopal Rao,Gummadi,Dasari,Anjalidevi,Ramaaprabha,Pushpalata,Roopaa Chakravarti,Beby Meena,Gouri.

:::::::::::::::::::::::::::::::::: 

harivillu podarillu..chukkalu aakaaSam
harivillu podarillu..chukkalu aakaaSam
anni aandari kOsam..nuvvunnadi naakOsam
nEnunnadii neekOsam

sirimalle jaabilli..dikkulu aakaaSam
anni aandari kOsam..nuvvunnadi naakOsam
nEnunnadii..neekOsam
aa..a..aa..aa..aa..aa 

::::1

aa..aha..aa..aa..aa
OhO..O..O..O..aa

taliraakulu moggalugaa..chirumoggalu puvvulugaa
adi nii chirunavvulugaa maarenu
nelavankE jaabiligaa..aa jaabili vennelagaa
adi nii konachoopulugaa tOchenu

nee choopulalO..naa navvulalO
madhurimalugaa perigenu
sirimalle jaabilli..dikkulu aakaaSam
anni aandari kOsam..nuvvunnadi naakOsam
nEnunnadii..neekOsam 

::::2

nee alakE sindhooram..nii palukE sangeetam
nee sogasE andaala bRndaavanam
nee maaTE makarandam..nii manasE mandaaram
nee yadalO aaNuvaNuvoo naa sontam

teeya teeyanidi..vasivaaDanadi
mana iddari anubandham 
harivillu podarillu chukkalu aakaaSam
anni aandari kOsam..nuvvunnadi naakOsam
nEnunnadii neekOsam


sirimalle jaabilli dikkulu aakaaSam
anni aandari kOsam..nuvvunnadi naakOsam
nEnunnadii neekOsam 
aa..aha..aa..aa..aa
OhO..O..O..O..aa