Thursday, March 28, 2013

కొండవీటి దొంగ--1990


సంగీతం::ఇళయరాజా
రచన::వేటూరి  
గానం::S.P.బాలు , S.జానకి

పల్లవి:

కోలో కోలమ్మ గళ్ళ కోకే కాకెత్తుకెళ్ళ..కోరింది ఇచ్చుకోవా
చేలో నీ సోకులన్ని సోలోగా పాడుకుంటా..నా ముద్దు పుచ్చుకోవా

లాటుగా అందాలన్ని చాటుగా ఇస్తావా
ఘాటుగా కౌగిళ్ళు ఇచ్చి మార్చుకోమంటావా

కోలో కోలమ్మ గళ్ళ కోకే కాకెత్తుకెళ్ళ..కోరింది ఇచ్చుకోవా
చేలో నీ సోకులన్ని సోలోగా పాడుకుంటా..నా ముద్దు పుచ్చుకోవా

చరణం::1

కొండ కోనల్లో చాటుగా..ఎత్తు పల్లాలు తెలిసేలే
కంటి కోణాలు సూటిగా..కొంటె బాణాలు విసిరేలే
సోకినా నా ఒళ్ళు కోకలో కళ్ళు..పడ్డ నీ ఒళ్ళు వదలనూ
చూపుకే సుళ్ళు తిరిగి నా ఒళ్ళు..కట్టు కౌగిళ్ళు వదలకూ
కుదేసాక అందాలన్ని..కుదేలైన వేళల్లో
పడేసాకా వల్లో నన్నే..ఒడే చాలు ప్రేమల్లో
సందె ఓ షేపు చిందే..ఓ వైపు అందే నీ సోకులే

తణక్కు దిన

చేలో నీ సోకులన్ని సోలోగా పాడుకుంటా..నా ముద్దు పుచ్చుకోవా
కోలో కోలమ్మ గళ్ళ కోకే కాకెత్తుకెళ్ళ..కోరింది ఇచ్చుకోవా

చరణం::2

మెత్తగా తాకు చూపుకే..మేలుకున్నాయి సొగసులే
కోత్తగా తాకు గాయమే..హాయి అన్నాయి వయసులే
కుర్ర నా ఈడు గుర్రమై తన్నే..గుట్టుగా గుండెలదరగా
కళ్ళతో నీకు కళ్ళెమేసాను..కమ్ముకో నన్ను కుదురుగా

భరోసాల వీరా రారా..భరిస్తాను నీ సత్తా
శృతేమించు శృంగారంలో..రతే నీకు మేనత్తా
ముద్దు ఆ వైపు..రుద్దు ఈ వైపు..హద్దులే లేవులే

తణక్కు దిన

కోలో కోలమ్మ గళ్ళ కోకే కాకెత్తుకెళ్ళ..కోరింది ఇచ్చుకోవా
చేలో నీ సోకులన్ని సోలోగా పాడుకుంటా..నా ముద్దు పుచ్చుకోవా

లాటుగా అందాలన్ని చాటుగా ఇస్తావా
ఘాటుగా కౌగిళ్ళు ఇచ్చి మార్చుకోమంటావా
కోలో కోలమ్మ గళ్ళ కోకే కాకెత్తుకెళ్ళ..కోరింది ఇచ్చుకోవా
చేలో నీ సోకులన్ని సోలోగా పాడుకుంటా..నా ముద్దు పుచ్చుకోవా
Kondaveeti Donga--1990
Music::Ilayaraja
Lyrics::Veturi
Singer's::S.P.Baalu, S.Jaanaki kOlO kOlamma gaLLa kOkae kaakettukeLLa..kOriMdi ichchukOvaa
chaelO nee sOkulanni sOlOgaa paaDukuMTaa..naa muddu puchchukOvaa

laaTugaa aMdaalanni chaaTugaa istaavaa
ghaaTugaa kaugiLLu ichchi maarchukOmaMTaavaa

kOlO kOlamma gaLLa kOkae kaakettukeLLa..kOriMdi ichchukOvaa
chaelO nee sOkulanni sOlOgaa paaDukuMTaa..naa muddu puchchukOvaa

::1

koMDa kOnallO chaaTugaa..ettu pallaalu telisaelae
kaMTi kONaalu sooTigaa..koMTe baaNaalu visiraelae
sOkinaa naa oLLu kOkalO kaLLu..paDDa nee oLLu vadalanoo
choopukae suLLu tirigi naa oLLu..kaTTu kaugiLLu vadalakoo
kudaesaaka aMdaalanni..kudaelaina vaeLallO
paDaesaakaa vallO nannae..oDae chaalu praemallO
saMde O shaepu chiMdae..O vaipu aMdae nee sOkulae

taNakku dina

chaelO nee sOkulanni sOlOgaa paaDukuMTaa..naa muddu puchchukOvaa
kOlO kOlamma gaLLa kOkae kaakettukeLLa..kOriMdi ichchukOvaa

::2

mettagaa taaku choopukae..maelukunnaayi sogasulae
kOttagaa taaku gaayamae..haayi annaayi vayasulae
kurra naa eeDu gurramai tannae..guTTugaa guMDeladaragaa
kaLLatO neeku kaLLemaesaanu..kammukO nannu kudurugaa

bharOsaala veeraa raaraa..bharistaanu nee sattaa
SRtaemiMchu SRMgaaraMlO..ratae neeku maenattaa
muddu aa vaipu..ruddu ee vaipu..haddulae laevulae

taNakku dina

kOlO kOlamma gaLLa kOkae kaakettukeLLa..kOriMdi ichchukOvaa
chaelO nee sOkulanni sOlOgaa paaDukuMTaa..naa muddu puchchukOvaa

laaTugaa aMdaalanni chaaTugaa istaavaa
ghaaTugaa kaugiLLu ichchi maarchukOmaMTaavaa
kOlO kOlamma gaLLa kOkae kaakettukeLLa..kOriMdi ichchukOvaa
chaelO nee sOkulanni sOlOgaa paaDukuMTaa..naa muddu puchchukOvaa

కొండవీటి దొంగ--1990

సంగీతం::ఇళయరాజా
రచన::వేటూరి 
గానం::S.P.బాలు, S.జానకి

పల్లవి::

హు..హే..హా..ఓ..
హా..టిప్పు టాపు లుక్కు..లిప్ మీద క్లిక్కు
ఎప్పుడంటే అప్పుడే రెడీ

పింగు పాంగు బాడి..జింగు షింగు లేడి
తాకితేనే పిచ్చ తాకిడీ

లక్ కొద్ది చిక్కినాడు చక్కనోడు
చుక్కలేల చందమామ వీడు
గుప్పుమంది గుట్టుగున్న కన్నె ఈడు
చెప్పలేను దానికున్న స్పీడు
వాడితోటి ఈ పూట వాటమైన సైఅట లే
రప ప ప ప

పింగు పాంగు బాడి..జింగు షింగు లేడి
తాకితేనే పిచ్చ తాకిడీ

టిప్పు టాపు లుక్కు..లిప్ మీద క్లిక్కు
ఎప్పుడంటే అప్పుడే రెడీ

చరణం1

చం చం చంచం చం చం చంచంచంచంచం
చం చం చంచం చం చం చంచంచంచంచం

వేళ లేని పాళ లేని వెర్రిలో
వేడి బుగ్గలంటుకుంటే వేడుక
జుర్రుకుంటే కుర్రకారు జోరులో
పాల ఈడు పాయసాల కోరికా
సమ్మర్ ఇంటి సాల్టు సందెవేళ బోల్టు
అందమైన స్టార్టు ఆకశాన హల్టు
సొమ్ములప్పుచేసి సోకు చూసుకోనా
సొంతమైన దిచ్చేసి సోమసిల్లి పోనా
షేకు నిన్ను చేసేసి షాక్ చూసుకోనా
బ్రేకు నీకు వేసేసి బెంగ తీర్చుకోనా
తడి సరకుల ఒడి దూడుకుల
ముడి సరకుల ముడి విడుపులలో హొ

పింగు పాంగు బాడి..జింగు షింగు లేడి
తాకితేనే పిచ్చ తాకిడీ

టిప్పు టాపు లుక్కు..లిప్ మీద క్లిక్కు
ఎప్పుడంటే అప్పుడే రెడీ

చరణం::2

చం చచంచం చం చచంచం చం చచంచంచం
చం చచంచం చం చచంచం చంచంచచంచచంచచం

మత్తు మత్తు ఊగులాట మధ్యలో
ఎత్తుకున్న పాటకేది పల్లవీ

కొత్త కొత్త కొంగులాట మధ్యలో
మోత్తుకున్నమోజులన్ని పిల్లవీ

పైన కోకోనట్టు లోన చాకిలెట్టు
ఈడు స్పీడ్ జెట్టు ల్యాండ్ కాదు ఒట్టు
కన్నుమాటలన్నేసి నిన్ను కమ్ముకోనా
ఉన్న మాట చెప్పేసి ఊపు తెచ్చుకోనా
చెంప చేతికిచ్చేసి చేమగిల్లి పోనా
తేనే పట్టు ఒగ్గేసి తెప్పెరిల్లి పోనా
కచటతపల కసి వయసుల గచట ఎప్పుడు
చలి ముడి పడునో హొ

టిప్పు టాపు లుక్కు..లిప్ మీద క్లిక్కు
ఎప్పుడంటే అప్పుడే రెడీ..

పింగు పాంగు బాడి..జింగు షింగు లేడి
తాకితేనే పిచ్చ తాకిడీ..

లక్ కొద్ది చిక్కినాడు చక్కనోడు
చుక్కలేల చందమామ వీడు

గుప్పుమంది గుట్టుగున్న కన్నె ఈడు
చెప్పలేను దానికున్న స్పీడు

వాడితోటి ఈ పూట వాటమైన సైఅట లే
దాదదూదు దీదిదాద..

టిప్పు టాపు లుక్కు..లిప్ మీద క్లిక్కు
ఎప్పుడంటే అప్పుడే రెడీ..

పింగు పాంగు బాడి..జింగు షింగు లేడి
తాకితేనే పిచ్చ తాకిడీ..

హే రపపాపపప రపపాపపప..రంపపాప రంపపాపపా


Kondaveeti Donga--1990
Music::Ilayaraja
Lyrics::Veturi
Singer's::baalu, jaanaki 

pallavi::

hu..hae..haa..O..
haa..Tippu Taapu lukku..lip^ meeda klikku
eppuDaMTae appuDae reDee

piMgu paaMgu baaDi..jiMgu shiMgu laeDi
taakitaenae pichcha taakiDee

lak^ koddi chikkinaaDu chakkanODu
chukkalaela chaMdamaama veeDu
guppumaMdi guTTugunna kanne eeDu
cheppalaenu daanikunna speeDu
vaaDitOTi ee pooTa vaaTamaina saiaTa lae
rapa pa pa pa

piMgu paaMgu baaDi..jiMgu shiMgu laeDi
taakitaenae pichcha taakiDee

Tippu Taapu lukku..lip^ meeda klikku
eppuDaMTae appuDae reDee

charaNaM1

chaM chaM chaMchaM chaM chaM chaMchaMchaMchaMchaM
chaM chaM chaMchaM chaM chaM chaMchaMchaMchaMchaM

vaeLa laeni paaLa laeni verrilO
vaeDi buggalaMTukuMTae vaeDuka
jurrukuMTae kurrakaaru jOrulO
paala eeDu paayasaala kOrikaa
sammar^ iMTi saalTu saMdevaeLa bOlTu
aMdamaina sTaarTu aakaSaana halTu
sommulappuchaesi sOku choosukOnaa
soMtamaina dichchaesi sOmasilli pOnaa
shaeku ninnu chaesaesi shaak^ choosukOnaa
braeku neeku vaesaesi beMga teerchukOnaa
taDi sarakula oDi dooDukula
muDi sarakula muDi viDupulalO ho

piMgu paaMgu baaDi..jiMgu shiMgu laeDi
taakitaenae pichcha taakiDee

Tippu Taapu lukku..lip^ meeda klikku
eppuDaMTae appuDae reDee

charaNaM::2

chaM chachaMchaM chaM chachaMchaM chaM chachaMchaMchaM
chaM chachaMchaM chaM chachaMchaM chaMchaMchachaMchachaMchachaM

mattu mattu oogulaaTa madhyalO
ettukunna paaTakaedi pallavee

kotta kotta koMgulaaTa madhyalO
mOttukunnamOjulanni pillavee

paina kOkOnaTTu lOna chaakileTTu
eeDu speeD^ jeTTu lyaaMD^ kaadu oTTu
kannumaaTalannaesi ninnu kammukOnaa
unna maaTa cheppaesi oopu techchukOnaa
cheMpa chaetikichchaesi chaemagilli pOnaa
taenae paTTu oggaesi tepperilli pOnaa
kachaTatapala kasi vayasula gachaTa eppuDu
chali muDi paDunO ho

Tippu Taapu lukku..lip^ meeda klikku
eppuDaMTae appuDae reDee..

piMgu paaMgu baaDi..jiMgu shiMgu laeDi
taakitaenae pichcha taakiDee..

lak^ koddi chikkinaaDu chakkanODu
chukkalaela chaMdamaama veeDu

guppumaMdi guTTugunna kanne eeDu
cheppalaenu daanikunna speeDu

vaaDitOTi ee pooTa vaaTamaina saiaTa lae
daadadoodu deedidaada..

Tippu Taapu lukku..lip^ meeda klikku
eppuDaMTae appuDae reDee..

piMgu paaMgu baaDi..jiMgu shiMgu laeDi
taakitaenae pichcha taakiDee..

hae rapapaapapapa rapapaapapapa..raMpapaapa raMpapaapapaa