Sunday, September 14, 2008

అవే కళ్ళు--1967
సంగీతం::వేద
రచన::కోసరాజు
గానం::ఘంటసాల,పిఠాపురం

మా ఊళ్ళో ఒక పడుచుంది
దయ్యమంటె భయమన్నది
డ డ డ డా డ డ
మా ఊళ్ళో ఒక పడుచుంది
దయ్యమంటె భయమన్నది
ఆ ఊళ్ళో ఓ చిన్నోడు
నేనున్నాలే పదమన్నాడు


చెమ్మచెక్క
చెమ్మచెక్క
చెమ్మాచెక్కా..హోయ్
మల్లెమొగ్గ
మల్లెమొగ్గ
మల్లెమొగ్గా..హోయ్

చెమ్మచెక్క
చెమ్మచెక్క
చెమ్మాచెక్కా
మల్లెమొగ్గ
మల్లెమొగ్గ
మల్లెమొగ్గా..హోయ్

హొయ్ భలె భలె భలే...యహ్
మా ఊళ్ళో ఒక పడుచుంది
దయ్యమంటె భయమన్నది
ఆ ఊళ్ళో ఓ చిన్నోడు
నేనున్నాలే పదమన్నాడు


కంటి మీద కునుకురాదు బావా అంది
కన్ను మూసుకో నన్ను తలుచుకో పిల్లా అన్నాడు

హోయ్..లైలలలైలలలలా..హోయ్
లైలలలైలలలలా..హోయ్
లైలలలైలలలలా..హోయ్
లైలలలైలలలలా....

కంటి మీద కునుకురాదు బావా అంది
కన్ను మూసుకో నన్ను తలుచుకో పిల్లా అన్నాడు
ఓలమ్మో గైరమ్మో చీకట్లో చూసిందేదో
ఓలమ్మో గైరమ్మో కెవ్వంటూ అరచిందయ్యో

హటికే హటికే హటికే
అరె బటికే బటికే బటికే
హటికే హటికే హటికే
అరె బటికే బటికే బటికే

హోయ్ భలె భలె భలే..య్య
మా ఊళ్ళో ఒక పడుచుంది
దయ్యమంటె భయమన్నది
ఆ ఊళ్ళో ఓ చిన్నోడు
నేనున్నాలే పదమన్నాడు


బుర్రిపిట్ట..అహా..తుర్రు మంటే..ఓహో..బాబో అంది
అత్త కొడుకుని అరవబోకులే పిల్లా అన్నాడు

హొయ్ లైల లల లా..హొయ్ లైలలలలా
హొయ్ లైల లల లా..హొయ్ లైలలలలా
హొయ్ లైల లల లా..హొయ్ లైలలలలా

బుర్రిపిట్ట..హ్హ..తుర్రు మంటే..హ్హొ.. బాబో అంది
అత్త కొడుకుని అరవబోకులే పిల్లా అన్నాడు

ఓలమ్మో గైరమ్మో చీకట్లో చూసిందేదో
ఓలమ్మో గైరమ్మో కెవ్వంటూ అరచింద
య్యో
హటికే హటికే హటికే
అరె బటికే బటికే బటికే
హటికే హటికే హటికే
అరె బటికే బటికే బటికే

హోయ్ భలె భలె భలే..య్యమా ఊళ్ళో ఒక పడుచుంది
దయ్యమంటె భయమన్నది
ఆ ఊళ్ళో ఓ చిన్నోడు
నేనున్నాలే పదమన్నాడు

చెమ్మచెక్క
చెమ్మచెక్క
చెమ్మాచెక్కా
మల్లెమొగ్గ
మల్లెమొగ్గ
మల్లెమొగ్గా
చెమ్మచెక్క
చెమ్మచెక్క
చెమ్మాచెక్కా
మల్లెమొగ్గ
మల్లెమొగ్గ
మల్లెమొగ్గా
చెమ్మచెక్క మల్లె మొగ్గ
చెమ్మ చక్క మల్లె మొగ్గ
చెమ్మచెక్క మల్లె మొగ్గ
చెమ్మ చక్క మల్లె మొగ్గ
హొయ్ బలె బలె బలె బలే య్యమా ఊళ్లో ఒక పడుచుంది దెయ్యమంటే భయమన్నది
డడాఢడాఢడడడాఢడ
మా ఊళ్లో ఒక పడుచుంది దెయ్యమంటే భయమన్నది
ఆవూళ్లో ఒక చిన్నోడు నేనున్నాలే పదమన్నాడు
చెమ్మచెక్క చెమ్మచెక్క చెమ్మచక్క

హోయ్..మల్లెమొగ్గ మల్లెమొగ్గ మల్లెమొగ్గ
హోయ్..చెమ్మచెక్క చెమ్మచెక్క చెమ్మచక్క
హోయ్..మల్లెమొగ్గ మల్లెమొగ్గ మల్లెమొగ్గ
హోయ్..బలెబలెబలెబలెబలే..య్య

మా ఊళ్లో ఒక పడుచుంది దెయ్యమంటే భయమన్నది
ఆవూళ్లో ఒక చిన్నోడు నేనున్నాలే పదమన్నాడు

చరణం::1

కంటిమీద కునుకురాదు బావా అంది
కన్ను మూసుకో నన్ను తలచుకో పిల్లా అన్నాడు

హోయ్..లాయిలల్ల లాయిలల్ల లల్లలా
హోయ్..లాయిలల్ల లాయిలల్ల లల్లలా
హోయ్..లాయిలల్ల లాయిలల్లలల్ల లల్లలల్లలా

కంటిమీద కునుకురాదు బావా అంది
కన్ను మూసుకో నన్ను తలచుకో పిల్లా అన్నాడు
ఓలమ్మో గైరమ్మో చీకట్లో చూసిందేదో
ఓలమ్మో గైరమ్మో కెవ్వంటు అరిచిందయ్యా

హటకే హటకే హటకే అరె..బచ్‌కే బచ్‌కే బచ్‌కే
హటకే హటకే హటకే అరె..బచ్‌కే బచ్‌కే బచ్‌కే
హోయ్..బలెబలెబలెబలెబలే..య్య

చరణం::2

బుర్రుపిట్టా అహా తుర్రుమంటే ఓహో బాబోయ్ అంది
అత్తకొడుకుని అరవబోకులే పిల్లా అన్నాడు

హోయ్..లాయిలల్ల లాయిలల్ల లల్లలా
హోయ్..లాయిలల్ల లాయిలల్ల లల్లలా
హోయ్..లాయిలల్ల లాయిలల్లలల్ల లల్లలల్లలా

బుర్రుపిట్టా అహా తుర్రుమంటే ఓహో బాబోయ్ అంది
అత్తకొడుకుని అరవబోకులే పిల్లా అన్నాడు
ఓలమ్మో గైరమ్మో చీకట్లో చూసిందేదో
ఓలమ్మో గైరమ్మో కెవ్వంటు అరిచిందయ్యా

హటకే హటకే హటకే అరె..బచ్‌కే బచ్‌కే బచ్‌కే
హటకే హటకే హటకే అరె..బచ్‌కే బచ్‌కే బచ్‌కే
హోయ్... బలెబలెబలెబలెబలే..య్య

మా ఊళ్లో ఒక పడుచుంది దెయ్యమంటే భయమన్నది
ఆవూళ్లో ఒక చిన్నోడు నేనున్నాలే పదమన్నాడు

చెమ్మచెక్క చెమ్మచెక్క చెమ్మచక్క
మల్లెమొగ్గ మల్లెమొగ్గ మల్లెమొగ్గ
చెమ్మచెక్క చెమ్మచెక్క చెమ్మచక్క
మల్లెమొగ్గ మల్లెమొగ్గ మల్లెమొగ్గ
చెమ్మచెక్క మల్లెమొగ్గ..చెమ్మచెక్క మల్లెమొగ్గ
చెమ్మచెక్క మల్లెమొగ్గ..చెమ్మచెక్క మల్లెమొగ్గ

బలెబలెబలెబలెబలే..య్య