Sunday, August 26, 2007

జయభేరి--1959::విజయానందచంద్రిక::రాగం


సంగీతం::పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు
రచన::మల్లాది రామకృష్ణశాస్ర్తి
గానం::ఘంటసాల


విజయానందచంద్రిక::రాగం

(ఈ రాగం కూర్చినది పెండ్యాల నాగేశ్వరరావ్
పేరుపెట్టినది మల్లాది రామకృష్ణశాస్త్రి
ఆరోహణం..చక్రవాకం..అవరోహణం..బహార్ ) 

పల్లవి::

ఆ...ఆ...ఆ.....
రసికరాజ తగువారము కామా...
సికరాజ తగువారము కామా...
ఆ...ఆ...ఆ...అఅఅ...ఆ....
రసికరాజ తగువారము కామా...

అనుపల్లవి::

అగడుసేయ తగవా....ఆ....
ఏలుదొరవు అరమరికలు ఏలా
ఏలవేల సరసాల సురసాల...
ఏలుదొరవు అరమరికలు ఏలా
ఏలవేల సరసాల సురసాల...
ఏలుదొరా...ఆ...ఆ...ఆ.....

చరణం::1

నిన్ను తలచి గుణగానము జేసి
నిన్ను తలచి గుణగానము జేసి
నిన్ను తలచి గుణగానము జేసి
దివ్యనామ మధుపానము జేసి
నిన్ను తలచి...పా...దపమగరిసా...నిన్ను తలచి

దనిపా నిదసనిపమగరిసరిసా
నిదనిసా నిదనిసమగమ పమగమ దని సనిపా
మగమదా దనిసరి సరిమగామరిస నిసరిసా నిదనిసా నిపమపా
మగరిసా... నిన్ను తలచి...
దనిద దనిద దనిదనిదస నిపమప గా మా పా
దనిస నిప మప గా మా దా
నిరిస నిపగమ దానీసా

గమరి సరిసా సరిసనిసనీ నిసని దనిదా నిసని పనిపా
మగమ దని సారిసా నిసనీ పనిపా మపమా నిసనీ పనిపా మపమా గమగా
రిగరిసరిసనిస సరిసనిసనిదని నిసనిపనిపమప సనిపమగరిస...
సససస సససస సనిదని సనిసస సనిదని సనిదని
సనిసమ గరిసని సనిసప మగరిస సనిసని పమగరి
నినిని నినినినిని నినిని నినినినిని దదద దదదదద దదద దదదదద
దదని దదని దదని దనిదని దదని దదని దదని దానిదాని

సనిసమ గమపమ గమనిదనీపా
గగగ మమమ దదద నినిని రిరిరి గగగ మమమ రిరిరి సనిసా
గారీసాని దానీసా గరిసనిద నీసా రీసానీద నీసానిరీ
రిసనిదనిసానీ గామాద మాదాని దానీసరీ గారీ సానీద
రీసానీదామగామాదానీపా
గామాదనిస రీసారిసరి రీపామగమరీ
గరిసనిద రిసనిపమ గమదనిసా
రిసనిదని సనిపమప మగమదని
సనిపమప దనిపమగ పమగరిస

నిన్ను తలచి గుణగానము చేసి
దివ్యనామ మధుపానము చేసి
సారసాక్ష మనసా వచసా... ఆ...
నీ సరస జేరగనే సదా వేదనా...
ఏలుదొరవు అరమరికలు ఏలా
ఏలవేల సరసాల సురసాల...
ఏలుదొరా... ఆ.....