Wednesday, October 29, 2014

భలే అమ్మాయిలు--1957సంగీతం::సాలూరి రాజేశ్వరరావు 
రచన::సదాశివబ్రహ్మం
గానం::M.L.వసంతకుమారి,P.లీల
సినిమా దర్శకత్వం::వేదాంతం రాఘవయ్య
తారాగణం::N.T.రామారావు,సావిత్రి,గిరిజ,రేలంగి,జగ్గయ్య,పేకేటి శివరాం,C.S.R. ఆంజనేయులు.

పల్లవి::


గోపాల జాగేలరా..ఆ
బాలగోపాల జాగేలరా..ఆ
నన్ను లాలించి పాలింప రావేలరా
బాలగోపాల జాగేలరా..ఆ
నన్ను లాలించి పాలింప రావేలరా
బాలగోపాల జాగేలరా దరిజేర చలమేలరా..ఆ
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
దరిజేర చలమేలరా..ఆ
నన్ను దయజూడ విధియేమిరా..ఆ
దరిజేర చలమేలరా..ఆఆఅ 
నన్ను దయజూడ విధియేమిరా..ఆ
మొర వినవేల కనవేల మురళీధర కరుణాకర గిరిధర 
గోపాల జాగేలరా..ఆ

కనుగవ అరమోడ్చి శృతి గూర్చి మురళి
అనుపమ సంగీత మొలికించు సరళి 
కనుగవ అరమోడ్చి శృతి గూర్చి మురళి
అనుపమ సంగీత మొలికించు సరళి
కనుగొని ప్రేమించి నిను జేరినా..ఆ
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
కనుగొని ప్రేమించి నిను జేరినా..ఆ
చనువున నేనెంతో బ్రతిమాలినా 
కనుగొని ప్రేమించి నిను జేరినా..ఆ
చనువున నేనెంతో బ్రతిమాలినా
కనికరించి పలుకరించవేలరా
మురళీధర కరుణాకర గిరిధర 
గోపాల జాగేలరా..ఆ

సరిగపద..గోపాల జాగేలరా..ఆ
సదపగరి సరిగపద..గోపాల జాగేలరా..ఆ
పగరిసదా సరిగపద..గోపాల జాగేలరా..ఆ
దాసరి పాదస పా సరిగపద..గోపాల జాగేలరా..ఆ
గరిగరిసా రిసరిసదా రిసదప గరిగపద..గోపాల జాగేలరా..ఆ
సాస దదసాస గపదసాస రిగపదసాస సరిగపద..గోపాల జాగేలరా..ఆ
రీగ రిగ రీరీ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ
రిగ రిరి సనీని దనిగరిసనీ దనిరిసనీ దనిని దపమ
పదప పనిద దసని నిరస సగరి నిరిస దసని పనిదా
గమపదని..గోపాల జాగేలరా..ఆ
నిస్సనినిసా..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ
నిరిస నిసదా పగరిసదా పరిసదా పసదా పదపదని
దనిదనిస నిసనిసరి సరిగగరీ నిసరిరిసని దనిన సనిద
పమాపదని..గోపాల జాగేలరా..ఆ
గగమ గమగా గామగమ రిమగ గరిస గరిస నిదరిస నిద
సనిదపపా దసరిగా..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ
రీగరిగరీరీ రిమగగారిన గరిరీస దరిస
సానీదాప దసరిగరీ..ఈ..ఈ..ఈ..ఈ..ఈ..ఈ
రిగమ రిగమామ సరిగ సరిగాగ దసరి
పదమగారి సనిద పదగరీస
నిద పద రిసా నిద పసనిద పనిద మదపమ
గరిసరి గమ పద సరిగ..గోపాల జాగేలరా..ఆ
మగపదస మాగా మగగరిస దాసా
దరిసనిదపాదా సనిదపద..గోపాల జాగేలరా..ఆ
రిమపనిస రీరి రిమరిమ రిరిసని ససరి నినిస పపని
రిసని పమ రిరిమమ
నినిరీ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..
రీపమరిసని సమరి మసరి నిరిసరి నిప మపనిసరి
మారీ రిసని రీసా సని పసారీ మపని..గోపాల జాగేలరా..ఆ
గాగరిరిగ రిగరిరిస సదగగ రిగగ సరిరి దసస
పదరిసరి దసదప పాదా
సారిగా..గగప గప గగరి రిరిగరిగరిరిస
ససరిసరిససద పాపదగరీ..ఈ
రీరీ గరిసద సానా రిసదప దాదా సదపద గపద గరిసా
దగారీ సాదప రీసాదాపగ సాదాపా గసరిగ పసదా
గారీరీసా రిసదపదసా..రిరిసారిరిదా సదవ గపదా
గరిసదగరీ..సదపగసదా..సదసపదగా..గపదాగరిసా
గరిసాపగరీ దపగా సదపా రిసగరి పగ దపసదరిస
రిగరిగ సరిస
దసద పద గారీ సద రీసా సదవ సారీ గపద..గోపాల జాగేలరా..ఆ