Saturday, September 13, 2008

పంతులమ్మ--1977::రేవతి ::రాగం:

పాట ఇక్కడ వినండి
సంగీతం::రాజన్ నాగేద్ర
రచన::వేటూరి
గానం::SP.బాలు,P.సుశీల

రేవతి::రాగం


ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..
మానస వీణా మధుగీతం
మనసంసారం సంగీతం
సాగర మధనం..అమృత మధురం
సంగమ..సరిగమ..నవపారిజాతం

మానస వీణా మధుగీతం
మనసంసారం సంగీతం
సంసారం...సంగీతం...

ఏ రాగమో ఏమో మన అనురాగం
వలపు వసంతాన హౄదయపరాగం
ఆ ఆ..అ అ ఆ..అ అ అ ఆ..ఆ ఆ
అ..అ..అ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..
ఏ రాగమో ఏమో మన అనురాగం
వలపు వసంతాన హౄదయపరాగం
ఎదలోయలలో నిదురించిన నా కోరిక పాడే కోయిల గీతం

శతవసంతాల...దశదిశంతాల
సుమసుగంధాల...భ్రమరనాదాల
కుసుమించు నీ అందమే..విరిసింది అరవిందమై
కురిసింది మకరందమై..

మానస వీణా మధుగీతం
మనసంసారం సంగీతం
సంసారం...సంగీతం...

జాబిలి కన్నా నా చెలి మిన్నా..
పులకింతలకే పూచిన పొన్న..
కానుకలేమి నే నివ్వగలను?
కన్నుల కాటుక నే నివ్వగలను !

పాలకడలిలా వెన్నెల పోంగింది
పూలపడవలా నా తనువూగింది
ఏ మల్లెల తీరాన నిను చేరగలనూ ?
మనసున మమతై కడతేరగలను !

ఆ...గగసరి గపదప మమ గగ రిరి సస సరిసగమ
రిమగపదప రిమరిమ స రి..గస స..పద ద..పద ద..

మానస వీణా మధుగీతం
మనసంసారం సంగీతం
సంసారం...సంగీతం...

ఆ..ఆఆ...ఆ..ఆ..
నిరిగమద మగరిని..దనిని..నిదమ..
ఆ ఆ ఆ...ఆ ఆ అ అ ఆ ఆ..అ అ ఆ..
నిని రిరి గగ మమ దద దద నిని రిరి
గగ మమ మమ దద నిని రిరి గగ

కురిసే దాకా అనుకోలేదూ శ్రావణ మేఘమని
ఆ ఆ అ..తడిసే దాకా అనుకోలేదు తీరని దాహమని
ఆ ఆ..కలిసేదాకా అనుకోలేదు తీయనీ స్నేహమనీ

సనిరి సని..ని ని ని..నిని నిని నిని దని దనిద మద సస స
మగదమగ మగ మగ గద మగ మగ..నిమగమ దప..దగరిగ రిగ..దనినిరి నిరి
ఆ ఆ అ అ...ఆ ఆ అ అ..ఆ ఆ అ అ..ఆ ఆ అ అ..
ఆ ఆ ఆ......ఆ ఆ ఆ అ అ అ ఆ ఆ..మా...రిమగదప రిమరి..
సరిమరి సరిసద..ససరి సరిమ..పెదవినేనుగా..పదము నీవుగా..ఎదను పాడని

మానస వీణా మధుగీతం
మనసంసారం సంగీతం
సాగర మధనం..అమృత మధురం
సంగమ..సరిగమ..నవపారిజాతం

పంతులమ్మ--1977
పాట ఇక్కడ వినండి
సంగీతం::రాజన్ నాగేద్ర
రచన::వేటూరి
గానం::SP.బాలు


ఎడారిలో కోయిలాతెల్లారనీ రేయిలా
ఎడారిలో కోయిలా తెల్లారనీ రేయిలా
పూదారులన్ని గోదారికాగా
పూదారులన్నీ గోదారికాగా
పాడింది కన్నీటి పాటా
ఎడారిలో కోయిలా తెల్లారనీ రేయిలా
పల్లవించు ప్రతిపాటా బ్రతుకు వంటిదే
రాగమొకటి లేక తెగిన తీగవంటిదే

ఎద వీణపై అనురాగమై తలవాల్చి నిదురించు నా దేవతా
కల ఆయితే శిల అయితే మిగిలింది ఈ గుండెకోతా
నా కోసమే విరబూసినా మనసున్న మనసైన మరుమల్లికా
ఆమనులే వేసవులై రగిలింది ఈ రాలుపూత రగిలింది ఈ రాలుపూతా
విధిరాతచేతా..నా స్వర్ణసీతా.....
ఎడారిలో కోయిలా తెల్లారనీ రేయిలా

కొన్ని పాటలింతే..గుండెకోతలోనే చిగురిస్తాయ్
కొన్ని బ్రతుకులంతే..వెన్నెలతో చితి రగిలిస్తాయ్

ఆ రూపమే నా దీపమై వెలిగింది మూణ్ణాళ్ళు నూరేళ్ళుగా
వేదనలో వెన్నెలగా వెలిగించి తన కంటిపాపా
చలిమంటలే చితిమంటలై చెలరేగె చెలిలేని నా కౌగిటా
బ్రతుకంటే మృతికంటే చేదైన ఒక తీపి పాట చేదైన ఒక తీపి పాటా
చెలిలేని పాటా..ఒక చేదుపాటా
ఎడారిలో కోయిలా తెల్లారనీ రేయిలా
పూదారులన్ని గోదారికాగా
పూదారులన్నీ గోదారికాగా
పాడింది కన్నీటి పాటా
ఎడారిలో కోయిలా తెల్లారనీ రేయిలా

పంతులమ్మ--1977::మోహన::రాగం:పాట ఇక్కడ వినండి
సంగీతం::రాజన్ నాగేద్ర
రచన::వేటూరి
గానం::SP. బాలసుబ్రమణ్యం

రాగం:::మోహన::

సిరిమల్లె నీవే..విరిజల్లు కావే
వరదల్లె రావే..వలపంటె నీవే
ఎన్నెల్లు తేవే..ఎదమీటి పోవే
సిరిమల్లె నీవే..విరిజల్లు కావే

ఎలదేటి పాటా..చెలెరేగె నాలో
చెలరేగి పోవే..మధుమాసమల్లే
ఎల మావి తోటా..పలికింది నాలో
పలికించుకోవే..మది కొయిలల్లే
నీ పలుకు నాదే..నా బ్రతుకు నీదే

తొలిపూత నవ్వే..వనదేవతల్లే
పున్నాగ పూలే..సన్నాయి పాడే
ఎన్నెల్లు తేవే..ఎదమీటి పోవే
సిరిమల్లె నీవే..విరిజల్లు కావే

ఆఆ..ఆఆఆఆ..ఆఆఆఆఆ..
మరుమల్లె తోటా..మారాకు వేసే
మారాకు వేసే..నీ రాక తోనే
నీ పలుకు పాటై..బ్రతుకైనా వేళా
బ్రతికించుకోవే..నీ పదముగానే
నా పదము నీవే..నా బ్రతుకు నీవే

అనురాగమల్లే..సుమగీతమల్లే
నన్నల్లు కోవే..నా ఇల్లు నీవే
ఎన్నెల్లు తేవే ఎదమీటి పోవే
సిరిమల్లె నీవే..విరిజల్లు కావే
అహా..ఆ..హా..లలలాల..లాలా

పంతులమ్మ--1977
పాట ఇక్కడ వినండి
సంగీతం::రాజన్ నాగేద్ర
రచన::వేటూరి
గానం::SP.బాలుP.సుశీల


తేనె తీగ కుడుతుంటే తీపిగుంటదా
తేనె తీగ కుడుతుంటే తీపిగుంటదా
ఐన నీవు కన్ను కొడుతుంటే ఎన్నెలొస్తది
ఎన్నో వన్నె లిస్తదీ...

పూలజల్లు పడుతుంటే..హ..హా..ఆఆ...
పూలజల్లు పడుతుంటే ఎల్లువస్తదా అయిన
నీవు పక్క కొస్తుంటే పండగొస్తది
వయసే పంటకొస్తదీ....

అయ్యారే వయ్యారం ఊగింది ఉయ్యాలా..ఆ
ఇయ్యలా నా వలపే నీ తలపు తీయలా..ఓ..
ఏసింది ఈడు ఈల చేసింది గోలా
నీ జోడు కావాలా నాతోడు రావాలా
సందేల నీ సోకు జాబిల్లి కావాలా
చీకట్లో నీ నవ్వు పూవులెట్టుకోవలా
ఓయ్..నీ వేడి నాకు ఓణి చల్లారే వేళా
నీవాడి సూపుల్లో తెల్లారిపోవాలా
హే....హా...తందన తందన తనే తందన

తేనె తీగ కుడుతుంటే తీపిగుంటదా
ఐన నీవు కన్ను కొడుతుంటే ఎన్నెలొస్తది
ఎన్నో వన్నె లిస్తదీ...
పూలజల్లు పడుతుంటే ఎల్లువస్తదా అయిన
నీవు పక్క కొస్తుంటే పండగొస్తది
వయసే పంటకొస్తదీ....

అహ..హహా..హ..హ..హ..హా
ఆ..హా..హ..హా..ఆహా...లాలలా..లాలలా..
గోరింక తాకంగ నెలవంక అవ్వలా..ఆ
గోతంత నీ ఎలుగు కొండంత కావాలా..ఆ
ఆ..ఆకంటి కీ కన్ను కాటుకైపోవాల
నీ చూపు నా చూపు సుట్టాలు కావాలా
వానోచ్చి వరదల్లే నీ వయసు పోంగాలా..ఆ
నే నోచ్చి వలపల్లే వాటేసు కోవాలా..ఆ..
హోయ్...నా ఎండకే నీవు ఎన్నెల్లు కాయలా
కౌగిట్లో నా బ్రతుకు కడతేరి పోవాలా
ఆఆ...హో...తందన తందన తానే తందనా
పూలజల్లు పడుతుంటే ఎల్లువస్తదా అయిన
నీవు పక్క కొస్తుంటే పండగొస్తది
వయసే పంటకొస్తదీ....
తేనె తీగ కుడుతుంటే తీపిగుంటదా
ఐన నీవు కన్ను కొడుతుంటే ఎన్నెలొస్తది
ఎన్నో వన్నె లిస్తదీ...
అహా..పండగొస్తదీ..వయసే పంటకొస్తది
అహా..ఎన్నెలొస్తదీ..ఎన్నో వన్నెలిస్తదీ

పంతులమ్మ--1977పాట ఇక్కడ వినండి
సంగీతం::రాజన్ నాగేద్ర
రచన::వేటూరి
గానం::బాలు,P.సుశీల

పండగంటి ఎన్నెలంతా సెందరయ్యా
హబ్బా..దండగైపోయింది సెందరయ్యా
సెందరయ్యా..సెందరయ్యా

చల్లగాలి పాటవుంది..సంపంగి తోటవుంది
ఆ ఎనక చాటువుంది ఎనక చాటు మాట ఉంది
ఇన్నున్నా నా చెంత చిన్నాది లేకుంటే
ఇన్నున్నా నా చెంత చిన్నాది లేకుంటే
ఎన్నలేమి చేసుకోను సెందరయ్యా
ఈ వేడినేడ దాచుకోనూ సెందరయ్యా
పండగంటి ఎన్నెలంతా సెందరయ్యా
హబ్బా..దండగైపోయింది సెందరయ్యా
సెందరయ్యా..సెందరయ్యా

సన్నజాజి పందిరుంది..తొలిరోజు తొందరుంది
సోకైన వాడి చూపూ సోకి సోకి సొదపెడుతుంది
ఇనున్న నా సెంత సిన్నోడు లేకుంటే
ఇనున్న నా సెంత సిన్నోడు లేకుంటే
ఎన్నలేమి చేసుకోను సెందరయ్యా
ఈ వన్నెలేడ దాచుకోనూ సెందరయ్యా
పండగంటి ఎన్నెలంతా సెందరయ్యా
హబ్బా..దండగైపోయింది సెందరయ్యా
సెందరయ్యా..సెందరయ్యా

అర్ధరాత్రి అవుతున్నాది నిద్దరేమో రాకున్నాది
ఇద్దరుండి ఎవ్వరులేనీ ముద్దు ముచ్చటౌతున్నాది
సుక్కబంతి పూవుంది సక్కదనం పక్కేసింది
సక్కిలిగిలి సంతకాడా జాతరేదో చలరేగింది
ఇనున్నా నాసెంత సిన్నోడు లేకుంటే
ఇనున్న నాసెంత సిన్నాది లేకుంటే
ఎన్నెలేమి సేసుకోనూ సెందరయ్యా...
నా ఏడినేడ దాసుకోనూ సెందరయ్యా
పండగంటి ఎన్నెలంతా సెందరయ్యా
దండగైపోయింది సెందరయ్యా
సెందరయ్యా..సెందరయ్యా
సెందరయ్యా..సెందరయ్యా

పంతులమ్మ--1977
పాట ఇక్కడ వినండి
సంగీతం::రాజన్‌నాగేంద్ర
రచన::వేటూరి
గానం::P.సుశీల


మనసెరిగినవాడు మా దేవుడూ

మధుర మధుర తర శుభనాముడు..గుణధాముడు
మనసెరిగినవాడు మా దేవుడూ శ్రీరాముడు

ఎరిగిన వారికి ఎదలో ఉన్నాడు
ఎరుగని వారికి ఎదుటే ఉన్నాడు
మానవుడై పుట్టి మాధవుడై నాడు..ఆ..

తలచిన వారికి తారకరాముడు
పిలిచిన పలికే చెలికాడు సైబోడు
కోలువై ఉన్నాడు కోదండరాముడు
మన తోడుగా..నీడగా..రఘురాముడు
మనసెరిగినవాడు మా దేవుడూ శ్రీరాముడూ

కడకు బోయను ఆది కవిని చేసిన పేరు
గరళ కంఠుని నోట తరలి వచ్చిన పేరు
ఇహపర సాధనకు ఇరువైన పేరు
శబరి ఎంగిలి గంగా తానమాడిన పేరు
హనుమ ఎదలొ భక్తి ఇనుమడించిన పేరు
రామ రామ అంటే కామికమే తీరు
కలకాలము మమ్ము కాపాడు పేరు
మనసెరిగినవాడు మా దేవుడూ శ్రీరాముడూ

మధుర మధుర తర శుభనాముడు..గుణధాముడు