Friday, November 26, 2010

వెలుగు నీడలు--1961::రాగమాలిక


సంగీతం::పెండ్యాల నాగేశ్వర్ రావు
రచన::శ్రీ శ్రీ , కోసరాజు  
గానం:: జిక్కి , P.సుశీల ,P.G.కృష్ణవేణి 

{ వకుళాభరణం::రాగం  
చక్రవాకం::రాగం 
మాయామాళవ గౌళ::రాగం }

రాగమాలిక  

పల్లవి::

వకుళాభరణం::రాగం  

సావిత్రి:: 
చల్లని వెన్నెల సోనలు  
తెల్లని మల్లెల మాలలు
మా పాపాయి బోసినవ్వులే
మంచి ముత్యముల వానలు 

గిరిజ::
చల్లని వెన్నెల సోనలు  
తెల్లని మల్లెల మాలలు
మా పాపాయి బోసినవ్వులే
మంచి ముత్యముల వానలు

చరణం::1

గిరిజ:: 
పిడికిలి మూసిన చేతులు  
లేత గులాబీ రేకులు 
పిడికిలి మూసిన చేతులు
లేత గులాబీ రేకులు 
చెంపకు చారెడు సోగకన్నులే
సంపదలీనెడు జ్యోతులు
మా పాపాయి బోసినవ్వులే మంచి ముత్యముల వానలు 

చల్లని వెన్నెల సోనలు  
తెల్లని మల్లెల మాలలు
మా పాపాయి బోసినవ్వులే
మంచి ముత్యముల వానలు 

చక్రవాకం::రాగం 

సుగుణ::
ఇంటను వెలసిన దైవము 
కంటను మెరిసిన దీపం
మా హృదయాలకు హాయి నొసంగే
పాపాయే మా ప్రాణము 

ఇంటను వెలసిన దైవము 
కంటను మెరిసిన దీపం
మా హృదయాలకు హాయి నొసంగే
పాపాయే మా ప్రాణము

చల్లని వెన్నెల సోనలు 
తెల్లని మల్లెల మాలలు
మా పాపాయి నవ్వు పువ్వులె
మంచి ముత్యముల వానలు

చరణం::3

మాయామాళవ గౌళ::రాగం 

సుగుణ::
నోచిన నోముల పంటగ
అందరి కళ్ళకు విందుగా
నోచిన నోముల పంటగ
అందరి కళ్ళకు విందుగా
పేరు ప్రతిష్టలె నీ పెన్నిథిగా
నీరేళ్ళాయువు పొందుమా
మా పాపాయి నవ్వు పువ్వులె
మంచి ముత్యముల వానలు

చల్లని వెన్నెల సోనలు 
తెల్లని మల్లెల మాలలు
మా పాపాయి నవ్వు పువ్వులె
మంచి ముత్యముల వానలు
చల్లని వెన్నెల సోనలు 
తెల్లని మల్లెల మాలలు

ధర్మదాత--1966
సంగీతం::T.చలపతిరావు
రచన::C.నారాయణ రెడ్డి
గానం::ఘంటసాల

పల్లవి::

ఓ ధర్మదాతా ఓ ధర్మదాతా
ఎవరూ నీవారు కారు
ఎవరూ నీతోడు రారు
అడిగిన వారికి కాదనక
అర్పించిన ఓ ధర్మదాతా

చరణం::1

సగము దేహమై నిలిచిన నీ దేవి
రగిలే చితిలో రాలింది
పుట్టెడు మమతలు పండించు యిల్లాలు
పిడికెడు బుదిడగా మారింది
ముత్తైదువుగా ముగిసిన సతిమేను
కృష్ణ వేణిగా మిగిలింది
కృష్ణ వేణిగా మిగిలింది
ఎవరూ నీవారు కారు
ఎవరూ నీతోడు రారు

చరణం::2

కల్ప తరువగా వెలసిన భవనం
కడకు మెడుగా మారేనా
కోటి దివ్వెలు నిలిపిన నీకే
నిలువ నీడయే కరువాయెన
పూవు లమ్ముకొని బ్రతికే చోట
పూవు లమ్ముకొని బ్రతికే చోట
కట్టేలమ్ముకోను గతి పట్టేనా
ఓ ధర్మదాతా ఓ ధర్మదాతా

విచిత్ర దాంపత్యం--1971సంగీత::అశ్వద్థామ
రచన::D.C.నారాయణరెడ్డి
గానం::P.సుశీల
తారాగణం::శోభన్ బాబు,గుమ్మడి,రాజబాబు,సావిత్రి,విజయనిర్మల,విజయలలిత,మీనాకుమారి 

పల్లవి::

పండిత నెహ్రూ...పుట్టినరోజూ
పాపలందరికి...పుట్టినరోజూ
మమతా సమతా..పుట్టినరోజూ
మంచికి కోవెల కట్టిన..రోజూ
పండిత నెహ్రూ..పుట్టినరోజూ
పాపలందరికి...పుట్టినరోజూ

చరణం::1

ముత్యంలాంటి మొతీలాలుకు..రత్నంలా జన్మించాడూ
జాతిరత్నమై వెలిగీ..ఇంకొక జాతి రత్నమును కన్నాడూ
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ 
అతడే జవహర్ లాలూ..అతనికి మన జేజేలూ
అతడే జవహర్ లాలూ..అతనికి మన జేజేలూ
పండిత నెహ్రూ పుట్టినరోజూ..పాపలందరికి పుట్టినరోజూ 

చరణం::2

తలపై తెల్లని టోపీ..ఎదపై ఎర్ర గులాబీ
తలపై తెల్లని టోపీ..ఎదపై ఎర్ర గులాబీ
పెదవులపై చిరునవ్వూ..మదిలో పున్నవి పువ్వూ
చేతిలో పావురం..మన జాతికి అతడే గొపురం
చేతిలో పావురం..మన జాతికి అతడే గొపురం
పండిత నెహ్రూ...పుట్టినరోజూ
పాపలందరికి...పుట్టినరోజూ 

చరణం::3

మహాత్మ గాంధీ...అడుగుజాడలో 
స్వరాజ్య సమరం...నడిపాడూ
రణ దాహంతో...రగిలే జగతిని 
శాంతి సుధలు...కురిపించాడూ
కన్ను మూసినా..జవహర్ లాల్కం
కంటి పాపగా...ఉన్నాడూ 
ఇంటింట జ్యోతిగా...ఉన్నాడూ
చాచా నెహ్రూ...అమర్ రహే
చాచా నెహ్రూ అమర్ రహే..అమర్ రహే

విచిత్ర దాంపత్యం--1971
సంగీత::అశ్వద్థామ
రచన::ఉషః శ్రీ
గానం::L.R.ఈశ్వరి
తారాగణం::శోభన్ బాబు,గుమ్మడి,రాజబాబు,సావిత్రి,విజయనిర్మల,విజయలలిత,మీనాకుమారి 

పల్లవి::

నీలాలా నింగిపై...చందమామా 
నువు రేయంతా తిరిగావూ చందమామా
నీలాలా నింగిపై...చందమామా 
నువు రేయంతా తిరిగావూ చందమామా 

చరణం::1

మబ్బులో మాయమై..మనసులో లీనమై
మబ్బులో మాయమై..మనసులో లీనమై
చీకట్లూ చీల్చుతూ..చిరుకాంతి చల్లుతూ
చెంగలువ చెలియతో..చెలియపై ప్రేమతో  
వనమంతా తిరిగావూ..వన్నెలే కూర్చావూ

నీలాలా..నీలాలా..నింగిపై చందమామా 
నువు రేయంతా..తిరిగావూ చందమామా
నువు రేయంతా..తిరిగావూ చందమామా

చరణం::2

నింగిలోంచి నిలిచి చూస్తూ..చల్లనీ వెన్నెలనూ
నింగిలోంచి నిలిచి చూస్తూ..చల్లనీ వెన్నెలనూ  
ఇంపుగా చిలుకుతూ..వింతకాంతులొలుకుతూ
ఒళ్ళంతా పులిమావూ..వలపు వేడి రేపావూ
ఒంటరైన నన్ను చూచి..వంకరగా నవ్వావూ

నీలాలా..ఊయ్ యహా..నీలాలా..నింగిపై చందమామా   
నువు రేయంతా తిరిగావూ చందమామా
నువు రేయంతా తిరిగావూ చందమామా

చరణం::3

మనసులో మమత నింపి..వయసులో వలపు జల్లి
మనసులో మమత నింపి..వయసులో వలపు జల్లి
చుక్కల్లో చిక్కావూ...పక్కకైన రాలేవూ
చెలియపై చెలిమితో...చెలిమిలోని చనువుతో
చల్లనైన వెన్నెలనూ...మెల్లగా కురిసావూ

నీలాలా..అహాహా..నీలాలా నింగిపై చందమామా నువు 
రేయంతా తిరిగావూ చందమామా
నువు రేయంతా తిరిగావూ చందమామా

విచిత్ర దాంపత్యం--1971
సంగీత::అశ్వద్థామ
రచన::D.C.నారాయణరెడ్డి
గానం::P.సుశీ
తారాగణం::శోభన్ బాబు,గుమ్మడి,రాజబాబు,సావిత్రి,విజయనిర్మల,విజయలలిత,మీనాకుమారి 

పల్లవి::

నా మనసే..ఏ..వీణియగా..ఆఆ..పాడనీ
నా మనసే వేణియగా..పాడనీ
నీ వలపే వేణువుగా..మ్రోగనీ
ఈఈఈఈఈఈ 
నా మనసే వేణియగా..పాడనీ

చరణం::1

కాదని ఎంతగా..కరిసినా
కడ కన్నుల..కెంపులు కురిసినా..ఆ
కాదని ఎంతగా...కరిసినా
కడ కన్నుల...కెంపులు కురిసినా  
ఏనాటికైన...నీ రాధను రా
ఒకనాటికి తీరని...గాధనురా
నీ...రాధనురా
నా మనసే వీణియగా..పాడనీ
నీ వలపే వేణువుగా మ్రోగనీ
ఈఈఈఈఈఈ  
నా మనసే వేణియగా..పాడనీ

చరణం::2

వెదురు పొదలలో..దాగినా
నీవే వనిల్లో..తిరుగాడినా
వెదురు పొదలలో..దాగినా
నీవే వనిల్లో..తిరుగాడినా
నీ పదములు..నాలో మెదలునురా
నా హృదయము నిన్నే వెదకునురా
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ..
నా మనసే వీణియగా పాడనీ
నీ వలపే వేణువుగా మ్రోగనీ
ఈఈఈఈఈఈ 
నా మనసే వేణియగా పాడనీ

చరణం::3

సిరులు కోరి నిన్ను..కొలిచితినా
మరులు పొంగి నిన్ను..వలచితినా
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ..
సిరులు కోరి నిన్ను..కొలిచితినా
మరులు పొంగి నిన్ను..వలచితినా
ఎన్నో జన్మల...అనుభందం
ఇరువురినీ...కలిపిన బంధం
నా మనసే వీణియగా..పాడనీ
నీ వలపే వేణువుగా..మ్రోగనీ
ఈఈఈఈఈఈ 
నా మనసే వేణియగా పాడనీ