Wednesday, August 08, 2012

క్షణం క్షణం--1991

Sreedevi chaalaa BEAUTYFULL and MUDDUGAA undi ii Movie lo


సంగీతం::M. M. కీరవాణి 
రచన::వెన్నెలకంటి 
గానం::నాగుర్ బాబు(మనో),చిత్ర,D.గ్రబ్   

పల్లవి:: 

శ్రావణ వీణ..స్వాగతం..మ్మ్
స్వరాల వెల్లువ వెల్ కమ్..మ్మ్
లేత విరిబాల నవ్వమ్మా..ఆ..నందంలో

జుంబాయే హాగుంబహేయ జుంబాయే ఆగుంబహేయ
జుంబాయే హాగుంబహేయ హైగో హైగో హైగో హహై
జుంబాయే హాగుంబహేయ జుంబాయే హాగుంబహేయ
జుంబాయే హాగుంబహేయ హైగో హైగో హైగో హహై

చలి చంపుతున్న చమక్కులో చెలి చెంతకొచ్చింది
జుంబాయే హాగుంబహే ఆ జుంబాయే హాగుంబహే
చెలి చెంతకొచ్చే తళుక్కులో గిలిగింత గిచ్చింది
జుంబాయే హాగుంబహేయ జుంబాయే హాగుంబహేయ
వయసాగనిది రేగినది సరసములోన
చలిదాగనిది రేగినది సరసకు రానా
కల తీరదులే తెలవారదులే
ఇది చక్కని చిక్కని చక్కిలిగిలి
చలి చంపుతున్న చమక్కులో చెలి చెంతకొచ్చింది
జుంబాయే హాగుంబహే
చెలి చెంతకొచ్చే తళుక్కులో గిలిగింత గిచ్చింది
జుంబాయే హాగుంబహే

చరణం::1

అందిస్తున్నా వగరే చిరుచిగురే తొడిగే
చిందిస్తున్న సిరులే మగసిరులే అడిగే
రమ్మంటున్నా ఎదలో తుమ్మెదలే పలికే
ఝుమ్మంటున్న కలలో వెన్నెలలే చిలికే
గలగలమని తరగల తరగని కల కదిలిన కథలివిలే
కలకలమని కులుకుల అలసులుగని చిలికిన సుధలివిలే
చెలువనిగని కలువల చెలువులు గని నిలువని మనసిదిలే
అలుపెరుగని అలరుల అలలనుగని
తలపులు తెలిపిన వలపుల గెలుపిదిలే
తలపడకిక తప్పదులే హే..హే..హే..హే

చలి చంపుతున్న చమక్కులో చెలి చెంతకొచ్చింది
జుంబాయే హాగుంబహే
చెలి చెంతకొచ్చే తళుక్కులో గిలిగింత గిచ్చింది

చరణం::2

ఊకొట్టింది అడవే మన గొడవే వింటూ
జోకొట్టింది ఒడిలో ఉరవడులే కంటూ
ఇమ్మంటుంది ఏదో ఏదేదో మనసు
తెమ్మంటుంది ఎంతో నీకంతా తెలుసు
అరవిరిసిన తలపుల కురిసెను కల కలసిన మనసులలో
పురివిరిసిన వలపుల తెలిపెను కథ పిలుపుల మలుపులలో 
ఎద కొసరగ విసిరెను మధువుల వల అదిరిన పెదవులలో
జత కుదరగ ముసిరెను అలకల అల చిలకల పలుకులు
చిలికిన చినుకులలో తొలకరి చిరుజల్లులలో

చలి చంపుతున్న చమక్కులో చెలి చెంతకొచ్చింది
జుంబాయే హాగుంబహే
చెలి చెంతకొచ్చే తళుక్కులో గిలిగింత గిచ్చింది
జుంబాయే హాగుంబహే ఆ జుంబాయే హాగుంబహే
జుంబాయే హాగుంబహే ఆ జుంబాయే హాగుంబహే
జుంబాయే హాగుంబహే ఆ జుంబాయే హాగుంబహే
జుంబాయే హాగుంబహే ఆ జుంబాయే హాగుంబహే

రాగమాలిక--1982


సంగీతం::ఇళయరాజ
రచన::వేటూరి
గానం::S.P.బాలు,S.జానకి

పల్లవి:: 

అవిద్యానా,మంత,స్తిమిర,మిహిర ద్వీపనగరీ
జడానాం చైతన్య,స్తబక మకరంద శ్రుతిఝరీ 
దరిద్రాణాం చింతామణి గుణనికా జన్మజలధౌ
నిమగ్నానాం దంష్ట్రా మురరిపు వరాహస్య భవతి

నదికి అందం పూవనం
అలల గీతం చామరం
నదికి అందం పూవనం
అలల గీతం చామరం
నవ్వుతుంటే యవ్వనం 
ఒక దేవతోత్సవ తోరణం
నదికి అందం పూవనం
అలల గీతం చామరం

చరణం::1

జలకమాడే కురులలో 
తన తనువు నిలిపే దేవతా 
అలల మెరిసే మేనిలో 
ఇవి బ్రహ్మ దేవుని సొగసులో 
యవ్వనాలే పువ్వులై 
ఎద హత్తుకోనీ ప్రేమలై
యదను కురిసే..ఏ..హా..అ..ఆఅ
యదను కురిసే వెన్నెలా
నువ్వు నిలిచిపోవే కన్నులా..ఊహలై..ఈ

నదికి అందం పూవనం
అలల గీతం చామరం
నవ్వుతుంటే యవ్వనం 
ఒక దేవతోత్సవ తోరణం
నదికి అందం పూవనం
అలల గీతం చామరం

చరణం::2

సరిర్నిసా పమరిగా
సరిర్నిసా పమరిగా
దదపమ మదనిస నిదపమ మదనిస 
సాస సాస ససరిరినినిసస
దాద దాద దదనినిపపదద
రిమాగ నిదప దనిద నిసనిద
పమాగ దసమ నిదప సనిదప
సస రిరి గగ మమ ప 
సస నిని దద పప మ
నిరిగమప

సలలిత స్వరభోగమే 
ఎద పలకరించే పుణ్యమే 
ఉదయ గానం ప్రాణమై 
నా హృదయ కమలం విరియునే 
ఎగసె మది సంగీతమే 
ఎదుట పడితే స్నేహమే 
విరహమిటుపై సాగదే 
ఇది వెండి వెన్నెల పరువమే
అధరసుధలే మధురమే 
జతకలిసి పదమై పూవులే..పూవులే..ఏఏ 

నదికి అందం పూవనం
అలల గీతం చామరం
నవ్వుతుంటే యవ్వనం 
ఒక దేవతోత్సవ తోరణం
మ్మ్..మ్మ్మ్..మ్మ్మ్..మ్మ్మ్

మొరటోడు--1977

సంగీతం: M.S.విశ్వనాథన్
రచన::D. సినారె
గానం::వాణి జయరాం
తారాగణం::సత్యనారాయణ,జయసుధ, ప్రభాకర రెడ్డి,శుభ,అల్లు రామలింగయ్య,రావు గోపాలరావు

పల్లవి::

హే కృష్ణా..ఆ ఆ ఆహే కృష్ణ..ఆ ఆ..కృష్ణా
హే కృష్ణా..ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
మళ్ళీ నీవే జన్మిస్తేనీ భగవద్గీతే నిజమయితే
హే కృష్ణా..ఆ ఆ ఆ ఆ
మళ్ళీ నీవే జన్మిస్తేనీ భగవద్గీతే నిజమయితే
ప్రతి సుమవనము బృందావనము
ప్రతి సుమవనము బృందావనము
ప్రతి మూగ మోవీ మోహన మురళీ
కృష్ణా..ఆ ఆ ఆ ఆ
మళ్ళీ నీవే జన్మిస్తే నీ భగవద్గీతే నిజమయితే

చరణం::1

నీవు నేనూ వేరు కాదు..ఇద్దరి ఊరు వేరు కాదు
నీవు నేనూ వేరు కాదు..ఇద్దరి ఊరు వేరు కాదు

ఆడేది పాడేది నేను కాదు..నా ఆటలో పాటలో నీ దయ లేకపోలేదు
ఆడేది పాడేది నేను కాదు..నా ఆటలో పాటలో నీ దయ లేకపోలేదు
అందరి చూపు నా పైన..అందరి చూపు నా పైన
మరి నా చూపేమో నీ పైన

హే కృష్ణా..ఆ ఆ ఆ ఆ
మళ్ళీ నీవే జన్మిస్తే..నీ భగవద్గీతే నిజమయితే

చరణం::2

గోవులు కాస్తూ నీ వుంటావు..జీవిత సాగిస్తు వుంటావు
గోవులు కాస్తూ నీ వుంటావు..నీ జీవిత సాగిస్తు వుంటావు
ఊ ఊ ఊ ఊ ఊ
పలికించు నీ వేణు గీతానికి..ఫలితము ఎన్నడు కోరుకోవులే నీవు
పలికించు నీ వేణు గీతానికి..ఫలితము ఎన్నడు కోరుకోవులే నీవు

నీ కథలోన నేనున్నాను..నీ కథలోన నేనున్నాను
నా కథలోన నీవున్నావు

కృష్ణా..మళ్ళీ నీవే జన్మిస్తే..నీ భగవద్గీతే నిజమయితే

Moratodu--1977
Music::M.S.Visvanaathan
Lyrics::D.sinaare
Singer::Vaani Jayaraam
Cast::Satyanaaraayana,Jayasudha, Prabhaakara Reddi,Subha,Allu Raamalingayya,Raavu gOpaalaraavu.

:::

hee krshnaa..aa aa aa..he krshna..aa aa..krshnaa
hae krshnaa..aa aa aa aa aa
maLLee neeve janmiste nee bhagavadgeete nijamayite
hae krshnaa..aa aa aa aa
mallee neeve janmiste nee bhagavadgeete nijamayite
prati sumavanamu brndaavanamu
prati sumavanamu brndaavanamu
prati mooga movee mohana muralee

krshnaa..aa aa aa aa
mallee neeve janmiste..nee bhagavadgeete nijamayite

:::1

neevu nenoo veru kaadu..iddari ooru veru kaadu
neevu nenoo veru kaadu..iddari ooru veru kaadu

aadedi paadedi nenu kaadu..naa aatalo paatalo nee daya lekapoledu
aadedi paadedi nenu kaadu..naa aatalo paatalo nee daya lekapoledu 
andari choopu naa paina..andari choopu naa paina
mari naa choopemOo nee paina

krshnaa..aa aa aa aa
mallee neeve janmisteka saagistu vuntaavu


:::2

govulu kaastoo nee vuntaavu..jeevita saagistu vuntaavu
U U U U U U
govulu kaastoo nee vuntaavu..neejeevita saagistu vuntaavu

palikinchu nee venu geetaaniki..phalitamu ennadu korukovule neevu
palikinchu nee venu geetaaniki..phalitamu ennadu korukovule neevu

nee kathalona nenunnaanu..nee kathalona nenunnaanu
naa kathalona neevunnaavu

krshnaa..aa aa aa aa
mallee neeve janmiste..nee bhagavadgeete nijamayite