Tuesday, August 10, 2010

మానవుడు దానవుదు --1972

సంగీతం::అశ్వద్ధామ
రచన::D.C.నారాయణ రెడ్డి
గానం::P.సుశీ


పచ్చని మన కాపురం
పాలవెలుగై..మణిదీపాలవెలుగై...
కలకాలం నిలవాలీ...కళకళలాడాలీ..ఈ...
పచ్చని మన కాపురం...

నీగుండెల సవ్వడిలోన..నాగుండెల గుసగుసలుంటే
నీకంటిపాపలలోనా..నాకలల రూపాలుంటే..
మన బ్రతుకే అనురాగానికి..ప్రతిరూపమౌనులే
మన బ్రతుకే అనురాగానికి....
ప్రతిరూపమౌనులే..ప్రతిరూపమౌనులే...
పచ్చని మన కాపురం...
పాలవెలుగై..మణిదీపాలవెలుగై...
కలకాలం నిలవాలీ...కళకళలాడాలీ..ఈ...
పచ్చని మన కాపురం...

నీవులేనిక్షణమైనా..నా కనులకు ఒకయుగమై
మన ఇరువురి కలయికలో..ఇరుమేనులు చెరిసగమై
ప్రాణంలో..ప్రాణంగా..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..
పరవశించిపోవాలి..పరవశించిపోవాలీ....
పచ్చని మన కాపురం..
పాలవెలుగై..మణిదీపాలవెలుగై...
కలకాలం నిలవాలీ...కళకళలాడాలీ..ఈ...
పచ్చని మన కాపురం..
.

మానవుడు దానవుదు --1972
సంగీతం::అశ్వద్ధామ
రచన::D.C.నారాయణ రెడ్డి
గానం::S.P.బాలు


అణువూ అణువున వెలసిన దేవా
కనువేలుగై మము నడిపించరావా
అణువూ అణువున వెలసిన దేవా

మనిషిని మనిషే కరిచేవేళా
ద్వేషము విషమై కురిసేవేళా
నిప్పులు మింగి నిజమును తెలిపి
చల్లని మమతల సుధలను చీల్చి
అమరజీవులై వెలిగిన మూర్తులు
అమౄత గుణం మాకందించరావా
అణువూ అణువున వెలసిన దేవా...

జాతికి గ్రుహణం పట్టిన వేళా
మాత్రు భూమి మొర పెట్టిన వేళా
స్వరాజ్య సమరం సాగించి
స్వాతంత్ర ఫలమును సాధించి
ధన్య చరితులై వెలిగిన మూర్తుల
త్యాగ నిరతి మాకందించరావా
అణువూ అణువున వెలసిన దేవా...

వ్యాధులు బాధలు ముసిరేవేళా
మౄత్యువు కోరలు చాచేవేళా
గుండెకు బదులుగా గుండెను పోదిగి
కొన ఊపిరులకు వూపిరిలూది
జీవన దాతవై వెలిగిన మూర్తుల
సేవాగుణం మాకందించరావా
అణువూ అణువున వెలసిన దేవా
కనువేలుగై మము నడిపించరావా
అణువూ అణువున వెలసిన దే
వా

మానవుడు దానవుదు --1972సంగీతం::అశ్వద్ధామ
రచన::C.నారాయణ రెడ్డి
గానం::P.సుశీల


అమ్మలాంటి చల్లనిదీ...
లోకమొకటే వుందిలే...
ఆకలి ఆ లోకంలో...ఆ..ఆ..ఆ..
లేనే లేదులే..లేనే లేదులే...
అమ్మలాంటి చల్లనిదీ..లోకమొకటే వుందిలే...

మమతలే..తేనెలుగా...
ప్రేమలే..వెన్నెలగా...2
చెలిమి..కలిమీ..కరుణా..
కలబోసినలోకమదీ..కలబోసినలోకమదీ
మానవుడు దానవుదు
అమ్మలాంటి చల్లనిదీ..లోకమొకటే వుందిలే...

పిడికెడు మెతుకులకై...
దౌర్జన్యం దోపిడీలి...2
కలతలూ..కన్నీళ్ళూ...
కనరానిలోకమదీ..కనరానిలోకమదీ...
అమ్మలాంటి చల్లనిదీ..లోకమొకటే వుందిలే...

ఆకలితో..నిదురపో...
నిదురలో..కలలుకనూ...2
కలలో ఆ లోకాన్నీ...
కడుపునిండ నింపుకో..కడుపునిండ నింపుకో...
అమ్మలాంటి చల్లనిదీ..లోకమొకటే వుందిలే...
ఆకలి ఆ లోకంలో...ఆ..ఆ..ఆ..
లేనే లేదులే..లేనే లేదులే...
అమ్మలాంటి చల్లనిదీ..లోకమొకటే వుందిలే..
.

వింత సంసారం--1971


సంగీతం::S.P.కోదండపాణి
Director::Savithri 
రచన::కొసారాజు
గానం::పిఠాపురం, L.R.ఈశ్వరి 
తారాగణం::జగ్గయ్య, సావిత్రి, నాగయ్య,రాంమోహన్, రాజబాబు, రమాప్రభ

పల్లవి::

హల్లో..బుల్ బుల్..బుల్ బుల్..బుల్ బుల్
బ్యూటీ ప్యారీ రావే రావే..నా కళ్ళలోన మెరిసే స్టారువు నీవే నీవే
వయ్యారివే మిటారివే, బలె బలె..పక్కా కిలాడివేయ్యా 
అయ్యో..నో నో  నో నో నో నో
రానే రాను సారీ సారీ..మా నానున్నాడు అవతల,
ఏమిటి హర్రీ బర్రీ గల్లంతుగా వాగేవుగా..పోపో మిస్టర్ చాటుగా

నాన్నా మీనాన్నా మీ నాన్నుంటే..నాకేమి భయం
రాణీ నా రాణీ నువ్ లవ్చేస్తేనే యిస్తాను ప్రాణం హాయ్
నాన్నా మీనాన్నా మీ నాన్నుంటే..నాకేమి భయం
లవ్వు గివ్వు కైపు కాస్త దింపుతాడూ..నీ వీపు బాగా సాపుచేసి పంపుతాడూ 
చిరాకు పడకే చిట్టెమ్మా గిరాకి ఏమిటో చెప్పమ్మా
చాల్లే నోర్ముయ్ సంతోషించా..టా టా టా టా
హల్లో బుల్ బుల్
నీ కోసమొచ్చానే నినుజూచి మెచ్చానే..నీకాళ్ళమీదపడి వుంటానే
ఓయ్ నీవేమి చెప్పినా వింటానే..హెయ్ నీవేమి చెప్పినా వింటానే

యిక తగ్గమంటాను..దయచెయ్య మంటాను
యిక తగ్గమంటాను..దయచెయ్య మంటాను
పోనంటె పోను పోను..ఏమన్న వదిలిపోను 
పోనంటె పోను పోను..ఏమన్న వదిలిపోను 
నువ్వు మోడి వేస్తేనూ..నువ్వు మోడి వేస్తేనూ
నీ దుమ్ము దులుపుతాడు..నా మీద దయలేదా..నేనంటే సరిపోదా 
నీ కోసమొచ్చానే నినుజూచి మెచ్చానే..నీకాళ్ళమీదపడి వుంటానే
మెడబట్టి గెంటుతాను..పోనంటె పోను పోను..మెడబట్టి గెంటుతాను
పో పో..ఆ..అహా..పో..పో..ఊ..ఊహూ

వింత సంసారం--1971


సంగీతం::S.P.కోదండపాణి
Director::Savithri 
రచన::దాశరధి
గానం::P.సుశీల, కౌసల్య బృందం 
తారాగణం::జగ్గయ్య, సావిత్రి, నాగయ్య,రాంమోహన్, రాజబాబు, రమాప్రభ

పల్లవి::

ఆది దంపతులు మీరు..సీతారాములు మీరు
పుణ్య దంపతులు మీరు..కలకాలం వర్ధిల్లాలి
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ

చరణం::1

పెద్దలే జరిపారు మీ పెళ్ళి ఆనాడు 
పిన్నలము జరిపేము ఈ పెళ్ళి ఈనాడు
పెద్దలే జరిపారు మీ పెళ్ళి ఆనాడు 
పిన్నలము జరిపేము ఈ పెళ్ళి ఈనాడు
అందరికీ మీజంట ఆదర్శం కావాలి 
ఇంటింట మీ మంచి చెప్పుకోవాలి 
అందరికీ మీజంట ఆదర్శం కావాలి 
ఇంటింట మీ మంచి చెప్పుకోవాలి 
మేమంతా అది వినీ మురిసిపోవాలి
చిరకాలం మీ ఆశలు వర్ధిల్లాలి 
చిరకాలం మీ ఆశలు వర్ధిల్లాలి
పెద్దలే జరిపారు మీ పెళ్ళి ఆనాడు 
పిన్నలము జరిపేము ఈ పెళ్ళి ఈనాడు

చరణం::2

నా స్వామి మనసులో నాకు చోటుంది
లోకాన ఇకనాకు లేనిదేముంది
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
నా స్వామి మనసులో నాకు చోటుంది
లోకాన ఇకనాకు లేనిదేముంది
నా స్వామి పాదాల నా జీవితం
కావాలి, కావాలి నవపారిజాతం 
నా స్వామి పాదాల నా జీవితం
కావాలి, కావాలి నవపారిజాతం 
సీతమ్మ రామయ్య కల్యాణమే
లోకాన అందరికీ వైభోగమే
సీతమ్మ రామయ్య కల్యాణమే
లోకాన అందరికీ వైభోగమే
యే వేళ యిరువురిది ఒక ప్రాణమే
రామయ్యదొకమాట ఒక బాణమే
యే వేళ యిరువురిది ఒక ప్రాణమే
రామయ్యదొకమాట ఒక బాణమే
ఆలూ మగలా సరదాలు
రోజూ రోజూ వేడుకలు
ఆలూ మగలా సరదాలు
రోజూ రోజూ వేడుకలు
సీతమ్మ రామయ్య కల్యాణమే
లోకాన అందరికీ వైభోగమే

లక్ష్మీనివాసం--1968
సంగీతం::K.V.మహదేవన్
రచన::ఆరుద్ర
గానం::P.సుశీల  

పల్లవి::

గువ్వలాంటి చిన్నది తారా..జువ్వలాంటి చిన్నది
వెతుక్కొని వస్తే వెన్నలా కరిగిస్తే!
ఏంచేస్తావ్‌ ఏం చేస్తావ్‌..ఓ మొనగాడా
నువ్‌ ఏంచేస్తావ్‌ ఏం చేస్తావ్‌..ఓ మొనగాడా 

గువ్వలాంటి చిన్నది తారా..జువ్వలాంటి చిన్నది
వెతుక్కొని వస్తే వెన్నలా కరిగిస్తే!
ఏంచేస్తావ్‌ ఏం చేస్తావ్‌..ఓ మొనగాడా
నువ్‌ ఏంచేస్తావ్‌ ఏం చేస్తావ్‌..ఓ మొనగాడా
నువ్‌ ఏంచేస్తావ్‌ ఏం చేస్తావ్‌..ఓ మొనగాడా

చరణం::1

మనసైనవాడివని సొగసైనవాడివని
ఆ నోట ఆ నోట విన్నదట
మనసైనవాడివని సొగసైనవాడివని
ఆ నోట ఆ నోట విన్నదట
ఆ విన్నదంత కళ్లారా కన్నదట
నీ గడుసుతనం చూడాలని నీ భరతం పట్టాలని
నిన్న రాత్రి కలలో..కన్నుగీటి పిలిచావని 
నలుగురిలో నిలవేస్తే 
ఏంచేస్తావ్‌ ఏం చేస్తావ్‌ ఓ మొనగాడా
నువ్‌ ఏం చేస్తావ్‌ ఏం చేస్తావ్‌ ఓ మొనగాడా
నువ్‌ ఏంచేస్తావ్‌ ఏం చేస్తావ్‌..ఓ మొనగాడా

చరణం::2

ముచ్చటైన పొగరుబోతు కుర్రది..అది
పొంకమైన బింకమైన చిన్నది
ముచ్చటైన పొగరుబోతు కుర్రది..అది
పొంకమైన బింకమైన చిన్నది
ఆ పెంకిపిల్ల నిన్నే కోరుకున్నది 

నీ గుండె దొలుచుకుంది..నిన్ను వలచుకుంది
చల్లగాలి వీచువేళ..చందమామ కాచువేళ
చలిచలిగా వుందంటే..
ఏంచేస్తావ్‌ ఏం చేస్తావ్‌ ఓ మొనగాడా
నువ్వేం చేస్తావ్‌ ఏం చేస్తావ్‌ ఓ మొనగాడా
నువ్‌ ఏంచేస్తావ్‌ ఏం చేస్తావ్‌..ఓ మొనగాడా

చరణం::3

సిరిసిరి మువ్వసుమా..చకుముకి రవ్వసుమా
చలగాటం పండించే గవ్వసుమా
సిరిసిరి మువ్వసుమా..చకుముకి రవ్వసుమా
చలగాటం పండించే గవ్వసుమా
నీ కన్నుల్లో నిలిచి వెలుగు దివ్వే సుమా
నీ జంటబాయనంది..నీ వెంటతిరుగుతుందీ
అందర్నీ మరచిపోయి..అయినవాళ్ళ నిడిచిపెట్టి
తనవేంతే రమ్మంటే
ఏంచేస్తావ్‌ ఏం చేస్తావ్‌..ఓ మొనగాడా
నువ్‌ ఏంచేస్తావ్‌ ఏం చేస్తావ్‌..ఓ మొనగాడా

ఆ..గువ్వలాంటి చిన్నది తారా..జువ్వలాంటి చిన్నది
వెతుక్కొని వస్తే వెన్నలా కరిగిస్తే!
ఏంచేస్తావ్‌ ఏం చేస్తావ్‌..ఓ మొనగాడా
నువ్‌ ఏంచేస్తావ్‌ ఏం చేస్తావ్‌..ఓ మొనగాడా

లక్ష్మీనివాసం--1968
సంగీతం::K.V.మహదేవన్
రచన::ఆరుద్ర
గానం::P.B.శ్రీనివాస్,P.సుశీల  

పల్లవి::

చేయీ చేయీ కలుపు..చెంపా చెక్కిలి కలుపు
కేరింతలతో వూరింపులతో..కిలకిల కలకల నవ్వు

చేయీ చేయీ కలుపు..చెంపా చెక్కిలి కలుపు
కేరింతలతో వూరింపులతో..కిలకిల కలకల నవ్వు

చరణం::1

నా కోర్కెలు గుర్రాలైతే..ఎగరేసుకుపోతా నిన్నే
నా కోర్కెలు గుర్రాలైతే..ఎగరేసుకుపోతా నిన్నే
నీవంతటి మగసిరివైతే..నా అందాలిచ్చెద నీకే
నీ కన్నుల కాపురముంటా..కనురెప్పల తలుపులు తియ్యి
నీ కన్నుల కాపురముంటా..కనురెప్పల తలుపులు తియ్యి
నీ నీడకు తోడుగ వుంటా..నీ బాసలు బాసట చెయ్యి 

చేయీ చేయీ కలుపు..చెంపా చెక్కిలి కలుపు
కేరింతలతో వూరింపులతో..కిలకిల కలకల నవ్వు

చరణం::2

నీ వలపులు ఎంతో యింపు..నా దోసిలి నిండా నింపు
నీ వలపులు ఎంతో యింపు..నా దోసిలి నిండా నింపు
నిను వీడని మైకమునవుతా..నా మమతల మధువులచేత
నిను వీడని మైకమునవుతా..నా మమతల మధువులచేత
పది చేతులు నాకే వుంటే..బంధించెద బిగువుగ నిన్నే
పది చేతులు నాకే వుంటే..బంధించెద బిగువుగ నిన్నే
జవరాలిని పిడికిట నిలిపే..మొనగాడివి నువ్వే నువ్వే 

చేయీ చేయీ కలుపు..చెంపా చెక్కిలి కలుపు
కేరింతలతో వూరింపులతో..కిలకిల కలకల నవ్వు

చేయీ చేయీ కలుపు..చెంపా చెక్కిలి కలుపు
కేరింతలతో వూరింపులతో..కిలకిల కలకల నవ్వు
హా హా హా హా హా హా 

లక్ష్మీనివాసం--1968
సంగీతం::K.V.మహదేవన్
రచన::ఆరుద్ర
గానం::P.B.శ్రీనివాస్,P.సుశీల  

పల్లవి::

చేయీ చేయీ కలుపు..చెంపా చెక్కిలి కలుపు
కేరింతలతో వూరింపులతో..కిలకిల కలకల నవ్వు

చేయీ చేయీ కలుపు..చెంపా చెక్కిలి కలుపు
కేరింతలతో వూరింపులతో..కిలకిల కలకల నవ్వు

చరణం::1

నా కోర్కెలు గుర్రాలైతే..ఎగరేసుకుపోతా నిన్నే
నా కోర్కెలు గుర్రాలైతే..ఎగరేసుకుపోతా నిన్నే
నీవంతటి మగసిరివైతే..నా అందాలిచ్చెద నీకే
నీ కన్నుల కాపురముంటా..కనురెప్పల తలుపులు తియ్యి
నీ కన్నుల కాపురముంటా..కనురెప్పల తలుపులు తియ్యి
నీ నీడకు తోడుగ వుంటా..నీ బాసలు బాసట చెయ్యి 

చేయీ చేయీ కలుపు..చెంపా చెక్కిలి కలుపు
కేరింతలతో వూరింపులతో..కిలకిల కలకల నవ్వు

చరణం::2

నీ వలపులు ఎంతో యింపు..నా దోసిలి నిండా నింపు
నీ వలపులు ఎంతో యింపు..నా దోసిలి నిండా నింపు
నిను వీడని మైకమునవుతా..నా మమతల మధువులచేత
నిను వీడని మైకమునవుతా..నా మమతల మధువులచేత
పది చేతులు నాకే వుంటే..బంధించెద బిగువుగ నిన్నే
పది చేతులు నాకే వుంటే..బంధించెద బిగువుగ నిన్నే
జవరాలిని పిడికిట నిలిపే..మొనగాడివి నువ్వే నువ్వే 

చేయీ చేయీ కలుపు..చెంపా చెక్కిలి కలుపు
కేరింతలతో వూరింపులతో..కిలకిల కలకల నవ్వు

చేయీ చేయీ కలుపు..చెంపా చెక్కిలి కలుపు
కేరింతలతో వూరింపులతో..కిలకిల కలకల నవ్వు
హా హా హా హా హా హా 

డ్రైవర్‌ రాముడు--1979సంగీతం::K.చక్రవర్తి 
రచన::వీటూరి
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల 
 తారాగణం::N.T.రామారావు,జయసుధ,రోజారమణి,కైకాల సత్యనారాయణ,జయమాలిని,మోహన్‌బాబు.

పల్లవి::

ఆ రైట్..రైట్

మావిళ్ళ తోపు కాడ పండిస్తే..ఏ..ఏ
మరుమల్లె తోట కాడ పువ్విస్తే..ఏ..ఏ
మావిళ్ళ తోపు కాడ పండిస్తే..ఏ..ఏ
మరుమల్లె తోట కాడ పువ్విస్తే..ఏ..ఏ
ఏలికేస్తే కాలికేసి..కాలికేస్తే ఏలికేసి
ఎత్తికుదేశాడే..అబ్బాడిదెబ్బ చిత్తు చిత్తు చేశాడే
అమ్మమ్మమ్మ..ఎత్తుకుదేశాడే..అబ్బాడిదెబ్బ చిత్తు చిత్తు చేశాడే

నిమ్మకూరు రోడ్‌దాటి నీవొస్తే..ఏ..ఏ
నిడమోలు లాకు కాడ ఆపేస్తే..ఏ..ఏ
నిమ్మకూరు రోడ్‌దాటి నీవొస్తే..ఏ..ఏ
నిడమోలు లాకు కాడ ఆపేస్తే..ఏ..ఏ
ఏలికేస్తే కాలికేసి..కాలికేస్తే ఏలికేసి
ముద్దిచ్చిపోవేమే..బజ్జీలబుజ్జీ ముచ్చటయినా తీర్చవేమే
అర్రెరెరె..ముద్దిచ్చిపోవేమే..బజ్జీలబుజ్జీ ముచ్చటయినా తీర్చవేమే

పాం..పాం..బాయ్..బాయ్..పాం..పాం..బాయ్..బాయ్

చరణం::1

ఘజ్జల్ల గుర్రమంటి కుర్రదానా..ఆ
ఈ మద్దెళ్ళు ఆపలేనే మనసులోనా..ఆ..ఆ
సజ్జ చేనల్లే ఎదిగి ఉన్నదానా..ఆ
ఈ పిట్ట పొగరు చూడవేమే..ఏ..ఏ..ఏ వయసులోనా

ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ
మునిమాపు వేళకొస్తే..ముడుపులన్ని కట్టేస్తా..ఆ
చుక్కపొడపు చూసి వస్తే..మొక్కులన్నీ తీరుస్తా..ఆ
వలపులన్నీ వడ్డిస్తా..వయసు వడ్డి చెల్లిస్తా..ఆ..ఆ
వలపులన్నీ వడ్డిస్తా..వయసు వడ్డి చెల్లిస్తా..ఆ

ఏలికేస్తే కాలికేసి..కాలికేస్తే ఏలికేసి
ముద్దిచ్చిపోవేమే..బజ్జీలబుజ్జీ ముచ్చటయినా తీర్చవేమే..ఏ
అమ్మమ్మో..ఎత్తికుదేశాడే..అబ్బాడిదెబ్బ చిత్తు చిత్తు చేశాడే
పాం..పాం..బాయ్..బాయ్..పాం..పాం..బాయ్..బాయ్

చరణం::2

ఏడు నెలవలెత్తు ఉన్న కోడెగాడా..ఆ..ఆ..ఆహా
నీ చుట్టుకొలత చూడలేను బీడుగాడా..ఓహోహో
దిక్కులన్ని ఒక్కటయిన చక్కనోడా..ఆ
నీ ట్రక్కు జోరు ఈడ కాదూ..ఊ..ఊ..ఇంటికాడ

ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ
పంట కెదిగే..వయసు కాస్త కుప్ప వేసి ఊడ్చేస్తా..ఆ
జంటకొదిగే సొగసులన్నీ..ఇప్పుడే నే కాజేస్తా..ఆ
వయసు నేనయి వాటేస్తా..మనసులోనే చోటిస్తా..ఆ..ఆ
వయసు నేనయి వాటేస్తా..మనసులోనే చోటిస్తా..ఆ

ఎత్తుకుదేశాడే..అబ్బాడిదెబ్బ చిత్తు చిత్తు చేశాడే
అమ్మమ్మమ్మ..ఎత్తుకుదేశాడే..అబ్బాడి దెబ్బ 
చిత్తు చిత్తు చేశాడే..హ్హే..హ్హే..హ్హే

నిమ్మకూరు రోడ్‌దాటి నీవొస్తే..ఏ..ఏ
నిడమోలు లాకు కాడ ఆపేస్తే..ఏ..ఏ
నిమ్మకూరు రోడ్‌దాటి నీవొస్తే..ఏ..ఏ
నిడమోలు లాకు కాడ ఆపేస్తే..ఏ..ఏ
ఏలికేస్తే కాలికేసి..కాలికేస్తే ఏలికేసి
ముద్దిచ్చిపోవేమే..బజ్జీలబుజ్జీ ముచ్చటయినా తీర్చవేమే
అర్రెరెరె..ముద్దిచ్చిపోవేమే..బజ్జీలబుజ్జీ ముచ్చటయినా తీర్చవేమే

పాం..పాం..బాయ్..బాయ్..పాం..పాం..బాయ్..బాయ్