Wednesday, January 01, 2014

సంగీత లక్ష్మీ--1966సంగీతం::S.రాజేశ్వరిరావు
రచన::ఆచార్య-ఆత్రేయ
గానం::ఘంటసాల,P.సుశీల
Film Directed By::Giduturi Suryam
తారాగణం::N.T.రామారావు,జమున,S.V.రంగారావు,నాగభూషణం.

పల్లవి::

ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
జగమంతటా..ఆ..నాదమయం
హృదయాలనేలే..రాగమయం
నవరాగ రాగిణీ యోగమయం 

జగమంతటా..ఆ..నాదమయం
హృదయాలనేలే..రాగమయం
నవరాగ రాగిణీ యోగమయం 
జగమంతటా..ఆ..ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
జగమంతటా..ఆ..నాదమయం

చరణం::1

నాలో నీలో వేదన ఒకటే 
నాలో నీలో వేదన ఒకటే
వేదనలోని సాధన ఒకటే 
వేదనలోని సాధన ఒకటే
సాధనలో సంగీతం ఒకటే 
సాధనలో సంగీతం ఒకటే 
సంగీతానికి స్వర్గం ఒకటే..ఏఏఏ 

జగమంతటా..ఆ..నాదమయం
హృదయాలనేలే..రాగమయం
నవరాగ రాగిణీ యోగమయం 

జగమంతటా..ఆ..నాదమయం

చరణం::2

ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ అ ఆ ఆ ఆ
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ అ ఆ ఆ ఆ
నిరిగరిగా రిగరినిరినిగారిమాగనిరిగమపమగరిపా
మాపమపా మపదమా పదనిపా దనిసదనిపా
దాగపామపగమదపగమగమపమదగమనిదా
గమదని నినినిసనిసనిదపమగ
గమదస ససససనిరిదనిదమ
ససస ససస
గమగమదమదనిరినిదమగరిస
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ అ ఆ ఆ ఆ
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ అ ఆ ఆ ఆ

గమదనినినినినిదనినినిదనినినిదనినిదనినిమదనీ
గమదనిరిరిరిరిదనిరిదనిరిదనిగరిగరిసనిదనిసా
దమదనిరిదనిరినిగరిగసా
నిసనిరిదనిదమదనిదనిదా
దనిదదనిదదనిదమదనినీ
నిరిరిదనినిమదగమదనిరీ
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ అ ఆ ఆ ఆ
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ అ ఆ ఆ ఆ
జగమంతటా..ఆ..నాదమయం