Monday, September 17, 2007

లవకుశ--1963::కీరవాణి::రాగం
సంగీతం::ఘటసాల
రచన::
సముద్రాల వెంకటరాఘవాచార్యులు.
గానం::P.లీల,P.సుశీల
తారాగణం::N.T.రామారావు,అంజలీదేవి,కాంతారావు,కన్మాంబ,సూర్యకాంతం,రమణారెడ్డి,
రేలంగి,S.వరలక్ష్మి,నాగయ్య,సంధ్య,ధూళిపాళ

కీరవాణి::రాగం( హిందుస్తానీ కర్నాటక )

ఓ.. ఓ.. ఓ..ఓ..ఓ.. ఓ..ఓ.. ఓ
వినుడు వినుడు రామాయణ గాథా వినుడీ మనసారా
వినుడు వినుడు రామాయణ గాథా వినుడీ మనసారా
ఆలపించినా ఆలకించినా ఆనందమొలికించే గాథా

వినుడు వినుడు రామాయణ గాథా వినుడీ మనసారా!!!

శ్రీరాముని రారాజు సేయగా కోరెను దశరథ భూజాని
పౌరులెల్ల ఉప్పొంగిపోయిరా మంగళవార్త విని
పౌరులెల్ల ఉప్పొంగిపోయిరా మంగళవార్త విని
కారుచిచ్చుగా మారెను కైక మంథర మాట విని

...మంథర మాట విని...

!!వినుడు వినుడు రామాయణ గాథా వినుడీ మనసారా!!


అలుక తెలిసి ఏతెంచిన భూపతి నడిగెను వరములు ఆ తన్వి
జరుపవలయు పట్టాభిషేకము భరతునికీ పృథివి
మెలగవలయు పదునాలుగేడులు రాముడు కారడవి

చెలియ మాటకు ఔను కాదని పలుకడు భూజాని...కూలే భువి పైని....!!

వినుడు వినుడు రామాయణ గాథా వినుడీ మనసారా!!

కౌసలేయు రావించి మహీపతి ఆనతి తెలిపెను పినతల్లి
మోసమెరిగి సౌమిత్రి కటారి దూసెను రోసిల్లి
దోసమనీ వెనుదీసె తమ్ముని రాముడు నయశాలి
వనవాస దీక్షకు సెలవు కోరి పినతల్లి పదాల వ్రాలి


ఓ ఓ ఓ ఆ ఆ ఆ ఓ ఓ ఓ
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ


వెడలినాడు రాఘవుడు అడవికేగగా పడతి సీత సౌమిత్రి తోడునీడగా
వెడలినాడు రాఘవుడు అడవికేగగా పడతి సీత సౌమిత్రి తోడునీడగా
గోడుగోడునా అయోధ్య ఘొల్లుమన్నది
వీడకుమా మనలేనని వేడుకొన్నది
అడుగులబడి రాఘవా
అడుగులబడి రాఘవా ఆగమన్నది ఆగమన్నది ఆగమన్నది
అడవి అడవి కన్నీరై అరయుచున్న
ది

లవకుశ--1963::కానడ ::రాగంసంగీతం::ఘంటసాల
రచన::
సముద్రల రాఘవాచార్య(సీనియర్) 
గానం::ఘంటసాల,లీల,సుశీల,మల్లిక్,వైదేహి.

!!! రాగం::కానడ !!!


జయ జయరాం జయ రఘురాం
జయ జయరాం జయ రఘురాం

వాల్మీకి::జగదభిరాముడు శ్రీరాముడే
రఘుకుల సోముడు ఆ రాముడే
జగదభిరాముడు శ్రీరాముడే
రఘుకుల సోముడు ఆ రాముడే
జగదభిరాముడు శ్రీరాముడే

జనకుని మాటల తలపై నిలిపీ
తన సుఖముల విడి వనితామణితో
వనముల కేగిన ధర్మావతారుడు
జగదభిరాముడు శ్రీరాముడే

లవకుశులు::కరమున ధనువు శరములు దాల్చి
కరమున ధనువు..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ ఆ ఆ ఆఆ
కరమున ధనువు శరములు దాల్చి
ఇరువది చేతుల దొరనే కూలిచి
సురలను గాచిన వీరాధి వీరుడు
జగదభిరాముడు శ్రీరాముడే

జంట::ఆలూ మగలా అనురాగాలకు
ఆలూ మగలా అనురాగాలకు
పోలిక సీతారాములె యనగా
పోలిక సీతారాములె యనగా
వెలసిన ఆదర్శ ప్రేమావతారుడు
జగదభిరాముడు శ్రీరాముడే

సీత::నిరతము ధర్మము నెరపీ నిలిపీ..ఆఆ
నిరతము ధర్మము నెరపీ నిలిపీ
నరులకు సురలకు తరతరాలకూ
వరవడియైన వర యుగపురుషుడు
జగదభిరాముడు శ్రీరాముడే

బౄందము::ఇనకులమణి సరితూగే తనయుడు
అన్నయు ప్రభువు లేనే లేడని
ఇనకులమణి సరితూగే తనయుడు
అన్నయు ప్రభువు లేనే లేడని
జనులు భజించే పురుషోత్తముడు
జగదభిరాముడు శ్రీరాముడే
రఘుకుల సోముడు ఆ రాముడే
జగదభిరాముడు శ్రీరాముడే
జయ జయరాం జయరఘురాం
జయ జయరాం జయరఘురాం
జయ జయరాం జయరఘురాం
జయ జయరాం జయరఘు
రాం

లవకుశ--1963::భాగేశ్వరి::రాగంసంగీతం:: ఘంటసాల
రచన::
సదాశివబ్రహ్మం
గానం::P.సుశీల,P.లీల

తారాగణం::N.T.రామారావు,అంజలీదేవి,కాంతారావు,కన్మాంబ,సూర్యకాంతం,రమణారెడ్డి,
రేలంగి,S.వరలక్ష్మి,నాగయ్య,సంధ్య,ధూళిపాళ
భాగేశ్వరి::రాగం

రామ సుగుణధామా రఘువంశజలధిసోమా
శ్రీరామ సుగుణధామా
సీతామనోభిరామా సాకేతసార్వభౌమా
శ్రీరామ సుగుణధామా

మందస్మిత సుందర వదనారవింద రామా
ఇందీవర శ్యామలాంగ వందితసుత్రామా
మందార మరందోపమ మధురమధురనామా
మందార మరందోపమ మధురమధురనామా

శ్రీరామ సుగుణధామా రఘువంశజలధిసోమా
శ్రీరామ సుగుణధామా

అవతారపురుష రావణాది దైత్యవిరామా
నవనీత హృదయ ధర్మనిరతరాజలరామా
పవమానతనయ సన్నుత పరమాత్మ పరంధామా
పవమానతనయ సన్నుత పరమాత్మ పరంధామా
శ్రీరామ సుగుణధామా రఘువంశజలధిసోమా
సీతామనోభిరామా ...సాకేతసార్వభౌమా
సీతామనోభిరామా

లవకుశ--1963::శివరంజని::రాగం


సంగీతం::ఘటసాల
రచన::సముద్రల రాఘవాచార్య(సీనియర్) 
గానం::P.లీల,P.సుశీల
రాగం:::శివరంజని:::

ఓ...ఓ...ఓ...
శ్రీరాముని చరితమును తెలిపెదమమ్మా .....
ఘనశీలవతి సీత కథ వినుడోయమ్మా .....
శ్రీరాముని చరితమును తెలిపెదమమ్మా
ఘనశీలవతి సీత కథ వినుడోయమ్మా

చెలువు మీర పంచవటి సీమలో
తమ కొలువు సేయ సౌమిత్రి ప్రేమతో

తన కొలువు తీరె రాఘవుడు భామతో
శ్రీరాముని చరితమును తెలిపెదమమ్మా
ఘనశీలవతి సీత కథ వినుడోయమ్మా


రాము గని ప్రేమ గొనె రావణు చెల్లీ
ముకుచెవులు కోసె సౌమిత్రి రోసిల్లి
రావణుడా మాట విని పంతము పూని
మైథిలిని కొనిపోయె మాయలు పన్ని..ఈ...

శ్రీరాముని చరితమును తెలిపెదమమ్మా
ఘనశీలవతి సీత కథ వినుడోయమ్మా

రఘుపతిని రవిసుతుని కలిపెను హనుమా
నృపు జేసెను సుగ్రీవుని రామవచన మహిమా
ప్రతి ఉపకృతి చేయుమని పలికెను కపులా
హనుమంతుడు లంక జేరి వెదకెను నలుదిశలా

శ్రీరాముని చరితమును తెలిపెదమమ్మా
ఘనశీలవతి సీత కథ వినుడోయమ్మా

ఆ ఆ ఆ....నాథా.....ఆ.....
రఘునాథా .....ఆ.....పాహి పాహి.....

పాహి అని అశోకవనిని శోకించే సీతా
పాహి అని అశోకవనిని శోకించే సీతా
దరికి జని ముద్రికనిడి తెలిపె విభుని వార్త
ఆ జనని శిరోమణి అందుకొనీ పావని
ఆ జనని శిరోమణి అందుకొనీ పావని
లంక కాల్చి రాముని కడకేగెను రివురివ్వుమని

శ్రీరాముని చరితమును తెలిపెదమమ్మా
ఘనశీలవతి సీత కథ వినుడోయమ్మా

దశరథసూనుడు లంకను డాసి దశకంఠు తలలు కోసి
దశరథసూనుడు లంకను డాసి దశకంఠు తలలు కోసి
ఆతని తమ్ముని రాజును చేసి సీతను తెమ్మని పలికె
చేరవచ్చు ఇల్లాలిని చూసి శీలపరీక్షను కోరె రఘుపతి

అయ్యో..నిజ పైనే అనుమానమా..ఆ..ఆ
ధర్మమూర్తి రామచంద్రుని ఇల్లాలికా ఈ పరీక్షా...ఆ..ఆ
పతి ఆనతి తలదాలిచి అగ్ని దూకె సీత
పతి ఆనతి తలదాలిచి అగ్ని దూకె సీత
కుతవాహుడు చల్లబడి సాధించెను మాట
కుతవాహుడు చల్లబడి సాధించెను మాట
సురలు పొగడ ధరణిజతో పురికి తరలె రఘునేత
శ్రీరాముని చరితమును తెలిపెదమమ్మా
ఘనశీలవతి సీత కథ వినుడోయమ్మా
ఘనశీలవతి సీత కథ వినుడోయమ్మా
వినుడోయమ్మా.....వినుడోయమ్మా

శ్రీరాఘవం దశరథాత్మజమప్రమేయం
సీతాపతిం రఘుకులాన్వయ రత్నదీపం
ఆజానుబాహుం అరవిందదళాయతాక్షం
రామం నిశాచరవినాశకరం నమామి

లవకుశ--1963::శివరంజని::రాగంసంగీతం::ఘంటసాల
రచన::కోసరాజు
గానం::ఘంటసాల

రాగం::: శివరంజని ::::

ఏ నిమిషానికి ఏమి జరుగునో ఎవరూహించెదరు
ఏ నిమిషానికి ఏమి జరుగునో ఎవరూహించెదరు
విధివిధానమును తప్పించుటకై ఎవరు సాహసించెదరు

ఏ నిమిషానికి ఏమి జరుగునో ఎవరూహించెదరుకంచెయె నిజముగ చేను మేసినా కాదనువారెవరు
రాజే ఇది శాసనమని పల్కిన ప్రతిఘటించువారెవరు

ఏ నిమిషానికి ఏమి జరుగునో ఎవరూహించెదరు
కరుణామయులిది కాదనలేరా కఠిన కార్యమనబోరా
సాధ్వులకెపుడు వెతలేనా తీరని దు:ఖపు కథలేనా

ఏ నిమిషానికి ఏమి జరుగునో ఎవరూహించెదరు
ఇనకులమున జనియించిన నృపతులు ఈ దారుణము సహించెదరా
వినువీధిని శ్రేణులుగా నిల్చి విడ్డూరముగా చూచెదరా

ఏ నిమిషానికి ఏమి జరుగునో ఎవరూహించెదరు
ఎండ కన్ను ఎరుగని ఇల్లాలికి ఎందుకో ఈ వనవాసాలు
తరచి చూచినా బోధపడవులే దైవచిద్విలాసాలు

ఏ నిమిషానికి ఏమి జరుగునో ఎవరూహించెదరు
అగ్నిపరీక్షకె నిల్చిన సాధ్విని
అనుమానించుట న్యాయమా
అల్పుని మాటయె జనవాక్యమ్మని
అల్పుని మాటయె జనవాక్యమ్మని
అనుసరించుటే ధర్మమా
ఏ నిమిషానికి ఏమి జరుగునో ఎవరూహించెదరు .....
విధివిధానమును తప్పించుటకై ఎవరు సాహసించెదరు
ఏ నిమిషానికి ఏమి జరుగునో ఎవరూహించెదరు .....
ఎవరూహించెదరు .....

లవకుశ--1963::హిందోళం::రాగం
సంగీతం::ఘటసాల
రచన::సదాశివ బ్రహ్మేంద్ర
గానం::P.లీల,P.సుశీల
తారాగణం::N.T.రామారావు,అంజలీదేవి,కాంతారావు,కన్మాంబ,సూర్యకాంతం,రమణారెడ్డి,
రేలంగి,S.వరలక్ష్మి,నాగయ్య,సంధ్య,ధూళి
:::: రాగం:::హిందోళం ::::

రామకథను వినరయ్యా
రామకథను వినరయ్యా
ఇహపర సుఖములనొసగే సీతా
రామకథను వినరయ్యా


అయోధ్యా నగరానికి రాజు దశరధ మహారాజు
ఆ రాజుకు రాణులు మువ్వురు
కౌసల్యా..సుమిత్రా..కైకేయీ
నోము ఫలములై వారికి కలిగిరి కొమరులు నల్వురు..ఉ...
రామ,లక్ష్మణ,భరత,శత్రుఘ్నులు...ఆ..ఆ..

రామకథను వినరయ్యా
ఇహపర సుఖములనొసగే సీతా
రామకథను వినరయ్యా

ఘడియ ఏని రఘురాముని విడచి గడుపలేని ఆ భూజాని
కౌశిక యాగము కాచి రమ్మని
కౌశిక యాగము కాచి రమ్మని
పలికెను నీరదశ్యాముని..నీ..
రామకథను వినరయ్యా

తాటకి దునిమి జన్నము గాచి
తపసుల దీవన తలదాల్చి
జనకుని యాగము చూచు నెపమ్మున
జనకుని యాగము చూచు నెపమ్మున
చనియెను మిధిలకు దాశరధి

రామకథను వినరయ్యా
మదనకోటి సుకుమారుని కనుగొని
మిథిలకు మిథిలయే మురిసినది
ధరణిజ మదిలో మెరసిన మోదము
ధరణిజ మదిలో మెరసిన మోదము
కన్నుల వెన్నెల వీచినది

రామకథను వినరయ్యా

హరుని విల్లు రఘునాధుడు చేగొని
ఎక్కిడ ఫెళఫెళ విరిగినదీ
కళకళలాడే సీతారాముల ..ఆ..ఆ..ఆ....
కళకళలాడే సీతారాముల..ఆ..ఆ..ఆ....ఆ..
కళకళలాడే సీతారాముల..ఆ..ఆ..ఆ....ఆ..ఆ..ఆ..
కళకళలాడే సీతారాముల..ఆ..ఆ..ఆ....ఆ..ఆ..ఆ..
కన్నులు కరములు కలిపినవి

రామకథను వినరయ్యా
ఇహపర సుఖములనొసగే సీతా
రామకథను వినరయ్యా

లవకుశ--1963::సంగీతం::ఘంటసాల
రచన::సదాశివబ్రహ్మం 
గానం::రాఘవులు,వైదేహి,కోమల,సౌమిత్రి 
జయ జయ రాం జయ రఘు రాం
రామ పరంధామా జయ రామ పరంధామా
శ్రీ రామ పరంధామా జయ రామ పరంధామా
రఘు రామ రామ రణరంగ భీమ జగదేకసార్వబౌమా
శ్రీ రామ పరంధామా జయ రామ పరంధామా


పూజాపయాబ్ధిసోమా సుగుణాభిరామ శుభనామా
పూజాపయాబ్ధిసోమా సుగుణాభిరామ శుభనామా
ఆనందధామ దశకంఠవిరామ రాజారాజకలామా
శ్రీ రామ పరంధామా జయ రామ పరంధామా


సాకేతపురాధిత రామా సీతామనోహరా శ్రీరామా
సాకేతపురాధిత రామా సీతామనోహరా శ్రీరామా
అరవిందలోచన సుందరసురచిర ఇందీవరశ్యామా
సాకేతపురాధిత రామా సీతామనోహరా శ్రీరామా
రఘు రామ రామ రణరంగ భీమ జగదేకసార్వబౌమా
శ్రీ రామ పరంధామా జయ రామ పరంధామా
జయ జయ రాం జయ రఘు రాం
జయ జయ రాం జయ రఘు రాం
జయ జయ రాం