Saturday, November 30, 2013

గాన కోకిల వాణిజయరాం గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలుపుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు వాణి జయరాం గారు 
నా FAVORITE SINGER VANIJAYARAM GARU 


అమ్మాయిల శపథం--1975
సంగీతం::విజయ్ భాస్కర్
రచన::ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం::S.P.బాలు, వాణీ జయరాం

పల్లవి::

నీలి మేఘమా జాలి చూపుమా ఒక నిముష మాగుమా
నా రాజుతో ఈ రాతిరి నన్ను కలిపి వెళ్ళుమా

కన్నె అందమా కలత మానుమా ఒక్క నిముషమాగుమా
నీ దైవము నీ కోసము యెదుట నిలిచె చూడుమా

చరణం::1

ఆనుకోని రాగాలు..వినిపించేనే
కనరాని స్వర్గాలు..దిగివచ్చేనే
ఆనుకోని రాగాలు..వినిపించేనే
కనరాని స్వర్గాలు..దిగివచ్చేనే

కలలు పండి నిజముగా..కనుల యెదుట నిలిచెగా
రా జాబిలి..నా నెచ్చలి..జాగేల..ఈ వేళ..నను చేరగా

నీలి మేఘమా జాలి చూపుమా ఒక నిముష మాగుమా
నా రాజుతో ఈ రాతిరి నన్ను కలిపి వెళ్ళుమా..ఆ..ఆ

చరణం::2

కళ్యాణ మేళాలు..మ్రోగించనా
కంఠాన సూత్రాన్ని..ముడివేయనా
కళ్యాణ మేళాలు..మ్రోగించనా
కంఠాన సూత్రాన్ని..ముడివేయనా

గుండె గుడిగా చేయనా..నిన్ను కొలువు తీర్చనా
నీ దాసినై..సావాసినై..నా ప్రేమ పుష్పాల పూజించనా

కన్నె అందమా కలత మానుమా ఒక్క నిముషమాగుమా
నీ దైవము నీ కోసము యెదుట నిలిచె చూడుమా


పూజ--1975
సంగీతం::రాజన్-నాగేంద్ర
రచన::దాశరథి
గానం::S.P.బాలు,వాణీ జయరాం

పల్లవి::

నింగీ నేలా ఒకటాయెలే
మమతలూ వలపులూ పూలై విరిసెలే
మమతలూ వలపులూ పూలై విరిసెలే
నింగీ నేలా ఒకటాయెలే

చరణం::1

హో హోహోహో
ఇన్నాళ్ళ ఏడబాటు నేడే తీరెలే
నా వెంట నీవుంటే ఎంతో హాయిలే
ఆహాహా లాలాలా..ఆహాహా లాలాలా
హృదయాలు జత జేరి ఊగే వేళలో
దూరాలు భారాలు లేనే లేవులే
నీవే నేను లే..నేనే నీవు లే
లలలలలా..లాలాల లాలాల
నింగీ నేలా ఒకటాయెలే

చరణం::2

రేయైనా పగలైనా నీపై ధ్యానము
పలికింది నాలోన వీణా గానము
ఆహాహా లాలాలా..ఓహోహో లాలాలా
అధరాల కదిలింది నీదే నామము
కనులందు మెదిలింది నీదే రూపము
నీదే రూపమూ..నీవే రూపము
లలలలలా..లాలాల లాలాల

నింగీ నేలా ఒకటాయెలే
మమతలూ వలపులూ పూలై విరిసెలేస్వాతి కిరణం--1992
సంగీతం::K.V.మహదేవన్
రచన::సిరివెన్నెల
గానం::వాణీ జయరాం

ఆనతినీయరా..హరా సన్నుతి సేయగా
సమ్మతి నీయరా..దొరా సన్నిధి జేరగా
ఆనతినీయరా..హరా సన్నుతి సేయగా
సమ్మతి నీయరా..దొరా సన్నిధి జేరగా
ఆనతినీయరా..హరా

నీ ఆన లేనిదే..రచింపజాలునా 
వేదాల వాణితో విరించి విశ్వ నాటకం?
నీ సైగ కానిదే..జగాన సాగునా 
ఆ యోగమాయతో మురారి దివ్యపాలనం?
వసుమతిలో ప్రతీ క్షణం పసుపతి నీ అధీనమై
వసుమతిలో ప్రతీ క్షణం పసుపతి నీ అధీనమై
కదులునుగా సదా సదాశివ..
ఆనతినీయరా..హరా..

ని ని స ని ప నీ ప మ గ స గ

ఆనతి నీయరా
అచలనాధ అర్చింతునురా
ఆనతినీయరా

పమ పని పమ పని పమ పని గమ పని
సని సగ సని సగ సని సగ పని సగ
గమగసా నిపమ గమగస సగసని

ఆనతినీయరా
జంగమ దేవర సేవలు గొనరా
మంగళ దాయక దీవెనలిడర
సాష్ఠాంగముగ దండము సేతురా
ఆనతినీయరా

సానిప గమపానిపమ

గమగ పాప పప
మపని పాప పప
గగమ గాస సస
నిసగ సాస సస
సగ గస గప పమ పస నిస
గసని సాగ సాగ
సని సాగ సాగ
సగ గాస సాస
సని సాగ గ
గసగ గా
పద గస గా స ని పమగమ గా

ఆనతినీయరా..
శంకరా..శంకించకురా..
వంక జాబిలిని జడను ముడుచుకొని
విసపు నాగులను చంకనెత్తుకొని
నిలకడనెరుగని గంగనేలి..ఏ వంకలేని నా వంకనొక్క
కడగంటి చూపు పడనీయవేమి..నీ కింకరుణిక సేవించుకొందురా
ఆనతినీయరా

పప పమప నినిపమగస గగ
పప పమప నినిపమగస గ
గమపని గా మపనిస మా పనిసగ
నీ స పా ని మా ప గా మ సా గామ
పప పమప నినిపమగస గగ
గమపని గా మపనిస మా
పనిసగ నీ స పా ని మా ప గా మ సా గా మ
పప పమప నినిపమగస గగా
గమపని గమపని స మపనిసగని
గమపని గమపని స మపనిసగని
స పని మ ప గ మ సా గా మ
పప పమప నినిపమగస గ గ
గామాపని గమాపాని స మపానీసగని
సపని మ ప గ మ సా గా మ
పప పమప నినిపమగస గ గా గా
గగ మమ పప నిగ తక తకిట తకధిమ
మమ పప నినిసమ తక తకిట తకధిమి
పపనినిసస గని తక తకిట తకధిమి
సపని మప గమ సగమ
పప పమప నినిపమగస గ గా

రక్షా..ధర శిక్షా దీక్షా దక్ష
విరూపాక్ష నీ క్రుపా..వీక్షణాపేక్షిత ప్రతీక్షనుపేక్ష సేయక
పరీక్ష సేయక..రక్ష రక్ష యను ప్రార్ధన వినరా
ఆనతినీయరా హరా సన్నుతి సేయగా
సమ్మతి నీయరా..దొరా సన్నిధి జేరగా
ఆనతినీయరా..హరా

వయసు పిలిచింది--1978 
సంగీతం::ఇళయరాజా
రచన::ఆరుద్ర
గానం::వాణీ జయరాం

పల్లవి::

నువ్వడిగింది ఏనాడైనా కాదన్నానా
నువ్వు రమ్మంటే ఎక్కడికైనా రానన్నానా
నీ ముద్దు ముచ్చట కాదంటానా
సరదా పడితే వద్దంటానా హోయ్ 

నువ్వడిగింది ఏనాడైనా కాదన్నానా
నువ్వు రమ్మంటే ఎక్కడికైనా రానన్నానా
నీ ముద్దు ముచ్చట కాదంటానా
సరదా పడితే వద్దంటానా హోయ్ 

చరణం::1

నీకోసమే మరుమల్లెలా పూచింది నా సొగసు
నీ పూజకే కర్పూరమై వెలిగింది నా మనసు
నీకోసమే మరుమల్లెలా పూచింది నా సొగసు
నీ పూజకే కర్పూరమై వెలిగింది నా మనసు
దాచినదంతా నీ కొరకే..దాచినదంతా నీ కొరకే
నీ కోరిక చూపే నను తొందర చేసే
నా ఒళ్ళంతా ఊపేస్తూ వుంది
నాలో ఏదో అవుతోంది

నువ్వడిగింది ఏనాడైనా కాదన్నానా
నువ్వు రమ్మంటే ఎక్కడికైనా రానన్నానా..హోయ్

చరణం::2

నీ మగతనం నా యవ్వనం
శృంగారమే చిలికే
ఈ అనుభవం ఈ పరవశం
సంగీతమై పలికే
పరుగులు తీసే నా పరువం
పరుగులు తీసే నా పరువం
నీ కధలే వింది నువ్వు కావాలంది
నా మాటేదీ వినకుండా ఉంది
నీకూ నాకే జోడంది..ఈ..

నువ్వడిగింది ఏనాడైనా కాదన్నానా
నువ్వు రమ్మంటే ఎక్కడికైనా రానన్నానా
నీ ముద్దు ముచ్చట కాదంటానా
సరదా పడితే వద్దంటానా హోయ్ 

Sunday, November 24, 2013

గజదొంగ--1980సంగీతం::చక్రవర్తి
రచన::వేటూరిసుందరరామమూర్తి 
గానం::S.P.బాలు,S.సుశీల
Director::K.RaghavEndraRao 
తారాగణం::N.T.రామారావు,శ్రీదేవి,జయసుధ,K.సత్యనారాయణ,గుమ్మడి,జయమాలిని.

పల్లవి::

ఇంద్రధనుస్సు చీర కట్టి..చంద్ర వదన చేరవస్తే 
చుక్కలకే కులుకొచ్చిందంట..సూర్యుడికే కునుకోచిన్దట

ఇంద్రధనుస్సు చీర కట్టి..చంద్ర వదన చేరవస్తే
చూపులకే పలుకొచ్చిందంట జాబిలికే నడకొచ్చిదంట

చరణం::1

నడిరేయి సమయాన..ఓడిచేరు తరుణాన 
నక్షత్ర చేమంతి జడలల్లనా
నవ్వుల్లో తోలిపువ్వు నీ గిల్లనా 
ప్రేమ అనే కౌగిలిలో..పెళ్లి అనే పందిరిలో 
ఇచ్చి పుచ్చుకున్న మాట మంత్రమాయేలే 
ఇద్దరుక్కటైన పాట మనుగడాయేనే 

ఇంద్రధనుస్సు చీర కట్టి..చంద్ర వదన చేరవస్తే
చూపులకే పలుకొచ్చిందంట జాబిలికే నడకొచ్చిదంట

చరణం::2

ఆరారు ఋతువుల్లో..అందాల మధువుల్లో 
అరుదైన రుచులేన్నే అందించనా
విరితేనే లో స్నానమాడించనా 
పరువమనే పల్లకిలో..అందమనే బాలికలా 
వాలుకనుల వలపు గనుల..నీలి మెరుపులో 
పిలుపులేవో మేలుకొలిపే..ఈ ఉషస్సులో

ఇంద్రధనుస్సు చీర కట్టి..చంద్ర వదన చేరవస్తే 
చుక్కలకే కులుకొచ్చిందంట..సూర్యుడికే కునుకోచిన్దట
GajaDonga--1980
Music::chakravarti 
Director::K.RaghavEndraRao 
Lyrics::VeeturiSundaraRamaMoorti
Singer::S.P.Baalu,P.Suseela
Cast::N.T.Ramarao,Sreedevi,Jayasudha,K.Satyanarayana,Gummadi,Jayamalini.

:::::::::

indradhanussu cheera kaTTi..chandra vadana chEravastE 
chukkalakE kulukochchindanTa..sooryuDikE kunukOchindanTa

indradhanussu cheera kaTTi..chandra vadana chEravastE
choopulakE palukochchindanTa jaabilikE naDakochchidanTa

::::1

naDirEyi samayaana..ODichEru taruNaana 
nakshatra chEmanti jaDalallanaa
navvullO tOlipuvvu nee gillanaa 
prEma anE kaugililO..peLLi anE pandirilO 
ichchi puchchukunna maaTa mantramaayElE 
iddarukkaTaina paaTa manugaDaayEnE 

indradhanussu cheera kaTTi..chandra vadana chEravastE
choopulakE palukochchindanTa jaabilikE naDakochchidanTa

::::2

aaraaru RtuvullO..andaala madhuvullO 
arudaina ruchulEnnE andinchanaa
viritEnE lO snaanamaaDinchanaa 
paruvamanE pallakilO..andamanE baalikalaa 
vaalukanula valapu ganula..neeli merupulO 
pilupulEvO mElukolipE..ee ushassulO

indradhanussu cheera kaTTi..chandra vadana chEravastE 

chukkalakE kulukochchindanTa..sooryuDikE kunukOchindanTa

Tuesday, November 19, 2013

భక్త కన్నప్ప--1976
భక్త కన్నప్ప--1976
సంగీతం::ఆదినారాయణ రావ్
రచన::వేటూరి
గానం::V.రామక్రిష్ణ


శివ శివ శంకర..భక్తవశంకర
శంభో  హర హర..నమో నమో
శివ శివ శంకర..భక్తవ శంకర
శంభో  హర హర..నమో నమో

పున్నెము పాపము ఎరుగని నేను
పూజలు సేవలు తెలియని నేను
పున్నెము పాపము ఎరుగని నేను
పూజలు సేవలు తెలియని నేను

ఏ పూలు తేవాలి నీ పూజకు
ఏ పూలు తేవాలి నీ పూజకు
ఏ లీల చేయాలి నీ సేవలు

శివ శివ శంకర..భక్తవశంకర
శంభో  హర హర..నమో నమో

మారేడు నీవని ఏరేరి తేనా
మారేడు దళములు నీ పూజకు
మారేడు నీవని ఏరేరి తేనా
మారేడు దళములు నీ పూజకు

గంగమ్మ మెచ్చిన జంగమయ్యవని
గంగమ్మ మెచ్చిన జంగమయ్యవని
గంగను తేనా నీ సేవకు

శివ శివ శంకర..భక్తవశంకర 
శంభో  హర హర..నమో నమో 

శ్రీ కాళహస్తి మహాత్మ్యం--1954
Film Directed By::H.L.N.Simha
సంగీతం::ఆర్.సుదర్శనం
రచన::తోలేటి 
గానం::ఘంటసాల గారు 
తారాగణం::రాజ్‌కుమార్(కన్నడ నటుడు),కె.మాలతి,కుమారి,లింగమూర్తి,పద్మనాభం,
రాజసులోచన,ఋష్యేంద్రమణి

పల్లవి::

ఓం నమశ్శివాయా 
నవనీత హృదయా సమప్రకాశా  
కరునేందుభూషా నమో శంకరా దేవ దేవా  

మహేశా పాపవినాశా కైలాసవాసా ఈశా 
నిన్ను నమ్మినాను రావా నీలకంధరా..దేవా
మహేశా పాప వనాశా కైలాసవాసా ఈశా 
నిన్ను నమ్మినాను రావా నీలకంధరా 

చరణం::1

భక్తి యేదో పూజ లేవో తెలియనైతినే 
పాపమేదో పుణ్యమేదో కాననైతినే..దేవా
పాపమేదో పుణ్యమేదో కాననైతినే..దేవా

మహేశా పాపవినాశా కైలాసవాసా ఈశా 
నిన్ను నమ్మినాను రావా నీలకంధరా

చరణం::2

మంత్రయుక్త పూజచేయ మనసు కరుగునా.. ఆఆఆ
మంత్ర యుక్త పూజచేయ మనసు కరుగునా.. ఆఆఆ
మంత్రమో తంత్రమో యెరుగ నైతినే.. ఏఏఏ
మంత్రమో తంత్రమో యెరుగ నైతినే..ఏఏఏ

నాదమేదో వేదమేదో తెలియనైతినే 
నాదమేదో వేదమేదో తెలియనైతినే
వాదమేల పేద బాధా..తీర్చరావయా..స్వామీ
వాదమేల పేద బాధా..తీర్చరావయా..స్వామీ

మహేశా పాపవినాశా కైలాసవాసా ఈశా 
నిన్ను నమ్మినాను రావా నీలకంధరా

ఏకచిత్తమున నమ్మిన వారికి
శోకము తీర్తువ రుద్రయ్య  
ఏకచిత్తమున నమ్మిన వారికి
శోకము తీర్తువ రుద్రయ్య
ప్రాకటముగ చిరు వేటజూపినా
నా ఆకలి దీర్పగ రావయ్యా
ప్రాకటముగ చిరు వేటజూపినా
నా ఆకలి దీర్పగ రావయ్యా
ధీటుగ నమ్మితి ఘనమయ్య
వేట చూపుమా..రుద్రయ్య 
ధీటుగ నమ్మితి ఘనమయ్య
వేట చూపుమా..రుద్రయ్య
వేట చూపుమా..రుద్రయ్య
వేట చూపుమా..రుద్రయ్య
వేట చూపుమా..రుద్రయ్య
వేట చూపుమా..రుద్రయ్య


SreeKaalahasti Mahatyam--1954
GubbikarNaaTakaa Vaari 
Film Director::H.L.N.Simha
Music::R.Sudarsanam
Lyrics::Toleti 
Singer::Ghantasaala Gaaru 
Starring::RaajKumaar(kannaDa naTuDu),K.Maalati,Kumaari,Lingamoorti,Padmanaabham,
Raajasulochana,Rshyendramani

::::::::

OM namaSSivaayaa 
navaneeta hRdayaa samaprakaaSaa  
karunEndubhooShaa namO Sankaraa dEva dEvaa  

mahESaa paapavinaaSaa kailaasavaasaa eeSaa 
ninnu namminaanu raavaa neelakandharaa

mahESaa paapavinaaSaa kailaasavaasaa eeSaa 
ninnu namminaanu raavaa neelakandharaa

::::1

bhakti yEdO pooja lEvO teliyanaitinE 
paapamEdO puNyamEdO kaananaitinE..dEvaa
paapamEdO puNyamEdO kaananaitinE..dEvaa

mahESaa paapavinaaSaa kailaasavaasaa eeSaa 
ninnu namminaanu raavaa neelakandharaa

::::2

mantrayukta poojachEya manasu karugunaa..aaaaaa
mantra yukta poojachEya manasu karugunaa..aaaaaa
mantramO tantramO yeruga naitinE..EEE
mantramO tantramO yeruga naitinE..EEE

naadamEdO vEdamaedO teliyanaitinE 
naadamEdO vEdamaedO teliyanaitinE
vaadamEla pEda baadhaa..teercharaavayaa..swaamii
vaadamEla pEda baadhaa..teercharaavayaa..swaamii

mahESaa paapavinaaSaa kailaasavaasaa eeSaa 

ninnu namminaanu raavaa neelakandharaa

Ekachittamuna nammina vaariki
SOkamu teertuva rudrayya  
Ekachittamuna nammina vaariki
SOkamu teertuva rudrayya
praakaTamuga chiru vETajoopinaa
naa Akali deerpaga raavayyaa
praakaTamuga chiru vETajoopinaa
naa Akali deerpaga raavayyaa
dheeTuga nammiti ghanamayya
vETa choopumaa..rudrayya 
dheeTuga nammiti ghanamayya
vETa choopumaa..rudrayya
vETa choopumaa..rudrayya
vETa choopumaa..rudrayya
vETa choopumaa..rudrayya

vETa choopumaa..rudrayya

భుకైలాస్--1958
భుకైలాస్--1958
సంగీతం::R.సుదర్శనం, R.గోవర్ధనం
రచన::సముద్రాల రాఘవాచార్య
గానం::ఘంటసాల


దేవ దేవ ధవళాచల మందిర గంగాధరా హర నమోనమో
దైవత లోక సుధాంబుధి హిమకర లోక శుభంకర నమోనమో

దేవ దేవ ధవళాచల మందిర గంగాధరా హర నమోనమో
దైవత లోక సుధాంబుధి హిమకర లోక శుభంకర నమోనమో

పాలితకింకర భవనా శంకర శంకర పురహర నమోనమో
పాలితకింకర భవనా శంకర శంకర పురహర నమోనమో
హాలాహలధర శూలాయుధకరా శైలసుతావర నమో నమో
హాలాహలధర శూలాయుధకరా శైలసుతావర నమో నమో

దేవ దేవ ధవళాచల మందిర గంగాధరా హర నమోనమో
దైవత లోక సుధాంబుధి హిమకర లోక శుభంకర నమోనమో

దురిత విమోచనా..ఆఅ..ఆఅ..ఆఆఅ..ఆఅ..అ.అ 
దురిత విమోచన ఫాలవిలోచన పరమదయాకర నమో నమో
కరిచర్మాంబర చంద్రకళాధర సాంబ దిగంబర నమో నమో
కరిచర్మాంబర చంద్రకళాధర సాంబ దిగంబర నమో నమో

దేవ దేవ ధవళాచల మందిర గంగాధరా హర నమోనమో
దైవత లోక సుధాంబుధి హిమకర లోక శుభంకర నమోనమో

నమో నమో నమో నమో నమో నమో

నారాయణ హరి నమో నమో నారాయణ హరి నమో నమో
నారాయణ హరి నమో నమో నారాయణ హరి నమో నమో
నారద హృదయ విహారి నమో నమో 
నారద హృదయ విహారి నమో నమో
నారాయణ హరి నమో నమో నారాయణ హరి నమో నమో
పంకజ నయనా పన్నగ శయనా..ఆ ఆ ఆఆఆఅ
పంకజనయనా పన్నగ శయనా
పంకజనయనా పన్నగ శయనా
శంకర వినుతా నమో నమో
శంకర వినుతా నమో నమో

నారాయణ హరి నమో నమో 
నారాయణ హరి నారాయణ హరి
నారా..యణ హరి నమో నమో

భూకైలాస్--1958


భూకైలాస్--1958
సంగీతం::C.సముద్రాల 
రచన::C.రాఘవాచార్య
గానం::ఘంటసాల 

తిలంగ్:::రాగం
{హిందుస్తానీ-కర్నాటక

జయజయ మహాదేవా శంభో సదాశివా
ఆశ్రిత మందార శృతిశిఖర సంచారా..ఆ ఆఆ

నీలకంధరా దేవా దీన బాంధవా రారా ననుగావరా 
నీలకంధరా దేవా దీన బాంధవా రారా ననుగావరా
సత్యసుందరా స్వామి..నిత్య నిర్మల పాహి
సత్యసుందరా స్వామి..నిత్య నిర్మల పాహి
నీలకంధరా దేవా దీన బాంధవా రారా ననుగావరా 

చరణం::1

అన్యదైవము గొలువా 
ఆఆ ఆఆఆ ఆఆఆ ఆఆ
అన్యదైవము గొలువా
నీదుపాదము విడువా
అన్యదైవము..ఉ ఉ..గొలువా
నీదుపాదము విడువా
దర్శనమ్ము నీరా మంగళాంగ గంగాధరా
దర్శనమ్ము నీరా మంగళాంగ గంగాధరా
నీలకంధరా దేవా దీన బాంధవా రారా ననుగావరా 

చరణం::2

దేహి అన వరములిడు దానగుణసీమ
పాహియన్నను మ్రొక్కి నిన్ను పరంధామా
నీమమున నీ దివ్య నామ సంస్మరణ
ఏమరక చేయుదును భవతాప హరణ
నీ దయామయ దృష్టి సురితమ్ములార
వరసుభావృత్తి నా వాంఛ నీవేరా
కరుణించు పరమేశ దరహాస భాసా
హరహర మహాదేవ కైలాసవాసా కైలాసవాసా

చరణం::3

ఫాలలోచన నాదు మొరవిని జాలిని బూనవయా
నాగభూషణ నన్నుకావగ జాగును సేయకయా
ఫాలలోచన నాదు మొరవిని జాలిని బూనవయా
నాగభూషణ నన్నుకావగ జాగును సేయకయా
కన్నులవిందుగా భక్తవత్సల కానగ రావయ్యా
కన్నులవిందుగా భక్తవత్సల కానగ రావయ్యా
ప్రేమమీర నీదు భక్తుని మాటను నిల్పవయా
ప్రేమమీర నీదు భక్తుని మాటను నిల్పవయా
ఫాలలోచన నాదు మొరవిని జాలిని బూనవయా
నాగభూషణ నన్నుకావగ జాగును సేయకయా
శంకర శివశంకరా అభయంకరా విజయంకరా
శంకర శివశంకరా అభయంకరా విజయంకరా
శంకర శివశంకరా అభయంకరా విజయంకరా

Monday, November 18, 2013

శ్రీ మంజునాధ--2001శ్రీ మంజునాధ--2001
సంగీతం::హంసలేఖ
రచన::వేద వ్యాస
గానం::శంకర్ మహదేవన్

ఓం మహా ప్రాణదీపం శివం శివం
మహోంకార రూపం శివం శివం
మహా సూర్య చంద్రాది నేత్రం పవిత్రం 
మహా గాధ తిమిరాంతకం సౌరగాధం
మహా కాంతి బీజం మహా దివ్య తేజం
భవానీ సమేతం భజే మంజునాథం
ఓ..ఓం..ఓం...
నమశంకరాయచ మయస్కరాయచ
నమశ్శివాయచ శివతరాయచ భవహరాయచ
మహాప్రాణదీపం శివం శివం
భజే మంజునాథం శివం శివం

అద్వైత భాస్కరం అర్ధనారీశ్వరం
హ్రుదుష హ్రుదయంగమం చతురుధధిసంగమం
పంచ భూతాత్మకం షట్చత్రునాశకం
సప్తస్వరేశ్వరం అష్టసిద్ధీశ్వరం
నవరస మనోహరం దశదిశాసువిమలం
ఏకాదశోజ్వలం ఏకనాధేశ్వరం ప్రస్తుతివశంకరం ప్రణధ జన కింకరం
దుర్జన భయంకరం సజ్జన శుభంకరం కాళి భవ తారకం ప్రకృతి విభ తారకం
భువన భవ్య భవ నాయకం భాగ్యాత్మకం రక్షకం

ఈశం సురేశం హ్రుషేశం పరేశం నటేశం గౌరీశం గణేశం భుతేశం
మహా మధుర పంచాక్షరీ మంత్ర మాధ్యం మహా హర్ష వర్ష ప్రవర్షం సుధీర్షం
ఓం..నమో హరాయచ స్మర హరాయచ పుర హరాయచ
రుద్రాయచ భద్రాయచ ఇంద్రాయచ నిత్యాయచ నిర్ నిద్రాయచ

మహాప్రాణదీపం శివం శివం భజేమంజునాధం శివం శివం
ఢం ఢం ఢ ఢం ఢం ఢ ఢం ఢం ఢ ఢం ఢం ఢ ఢంకా నినాద నవ తాండవాడంబరం
తద్ధిమ్మి తకధిమ్మి ధిద్ధిమ్మి ధిమిధిమ్మి సంగీత సాహిత్య సుమ సమరం అంబరం
ఓంకార హ్రీంకార హ్రీంకార హైంకార మంత్ర బీజాక్షరం మంజునాధేశ్వరం
రుగ్వేద మాద్యం యజుర్వేద వేద్యం కామ ప్రగీతం అధర్మ ప్రభాతం
పురాణేతిహాసం ప్రసిద్ధం విశుద్ధం ప్రపంచైక ధూతం విభుద్ధం శుహిద్ధం

న కారం మ కారం వి కారం బ కారం య కారం నిరాకార
సాకార సారం మహా కాల కాలం మహా నీలకంఠం
మహా నంద గంగం మహాట్టాట్టహాసం జటా జూట రంగైక గంగా సుచిత్రం
జ్వాల రుద్రనేత్రం సుమిత్రం సుగోత్రం
మహాకాశ భాష్యం మహా భాను లింగం..మహా భద్రు వర్ణం సువర్ణం ప్రవర్ణం

సౌరాష్ట్ర సుందరం సోమనాధేశ్వరం శ్రీశైల మందిరం శ్రీమల్లికార్జునం
ఉజ్జయినిపుర మహా కాళేశ్వరం వైద్యనాధేశ్వరం మహా భీమేశ్వరం
అమరలింగేశ్వరం భావలింగేశ్వరం కాశీ విశ్వేశ్వరం పరం ఘౄష్ణేశ్వరం
త్రయంబకాధీశ్వరం నాగలింగేశ్వరం  శ్రీఈఈఈఈ కేదారలింగేశ్వరం
అగ్నిలింగాత్మకం జ్యోతిలింగాత్మకం  వాయులింగాత్మకం ఆత్మలింగాత్మకం
అఖిలలింగాత్మకం అగ్నిహోమాత్మకం
అనాదిం అమేయం అజేయం అచింత్యం అమోఘం అపూర్వం అనంతం అఖడం
అనాదిం అమేయం అజేయం అచింత్యం అమోఘం అపూర్వం అనంతం అఖడం
ధర్మస్థల క్షేత్రం వర పరంజ్యోతిం..ధర్మస్థల క్షేత్రం వర పరంజ్యోతిం
ధర్మస్థల క్షేత్రం వర పరంజ్యోతిం

ఓం..నమః సోమాయచ సౌమ్యాయచ భవ్యాయచ భాగ్యాయచ
శాంతాయచ శౌర్యాయచ యోగాయచ భోగాయచ కాలాయచ కాంతాయచ
రమ్యాయచ గమ్యాయచ ఈశాయచ శ్రీశాయచ శర్వాయచ సర్వాయ..చ

Sri Manjunatha--2001
Music::Hamsa Lekha
Lyricis::Veda vyasa
Singer's::Shankar Mahadevan

om mahaprana deepam shivam shivam
mahokaar rupam shivam shivam
mahasurya chandhradhi nethram pavithram
maha ghada thimiranthakamsouragathram
maha kanthi bijam maha divya tejam bhavani sametham
bhaje manjunatham..ommmm
namha shankaraycha mayskaraycha namashivaycha shivtharaycha
bavharaycha mmmmm mahaprana deepam shivam shivam
bhaje manjunatham shivam shivam

adhvaitha bhaskaram arthanareeshwaram hrudhashahrudhayangamam
chathurudhadhi sangamam..panchabhuthathmakam shatshathrunashakam
sapthaswareshwaram..ashtasiddhishwaram
navarasamanoharam..dashadishasuvimalamm
ekadashojwalam ekanadeshwaram..prasthuthiva shankaram pranatha jana kinkaram
dusjanabayankaram..sajjanashubankaram
prani bhavatharakam thakadhimitha karakam
bhuvana bhavya bhavadayakam bhagyathmakam rakshakam

eesham suresham rushesham pareshem
natesham gowrisham ganesham bhutesham
mahamadhura panchakshari mantra pasham
maha harsha varsha pravarsham susheersham

ohmmm..namoharayacha swaraharayacha puraharayacha
rudrayacha bhadrayacha indrayacha nithyayacha nirnithyayacha
mahaprana deepam shivam shivam
bhaje manjunatham shivam shivam

damdamda damdamda damdamda damdamda
dankadhinada nava thandava dambaram
thathimmi thakadhimmi dhidhimmi dhimidhimmi
sangeetha sahithya subha kamala bhambharam

omkara ghrinkara shrinkara iynkara
manthra beejaksharam manjunatheshwaram
rugveda madhyam yajurveda vedhyam sama prageetham adtharvaprabhatham
puranethihasham prasidham vishudham
prapanchayikasuthram virudham susidham

nakaram makaram shikaram vakaram yakaram nirakarasakarasaram
mahakalakalam maha neelakantam mahanandanandam mahattattahasam
jhatajhuta rangaika ganga suchithram..jwaladrudranethram sumithram sugothram
mahakashabasam mahabhanulingam
mahabhartruvarnam suvarnam pravarnam

sourashtra sundaram somanadeeshwaram..srisaila mandiram sri mallikarjunam
ujjaini pura maha kaleeshwaram..vaidhyanatheshwaram
maha bheemeshwaram..amaralingeshwaram..vamaligeshwaram
kaashi vishweshwaram..param grishmeshwaram..thr(y)embakadeeshwaram
nagalingeshwaram..sri..kedaralingeshwaram..
agni lingathmakam jyothi lingathmakam vayu lingathmakam
athma lingathmakam akhila lingathmakam agni somathmakam
anadhim ameyam ajeyam achithyam amogham apoorvam anantham akhandam
anadhim ameyam ajeyam achithyam amogham apoorvam anantham akhandam
dharmasthalakshethra vara paramjyothim..dharmasthalakshethra vara paramjyothim
dharmasthalakshethra vara paramjyothim

om..namah..somayacha..soumyayacha..bhavyayacha
bhagyayacha..shantayacha..shouryayacha..yogayacha
bhogayacha..kalayacha..kantayacha..ramyayacha
gamyayacha..eeshayacha..sreeshayacha..sharvayacha..sarvayacha

సత్య హరిశ్చంద్ర--1965
సత్య హరిశ్చంద్ర--1965
సంగీతం::పెండ్యాల నాగేశ్వర రావు 
రచన::పింగళి నాగేంద్ర రావు 
గానం::ఘంటసాల, S.వరలక్ష్మి 

హరిశ్చంద్రుడు:

హే చంద్రచూడ మదనాంతక శూలపాణే
స్థాణో గిరీశ గిరిజేశ మహేశ శంభో
హే పార్వతీ హృదయవల్లభ చంద్రమౌళే
భూతాధిప ప్రమథనాథ గిరీశ చాప

హరిశ్చంద్రుడు:

నమో భూతనాథ నమో దేవదేవ
నమో భక్తపాల నమో దివ్యతేజా

హరిశ్చంద్రుడు, చంద్రమతి:

నమో భూతనాథ నమో దేవదేవ
నమో భక్తపాల నమో దివ్యతేజా
నమో భూతనాథ

హరిశ్చంద్రుడు:

భవా వేదసారా సదా నిర్వికారా
భవా వేదసారా సదా నిర్వికారా
జగాలెల్లబ్రోవ ప్రభూ నీవె కావా
నమో పార్వతీ వల్లభా నీలకంఠా

హరిశ్చంద్రుడు, చంద్రమతి:
నమో భూతనాథ నమో దేవదేవ
నమో భక్తపాల నమో దివ్యతేజా
నమో భూతనాథ

చంద్రమతి:
సదా సుప్రకాశా మహాపాపనాశా
ఆ....
సదా సుప్రకాశా మహాపాపనాశా
కాశీ విశ్వనాథా దయాసింధువీవే
నమో పార్వతీ వల్లభా నీలకంఠా
హరిశ్చంద్రుడు, చంద్రమతి:
నమో భూతనాథ నమో దేవదేవ
నమో భక్తపాల నమో దివ్యతేజా
నమో భూతనాథ

దేవకన్య--1968


సంగీతం::T.V. రాజు 
రచన::వీటూరి సుందర రామమూర్తి  
గానం::ఘంటసాల 
శ్రీ ఛాయ చిత్ర వారి
దర్శకత్వం::K.హేమాంబరధరరావు
తారాగణం::కాంతారావు, కాంచన, రాజనాల, నాగయ్య,మిక్కిలినేని, రమాప్రభ

పల్లవి::

ఈశా గిరీశా మహేశా
జయ కామేశ కైలాస వాసా
ఈశా గిరీశా మహేశా
జయ కామేశ కైలాస వాసా
ఈశా గిరీశా మహేశా

చరణం::1

గంగా తరంగాల కలుషాలు మాపె
కాశీ పురాధీశ విశ్వేశ్వరా
కాశీ పురాధీశ విశ్వేశ్వరా

మోక్షద్వారము ద్రాక్షారామము
భవ భయ దూర భీమేశ్వరా
భవ భయ దూర భీమేశ్వరా

భక్తవశంకర భ్రమరాంభికా వర
శ్రీకర శ్రీశైల మల్లీశ్వరా
శ్రీకర శ్రీశైల మల్లీశ్వరా

వాయులింగా స్మరదర్ప భంగా
ధవళాంగ శ్రీకాళహస్తీశ్వరా
ధవళాంగ శ్రీకాళహస్తీశ్వరా

కాంచీపురీవర ఏకాంబరేశ్వర
కామేశ్వరీ వామభాగేశ్వరా

శ్రీ సుందరేశా మీనాక్షీ మనోజా
నమో చిదంబర నటరాజా
నమో చిదంబర నటరాజా

తరుణేందు శేఖర అరుణాచలేశ్వరా
తరుణేందు శేఖర అరుణాచలేశ్వరా

సాకార ఓంకార అమరేశ్వరా
శ్రితజన మందార కేదారేశ్వర

రామప్రతిష్టిత సైకత లింగా 
ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ.
రామప్రతిష్టిత సైకత లింగా

రమ్య శుభాంగా రామలింగా
రమ్య శుభాంగా రామలింగా
శ్రీరామ లింగా రామలింగా
శ్రీరామ లింగా రామలింగా
శ్రీరామ లింగా రామలింగా

Sunday, November 17, 2013

జాతకరత్న మిడతంభొట్లు--1971
సంగీతం::ఎస్.పి.కోదండపాణి
రచన::అప్పలాచార్య
గానం::మాధవపెద్ది సత్యం, ఎల్ .ఆర్ .ఈశ్వరి

పల్లవి::

చిలకా ఓ పంచరంగుల చిలకా
మొలకా చిరునవ్వుల బంగరుగిలకా
చిలకా ఓ పంచరంగుల చిలకా
మొలకా చిరునవ్వుల బంగరుగిలకా

ముద్దుగ నీవు పలుక పులకరించునే నా పిలక
ముద్దుగ నీవు పలుక పులకరించునే నా పిలక

మిడతా ఓ పచ్చని రెక్కల మిడతా
విన్నాలే నగరములో నీ ఘనత
మిడతా ఓ పచ్చని రెక్కల మిడతా
విన్నాలే నగరములో నీ ఘనత

వలపుల తాయం పెడితే నీ వలలో నేనే పడతా
వలపుల తాయం పెడితే నీ వలలో నేనే పడతా
చిలకమ్మా..ఆఆఆ..అహ మిడతయ్యా..ఆఆ

చరణం::1

అయ్యయ్యో ఏమిటిది అమ్మా నాన్నా వస్తారూ
అబ్బబ్బో వాళ్లొకరూ మనపాలిటి దెయ్యాలూ
అయ్యయ్యో ఏమిటిది అమ్మా నాన్నా వస్తారూ
అబ్బబ్బో వాళ్లొకరూ మనపాలిటి దెయ్యాలూ

తిట్టకు తిట్టకు మన గుట్టు బయటపెట్టకు
గుట్టు రట్టు చేశావంటే
నాన్నకు వచ్చును కోపం
మన ప్రేమకు తెచ్చును మోసం 

గుట్టు రట్టు చేశావంటే
నాన్నకు వచ్చును కోపం
మన ప్రేమకు తెచ్చును మోసం 

మీ అబ్బకు కోపం రానీ
మీ అమ్మకు తాపం కానీ
జేజెమ్మను తీసుకురానీ
పెళ్లి ఔతుంది దిగులేం నీకు
రాత్రి వచ్చింది కల ఒకటి నాకు
చిలకమ్మా..ఆఆఆ..అహ మిడతయ్యా..ఆఆ

చరణం::2

ఆ లోకంలో బ్రతుకే చాలా కష్టము
ఈ లోకంలో ఏమిచేసినా మన ఇష్టము

ఆ లోకంలో బ్రతుకే చాలా కష్టము
ఈ లోకంలో ఏమిచేసినా మన ఇష్టము

చిలక మిడతల కళ్యాణం చూతము రారండీ
చిలక మిడతల కళ్యాణం చూతము రారండీ
మల్లెపువ్వులే తలంబ్రాలుగా
పళ్లు ఫలాలు భోజనాలుగా
ముది ఏనుగులే ముత్తైలుగా
నీ కూతురు కులుకుతు ఉన్నది చూడు
చక్కగ దొరికెను అల్లుడుగారూ
కనులకు చెవులకు విందే నేడూ
బాతుల కచ్చేరీ ఉన్నదట
మన కోతుల నాట్యం జరుగునట
చిలకమ్మా..ఆఆఆ..అహ మిడతయ్యా..ఆఆ

Jaatakaratna Midatambotlu--1971
Music::S.P.Kodandapaani
Lyrics::Appalaachaarya
Singer's::Maadhavapeddi SatyaM,L.R.Eswari

pallavi::

chilakaa O pancharangula chilakaa
molakaa chirunavvula bangarugilakaa
chilakaa O pancharangula chilakaa
molakaa chirunavvula bangarugilakaa

mudduga neevu paluka pulakarinchune naa pilaka
mudduga neevu paluka pulakarinchune naa pilaka

miDataa O pachchani rekkala miDataa
vinnaale nagaramulO nee ghanata
miDataa O pachchani rekkala miDataa
vinnaale nagaramulO nee ghanata

valapula taayam peDite nee valalO naene paDataa
valapula taayaM peDite nee valalO naene paDataa
chilakammaa..aaaaaa..aha miDatayyaa..aaaa

:::1

ayyayyO aemiTidi ammaa naannaa vastaaroo
abbabbO vaaLlokaroo manapaaliTi deyyaaloo
ayyayyO emiTidi ammaa naannaa vastaaroo
abbabbO vaaLlokaroo manapaaliTi deyyaaloo

tittaku tittaku mana guttu bayatapettaku
guttu rattu chesaavante
naannaku vachchunu kOpaM
mana premaku techchunu mOsam 


guttu rattu chesaavante
naannaku vachchunu kOpam
mana premaku techchunu mOsam 

mee abbaku kOpam raanee
mee ammaku taapam kaanee
jejemmanu teesukuraanee
peLli autuMdi digulem neeku
raatri vachchindi kala okaTi naaku
chilakammaa..aaaaaa..aha miDatayyaa..aaaa

:::2

aa lOkamlO bratuke chaalaa kashtamu
ee lOkamlO emichesinaa mana ishtamu

aa lOkamlO bratuke chaalaa kashtamu
ee lOkamlO emichesinaa mana ishtamu

chilaka miDatala kaLyaanam chootamu raaramDee
chilaka miDatala kaLyaanam chootamu raaramDee
mallepuvvule talambraalugaa
pallu phalaalu bhOjanaalugaa
mudi enugule muttailugaa
nee kooturu kulukutu unnadi chooDu
chakkaga dorikenu alluDugaaroo
kanulaku chevulaku vinde neDoo
baatula kachcheree unnadaTa
mana kOtula naatyam jarugunaTa

chilakammaa..aaaaaa..aha miDatayyaa..aaaa

ఊరికిచ్చిన మాట--1981
సంగీతం::M.S.విశ్వనాథన్  
రచన::Dr.C.నారాయణ రెడ్డి 
గానం::S P బాలు ,P.సుశీల
Film Directed By::M.Balaiah
తారాగణం::చిరంజీవి,కవిత,సుధాకర్,మాధవి. 

పల్లవి::

పైరగాలి పైట లాగుతుంటే 
హా..హా..హా..హా..హా..హా..హా
ఒళ్ళు తడిమి నిదరలేపుతుంటే
హా..హా..హా..హ..హా..హా..హా  
పైరగాలి పైట..లాగుతుంటే 
ఒళ్ళు తడిమి..నిదరలేపుతుంటే
ఈడు జోడు లేని..ఎన్నేలంతా
ఈడ తాకినట్టు..జారిపోతే 
ఓలమ్మో గుండే అల్లది తల్లది పోయింది 
రేతిరి..ఈఈఇ..నిన్నా రాతిరి 
రేతిరి..ఈఈఇ..నిన్నా రాతిరి 
రేతిరి..ఈ..నిన్నా రాతిరి..హో..ఓ
పైరగాలి పైట..లాగుతుంటే
ఒళ్ళు తడిమి..ముద్దులాడుతుంటే

పైరగాలి పైట..లాగుతుంటే..ఏఏఏఏ
ఒళ్ళు తడిమి..ముద్దులాడుతుంటే..ఏఏ
పైరగాలి పైట..లాగుతుంటే 
ఒళ్ళు తడిమి..ముద్దులాడుతుంటే 
ఏళగాని వెర్రి..కోరికంతా 
ఏటి వరదలా..పొంగుతుంటే
ఓరయ్యో ఈ కొండల్లో కోనల్లో హోరిత్తి పోయింది
అల్లరి పిల్లా..అల్లరి
అల్లరి పిల్లా..అల్లరి

చరణం::1

అందగాడివని..ఆశ పడితే 
అటకెక్కి..చిటికేసి నవ్వకు..ఊఊఊ
ఊ..ఊ..హహహః
అందగాడివని..ఆశ పడితే 
అటకెక్కి..చిటికేసి నవ్వకు
కొంటేగాడివి..తుంటరోడివి
మంత్రగాడివి..మాయలోడివి
కొంటేగాడివి..తుంటరోడివి
మంత్రగాడివి..మాయలోడివి
నిన్న నిద్దట్లోకోచ్చావు..మావో..ఓఓఓఓ
ఓ..హోహోహో..హోయ్
నన్ను ముద్దుల్లో..ముంచావు మావో..ఆఆ
నిద్దట్లో జరిగింది..నిజమయ్యే రోజుంది 
ముద్దు ముచ్చట్లాడి..మురిపిచే మోజుంది 
ఆ..ఆ..అ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ
నిద్దట్లో జరిగింది..నిజమయ్యే రోజుంది 
ముద్దు ముచ్చట్లాడి..మురిపిచే మోజుంది
అందాక ఆగాలె..చిలక 
ఈ చిందులేయ్యకే..రామచిలక

పైరగాలి పైట..లాగుతుంటే 
హా..హా..ఆ..ఆ..ఆ..ఆఆఅ 
ఒళ్ళు తడిమి..నిదరలేపుతుంటే
ఓఓ ఓఓ ఓఓ ఓఓ..హొయ్ హొయ్ హొయ్

చరణం::2

వగలమారి..నీ వయ్యారాలు 
శిగమోర తాడేసి..లాగనా..ఆఆఅ
వగలమారి..నీ వయ్యారాలు 
శిగమోర తాడేసి..లాగనా
పగ్గమేయ్యన..సిగ్గుతియ్యన
వరసకలపనా..సరసమాడన
పగ్గమేయ్యన..సిగ్గుతియ్యన
వరసకలపనా..సరసమాడన

చారెడేసి..నీ కళ్ళలో..ఓఓఓఓఓ 
నే చాపలాగా..ఈదులాడన
దొరనిమ్మలోన..తోటలో 
ఈ గోరువంకతో..ఆడన
ఆ..ఆ..ఆ..ఆఆఆ
దొరనిమ్మలోన..తోటలో 
ఈ గోరువంకతో..ఆడన
చారెడేసి..నా కళ్ళలో 
నిను పాపలాగా..నే దాచన

పైరగాలి పైట..లాగుతుంటే
హా..హా..హా..ఓఓఓఓఓఓ
ఒళ్ళు తడిమి..ముద్దులాడుతుంటే
హ్హ్..హ్హా..హ్హా..ఓఓఓఓఓ
ఏళగాని వెర్రి..కోరికంతా
ఏటి వరదలా..పొంగుతుంటే
ఓలమ్మో గుండే అల్లది తల్లది పోయింది 
రేతిరి..ఈఈఇ..నిన్నా రాతిరి
ఓరయ్యో ఈ కొండల్లో కోనల్లో హోరిత్తి పోయింది
అల్లరి పిల్లా..అల్లరి
అల్లరి పిల్లా..అల్లరి

Urikichchina Maata--1981
Music::M.S.Viswanaadhan 
Lyrics::Dr.C.Naaraayana Reddi 
Singer's::S P Baalu,P.Suseela
Film Directed By::Baalayya
Cast::Chiranjeevi,Kavita.

::::::::::::::::::::::::::::::

pairagaali paiTa laagutunTE 
haa..haa..haa..haa..haa..haa..haa
oLLu taDimi nidaralEputunTE
haa..haa..haa..ha..haa..haa..haa  
pairagaali paiTa..laagutunTE 
oLLu taDimi..nidaralEputunTE
iiDu jODu lEni..ennElantaa
iiDa taakinaTTu..jaaripOtE 
OlammO gunDE alladi talladi pOyindi 
rEtiri..iiiii..ninnaa raatiri 
rEtiri..iiiii..ninnaa raatiri 
rEtiri..ii..ninnaa raatiri..hO..O
pairagaali paiTa..laagutunTE
oLLu taDimi..muddulaaDutunTE

pairagaali paiTa..laagutunTE..EEEE
oLLu taDimi..muddulaaDutunTE..EE
pairagaali paiTa..laagutunTE 
oLLu taDimi..muddulaaDutunTE 
ELagaani verri..kOrikantaa 
ETi varadalaa..pongutunTE
OrayyO ii konDallO kOnallO hOritti pOyindi
allari pillaa..allari
allari pillaa..allari

::::1

andagaaDivani..aaSa paDitE 
aTakekki..chiTikEsi navvaku..uuuuuu
oo..oo..hahahaha
andagaaDivani..aaSa paDitE 
aTakekki..chiTikEsi navvaku
konTEgaaDivi..tunTarODivi
mantragaaDivi..maayalODivi
konTEgaaDivi..tunTarODivi
mantragaaDivi..maayalODivi
ninna niddaTlOkOchchaavu..maavO..OOOO
O..hOhOhO..hOy
nannu muddullO..munchaavu maavO..aaaaa
niddaTlO jarigindi..nijamayyE rOjundi 
muddu muchchaTlaaDi..muripichE mOjundi 
aa..aa..a..aa..aa..aa..aa
niddaTlO jarigindi..nijamayyE rOjundi 
muddu muchchaTlaaDi..muripichE mOjundi
andaaka aagaale..chilaka 
ii chindulEyyakE..raamachilaka

pairagaali paiTa..laagutunTE 
haa..haa..aa..aa..aa..aaaaaaa 
oLLu taDimi..nidaralEputunTE
OO OO OO OO..hoy hoy hoy

::::2

vagalamaari..nii vayyaaraalu 
SigamOra taaDEsi..laaganaa..aaaaaaa
vagalamaari..nii vayyaaraalu 
SigamOra taaDEsi..laaganaa
paggamEyyana..siggutiyyana
varasakalapanaa..sarasamaaDana
paggamEyyana..siggutiyyana
varasakalapanaa..sarasamaaDana

chaareDEsi..nii kaLLalO..OOOOO 
nE chaapalaagaa..iidulaaDana
doranimmalOna..tOTalO 
ii gOruvankatO..aaDana
aa..aa..aa..aaaaaaaa
doranimmalOna..tOTalO 
ii gOruvankatO..aaDana
chaareDEsi..naa kaLLalO 
ninu paapalaagaa..nE daachana

pairagaali paiTa..laagutunTE
haa..haa..haa..OOOOOO
oLLu taDimi..muddulaaDutunTE
hh..hhaa..hhaa..OOOOO
ELagaani verrii..kOrikantaa
ETi varadalaa..pongutunTE
OlammO gunDE alladi talladi pOyindi 
rEtiri..iiiii..ninnaa raatiri
OrayyO ii konDallO kOnallO hOritti pOyindi
allari pillaa..allari
allari pillaa..allari

Saturday, November 16, 2013

లవకుశ--1963::కల్యాణి::రాగంసంగీతం:: ఘంటసాల
రచన::సముద్రాల సీనియర్           
గానం::S.జానకి, బృందం 
కల్యాణి::రాగం

పల్లవి::
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
విరిసే చల్లనీ వెన్నెలా
విరిసే చల్లనీ వెన్నెలా
మరల ఈనాడు మా కన్నులా
విరిసే చల్లనీ వెన్నెలా 
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ

చరణం::1

చెన్నుమీర జానకమ్మ
అంకమ్మున వామాంకమ్మున
మా కన్నుదోయి విందుచేసి
మా రాముడు కరుణాధాముడు
చెన్నుమీర జానకమ్మ
అంకమ్మున వామాంకమ్మున
మా కన్నుదోయి విందుచేసి
మా రాముడు కరుణాధాముడు

మదినెన్నో వింత సంబరాలు చేయగా
విరిసే చల్లనీ వెన్నెలా
మరల ఈనాడు మా కన్నులా
విరిసే చల్లనీ వెన్నెలా 
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ

చరణం::2

మరువగరానీ పండుగ నేడు
మా పాలికీ సర్వ జీవాళికి
మా ఊరూనాడూ వెల్లి విరిసే
ఉల్లాసము మధురోల్లాసము
మరువగరానీ పండుగ నేడు
మా పాలికీ సర్వ జీవాళికి
మా ఊరూనాడూ వెల్లి విరిసే
ఉల్లాసము మధురోల్లాసము
ధర పొంగీపోయీ ఆటలాడే హాయిగా

విరిసే చల్లనీ వెన్నెలా
మరల ఈనాడు మా కన్నులా
విరిసే చల్లనీ వెన్నెలా 
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ


Lava-Kusa--1963
Music::Ghantasala
Lyrics::Samudraala
Singer's::S.Janaki, & Brundam
Kalyaani::raagam :::

virise challani vennelaa
virise challani vennelaa
marala eenaadu maa kannulaa
virise challani vennelaa 
aa aa aa aa aa

:::1

chennumeera jaanakamma
amkammuna vaamaamkammuna
maa kannudoyi vimduchesi
maa raamudu karunaadhaamudu
chennumeera jaanakamma
amkammuna vaamaamkammuna
maa kannudoyi vimduchesi
maa raamudu karunaadhaamudu

madinenno vimta sambaraalu cheyagaa
virise challani vennelaa
marala eenaadu maa kannulaa
virise challani vennelaa 
aa aa aa aa aa


:::2

maruvagaraanee pamduga nedu
maa paalikee sarva jeevaaliki
maa ooroonaadoo velli virise
ullaasamu madhurollaasamu
maruvagaraanee pamduga nedu
maa paalikee sarva jeevaaliki
maa ooroonaadoo velli virise
ullaasamu madhurollaasamu
dhara pomgeepoyee aatalaade haayigaa

virise challani vennelaa
marala eenaadu maa kannulaa
virise challani vennelaa 
aa aa aa aa aa

Thursday, November 14, 2013

అమాయక-చక్రవర్తి--1983సంగీతం::విజయభాస్కర్
రచన::వేటూరిసుందరరామ్మూర్తి
గానం::S.P.బాలు
Film Directed By::Vallabhaneni Janaardhan
తారాగణం::చంద్రమోహన్,విజయశాంతి,జయమాలిని,కృష్ణవేణి,అనిత,గోకిన రామారావు.

పల్లవి::

అందని అందం..అందానికే ఒక అందం 
అందక అందే..ఏఏఏ..అందానిదింకా అందం

అందని అందం..అందానికే ఒక అందం 
అందక అందే..ఏఏఏ..అందానిదింకా అందం

చరణం::1

నదులకందం..తీరాలలోని బంధం 
గిరులకందం..మేఘాలతో సంబంధం
నదులకందం..తీరాలలోని బంధం 
గిరులకందం..మేఘాలతో సంబంధం
మగువకందం..ఈ శిరోజ బృందం 
ప్రియునికందం..ప్రేయసి బాహుబంధం
ప్రేయసి..బాహుబంధం

అందని అందం..అందానికే ఒక అందం 
అందక అందే..ఏఏఏ..అందానిదింకా అందం

చరణం::2

శిలలకు ఈ అలల..గలగలలందం
అలలపైన వెన్నెలల..మిలమిలలందం
శిలలకు ఈ అలల..గలగలలందం
అలలపైన వెన్నెలల..మిలమిలలందం
సంధ్యారాగం..ఈ నింగి నేలల కందం
మన సరాగం..రాగ రాగిణి కందం
రాగ రాగిణి..కందం

అందని అందం..అందానికే ఒక అందం 
అందక అందే..ఏఏఏ..అందానిదింకా అందం
అందని అందం..అందానికే ఒక అందం 
అందక అందే..ఏఏఏ..అందానిదింకా అందం
నీ అందమే ఆనందం..నీ అందమే ఆనందం

Amaayaka Chakravarti--1983
Music::Vijayabhaaskar
Lyrics::Vetoorisundararaammoorti
Singer::S.P.Baalu
Film Directed By::Vallabhaneni Janaardhan
Cast::Chandramohan,Vijayasaanti,Jayamaalini,Krshnaveni,Anita,Gokina Raamaaraavu.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

andani andam..andaanikE oka andam 
andaka andE..EEE..andaanidinkaa andam

andani andam..andaanikE oka andam 
andaka andE..EEE..andaanidinkaa andam

::::1

nadulakandam..teeraalalOni bandham 
girulakandam..mEghaalatO sambandham
nadulakandam..teeraalalOni bandham 
girulakandam..mEghaalatO sambamdham
maguvakandam..ii SirOja bRndam 
priyunikandam..prEyasi baahubandham
prEyasi..baahubandham

andani andam..andaanikE oka andam 
andaka andE..EEE..andaanidinkaa andam

::::2

Silalaku ii alala..galagalalandam
alalapaina vennelala..milamilalandam
Silalaku ii alala..galagalalandam
alalapaina vennelala..milamilalandam
sandhyaaraagam..ii ningi nElala kandam
mana saraagam..raaga raagiNi kandam
raaga raagiNi..kandam

andani andam..andaanikE oka andam 
andaka andE..EEE..andaanidinkaa andam

andani andam..andaanikE oka andam 
andaka andE..EEE..andaanidinkaa andam
nee andamE aanandam..nee amdamE aanandam

అమాయక-చక్రవర్తి--1983సంగీతం::విజయ భాస్కర్
రచన::వేటూరి
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల
Film Directed By::Vallabhaneni Janaardhan
తారాగణం::చంద్రమోహన్,గోకిన రామారావు,విజయశాంతి,జయమాలిని,కృష్ణవేణి,అనిత.

పల్లవి::

వీణ..వీణ
ప్రణయరాగ భరిత వనిత..ప్రాణమున్న వీణ
వీణ..వీణ
ప్రణయరాగ భరిత వనిత..ప్రాణమున్న వీణ
ప్రేమ మీర మీటగానే..పల్లవించు జాణా..ఆ

వీణ..వీణ  
ప్రణయరాగ భరిత వనిత..ప్రాణమున్న వీణ
ప్రేమ మీర మీటగానే..పల్లవించు జాణా..ఆ

చరణం::1

మేళవించి తీగలను బిగించి శృతి ఘటించగా
మేళవించి తీగలను బిగించి శృతి ఘటించగా
పరవశించి తనకు తానే పాడుతుంది మోహన..ఆ
పరవశించి తనకు తానే పాడుతుంది మోహన

వీణ..వీణ 
ప్రణయరాగ భరిత వనిత..ప్రాణమున్న వీణ
ప్రేమ మీర మీటగానే..పల్లవించు జాణా..ఆ

చరణం::2

మనసు తెలుసి మమతలెరిగి..మీటు వారి చేతులా
మనసు తెలుసి మమతలెరిగి..మీటు వారి చేతులా
పరవశించి పాడుతుంది..మధుర మధుర గీతుల
పరవశించి పాడుతుంది..మధుర మధుర గీతుల

వీణ..వీణ
ప్రణయరాగ భరిత వనిత...ప్రాణమున్న వీణ
ప్రేమ మీర మీటగానే..పల్లవించు జాణా..ఆ

వీణ..వీణ
ప్రణయరాగ భరిత వనిత..ప్రాణమున్న వీణ
లాల..లాల..లాలలాల లాలలలా..లాలలాలలాల 

Amaayaka Chakravarti--1983
Music::Vijayabhaaskar
Lyrics::Veetoorisundararaamamoorti 
Singer::S.P.Baalu,P.Suseela  
Film Directed By::Vallabhaneni Janaardhan
Cast::Chandramohan,Gokina Raamaa Rao,Vijayasaanti,Jayamaalini,Krishnaveni,Anita.

::::::::::::::::::

veeNa..veeNa
praNayaraaga bharita vanita..praaNamunna veeNa
veeNa..veeNa
praNayaraaga bharita vanita..praaNamunna veeNa
prEma meera meeTagaanE..pallavinchu jaaNaa..aa

veeNa..veeNa  
praNayaraaga bharita vanita..praaNamunna veeNa
prEma meera meeTagaanE..pallavinchu jaaNaa..aa

::::1

mELavinchi teegalanu biginchi SRuti ghaTinchagaa
mELavinchi teegalanu biginchi SRuti ghaTinchagaa
paravaSinchi tanaku taanE paaDutundi mOhana..aa
paravaSinchi tanaku taanE paaDutundi mOhana

veeNa..veeNa 
praNayaraaga bharita vanita..praaNamunna veeNa
prEma meera meeTagaanE..pallavinchu jaaNaa..aa

::::2

manasu telusi mamatalerigi..meeTu vaari chEtulaa
manasu telusi mamatalerigi..meeTu vaari chEtulaa
paravaSinchi paaDutundi..madhura madhura geetula
paravaSinchi paaDutundi..madhura madhura geetula

veeNa..veeNa
praNayaraaga bharita vanita...praaNamunna veeNa
prEma meera meeTagaanE..pallavinchu jaaNaa..aa

veeNa..veeNa
praNayaraaga bharita vanita..praaNamunna veeNa
laala..laala..laalalaala laalalalaa..laalalaalalaala

మూడు పువ్వులు-ఆరుకాయలు--1979
సంగీతం::సత్యం
రచన::D.C.నారాయణరెడ్డి 
గానం::P.సుశీల
Film Directed By::Vijayanirmala
తారాగణం::కృష్ణ,కైకాల సత్యనారాయణ,జగ్గయ్య,విజయనిర్మల,జయమాలిని.

పల్లవి::

రథమొస్తున్నది రాణొస్తున్నది
తొలగండోయ్ పక్కకు తొలగండోయ్
ఈ ఊరి రాదారి నాదండోయ్ఈ
ఊరి రాదారి నాదేనండోయ్

రథమొస్తున్నది రాణొస్తున్నది
తొలగండోయ్ పక్కకు తొలగండోయ్
ఈ ఊరి రాదారి నాదండోయ్

ఈ ఊరి రాదారి నాదేనండోయ్
ఛల్నీ..ఛల్నీ

చరణం::1

నేన్ననది మాట..నేన్నున్నది కోట
నా పెన్నిధి ఒకటే..అది నవ్వుల మూట
నేన్ననది మాట..నేన్నున్నది కోట
నా పెన్నిధి ఒకటే..అది నవ్వుల మూట..ఆ
నా నీడపడితే చాలు..వేకువ ముందే వెలుగండోయ్
నా నీడపడితే చాలు..వేకువ ముందే వెలుగండోయ్

ఈ నేల ఆ నీరు నాదండోయ్
ఈ నేల ఆ నీరు నాదేనండోయ్

రథమొస్తున్నది రాణొస్తున్నది
తొలగండోయ్ పక్కకు తొలగండోయ్
ఈ ఊరి రాదారి నాదండోయ్
ఈ ఊరి రాదారి నాదేనండోయ్
ఛల్నీ..ఛల్నీ

చరణం::2

నా చూపే వాడి..నా తీరే రౌడి
హోయ్..నన్నెదిరించే నాథుడు ఏడి?
నా చూపే వాడి..నా తీరే రౌడి
హోయ్..నన్నెదిరించే నాథుడు ఏడి?
నా పేరు చెబితే చాలు..పోకిరిగాళ్ళకు హడలండోయ్
నా పేరు చెబితే చాలు..పోకిరిగాళ్ళకు హడలండోయ్
ఉసి అయినా విసురైనా..నాదండోయ్
ఉసి అయినా విసురైనా..నాదేనండోయ్

రథమొస్తున్నది రాణొస్తున్నది
తొలగండోయ్ పక్కకు తొలగండోయ్
ఈ ఊరి రాదారి నాదండోయ్ఈ
ఊరి రాదారి నాదేనండోయ్
ఛల్నీ..ఛల్నీ..ఛల్నీ..ఛల్నీ 

Moodu Ouvvulu-Arukaayalu--1979
Music::Satyam
Lyrics::D.C.NaaraayanaReddi 
Singer::P.Suseela  
Film Directed By::Vijayanirmala
Cast::Krishna,Kaikaala Satyanaaraayana,Jaggayya,Vijayanirmala,Jayamaalini

::::::::::::::::::

rathamostunnadi raaNostunnadi
tolaganDOy pakkaku tolaganDOy
ii uuri raadaari naadanDOy
ii uuri raadaari naadEnanDOy

rathamostunnadi raaNostunnadi
tolagaMDOy^ pakkaku tolagaMDOy
ii uuri raadaari naadaMDOy

ii uuri raadaari naadEnanDOy
Chalnee..Chalnee

::::1

nEnnanadi maaTa..nEnnunnadi kOTa
naa pennidhi okaTE..adi navvula mooTa

nEnnanadi maaTa..nEnnunnadi kOTa
naa pennidhi okaTE..adi navvula mooTa..aa

naa neeDapaDitE chaalu..vEkuva mundE veluganDOy
naa neeDapaDitE chaalu..vEkuva mundE veluganDOy

ii nEla aa neeru naadanDOy
ii nEla aa neeru naadEnanDOy

rathamostunnadi raaNostunnadi
tolaganDOy pakkaku tolaganDOy
ii uuri raadaari naadanDOy
ii uuri raadaari naadEnanDOy
Chalnee..Chalnee

::::2

naa choopE vaaDi..naa teerE rouDi
hOy..nannedirinchE naathuDu EDi?

naa choopE vaaDi..naa teerE rouDi
hOy..nannedirinchE naathuDu EDi?

naa pEru chebitE chaalu..pOkirigaaLLaku haDalanDOy
naa pEru chebitE chaalu..pOkirigaaLLaku haDalanDOy
usi ayinaa visurainaa..naadanDOy
usi ayinaa visurainaa..naadEnanDOy

rathamostunnadi..raaNostunnadi
tolaganDOy pakkaku..tolaganDOy
ii uuri raadaari..naadanDOy
ii uuri raadaari..naadEnanDOy
Chalnee..Chalnee..Chalnee..Chalnee 

మూడు పువ్వులు-ఆరుకాయలు--1979


సంగీతం::సత్యం
రచన::సినారె
గానం::P.సుశీల

పల్లవి::

రథమొస్తున్నది రాణొస్తున్నది
తొలగండోయ్ పక్కకు తొలగండోయ్
ఈ ఊరి రాదారి నాదండోయ్ఈ
 ఊరి రాదారి నాదేనండోయ్
రథమొస్తున్నది రాణొస్తున్నది
తొలగండోయ్ పక్కకు తొలగండోయ్
ఈ ఊరి రాదారి నాదండోయ్ఈ
 ఊరి రాదారి నాదేనండోయ్
ఛల్నీ..ఛల్నీ

చరణం::1

నేన్ననది మాట..నేన్నున్నది కోట
నా పెన్నిధి ఒకటే..అది నవ్వుల మూట
నేన్ననది మాట..నేన్నున్నది కోట
నా పెన్నిధి ఒకటే..అది నవ్వుల మూట
నా నీడపడితే చాలు వేకువ ముందే వెలుగండోయ్
నా నీడపడితే చాలు వేకువ ముందే వెలుగండోయ్
ఈ నేల ఆ నీరు నాదండోయ్
ఈ నేల ఆ నీరు నాదేనండోయ్

రథమొస్తున్నది రాణొస్తున్నది
తొలగండోయ్ పక్కకు తొలగండోయ్
ఈ ఊరి రాదారి నాదండోయ్ఈ
 ఊరి రాదారి నాదేనండోయ్
ఛల్నీ..ఛల్నీ

చరణం::2

నా చూపే వాడి..నా తీరే రౌడి
హే..నన్నెదిరించే నాథుడు ఏడి?
నా చూపే వాడి..నా తీరే రౌడి
హే..నన్నెదిరించే నాథుడు ఏడి?
నా పేరు చెబితే చాలు పోకిరిగాళ్ళకు హడలండోయ్
నా పేరు చెబితే చాలు పోకిరిగాళ్ళకు హడలండోయ్
ఉసి అయినా విసురైనా నాదండోయ్
ఉసి అయినా విసురైనా నాదేనండోయ్
రథమొస్తున్నది రాణొస్తున్నది
తొలగండోయ్ పక్కకు తొలగండోయ్
ఈ ఊరి రాదారి నాదండోయ్ఈ
 ఊరి రాదారి నాదేనండోయ్
ఛల్నీ..ఛల్నీ..ఛల్నీ..ఛల్నీ 

Wednesday, November 13, 2013

జన్మదినోత్సవ శుభాభినందనలు శ్రీమతి P. సుశీల గారికి


నేడు 77 వసంతాల గాయని శ్రీమతి P. సుశీల గారికి 
జన్మదినోత్సవ శుభాభినందనలు తెలియజేస్తోంది పాడుతా తీయగా చల్లగా..

ఫణి కుమార్ గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలతో ....

Phani Kumar Akkapeddi గారి మాటలలో .... 
ఆమె పాట వినని మనిషి ఉండడు.................

నేడు ప్రముఖ గాయకురాలు P.సుశీల (పులపాక సుశీల) గారి జన్మదినం. 50 సంవత్సరాల సినీ జీవితములో తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ, హిందీ, బెంగాలి, ఒరియా, సంస్కృత, తుళు, బడగ, సింహళ భాషలలో అనేక వేల గీతాలు పాడారు.

సుశీల 1935లో విజయనగరంలో సంగీతాభిమానుల కుటుంబంలో జన్మించారు. ఈమె తండ్రి పి.ముకుందరావు ప్రముఖ క్రిమినల్ లాయరు. తల్లి శేషావతారం. 
స్కూల్లో చదివే రోజులలోనే అనేక సంగీత పోటిలలో పాల్గొన్నారు...స్కూల్ చదువులు పూర్తి కాగానే, విజయనగరం లోని మహారాజా సంగీత కళాశాల లో చేరారు...చాల పిన్న వయసులోనే ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం నుంచి సంగీత డిప్లొమాలో ప్రధమ శ్రేణిలో ఉత్తీర్ణులు అయ్యారు..

1950లో సంగీత దర్శకుడు పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు ఆలిండియా రేడియోలో నిర్వహించిన పోటీలో సుశీలను ఎన్నుకున్నారు. ఆమె ఏ.ఎమ్.రాజాతో కలిసి పెట్ర తాయ్ అనే సినిమాలో ఎదుకు అలత్తాయ్ అనే పాటతో తన కెరియర్ 1952 లో స్టార్ట్ చేసారు.....అదే సినిమా ను తెలుగులో కన్నతల్లి గా పునర్నిర్మించారు...దానిలో అదే పాటను ఘంటసాల గారితో పాడారు...

ఏ.వి.యం స్టూడియోస్ తో చాల రోజుల అనుబంధానికి అది నాంది....నెలసరి జీతానికి అనేక చిత్రాలకు ఏ.వి.యం స్టూడియోస్ తో పని చేసారు....

ఆ సరికే లీల, వసంత కుమారి, జిక్కి లు ప్రముఖ నేపధ్య గాయనిమణులు....తన సాధన, స్పష్టమైన ఉచ్చారణ, కమ్మని కోకిల కంఠం తో వీరిని మరిపించి, ప్రముఖ గాయని గా మారారు. 1955 లో విడుదల అయిన "మిస్సమ్మ" సుశీలమ్మ కెరియర్ ను తారాపధానికి తీసుకెళ్ళిడానికి చాలా తోడ్పడింది ....అక్కడినుంచి ఇక వెనుదిరగలేదు.....తెలుగులో ఘంటసాల గారితో, తమిళం లో టి.యం.సౌందర్య రాజన్ గారితో, కన్నడం లో "ప్రతివాద భయంకర" పి.బి.శ్రీనివాస్ గారితో ఆమె పాడిన యుగళ గీతాలు సంగీత ప్రపంచం లో ఒక నవశకానికి నాంది పలికాయి..1960 నుంచి సుశీలమ్మ హవా మొదలయింది...దాదాపుగా 25 వసంతాలు, అనగా 1985 వరకు ఆమె నెంబర్ వన్ ఫిమేల్ సింగర్........ఎన్నెన్నో అద్భుతమైన పాటలు, ఆణిముత్యాల ఆమె కెరియర్ లో ఉన్నాయి.....1985 నుంచి ఎంచుకున్న మంచి పాటలతో నే అనేక హిట్స్ ను అంది౦చారు....

2008 లో యం.ఎస్.విశ్వనాధన్, వైరముతు, జమునా రాణి, బాలసరస్వతి గార్లతో ఒక ట్రస్ట్ ను స్థాపించారు....ప్రతి సంవత్సరం టాలెంట్ ఉన్న గాయనీ గాయకులకు ఈ ట్రస్ట్ పురస్కారాలను అందిస్తుంది....ఆ సంస్థ ముఖ్య సూత్రాలు 

1) భారతీయ సంస్కృతి, సాంప్రదాయ, సాహిత్యాలను, జాతి ప్రయోజనాలకు అనుసంధానించడం
2) సెక్యులర్ సంస్థగా ధనాపేక్ష లేని non-commercial సంస్థగా పని చెయ్యడం 
3) సంగీత ప్రపంచానికి చెందిని వృద్ధ, పేద కళాకారులకు పెన్షన్స్ అందించడం, వైద్య సహాయం అందిచడం 
4) సంగీతము, కళలకు సంబంధించిన కళాశాలలను స్థాపించి వాటిని నడపడం 
5) ప్రతి సంవత్సరం ఒక ప్రముఖ సంగీత కళాకారునికి పి.సుశీల అవార్డు ను ప్రదానం చెయ్యడం 
6) టాలెంట్ ఉన్న పేద సంగీత విద్యార్ధులకు వారి సంగీత సాధనకు కావలసిన ధన సహాయం, సంగీత పరికరాలను సమకూర్చటం
7) ప్రముఖ సంగీత కళాకారుల జీవిత చరిత్రలు, డాక్యుమెంటరీలు భావి తరాల కోసం సేకరించి భద్రపరచడం 
సంగీత గ్రంధాలయం ని (పుస్తకాలు మరియి CDలు) ఏర్పాటు చేసి, దానిని నడపడం 

ఎన్నెన్నో అవార్డులు రివార్డులు...భారత జాతీయ పురస్కారాలలో ఉత్తమ గాయనిగా ఐదు సార్లు (1969 - ఉయిర్ మనిదన్, 1972 - సావలే సమాలి, 1978 - సిరిసిరి మువ్వ, 1983 -మేఘ సందేశం మరియు 1984- ఎం.ఎల్.ఏ.ఏడుకొండలు),1969 లో తమిళనాడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పురస్కారం, 1971లో కేరళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పురస్కారం,1975 లో మరల కేరళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పురస్కారం ,1977 & 1978 లో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పురస్కారం ,1981 లో తమిళనాడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పురస్కారం ,1982,1984,1987,1989 లలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పురస్కారం ,1989 లో తమిళనాడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పురస్కారం, 2001 రఘుపతి వెంకయ్య పురస్కారం, 2001 లో సుబ్బి రామిరెడ్డి గారి ద్వారా దశాబ్దపు ఉత్తమ గాయని పురస్కారం, 2005 లో స్వరాలయ ఏసుదాస్ పురస్కారం, 2006 లో ఫిలిం ఫేర్ వారి జీవన సాఫల్య పురస్కారం, 2008 జనవరి 25 న ప్రతిష్టాత్మక పద్మభూషణ్ పురస్కారం ఇలా ఎన్నో ఎన్నెన్నో పురస్కారాలు ఈ గాన కోకిలను వరించాయి..
Rvss Srinivas

రగిలే జ్వల--1989సంగీతం::K.చక్రవర్తి
రచన::వేటూరిసుందరరామ్మూర్తి 
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల
Film Directed By::Kovelamudi Raghavendra Rao
తారాగణం::కృష్ణంరాజు,జయప్రద,సుజాత,కైకాల సత్యనారాయణ,నాగభూషణం,రావుగొపాలరావు,జగ్గయ్య,పుష్పలత,ఝాన్సి,అల్లురామలింగయ్య,జయమాలిని,చలపతిరావు,గిరిబాబు,సుత్తివీరభద్రరావు,పొట్టిప్రసాద్.

పల్లవి::

ఎన్నెల్లో తాంబూలాలు..ఏందయ్యో పేరంటాలు
ఎన్నెల్లో తాంబూలాలు..ఏందయ్యో పేరంటాలు
సోకులన్ని..ఆకు వక్క..లేసుకో..ఓ
సొమ్ములుంటే..నాకు తెచ్చి..ఇచ్చుకో..ఓ
వడ్డాణాలు వయ్యారాలు..ముద్దే చాలు
ఎవరూ తేరా..ఆ

హహహ్హా..
ఎందమ్మో తాంబూలాలు..ఎన్నెల్లో పేరంటాలు 
ఎందమ్మో తాంబూలాలు..ఎన్నెల్లో పేరంటాలు 
ఆకులేసే సందె వన్నె..చూడనా..ఆ
సోకులన్నీ సొమ్ముజేసి..చూడనా..ఆ
ఒకటే దారి లేదే దారి..మురిసే దారీ ఏం చాలదా

అహహ్హా..ఎన్నెల్లో తాంబూలాలు..ఎన్నెల్లో పేరంటాలు

చరణం::1

బుగ్గ చూడు..సిగ్గులు చూడు
ముద్దులుంటే..ముచ్చటలాడు
ఆడుతూ పాడాలి.. 
ఆట చూడు..పాటలు చూడు
నింగి దాటే..నిగ నిగ చూడు
అందెలు పాడాలి
నేనంటే నీకు మనసా..ఆఆఆ
ఔనంటే ఆట తెలుసా..ఆఆఆ 

గుండెలోనా..గుబ గుబ చూశా
పాట లాంటి..పక పక చూశా
ఓడిస్తా నంటా..

చిందు చూశా..చిందెలు చూశా
చిన్నదాని..పిలుపులు చూశా
ఒద్దిక..లెమ్మంటా

మొసంగా..పడుచందాలు..నేనే పంచుకౌటా..ఆ
మొలకెత్తే బిడియాలన్నీ..నేనే దోచుకుంటా..ఆ
తళుకే నాది బెళుకే నాది..కులుకే నాదీ..ఈఈఇ
ఏం పాట..ఆగదా???

అహహ్హా..
ఎన్నెల్లో తాంబూలాలు..ఏందయ్యో పేరంటాలు
ఎందమ్మో తాంబూలాలు..ఎన్నెల్లో పేరంటాలు 

చరణం::2

నన్ను చూడు..నవ నవ చూడు
నాణ్యమైన..నడకలు చూడు..నీతోనే ఉంటా
వన్నె చూడు..వయసును చూడు
వాలు చూపు..వరసలు చూడు..నువ్వే నా జంట
అందాల..అత్త కొడకా..ఆఆఆ
పందెమేసి..మెత్త పడకా..ఆఆఆ 

ఊసులాడే..ఉరుములు చూసా..
మేనిలోని..మెరుపులు చూసా
నాదే..పై పందెం

ఒంపు చూసా..సొంపులు చూసా
ఆటలోనా..అలజడి చూశా
నచ్చింది..పరువం..

మన్నించే..మనసున బంధం
నేనే..కాచుకుంటా..ఆఆఅ
మనసిచ్చి..వయసుకు పగ్గం
నేనే..వేసుకొంటా
ముద్దే నాది..మురిపెం నాది..వలపేనాది..ఈ

ఆ..ఎన్నెల్లో తాంబూలాలు..ఏందయ్యో పేరంటాలు
ఎందమ్మో తాంబూలాలు..ఎన్నెల్లో పేరంటాలు 
సోకులన్ని..ఆకు వక్క..లేసుకో..ఓ
సొమ్ములుంటే..నాకు తెచ్చి..ఇచ్చుకో..ఓఓఓ


Ragile Jwala--1981
Music::K.Chakravarti
Lyrics::Vetoorisundararaammoorti 
Singer's::S.P.Baalu,P.Suseela
Film Directed By::Kovelamudi Raghavendra Rao
Cast::Krishnam Raju,Sujatha,Jaya Prada,Kaikala Satyanarayana,Nagabhushanam,  Rao Gopal Rao,Jaggayya,Pushpalata,Jhansi,Allu Rama Lingaiah ,
Jaya Malini ,Chalapathi Rao,Giri Babu,Suthi Veerabhadra Rao,
Potti Prasad.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ennellO taambuulaalu..EndayyO pEranTaalu
ennellO taambuulaalu..EndayyO pEranTaalu
sOkulanni..Aku vakka..lEsukO..O
sommulunTE..naaku techchi..ichchukO..O
vaDDaaNaalu vayyaaraalu..muddE chaalu
evaruu tEraa..aa

hahahhaa..
endammO taambuulaalu..ennellO pEranTaalu 
endammO taambuulaalu..ennellO pEranTaalu 
AkulEsE sande vanne..chooDanaa..aa
sOkulannii sommujEsi..chooDanaa..aa
okaTE daari lEdE daari..murisE daarii Em chaaladaa

ahahhaa..ennellO taambuulaalu..ennellO pEranTaalu

::::1

bugga chooDu..siggulu chooDu
muddulunTE..muchchaTalaaDu
ADutoo paaDaali.. 
ATa chooDu..paaTalu chooDu
ningi daaTE..niga niga chooDu
andelu paaDaali
nEnanTE neeku manasaa..aaaaaaaaa
ounanTE ATa telusaa..aaaaaaaaa 

gunDelOnaa..guba guba chooSaa
paaTa laanTi..paka paka chooSaa
ODistaa nanTaa..

chindu chooSaa..chindelu chooSaa
chinnadaani..pilupulu chooSaa
oddika..lemmanTaa

mosangaa..paDuchandaalu..nEnE panchukouTaa..aa
molakettE biDiyaalannii..nEnE dOchukunTaa..aa
taLukE naadi beLukE naadi..kulukE naadii..iiiii
Em paaTa..Agadaa???

ahahhaa..
ennellO taambuulaalu..EndayyO pEranTaalu
endammO taambuulaalu..ennellO pEranTaalu 

::::2

nannu chooDu..nava nava chooDu
naaNyamaina..naDakalu chooDu..neetOnE unTaa
vanne chooDu..vayasunu chooDu
vaalu choopu..varasalu chooDu..nuvvE naa janTa
andaala..atta koDakaa..aaaaaaaa
pandemEsi..metta paDakaa..aaaaaaaa 

UsulaaDE..urumulu choosaa..
mEnilOni..merupulu choosaa
naadE..pai pandem

ompu choosaa..sompulu choosaa
ATalOnaa..alajaDi chooSaa
nachchindi..paruvam..

manninchE..manasuna bandham
nEnE..kaachukunTaa..aaaaaaa
manasichchi..vayasuku paggam
nEnE..vEsukonTaa
muddE naadi..muripem naadi..valapEnaadi..ii

A..ennellO taambuulaalu..EndayyO pEranTaalu
endammO taambuulaalu..ennellO pEranTaalu 
sOkulanni..Aku vakka..lEsukO..O
sommulunTE..naaku techchi..ichchukO..OOO

రగిలే జ్వాల--1981సంగీతం::K.చక్రవర్తి
రచన::వేటూరిసుందరరామ్మూర్తి 
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల
Film Directed By::Kovelamudi Raghavendra Rao
తారాగణం::కృష్ణంరాజు,జయప్రద,సుజాత,కైకాల సత్యనారాయణ,నాగభూషణం,రావుగొపాలరావు,జగ్గయ్య,పుష్పలత,ఝాన్సి,అల్లురామలింగయ్య,జయమాలిని,చలపతిరావు,గిరిబాబు,సుత్తివీరభద్రరావు,పొట్టిప్రసాద్.

పల్లవి::

నా జీవన జ్యోతివి నీవే..ఈ కోవెల హారతి నీవే
ఇహమై పరమై..ఈ..వరమై..ఈ..వెలగవే..ఏఏఏఏ
నా జీవన జ్యోతివి నీవే..ఈ కోవెల హారతి నీవే

చరణం::1

ఏ ప్రమిదలోన వెలిగావో..నా బ్రతుకు నీవుగా మిగిలావు
ఏ ప్రమిదలోన వెలిగావో..నా బ్రతుకు నీవుగా మిగిలావు
ఏ దేవత కడుపున పుట్టావో..నా జన్మకు దీపం పెట్టావు
కదిలే శిలలో మమతే నీవులే..ఏఏఏఏఏఏఏ

నా జీవన జ్యోతివి నీవే..ఈ కోవెల హారతి నీవే

చరణం::2

నా నిదరే..దేవుడికిచ్చాను..ఊ
నా చూపులు..కాపుగ..చేసాను
ఆ దేవుడు ఇచ్చిన ఆయువునీ..ఈ
ఆ దేవుడు ఇచ్చిన ఆయువునీ..ఈ
నీ కోసం..ధారగ పోస్తాను
మదిలో మెదిలే బంధం నీదేలే..ఏఏఏఏఏఏ

నా జీవన జ్యోతివి నీవే..ఈ కోవెల హారతి నీవే

చరణం::3

నీ హృదయ కాంతినే..వెలిగించి..ఈ
నను జ్యోతిగ..నీవే చేసావు
నీ హృదయ కాంతినే..వెలిగించి..ఈ
నను జ్యోతిగ..నీవే చేసావు
నీ వెలుగుకు..నీడై పయనించి 
నీ ప్రేమకు హారతి..పడతాను
ఎదిగే రుణమే..నిధిగా మిగలనీ..ఈఈఈఈఇ

నా జీవన దాతవు నీవే..ఈ భువిలో దేవత నీవే
తల్లీ తంద్రీ గురువూ నీవులే..ఏఏఏఏఏఏ

నా జీవన జ్యోతివి..నీవేలే..ఏఏ
నా జీవన..ధాతవు..నీవే..ఏ


Ragile Jwala--1981
Music::K.Chakravarti
Lyrics::Vetoorisundararaammoorti 
Singer's::S.P.Baalu,P.Suseela
Film Directed By::Kovelamudi Raghavendra Rao
Cast::Krishnam Raju,Sujatha,Jaya Prada,Kaikala Satyanarayana,Nagabhushanam,  Rao Gopal Rao,Jaggayya,Pushpalata,Jhansi,Allu Rama Lingaiah as Kanakaiah,
Jaya Malini as Radha,Chalapathi Rao,Giri Babu,Suthi Veerabhadra Rao,
Potti Prasad.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

naa jeevana jyOtivi neevE..ii kOvela haarati neevE
ihamai paramai..ii..varamai..ii..velagavE..EEEE
naa jeevana jyOtivi neevE..ii kOvela haarati neevE

::::1

E pramidalOna veligaavO..naa bratuku neevugaa migilaavu
E pramidalOna veligaavO..naa bratuku neevugaa migilaavu
E dEvata kaDupuna puTTaavO..naa janmaku deepam peTTaavu
kadilE SilalO mamatE neevulE..EEEEEEE

naa jeevana jyOtivi neevE..ii kOvela haarati neevE

::::2

naa nidarE..dEvuDikichchaanu..uu
naa choopulu..kaapuga..chEsaanu
aa dEvuDu ichchina Ayuvunii..ii
aa dEvuDu ichchina Ayuvunii..ii
nee kOsam..dhaaraga pOstaanu
madilO medilE bandham needElE..EEEEEE

naa jeevana jyOtivi neevE..ii kOvela haarati neevE

::::3

nee hRdaya kaantinE..veliginchi..ii
nanu jyOtiga..neevE chEsaavu
nee hRdaya kaantinE..veliginchi..ii
nanu jyOtiga..neevE chEsaavu
nee veluguku..neeDai payaninchi 
nee prEmaku haarati..paDataanu
edigE ruNamE..nidhigaa migalanii..iiiiiiiii

naa jeevana daatavu neevE..ii bhuvilO dEvata neevE
tallii tandrii guruvuu neevulE..EEEEEE

naa jeevana jyOtivi..neevElE..EE
naa jeevana..dhaatavu..neevE..E