Sunday, December 04, 2011

దేశద్రోహులు--1964


ఘంటసాల గారి పుట్టిన రోజు సంధర్భంగా ఈ పాట

సంగీతం::S.రాజేశ్వర రావ్
రచన::ఆరుద్ర
గానం::ఘంటసాల

పల్లవి::
జగమే మారినది మధురముగా ఈ వేళా
జగమే మారినది మధురముగా ఈ వేళా
కలలూ కోరికలూ తీరినవీ మనసారా
జగమే మారినది మధురముగా ఈ వేళా

చరణం::1

మనసాడెనే మయూరమై పావురములు పాడె యెల పావురములు పాడె
ఇదె చేరెను గోరువంక రామ చిలుక చెంత అవి అందాలా జంట
నెనరూ కూరిమీ ఈ నాడే పండెనూ..నెనరూ కూరిమీ ఈ నాడే పండెనూ
జీవిత మంతా చిత్రమైన పులకింతా

జగమే మారినది మధురముగా ఈ వేళా
కలలూ కోరికలూ తీరినవీ మనసారా
జగమే మారినది మధురముగా ఈ వేళా

చరణం::2

విరజాజుల సువాసనా స్వాగతములు పలుకా సుస్వాగతములు పలుక
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ...
విరజాజుల సువాసనా స్వాగతములు పలుకా సుస్వాగతములు పలుక
తిరుగాడును తేనెటీగ తియ్యదనము కోరీ అనురాగాల తేలీ
కమ్మని భావమే కన్నీరై చిందెనూ..కమ్మని భావమే కన్నీరై చిందెనూ
ప్రియమగు చెలిమీ సాటి లేని కలిమీ........

జగమే మారినది మధురముగా ఈ వేళా
కలలూ కోరికలూ తీరినవీ మనసారా
జగమే మారినది మధురముగా ఈ వేళా

భూకైలాసం--1958

ఘంటసాల పుట్టిన రోజు నాడు వారిని తలచుకొంటూ
వారు పాడిన పాటల్లో నేను చాలా ఇష్టపడే పాట
మీ అందరి....కోసం నాకోసం....విందామా :)
సంగీతం::గోవర్ధన్,సుదర్సనం

రచన::సీనియర్ సముద్రాలా
గానం::ఘంటసాల


సాకీ::
ద్వారపాలుర మరల దరిచేయి కృపయో
ధరలోన ధర్మంబు నెలకొల్పు నెపమో
రాముని అవతారం రవికుల సోముని అవతారం

పల్లవి::

రాముని అవతారం రవికుల సోముని అవతారం
రాముని అవతారం రవికుల సోముని అవతారం
సుజన జనావన ధర్మాకారం..దుర్జన హృదయవిదారం
రాముని అవతారం

చరణం::1

దాశరధిగ శ్రీకాంతుడువెలయు..కౌసల్యా సతి తపము ఫలించు
జన్మింతురు సహజాతులు మువ్వురు..జన్మింతురు సహజాతులు మువ్వురు
లక్ష్మణ..శత్రుజ్ఞా..భరతా......ఆఆ

రాముని అవతారం రవికుల సోముని అవతారం !!

చరణం::2

చదువులు నేరుచు మిషచేతా..చాపము దాలుచి చేతా
విశ్వామిత్రుని వెనువెంట..యాగము కావగ చనునంట
అంతము చేయునహల్యకు శాపం..అంతము చేయునహల్యకు శాపం
ఒసగును సుందర రూపం.........

రాముని అవతారం రవికుల సోముని అవతారం !!

చరణం::3

ధనువో జనకుని మనమున భయమో..ధారుణి కన్యా సంశయమో
దనుజులు కలగను సుఖగోపురమో..దనుజులు కలగను సుఖగోపురమో
విరిగెను మిధిలా నగరమునా..ఆఆ

రాముని అవతారం రవికుల సోముని అవతారం !!

చరణం::4

కపటనాటకుని పట్టాభిషేకం..కలుగు తాత్కాలికా శోకం
భీకర కానన వాసారంభం..లోకోధరణకు ప్రారంభం..మ్మ్
భరతుని కోరిక తీర్చుటకోసం..పాదుకలొసగే ప్రేమావేశం
భరతుని కోరిక తీర్చుటకోసం..పాదుకలొసగే ప్రేమావేశం
నరజాతికి నవసంతోషం..గురుజనసేవకు ఆదేశం

రాముని అవతారం రవికుల సోముని అవతారం !!

చరణం::5

అదిగో చూడుము బంగరు జింకా..అదిగో చూడుము బంగరు జింకా
మన్నై చనునయ్యో లంకా..
వరనయనాగ్ని పరాంగన వంకా..అరిగిన మరణమె నీకింకా
రమ్ము రమ్ము హే భాగవతోత్తమ..వానరకుల పుంగవ హనుమాన్
ముద్రికకాదిది భువనమిదానం..ముద్రికకాదిది భువనమిదానం
జీవన్ముక్తికి సోపానం....జీవన్ముక్తికి సోపానం
రామ రామ జయ రామ రామ జయ రామ రామ రఘుకులశోమా
సీతా శోకవినాశనకారి లంకా వైభవ సంహారీ.........
అయ్యో రావణ భక్తాగ్రేసర అమరంబౌనిక నీ చరితా
సమయును పరసతిపై మమకారం వెలయును ధర్మ విచారం

రాముని అవతారం రవికుల సోముని అవతారం
రాముని అవతారం రవికుల సోముని అవతారం !!

మూగమనసులు--1964
సంగీతం::K.V.మహదేవన్
రచన::ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం::ఘంటసాల


ముద్దబంతి పువ్వులో
మూగకళ్ళ ఊసులో
ఎనక జనమ బాసలూ
ఎందరికీ తెలుసులే

ముద్దబంతి పువ్వులో
మూగకళ్ళ ఊసులో
ఎనక జనమ బాసలూ
ఎందరికీ తెలుసులే


పూల దండలో ధారం దాగుందని తెలుసును
పాల గుండెలో ఏదీ దాగుందో తెలుసునా
పూల దండలో ధారం దాగుందని తెలుసును
పాల గుండెలో ఏదీ దాగుందో తెలుసునా
నవ్వినా ఏడ్చినా..నవ్వినా ఏడ్చినా
కన్నీళ్ళే వస్తాయి ఏ కన్నిరెనకాలా ఏముందో తెలుసుకో

ముద్దబంతి పువ్వులో
మూగకళ్ళ ఊసులో
ఎనక జనమ బాసలూ
ఎందరికీ తెలుసులే


మనసుమూగదే కాని బాసుంటది దానికి
చెవులుండే మనసుకే వినిపిస్తుందా ఇదీ
మనసుమూగదే కాని బాసుంటది దానికి
చెవులుండే మనసుకే వినిపిస్తుందా ఇదీ
యదమీద యెదపెట్టి సొదలన్ని ఇనుకో
ఇనుకునీ బ్రతుకును ఇంపుగా దిద్దుకో

ముద్దబంతి పువ్వులో
మూగకళ్ళ ఊసులో
ఎనక జనమ బాసలూ
ఎందరికీ తెలుసులే


ముక్కోటి దేవుళ్ళు మురిసి చూస్తుంటారు
ముందు జనమ భందాలు ముడియేసి పెడతారు
ముక్కోటి దేవుళ్ళు మురిసి చూస్తుంటారు
ముందు జనమ భందాలు ముడియేసి పెడతారు
కన్నోళ్ళా కన్నీళ్ళు కడుపుతీపి దీవెనలు
కన్నోళ్ళా కన్నీళ్ళు కడుపుతీపి దీవెనలు
మూగమనసు బాసలూ..ఊ..ఈ మూగమనసు బాసలు
మీకిద్దరికీ సేవలు

ముద్దబంతి పువ్వులో
మూగకళ్ళ ఊసులో
ఎనక జనమ బాసలూ
ఎందరికీ తెలుసులే

దేశద్రోహులు--1964
సంగీతం::సాలూరి రాజేశ్వరరావు గారు
రచన::ఆరుద్ర గారు
దర్శకత్వం: బోళ్ళ సుబ్బారావు
గానం::ఘంటసాల గారు,P.సుశీల గారు.

{ కల్యాణి రాగం }

ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ

జగమే మారినదీ మధురముగా ఈ వేళా..
జగమే మారినదీ మధురముగా ఈ వేళా
కలలూ కోరికలూ తీరినవీ మనసారా
జగమే మారినదీ మధురముగా ఈ వేళా..

మనసాడెనే మయూరమై పావురములు పాడే..ఎల పావురములు పాడే
మనసాడెనే మయూరమై పావురములు పాడే..ఎల పావురములు పాడే
ఇదే చేరెను గోరువంక రామ చిలుక చెంత అవి అందాల జంట..
ఇదే చేరెను గోరువంక రామ చిలుక చెంత అవి అందాల జంట
నెనరు కూరిమి ఈనాడే పండెను..
నెనరు కూరిమి ఈనాడే పండెను
జీవితమంతా చిత్రమైన పులకింతా..

జగమే మారినదీ మధురముగా ఈ వేళా..
కలలూ కోరికలూ తీరినవీ మనసారా
జగమే మారినదీ మధురముగా ఈ వేళా..

విరజాజులా సువాసనా స్వాగతములు పలుక..సుస్వాగతములు పలుక
తిరుగాడును తేనెటీగ తీయదనము కోరి..అనురాగాలా తేలి
ఎదలో ఇంతటి సంతోషమెందుకో..ఎదలో ఇంతటి సంతోషమెందుకో
ఎవ్వరి కోసమో..ఎందుకింత పరవశమో..

జగమే మారినదీ మధురముగా ఈ వేళా..
కలలూ కోరికలూ తీరినవీ మనసారా
జగమే మారినదీ మధురముగా ఈ వేళా..

మూగమనసులు--1964
సంగీతం::K.V.మహదేవన్
రచన::ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం::ఘంటశాల

తారాగణం::అక్కినేని,సావిత్రి,గుమ్మడి,నాగభూషణం,జమున,పద్మనాభం,అల్లు రామలింగయ్య.

::::::::

పాడుతా తీయగా చల్లగా

పాడుతా తీయగా చల్లగా..
పసిపాపలా నిదరపో తల్లిగా..బంగారు తల్లిగా
పాడుతా తీయగా చల్లగా

కునుకు పడితె మనసు కాస్త కుదుట పడతది
కుదుట పడ్డ మనసు తీపి కలలు కంటది
కునుకు పడితె మనసు కాస్త కుదుట పడతది
కుదుట పడ్డ మనసు తీపి కలలు కంటది
కలలె మనకు మిగిలిపోవు కలిమి చివరకు
కలలె మనకు మిగిలిపోవు కలిమి చివరకు
ఆ కలిమి కూడా దోచుకొనే దొరలు ఎందుకు?

పాడుతా తీయగా చల్లగా..
పసిపాపలా నిదురపో తల్లిగా..బంగారు తల్లిగా
పాడుతా తీయగా చల్లగా

గుండె మంటలారిపే చన్నీళ్ళు కన్నీళ్లు
ఉండమన్న ఉండవమ్మ చాన్నాళ్ళు
గుండె మంటలారిపే చన్నీళ్ళు కన్నీళ్లు
ఉండమన్న ఉండవమ్మ చాన్నాళ్ళు
పోయినోళ్ళు అందరు మంచోళ్ళు
పోయినోళ్ళు అందరు మంచోళ్ళు
ఉన్నోళ్ళు పోయినోళ్ళ తీపి గురుతులు

పాడుతా తీయగా చల్లగా
పసిపాపలా నిదురపో తల్లిగా..బంగారు తల్లిగా
పాడుతా తీయగా చల్లగా

మనిషి పోతె మాత్రమేమి మనసు ఉంటది
మనసు తోటి మనసెపుడో కలసి పోతది
మనిషి పోతె మాత్రమేమి మనసు ఉంటది
మనసు తోటి మనసెపుడో కలసి పోతది
చావు పుటక లేనిదమ్మ నేస్తమన్నది
చావు పుటక లేనిదమ్మ నేస్తమన్నది
జనమ జనమ కది మరీ గట్టి పడతది

పాడుతా తీయగా చల్లగా..
పసిపాపలా నిదురపో తల్లిగా..బంగారు తల్లిగా
పాడుతా తీయగా చల్లగా..

హాపీ....బర్త్..డే...టూ..యూ....ఘంటసాలగారు...ఇవాళ మన ఘంటసాల గారి పుట్టినరోజు
వారి గానంతో మన ప్రతి హృదయాన్నీ
అలరించిన స్వరగాన మాధుర్యాల స్వర్ణాలయం
గళములో అమౄతాన్ని నింపుకొన్న అమరగాయకుడు
మన ఆంధ్రుల గుండెలో చిరంజీవిగా ఉంటున్న గళ వేల్పు
అందరి మనస్సులను తన గానంతో ఓలలాడించిన గాన ఘననీయుడు
4-12-1922)ఈ రోజు అమర గాయకుడు శ్రీ ఘంటసాల గారి 89వ పుట్టినరోజు..ఇన్ని సంవత్సరాలు తన గాన మాధుర్యంతో
మనల్ని ఓలలాడించిన మన ఘంటసాల గారి పాటలు
మనము పాడుకుందామా..

హాపీ....బర్త్..డే...టూ..యూ....ఘంటసాల...


ఆనందనిలయం
సంగీతం::పెండ్యాల
రచన::ఆత్రేయ
గానం::ఘంటసాలగారు


పదిమందిలో పాట పాడినా..ఆ..
అది అంకిత మెవరో ఒకరికే..
విరితోటలో..పూలెన్ని పూచినా
గుడికి చేరేది నూటికి ఒకటే..ఎ..ఎ..
పదిమందిలో పాట పాడినా..
అది అంకిత మెవరో ఒకరికే..

గోపాలునికి ఎంతమంది గోపికలున్న..గుండెలోన నెలకొన్న రాధ ఒక్కటే..ఏ..
గోపాలునికి ఎంతమంది గోపికలున్న..గుండెలోన నెలకొన్న రాధ ఒక్కటే
ఆకాశ వీధిలో తారలెన్ని వున్నా..అందాల జాబిల్లి అసలుఒక్కడే

పదిమందిలో పాట పాడినా..
అది అంకిత మెవరో ఒకరికే..

ఏడారిలో ఎన్ని ఋతువులున్నను..వేడుక చేసే వసంతమొక్కటే
ఏడారిలో ఎన్ని ఋతువులున్నను..వేడుక చేసే వసంతమొక్కటే
నా కన్నులందు ఎన్ని వేల కాంతులున్నను
నా కన్నులందు ఎన్ని వేల కాంతులున్నను
ఆ కలిమి కారణం..నీ ప్రేమ ఒక్కటే

పదిమందిలో పాట పాడినా..
అది అంకిత మెవరో ఒకరికే..
విరితోటలో..పూలెన్ని పూచినా
గుడికి చేరేది నూటికి ఒకటే..ఎ..ఎ..
పదిమందిలో పాట పాడినా..
అది అంకిత మెవరో ఒకరికే..

పసుపు కుంకుమ--1955
రచన:::అనిసెట్టి సుబ్బారావు
సంగీతం::M.రంగారావు
గానం::ఘంటసాలపల్లవి::

ఆ..ఆ..ఆ..ఆ...ఆ
నీవేనా! నిజమేనా!
నీవేనా! నిజమేనా!
జీవన రాణివి నీవేనా
నా జీవన రాణివి నీవేనా

చరణం::1
పూల తీగవో పొంగే నదివో
తళుకు మెరుపువో తలికి వెన్నెలవో
పూల తీగవో పొంగే నదివో
తళుకు మెరుపువో తలికి వెన్నెలవో
మమత గొలుపు అందాల సునిథివో
మమత గొలుపు అందాల సునిథివో
అరుగ యవ్వనానందపు సుధవో
నీవేనా! నిజమేనా!

చరణం::2

నీలి నీడలో నీ ముంగురు
కమలములో నీ నయనములో
నీలి నీడలో నీ ముంగురు
కమలములో నీ నయనములో
మరుని విల్లు ఇరువైపుల సాగిన
మరుని విల్లు ఇరువైపుల సాగిన
విరుల తూపులో వాలు చూపులో
నీవేనా! నిజమేనా!

చరణం::3

చిందు రవళిలో కలల శయ్యపై
నను వరించు నవ మోహినివేమో
చిందు రవళిలో కలల శయ్యపై
నను వరించు నవ మోహినివేమో
అఖిలావనిలో శోభవింపగా
చిందు రవళిలో కలల శయ్యపై
నను వరించు నవ మోహినివేమో
అఖిలావనిలో శోభవింపగా
చిందు రవళిలో కలల శయ్యపై
నను వరించు నవ మోహినివేమో
అవతరించిన దేవతవేమో
నీవేనా! నిజమేనా! జీవన రాణివి నీవేనా
నా జీవన రాణివి నీవేనా ..నిజమేనా..పూజా ఫలము--1964
రచన::D.C.నారాయణ రెడ్డి
సంగీతం::S.రాజేశ్వరరావు
గానం::ఘంటసాల


పల్లవి::
నిన్నలేని అందమేదో
నిదురలేచెనెందుకో..నిదురలేచెనెందుకో..
తెలియరాని రాగమేదో
తీగె సాగెనెందుకో..
తీగెసాగెనెందుకో, నాలో
నిన్నలేని అందమేదో
నిదురలేచెనెందుకో..నిదురలేచెనెందుకో..

చరణం::1
పూచిన ప్రతి తరువొక వధువు
పువు పువ్వున పొంగెను మధువు
ఇన్నాళ్ళీ శోభలన్నీ ఎచట దాగెనో..

నిన్నలేని అందమేదో
నిదురలేచెనెందుకో..నిదురలేచెనెందుకో..

చరణం::2
తెలి నురుగులె నవ్వులు కాగా
సెలయేరులు కులుకుతు రాగా
కనిపించని వీణలేవో కదలి మ్రోగెనే..ఏ..

నిన్నలేని అందమేదో
నిదురలేచెనెందుకో..నిదురలేచెనెందుకో..

చరణం::3
పసిడి అంచు పైట జారా..ఆఆ..ఓఓ..
పసిడి అంచు పైట జార
పయనించే మేఘబాల
అరుణకాంతి సోకగానే
పరవశించెనే..ఏ..

నిన్నలేని అందమేదో
నిదురలేచెనెందుకో..నిదురలేచెనెందుకో..ప్రతిజ్ఞ పాలన--1965

చిమ్మటలోని ఈ ఆణి ముత్యం వింటూ--సాహిత్యాన్ని చూస్తూ పాడుకొందామా

సంగీతం::మాష్టర్ వేణు
రచన::ఆరుద్ర::
గానం::సుశీల,బృందం

పల్లవి::

అందాలరాజు వస్తాడు..మందార మాల వేస్తాను
జగమే తధాస్తు అంటుందీ..నేడే వివాహమౌతుంది
నేడే వివాహమౌతుంది..నేడే వివాహమౌతుంది

ఓ..ఓ..అందాలరాజు వస్తాడు..మందార మాల వేస్తాను
జగమే తధాస్తు అంటుందీ..నేడే వివాహమౌతుంది
నేడే వివాహమౌతుంది..నేడే వివాహమౌతుంది

చరణం::1

నుదుట బాసికము నూతన కాంతులమెరిసే..ఏ..ఏ..
మదిలో కోరిక మంగళ గీతం పాడే
వేచిన కనులే..వేయి వలపులై పూచే..ఏ..ఏ..
పూచిన వలపుల..పులకరించునే మేను

ఓయమ్మో..ఓయమ్మో..హోయ్..ఏమంటావ్..?

అందాలరాజు వస్తాడు..మందార మాల వేస్తాను
జగమే తధాస్తు అంటుందీ..నేడే వివాహమౌతుంది
నేడే వివాహమౌతుంది..నేడే వివాహమౌతుంది

చరణం::2

బుగ్గన పెట్టిన నల్లని చుక్క తానవ్వే..ఏ..ఏ..
సిగ్గుబరువుతో..కన్నె వలపు తలవంచే
జడలో కుట్టిన మొగలిపూవ్వు దీవించే..ఏ..ఏ..
జన్మ..జన్మకు..అతడే..నా మగడమ్మా

ఓయమ్మో..ఓయమ్మో..హోయ్..ఏమంటావ్..?

అందాలరాజు వస్తాడు..మందార మాల వేస్తాను
జగమే తధాస్తు అంటుందీ..నేడే వివాహమౌతుంది
నేడే వివాహమౌతుంది..నేడే వివాహమౌతుంది

ప్రతిజ్ఞ పాలన--1965::వలజి::రాగంసంగీతం::మాష్టర్ వేణు
రచన::ఆరుద్ర
గానం::ఘంటసాల,P.సుశీల

వలజి::రాగం
{కళావతి--హిందుస్తాని}

పల్లవి::

తలచుకొంటే మేను పులకరించెను
తలచుకొంటే మేను పులకరించెను
ఊహూ..హూ..ఊ..
తమకు తామే కనులు కలలు కాంచెను..ఊ..ఊ..

తలచుకొంటే మేను పులకరించెను..ఊ..ఊ..ఊ..
తనకు తానే చెలియ నన్ను చేరేను..ఊ..ఉం..ఉం..

చరణం::1


అహ..అహ..అహ..ఆ..అహ..అహా..
ప్రియుని సూటిగా చూడ బిడియ మయ్యెనూ..ఒహో..ఓ
చూడకుంటే మనసు ఎటుల నిలిచెను..ఉం..ఉం..ఉమ్మ్
చెలుడు గుస గుస లాడ..సిగ్గు కలిగేను
సుగ్గుపడితే..వలపు చిగురు తొడిగెను..ఊ..ఊ..ఊ..
ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..

తలచుకొంటే మేను పులకరించెను..ఓ..
తనకు తానే చెలియ నన్ను చేరేను

చరణం::2


చేయి సోకిన గుండె ఝల్లుమనియేను..ఓహో..ఓహో
ఝల్లుమనీ పిదప చల్లనయ్యెను..ఊం..ఉం
చలువ వెన్నెల వేడి గాడుపయ్యెను
మరుల మాటల వల్ల మంచు కురిసెను..ఊ..ఊ..ఊ..
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ

అహ..ఆహా..

తలచుకొంటే మేను పులకరించెను..ఓ..
తనకు తానే చెలియ నన్ను చేరేను

చరణం::3


చెలుని మాటలలో నా మధువు చిందేనూ..ఊ..ఊ..
పలుకు తేనెలు బ్రోలా మైకమయ్యేను
సోలి తడబడి ఎడద ఊయలూగెనూ..ఉ..ఉ..
పిచ్చ్..చ్..పడతి కాంతుని భుజము పానుపయ్యేను..ఉ..ఉ..

తలచుకొంటే మేను పులకరించెను..
ఊహూ..ఊహూ..హూ..
తనివి తీరగా ప్రేమ తానే పండేను
అహ..అహ..హా..అహా..హ..ఆ..ఆహా..హా..

ప్రతిజ్ఞ పాలన--1965


సంగీతం::మాష్టర్ వేణు
రచన::ఆరుద్ర
గానం::P.సుశీల

పల్లవి::
రామచిలక తెలుపవే ప్రేమ ఏమిటో
రామచిలక తెలుపవే ప్రేమ ఏమిటో
అనురాగమో సరాగమో అదేమి లోకమో..ఓ..ఓ
రామచిలక తెలుపవే ప్రేమ ఏమిటో..ప్రేమ ఏమిటో

చరణం::1
కలలో ఒక అందగాడు..కన్ను కలిపి నవ్వెనే
ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..
కలలో ఒక అందగాడు..కన్ను కలిపి నవ్వెనే
కనుకలపగ నా వన్నెలు..కడలి పొంగులాయెనే
కన్నె మనసు పొంగించిన..వెన్నెల రాజెవ్వరే
ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..

కన్నె మనసు పొంగించిన..వెన్నెల రాజెవ్వరే
ఆనరా..తనెవ్వరా..వరించు..నాథుడే..హా హా హా

రామచిలక తెలుపవే ప్రేమ ఏమిటో..ప్రేమ ఏమిటో

చరణం::2
అహహా ఒహొహో..
ఓ..ఓ..ఓ..ఓ..
ఒక చోటను నిలువలేను..ఒంటరిగా ఉండలేను
మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్
ఒక చోటను నిలువలేను..ఒంటరిగా ఉండలేను
ఊహలోని చెలికానితో..ఊసులాడి వేగలేను
జాబిలితో ఈ తారక..జతగూడుట ఎన్నడే..

కానరా నీ నోములూ..ఫలించినప్పుడే

రామచిలక తెలుపవే ప్రేమ ఏమిటో
అనురాగమో సరాగమో అదేమి లోకమో..ఓ..ఓ
రామచిలక తెలుపవే ప్రేమ ఏమిటో..ప్రేమ ఏమిటో