Sunday, September 20, 2009

ఘరాన మొగుడు--1992

సంగీతం::MM..కీరవాణి
రచన::భువనచంద్ర
గానం::SP.బాలు,KS.చిత్ర

Film Director::K. Raghavendra Rao
తారాగణం::చిరంజీవి,నగ్మ,వాణివిశ్వనాథ్,రావుగోపాలరావు,కైకాలసత్యనారాయణ,బ్రహ్మనందం,రమాప్రభ,శుభ,
సాక్షిరంగారావు,డిస్కోశాంతి.

::::::::

అప్ హ్యండ్సప్..పాపా హ్యండ్సప్
పాపా హ్యండ్సప్..పాపా హ్యండ్సప్

బంగారు కోడిపెట్టె వచ్చేనండి
ఏ పాప ఏ పాప ఏ పాప.....
బంగారు కోడిపెట్టె వచ్చేనండి
ఏ పాప ఏ పాప ఏ పాప.....
చెంగావి చీర గుట్టు చూసుకొందీ
హే పాప..హే పాప..హే పాప....
అప్ అప్ హ్యండ్సప్..చెప్ చెప్ నీలక్..
ఢిక్ ఢిక్ ఢిక్ డోలక్కుతో ....
చేస్తా..జిప్ జిప్ జూకప్
పిప్ పిప్ షేకప్ ..స్టేప్ స్టేప్ మ్యుజిక్కుతో
బంగారు కోడిపెట్టె వచ్చేనండి
ఏ పాప ఏ పాప ఏ పాప.....
చెంగావి చీర గుట్టు చూసుకొందీ
హే పాప..హే పాప..హే పాప....

::::1


ఒంటమ్మ ఒంటమ్మ సుబ్బులూ..
అంతంత ఉన్నాయి ఎత్తులూ..బోలో బోలో..
నీకన్ను పడ్డక ఓరయ్యో..
పోంగేస్తున్నాయి సొత్తులూ చలో చలో
సిగ్గులేని రైకతెక్కు చూస్తా..
గోలుమాలు కోకపోంగులో.....
కావలిస్తే మళ్ళి వస్తనయ్యో కొంగుపట్టి కొల్లగొట్టకూ
అప్ అప్ హ్యండ్సప్..చెప్ చెప్ నీలక్..
ఢిక్ ఢిక్ ఢిక్ డోలక్కుతో ....
చేస్తా..జిప్ జిప్ జూకప్
పిప్ పిప్ షేకప్ ..స్టేప్ స్టేప్ మ్యుజిక్కుతో

బంగారు కోడిపెట్టె వచ్చేనండి
ఏ పాప ఏ పాప ఏ పాప.....
చెంగావి చీర గుట్టు చూసుకొందీ
హే పాప..హే పాప..హే పాప....

::::2


ఎంటమ్మ ఏంటమ్మ అందుల్లో అందాల చిట్టి గంపలో బోలో..బోలో
నా ఈడు నక్కింది బావయ్యో చేయేసాక మత్తులో..చలో చలో
చేతజిక్కినావె గిన్నెకోడి దాచుకొన్న గుట్టూ తీయన తీయనా
కాకమీద వున్నదాని రయ్యో దాకమీద కోపమెందుకూ

అప్ అప్ హ్యండ్సప్..చెప్ చెప్ నీలక్..
ఢిక్ ఢిక్ ఢిక్ డోలక్కుతో ....
చేస్తా..జిప్ జిప్ జూకప్
పిప్ పిప్ షేకప్ ..స్టేప్ స్టేప్ మ్యుజిక్కుతో

బంగారు కోడిపెట్టె వచ్చేనండి
ఏ పాప ఏ పాప ఏ పాప.....
చెంగావి చీర గుట్టు చూసుకొందీ
హే పాప..హే పాప..హే పాప.
...

గీతాంజలి--1989


సంగీతం::ఇళయరాజ
రచన::వేటూరి
గానం::SP.బాలు,కోరస్


జగడ జగడ జగడం చేసేస్తాం
రగడ రగడ రగడం దున్నేస్తాం
ఎగుడు దిగుడు గగనం మేమేరా పిడుగులం
మరల మరల జననం రానీరా
మరల మరల మరణం మింగేస్తాం
భువన భగన గరళం మా పిలుపే ఢమరుఖం
మా ఊపిరి నిప్పుల ఉప్పెన
మా ఊహలు కత్తుల వంతెన
మా దెబ్బకు దిక్కులు ప్రిక్కటిల్లిపోయే...రంపంపం..
జగడ జగడ జగడం చేసేస్తాం
రగడ రగడ రగడం దున్నేస్తాం
ఎగుడు దిగుడు గగనం మేమేరా పిడుగులం
చం..చం..చం..
మరల మరల జననం రానీరా
మరల మరల మరణం మింగేస్తాం
భువన భగన గరళం మా పిలుపే ఢమరుఖం

ఆడేదే వలపు నర్తనం పాడేదే చిలిపి కీర్తనం
సై అంటే సయ్యాటలో..హే..హే..
మా వెనకే వుంది ఈ తరం
మా శక్తే మాకు సాధనం
ఢీ అంటే ఢియ్యాటలో
నేడేరా నీకు నేస్తము రేపే లేదు
నిన్నంటే నిండు సున్న రా రానే రాదు
ఏడేడు లోకాల తోన బంతాట లాడాలి ఈ నాడె
తక తకదిమి తకఝను

జగడ జగడ జగడం చేసేస్తాం
రగడ రగడ రగడం దున్నేస్తాం
ఎగుడు దిగుడు గగనం మేమేరా పిడుగులం
చం..చం..చం..
మరల మరల జననం రానీరా
మరల మరల మరణం మింగేస్తాం
భువన భగన గరళం మా పిలుపే ఢమరుఖం

పడనీరా విరిగి ఆకశం విడిపోనీ భూమి ఈ క్షణం
మా పాట సాగేను లే..ఓ..హో..
నడిరేయే సూర్య దర్శనం రగిలింది వయసు ఇంధనం
మా వేడి రక్తాలకే
ఓ మాట ఒక్క బాణము మా సిధ్ధాంతం
పోరాటం మాకు ప్రాణము మా వేదాంతం
జోహారు చేయాలి లోకం..మా జోరు చూసాక..ఈ నాడె
తక తకదిమి తకఝను

జగడ జగడ జగడం చేసేస్తాం
రగడ రగడ రగడం దున్నేస్తాం
ఎగుడు దిగుడు గగనం మేమేరా పిడుగులం
చం..చం..చం..
మరల మరల జననం రానీరా
మరల మరల మరణం మింగేస్తాం
భువన భగన గరళం మా పిలుపే ఢమరుఖం
మా ఊపిరి నిప్పుల ఉప్పెన
మా ఊహలు కత్తుల వంతెన
మా దెబ్బకు దిక్కులు ప్రిక్కటిల్లిపోయే...రంపంపం..
జగడ జగడ జగడం చేసేస్తాం
రగడ రగడ రగడం దున్నేస్తాం
ఎగుడు దిగుడు గగనం మేమేరా పిడుగులం
చం..చం..చం..
తకిట..తకిట..తకధిమి
తకిట..తకిట..తకధిమి
తకిట..తకిట..తకధిమి

మల్లె పందిరి--1981

పాట ఇక్కడ వినండి


సంగీతం::రమేష్ నాయుడు
రచన::వేటూరి

గానం::SP.బాలు,S.జానకి
నిర్మాణ సంస్థ R.K.మూవీస్


ఏ..హె హె హే.హే..హే..ఆ..ఆ..హ హ హా హా హా
కదిలే..కోరికవో...హా
కథలో..నాయికవో..హ..హా
కవితా కన్యకవో..ఆ..హా
భువిలో..తారకవో..ఆ..హ్హా
ఓ..ప్రియా..ఓ..ప్రియ..నీకిదే..స్వాగతం
లలలలలా..ఆ..ఆ..హా..హా..ఆ..ఆ..హా..హా

వలచే..గోపికనీ..హా
కొలిచే..రాధికనీ..ఓ..హో
మనసే..కానుకనీ..ఆ..హా
మురిసే..బాలికనీ..ఓ..హ్హో
ఓ..ప్రియా..ఓ..ప్రియా..నీకిదే స్వాగతం

జాజిమల్లె..వానజల్లుల్లోనా..జలకాలాడే
జాణ..శింగరాలే..నావిగా..లాల..లా
సందెగాలి..తావి చిందుల్లోనా
అందాలన్నీ..ముద్దమందారాలై..నావిగా..ఆ..హ్హా..హా
ఏ..వంకలేని..వంక జబిల్లీ..నావంకరావే
నడచే..రంగవల్లీ..అందుకో..కమ్మనీ ఆమనీ..ప్రేమనీ

కదిలే..కోరికవో..హా
కథలో..నాయికవో..హ..హ్హా
కవితా..కన్యకవో..ఆ..హా
భువిలో..తారకవో..ఆ..హ్హా
ఓ..ప్రియా..ఓ..ప్రియా..నీకిదే..స్వాగతం

కోనసీమ పచ్చికోక గట్టి
గోదారమ్మా పోగే కొంగు చుట్టి..లీలగా..లాలలా
నీవంటే? దా చిలక..చిలకమ్మ గూడేకోరే గోరింక
పంచుకో..గూడునీ..గువ్వనీ..గుండెనీ

వలచే..గోపికనీ..హా
కొలిచే..రాధికనీ..ఓ..హో
మనసే..కానుకనీ..ఆ..హా
మురిసే..బాలికనీ..ఓ..హ్హో
ఓ..ప్రియా..ఓ..ప్రియా..నీకిదే స్వాగతం

మల్లె పందిరి--1981
పాట ఇక్కడ వినండి


సంగీతం::రమేష్ నాయుడు
రచన::వేటూరి
గానం::SP.బాలు,P.సుశీల
నిర్మాణ సంస్థ R.K.మూవీస్


::::::::::::::::::::::::

తొలిచూపు తోరణమాయే..కల్యాణ కారణమాయే
సన్నజాజి తీవలలోనే..సన్నాయి వీణలు పలికే

తొలిచూపు తో రణమాయే..మ్..రాముని తోక..హహహ
"సారీ..అచ్చు తెలుగు నా కంతగా రాదు..అంటే..
అంటే..మిగతా భాషలో పండితుడినని కాదు"..హహహ

తొలిచూపు తోరణమాయే..కల్యాణ కారణమాయే
సన్నజాజి తీవలలోనే..సన్నాయి వీణలు పలికే
తొలిచూపు తోరణమాయే..కల్యాణ కారణమాయే

పగడాల పెదవులతోనే..బిడియాలు కలబడుతుంటే
వగలమారి చెక్కిలిమీద..పగటి చుక్క పకప్కమంటే..
శివమై..అనుభవమై..శుభమై..సుందరమై..
శివమై..అనుభవమై..శుభమై..సుందరమై..
కనుచూపు శుభలేఖలుగా..కనుచూపు శుభలేఖలుగా
కల్యణ రేఖలు మెరిసే...

తొలిచూపు తోరణమాయే..కల్యాణ కారణమాయే
సన్నజాజి తీవలలోనే..సన్నాయి వీణలు పలికే
తొలిచూపు తోరణమాయే..కల్యాణ కారణమాయే

మనువు..పసుపు..కుంకుమలై..మనువు..గడప దాటుతువుంటే..
కల్కి..బొట్టు..కాటుకలై..కాపురాన అడుగిడుతుంటే..
సిరిగా..శ్రీహరిగా..కలిసే లావిరిలో..
నయనాలు..ప్రియవచనాలై..నయనాలు..ప్రియవచనాలై
అనురాగమే వినిపించే....

తొలిచూపు తోరణమాయే..కల్యాణ కారణమాయే
సన్నజాజి తీవలలోనే..సన్నాయి వీణలు పలికే
తొలిచూపు తోరణమాయే..కల్యాణ కారణమాయే