Tuesday, August 21, 2007

ఘర్షణ--1998
సంగీతం::ఇళయరాజ
గానం::వాణీజయరాం
దర్శకత్వం::మణిరత్నం
నటీ నటులు::ప్రభు,కార్తీక్,అమల,నిరోష.

రోజాలో లేతవన్నెలే రాజాకే తేనెవిందులే
ఊసులాడు నాకళ్ళు,నీకు నేడు సంకెళ్ళు
పాలపొంగు చెక్కిళ్ళు,వేసె పూలపందిళ్ళు
లవ్ లవ్ ఈ కథ,ఒహో మన్మధ
మైకం సాగనీ,దాహం తీరని

మొన్న చిగురేసెనే నిన్న మొగ్గాయెనే
నేడు పువ్వాయెనే,తోడుకల్లాడెనే
సందేళ వయసెందుకో చిందులేస్తున్నది
అందాల సొగసేమితో అందుకోమన్నది
క్షణంక్షణం ఇలాగే,వరాలు కోరుతున్నది చిన్నది
రోజాలో లేతవన్నెలే రాజాకే తేనెవిందులే

ముద్దుమురిపాలలో సద్దులే చేసుకో
వేడి పరువాలలో పండగే చేసుకో
నా చూపులో ఉన్నవి కొత్త కవ్వింతలు
నా నవ్వులో ఉన్నవి కోటి కేరింతలు
ఇవే ఇవే ఇవేళ సుఖాలపూల వేడుక..వేడుక

రోజాలో లేతవన్నెలే రాజాకే తేనెవిందులే
ఊసులాడు నాకళ్ళు,నీకు నేడు సంకెళ్ళు
పాలపొంగు చెక్కిళ్ళు,వేసె పూలపందిళ్ళు
లవ్ లవ్ ఈ కథ,ఒహో మన్మధ

ఘర్షణ--1998
సంగీతం::ఇళయరాజ
గానం::SP.బాలు
దర్శకత్వం::మణిరత్నం
నటీ నటులు::ప్రభు,కార్తీక్,అమల,నిరోష.

రాజా రాజాధి రాజాధి రాజా
పూజ చెయ్యాలి కుర్రకారు పూజ
రాజా రాజాధి రాజాధి రాజా
పూజ చెయ్యాలి కుర్రకారు పూజ
నిన్న కాదు నేడు కాదు ఎప్పుడు నే రాజా
నిన్న కాదు నేడు కాదు ఎప్పుడు నే రాజా
కోట లేదు పేటా లేదు అప్పుడు నే రాజా
రాజా రాజాధి రాజాధి రాజా
పూజ చెయ్యాలి కుర్రకారు పూజ

ఎదురూ లేదు బెదురూ లేదు ,లేదు నాకు పోటి
లోకం లోనా లోకుల్లోనా నేనే నాకు సాటి
ఎదురూ లేదు బెదురూ లేదు ,లేదు నాకు పోటి
లోకం లోనా లోకుల్లోనా నేనే నాకు సాటి
ఆడి పాడేనులే అంతు చూసేనులే
చెయ్యి కలిపేనులే చిందులేసేనులే
చీకు చింతా లేదు ఇరుగూ పొరుగూ లేదు
ఉన్నది ఒకటే ఉల్లాసమే
చీకు చింతా లేదు ఇరుగూ పొరుగూ లేదు
ఉన్నది ఒకటే ఉల్లాసమే
నింగీ నేల నేరు నిప్పు గాలి ధూలి నాకే తోడు

రాజా రాజాధి రాజాధి రాజా
పూజ చెయ్యాలి కుర్రకారు పూజ
నిన్న కాదు నేడు కాదు ఎప్పుడు నే రాజా
నిన్న కాదు నేడు కాదు ఎప్పుడు నే రాజా
కోట లేదు పేటా లేదు అప్పుడు నే రాజా
రాజా రాజాధి రాజాధి రాజా
పూజ చెయ్యాలి కుర్రకారు పూజ

రైకా కోకా రెండూ లేవు అయినా అందం ఉంది
మనసు మంచి రెండూ లేవు అయినా పరువం ఉంది
రైకా కోకా రెండూ లేవు అయినా అందం ఉంది
మనసు మంచి రెండూ లేవు అయినా పరువం ఉంది
కలలూరించెనే కథలూరించెనే
కళ్ళు వలవేసెనే ఒళ్ళు మరిచేనులే
వన్నెల పొంగులు కలవి మత్తుగ చూపులు రువ్వి
రచ్చకు ఎక్కే రాచిలుకలే
వన్నెల పొంగులు కలవి మత్తుగ చూపులు రువ్వి
రచ్చకు ఎక్కే రాచిలుకలే
నింగీ నేల నేరు నిప్పు గాలి ధూలి నాకే తోడు

రాజా రాజాధి రాజాధి రాజా
పూజ చెయ్యాలి కుర్రకారు పూజ
రాజా రాజాధి రాజాధి రాజా
పూజ చెయ్యాలి కుర్రకారు పూజ
నిన్న కాదు నేడు కాదు ఎప్పుడు నే రాజా
నిన్న కాదు నేడు కాదు ఎప్పుడు నే రాజా
కోట లేదు పేటా లేదు అప్పుడు నే రాజా
రాజా రాజాధి రాజాధి రాజా
పూజ చెయ్యాలి కుర్రకారు పూజ

ఘర్షణ--1998సంగీతం::ఇళయరాజ
గానం::వాణీజయరాం
దర్శకత్వం::మణిరత్నం
నటీ నటులు::ప్రభు,కార్తీక్,అమల,నిరోష.

ఒక బృందావనం సోయగం
ఎద కోలాహలం క్షణక్షణం
ఒకే స్వరం సాగేను తీయగ
ఒకే సుఖం విరిసేను హాయిగ
ఒక బృందావనం సోయగం

నే సందెవేళ జాబిలి నా గీత మాల ఆమని
నా పలుకు తేనె కవితలే నా పిలుపు చిలక పలుకులే
నే కన్న కలల నీడ నందనం
నాలోని వయసు ముగ్ధ మోహనం
ఒకే స్వరం సాగేను తీయగ
ఒకే సుఖం విరిసేను హాయిగ
ఒక బృందావనం సోయగం

నే మనసు పాడిన వెంటనే ఓ ఇంధ్రధనుసు పొంగునే
ఈ వెండి మేఘమాలనే నా పట్టు పరుపు చెయనే
నే సాగు బాట జాజి పూవులే
నాకింక సాటి పోటి లేదులే
ఒకే స్వరం సాగేను తీయగ
ఒకే సుఖం విరిసేను హాయిగ

ఒక బృందావనం సోయగం
ఒకే స్వరం సాగేను తీయగ
ఒకే సుఖం విరిసేను హాయిగ
ఒక బృందావనం సోయగం

ఘర్షణ--1988~~రాగం:::మోహన:::సంగీతం::ఇళయరాజ
గానం::చిత్ర
దర్శకత్వం::మణిరత్నం
నటీ నటులు::ప్రభు,కార్తీక్,అమల,నిరోష.
రాగం:::మోహన:::


నిన్నుకోరి వర్ణం వర్ణం
సరి సరి కలిసే నీ నయనం నయనం
వురికిన వాగల్లే తొలకరి కవితల్లే
తలపులు కదిలేనే చెలిమది విరిసేనే
రవికుల రఘురామ అనుదినము
!! నిన్ను కోరి !!

వుడికించే చిలకమ్మ నిన్నూరించే
వొలికించే అందాలే ఆలాపంచే
ముత్యాలా బంధాలే నీకందించే
అచట్లు ముచట్లు తానాలకించే
మోజుల్లోన చిన్నది నీవే తాను అన్నది
కల్లలే విందు చేసనే నీతో పొందు కోరనే
వుండాలనీ నీ తోడు చేరిందిలే ఈనాడు సరసకు
!! నిన్ను కోరి !!

ఈ వీణ మీటేది నీవే నంట
నా తలపూ నా వలపు నీదే నంట
పరువాల పరదాలు తీసేపూట
కలవాలి కరగాలి నీలో నంట
పలికించాలి స్వాగతం పండించాలి జీవితం
నీకు నాకు ఈ క్షణం కానీరాగ సంగమం
నీ జ్ఞపకం నా లోనే సాగేనులే ఇవేళ సరసకు
!! నిన్ను కోరి !!

ఘర్షణ--1988::రాగం:అమౄత వర్షిణిగానం::వాణిజయరం
సంగీతం::ఇళయరాజ
రాగం::అమౄత వర్షిణి
కర్నాటక హిందుస్తాని


కురిసేను విరి జల్లులే
ఒకటయ్యేను ఇరు చూపులే
అనుబంధాలు విరిసేను పన్నీరు చిలికేను
శౄంగార మునకీవె శ్రీకారమే కావె

ఆకుల పై రాలు ఆ..
ఆకులపై రాలు హిమబిందువు వోలె
నా చెలి వొడిలోన పవళించనా
ఆకులపై రాలు హిమబిందువు వోలె
నా చెలి వొడిలోన పవళించనా
రాతిరి పగలు మురిపాలు పండించు
చెలికాడిని ఎద చేర్చి లాలించనా
నేను నీకు రాగ తాళం
నీవు నాకు వేద నాదం ఆ..

కన్నుల కదలాడు ఆశలు శౄతి పాడు
వన్నెల మురిపాల కధ యేమిటో
తలపుల మాటుల్లో వలపుల తోటల్లో
ఊహలు పలికించు కలలేమిటో
పెదవుల తెరలోన మధురాల సిరివాన
మధురిమ లందించు సుధలేమిటో
ప్రవశమే సాగి పరువాలు చెలరేగి
మనసులు కరిగించు సుఖమేమిటో
పల్లవించే మోహ బంధం
ఆలపించే రాగ బంధం ఆ..

కురిసేను విరి జల్లులే
ఒకటయ్యేను ఇరు చూపులే
అనుబంధాలు విరిసేను పన్నీరు చిలికేను
శౄంగార మునకీవె శ్రీకారమే కావె