Friday, December 14, 2007

జగదేకవీరుడు అతిలోకసుందరి--1990::శివరంజని::రాగం


సంగీతం::ఇళయరాజరచన::వేటూరి
గానం::S.P.బాలు,K.S.చిత్రరాగం::శివరంజని

అబ్బనీ తీయని దెబ్బ
ఎంతకమ్మగా వుందిరోయబ్బా
అమ్మనీ నున్ననీ బుగ్గ
ఎంత లేతగావున్నదే మొగ్గ
అబ్బనీ తీయని దెబ్బ
ఎంతకమ్మగా వుందిరోయబ్బా
వయ్యరాల వెల్లువా
వాటేస్తుంటే వారెవా
పురుషుల్లోన పుంగవా
పులకింతిస్తే ఆగవా
అబ్బనీ తీయని దెబ్బ
ఎంతకమ్మగా వుందిరోయబ్బా
అమ్మనీ నున్ననీ బుగ్గ
ఎంత లేతగావున్నదే మొగ్గ

చిటపట నడుముల ఊపులో
ఒక ఇరుసున వరసలు కలువగా
ముసిరిన కసికసి వయసులో
ఒక ఎదనిస పదనిస కలువగా
కాదంటునే కలబడు
అది లేదంటునే ముడిపడు
ఏమంటున్నా మదనుడు
తెగ ప్రేమించాక వదలడు
చూస్తా సొగసు కాస్తా
వయసు నిలబడు కౌగిట
అబ్బనీ తీయని దెబ్బ
ఎంతకమ్మగా వుందిరోయబ్బా
అమ్మనీ నున్ననీ బుగ్గ
ఎంత లేతగావున్నదే మొగ్గ
పురుషుల్లోన పుంగవా
పులకింతిస్తే ఆగవా
వయ్యరాల వెల్లువా
వాటేస్తుంటే వారెవా
అబ్బనీ తీయని దెబ్బ
మ్మీ....హు....
ఎంతకమ్మగా వుందిరోయబ్బా
అమ్మనీ నున్ననీ బుగ్గ
ఎంత లేతగావున్నదే మొగ్గ

అడగక అడిగిన దేవిటో
లిపి చిలిపిగ ముదిరిన కవితగా
అదివిని అదిమిన సోకులో పురి విడిచిన నెమలికి సవతిగా
నిన్నైనావి పెదవులూ..అవి నేడైనాయి మధువులు
రెండున్నాయి తనువులూ అవి రేపవ్వాలి మనువులు
వస్తా వలచి వస్తా మనకు ముదిరెను ముచ్చట
అబ్బనీ తీయని దెబ్బ
ఎంతకమ్మగా వుందిరోయబ్బా
అమ్మనీ నున్ననీ బుగ్గ
ఎంత లేతగావున్నదే మొగ్గ
పురుషుల్లోన పుంగవా
పురుషుల్లోన పుంగవా
పులకింతిస్తే ఆగవా
వయ్యరాల వెల్లువా
వాటేస్తుంటే వారెవా
అబ్బనీ తీయని దెబ్బ
ఎంతకమ్మగా వుందిరోయబ్బా
అమ్మనీ నున్ననీ బుగ్గ
మ్మీ....హు....
ఎంత లేతగావున్నదే మొగ్గ

జగదేకవీరుడు అతిలోకసుందరి--1990::మాయామాళవ గౌళ::రాగంసంగీతం::ఇళయరాజ
రచన::వేటూరి
గానం::SP.బాలు,S.జానకి

రాగం::మాయామాళవ గౌళఈ రాగాన్ని "నాదనామక్రియ" అనికూడా అంటారు

యమహొ నీ యమా యమా అందం,
చెలరెగింది ఎగా దిగా తాపం
నమహొ నీ ఝమా ఝమా వాటం,
సుడి రెగింది ఎడా పెడా తాళం
పొజుల్లొ నెను యముడన్త వాన్ని,
మొజుల్లొ నీకు మొగుడంటి వాన్ని
అల్లారు ముద్దుల్లొ గాయం
విరబుసింది పువ్వంటి ప్రాయం

యమహొ నీ యమా యమా అందం,
చెలరెగింది ఎగా దిగా తాపం
నమహొ నీ ఝమా ఝమా వాటం,
సుడి రెగింది ఎడా పెడా తాళం !!

నల్లనీ కటుక పెట్టి గాజులు పెట్టి గజ్జా కట్టి
గుత్తు గా సెంటే కొట్టి వడ్డనాలె ఒంటికి పెట్టి
తెల్లని చీరా కట్టి మల్లెలు చుట్టి కొప్పున బెట్టి
పచ్చని పాదాలకి ఎర్రని బొట్టు పారనెట్టి
చీకటింట దీపామెట్టి చీకు చింత పక్కానెట్టి
నిన్ను నాలొ దాచి పెట్టి నన్ను నీకు దొచి పెట్టి
పెట్టుకోతా వద్దెయ్ చిట్టెంకి చెయ్ పట్టిన్నాడె కుసెయ్ వల్లంకి
పెట్టేది మూడే ముళ్ళమ్మీ నువ్ పుట్టిన్ది నా కొసం అమ్మీ
ఇక నీ సొగసు నా వయసు పేనుకొనే ప్రేమలలొ

యమహొ నీ యమా యమా అందం
చెలరెగింది ఎగా దిగా తాపం
నమహొ నీ ఝమా ఝమా వాటం
సుడి రెగింది ఎడా పెడా తాళం !!

పట్టెమంచం ఏసిపెట్టి పాలు పెట్టి పండ్లు పెట్టీ
పక్కమీదపూలుగుట్టి పక్కా పక్కా నొల్లో బెట్టి
ఆకులో వక్కా పెట్టి సున్నాలెట్టి చిలకా జుట్టీ
ముద్దుగా నోట్లో బెట్టి పరువాలన్ని పండాబెట్టి
చీరగుట్టు సారేబెట్టి సిగ్గులన్ని ఆరాబెట్టి
కళ్ళల్లోన ఒత్తులెట్టి కౌగిలింత మాటూబెట్టి
ఒట్టె పెట్టి వచ్చెసాక మావా
నిన్ను ఒళ్ళోపెట్టి లాలించేదే ప్రేమా
పెట్తెయి సందె సీకట్లోనా నను కట్టేయి కౌగిలింతలోన
ఇక ఆ గొడవా ఈ చొరవా ఆగవులే అలజడిలో

యమహొ నీ యమా యమా అందం,
చెలరెగింది ఎగా దిగా తాపం
నమహొ నీ ఝమా ఝమా వాటం,
సుడి రెగింది ఎడా పెడా తాళం
పొజుల్లొ నెను యముడన్త వాన్ని
మొజుల్లొ నీకు మొగుడంటి వాన్ని
అల్లారు ముద్దుల్లొ గాయం
విరబుసింది పువ్వంటి ప్రాయం
యమహొ నీ యమా యమా అందం,
చెలరెగింది ఎగా దిగా తాపం !!

సింహాసనం --- 1986
సంగీతం::బప్పిలహరి
గానం::రాజ్ సీతారాం,P.సుశీల

ఇది కలయని నేననుకోనా
కలనైనా ఇది నిజమౌనా
కనులెదుటే నిలిచిన స్వర్గాన్ని
కలదో లేదో అనుకోనా
లాలలలా...లలలల..లాలలాలా..
లాలలా...లా...లాలలా...

ఇది కలయని నేననుకోనా
కలనైనా ఇది నిజమౌనా
కనులెదుటే నిలిచిన స్వర్గాన్ని
కలదో లేదో అనుకోనా
లాలలలా...లలలల..లాలలాలా..

నీ ఊహల ఊయలలోనా ఊర్వశినై ఊగిపోనా
నీ అడుగుల సవ్వడిలోనా సిరిమువ్వై నిలిచిపోనా
నీ ఊహల ఊయలలోనా ఊర్వశినై ఊగిపోనా
నీ అడుగుల సవ్వడిలోనా సిరిమువ్వై నిలిచిపోనా
లాలలలా...లలలల..లాలలాలా..
నీ కంటిపాపలోనా నా నీడచూసుకోనా
నీ నీడ చలువలలోనా నూరేళ్ళు వుండిపోనా

!! ఇది కలయని నేననుకోనా
కలనైనా ఇది నిజమౌనా
కనులెదుటే నిలిచిన స్వర్గాన్ని
కలదో లేదో అనుకోనా !!

నీ జీవనగమనంలోనా జానకినై జడచిరానా
నీ మయూరి నడకలోనా లయనేనై కలసిపోనా
నీ జీవనగమనంలోనా జానకినై జడచిరానా
నీ మయూరి నడకలోనా లయనేనై కలసిపోనా
లాలలలా...లలలల..లాలలాలా..
నీ సిగ్గుల బుగ్గలలోనా ఆ కెంపులు దోచుకోనా
నను దోచిన నీ దొరతనము నా లోనే దాచుకోనా

!! ఇది కలయని నేననుకోనా
కలనైనా ఇది నిజమౌనా
కనులెదుటే నిలిచిన స్వర్గాన్ని
కలదో లేదో అనుకోనా
లాలలలా...లలలల..లాలలాలా..
లాలలా...లా...లాలలా... !!

సింహాసనం --- 1986
సంగీతం::బప్పిలహరి
గానం::రాజ్ సీతారాం,P.సుశీల
దర్శకత్వ::కౄష్ణ

చెలరేగిందీ వలపులతాపం
వహవా...
వహవా...
అరె..వహవా నీయవ్వనం
వహవా నీయవ్వనం
బంగారంలో శౄంగారాన్ని
కలిపాడు ఆ దేవుడు
దింతాన దింతానా
వహవా దింతాన దింతానా
దింతాన దింతానా
వహవా దింతాన దింతానా

వహవా నీరాజసం
వహవా నీ పౌరుషం
అందంలో మకరందం కలిపి
చేసాడు ఆ దేవుడు
దింతాన దింతానా
వహవా దింతాన దింతానా
దింతాన దింతానా
వహవా దింతాన దింతానా
1::
చూడగానె అంటుకొంది నాకు యవ్వనం
వహవా....
చూడకుండ వుండలేను నిన్ను ఏదినం
వహవా....
కనివిని ఎరుగని రాజబంధనం
వహవా....
కౌగిలించి చూసుకొంట ప్రేమవందనం
వహవా....
నీకళ్ళల్లో నీలాకాశం
పెరిగింది నాకోసం
దింతాన దింతానా
వహవా దింతాన దింతానా
దింతాన దింతానా
వహవా దింతాన దింతానా
2::
సహసవీర సిమ్హకిశోర
వహవా....
సరసుడవేరా సరసకురారా
వహవా....
మాపటిచిలుక మన్మధ మొలకా
వహవా....
వంగుతున్న వంపులన్ని తొంగిచూడనా
వహవా....
నీ చూపులతో విసిరిన బాణం
చేసేను మది గాయం
దింతాన దింతానా
వహవా దింతాన దింతానా

వహవా నీయవ్వనం
వహవా నీయవ్వనం
బంగారంలో శౄంగారాన్ని
కలిపాడు ఆ దేవుడు

వహవా నీరాజసం
వహవా నీ పౌరుషం
అందంలో మకరందం కలిపి
చేసాడు ఆ దేవుడు
ఆ...దింతాన దింతానా
వహవా దింతాన దింతానా
హేయ్....దింతాన దింతానా
వహవా దింతాన దింతానా..