Wednesday, August 29, 2007

శ్రీ కృష్ణ పాండవీయం--1965


సంగీతం::పెండ్యాల
రచన::సినారె
గానం::ఘంటసాల,P.సుశీల

పల్లవి::

ప్రియురాల సిగ్గేలనే.ఏ..ఏ...ప్రియురాల సిగ్గేలనే
నీ మనసేలు మగవాని చేరి
ప్రియురాల సిగ్గేలనే

నాలోన ఊహించినా..నాలోన ఊహించినా
కలలీ నాడు ఫలియించె స్వామి..ఈ..నాలోన ఊహించినా

చరణం::1

ఏమి ఎరుగని గోపాలునికి ప్రేమలేవో నెరిపినావు
ఏమి ఎరుగని గోపాలునికి ప్రేమలేవో నెరిపినావు
మనసుదీరా పలుకరించి మా ముద్దు ముచ్చట చెల్లించవే

ప్రియురాల సిగ్గేలనే.ఏ..ఏ...ప్రియురాల సిగ్గేలనే

చరణం::2

ప్రేమలు తెలిసిన దేవుడవని విని నా మదిలోనా కొలిచితిని
ప్రేమలు తెలిసిన దేవుడవని విని నా మదిలోనా కొలిచితిని
స్వామివి నీవని తలచి నీకే బ్రతుకు కానుక చేసితిని

నాలోన ఊహించినా..నాలోన ఊహించినా
కలలీ నాడు ఫలియించె స్వామి..ఈ..నాలోన ఊహించినా


చరణం::3

సమయానికి తగు మాటలు నేర్చిన సరసురాలవే ఓ భామా
సమయానికి తగు మాటలు నేర్చిన సరసురాలవే ఓ భామా
ఇప్పుడేమన్నా ఒప్పనులే ఇక ఎవరేమన్నా తప్పదులే

ప్రియురాల సిగ్గేలనే.ఏ..ఏ...ప్రియురాల సిగ్గేలనే
నీ మనసేలు మగవాని చేరి
ప్రియురాల సిగ్గేలనే

శ్రీ కృష్ణ పాండవీయం--1965::హంసధ్వని::రాగంసంగీతం::పెండ్యాల
రచన::సినారె
గానం::P.లీల,P.సుశీల

రాగం::::హంసధ్వని

పల్లవి::

స్వాగతం..
స్వాగతం సుస్వాగతం..
స్వాగతం కురుసార్వబౌమ్య స్వాగతం సుస్వాగతం
శతసోదర సంసేవిత సదన..అభిమాన సదా సుయోధనా..ఆ..

స్వాగతం సుస్వాగతం..

చరణం::1

మచ్చలేని నెలరాజువు నీవే
మనసులోని వలరాజువు నీవే
మచ్చలేని నెలరాజువు నీవే
మనసులోని వలరాజువు నీవే
రాగ భోగ సురరాజువు నీవే..ఆ.ఆ..ఆ.ఆ
ఆహా..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ
రాగ భోగ సురరాజువు నీవే..రాజులకే రారాజువు నీవే
ధరణిపాల శిరో మకుట మణి తరుణ కిరణ పరి రంజిత చరణా

స్వాగతం....సుస్వాగతం...

చరణం::2

తలుపులన్ని పన్నీటి జల్లులై
వలపులన్ని విరజాజి మల్లెలై
ఆ ఆ అ ఆ ఆ ఆ అ ఆ ఆ ఆ అ ఆ ఆ ఆ
తలుపులన్ని పన్నీటి జల్లులై
వలపులన్ని విరజాజి మల్లెలై
నిన్ను మేము సేవించుటన్నవీ
ఎన్ని జన్మముల పుణ్యమో అది
కదన రంగ బాహు దండ సుధ గదా ప్రకట పటు శౌర్యాభరణ

స్వాగతం..సుస్వాగతం..

శ్రీ కృష్ణ పాండవీయం--1965సంగీతం::T.వి.రాజు
రచన::కొసరాజు
గానం::ఘంటసాల


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
అపాయమ్ము దాటడానికి ఉపాయమ్ము కావాలి
అంధకారమలమినపుడు వెలుతురుకై వెదకాలి
ముందు చూపులేనివాడు ఎందునకూ కొరగాడు
సోమరియై కునుకువాడు సూక్ష్మమ్ము గ్రహించలేడు

మత్తు వదలరా నిద్దుర మత్తు వదలరా
మత్తు వదలరా నిద్దుర మత్తు వదలరా
ఆ మత్తులోనబడితే గమ్మత్తుగా చిత్తవుదువురా
మత్తు వదలరా నిద్దుర మత్తు వదలరా

జీవితమున సగభాగం నిద్దురకే సరిపోవు
జీవితమున సగభాగం నిద్దురకే సరిపోవు
మిగిలిన ఆ సగభాగం చిత్తశుద్ధి లేకపోవు
అతినిద్రాలోలుడు తెలివిలేని మూర్ఖుడు
అతినిద్రాలోలుడు తెలివిలేని మూర్ఖుడు
పరమార్ధం కానలేక వ్యర్ధంగా చెడతాడు

మత్తు వదలరా నిద్దుర మత్తు వదలరా

సాగినంత కాలమ్ము నా అంత వాడు లెడందురు
సాగకపోతే ఊరక చతికిల బడి పోదురు
కండబలము తోటే ఘనకార్యము సాధించలేరు
బుద్ధిబలము తోడైతే విజయమ్ము వరింపగలరు

మత్తు వదలరా నిద్దుర మత్తు వదలరా

చుట్టు ముట్టు ఆపదలను మట్టుబెట్ట పూనుమురా
చుట్టు ముట్టు ఆపదలను మట్టుబెట్ట పూనుమురా
పిరికితనము కట్టిపెట్టి ధైర్యము చెపట్టుమురా
కర్తవ్యం నీ వంతు కాపాడుట నా వంతు
చెప్పడమే నా ధర్మం వినకపోతే నీ ఖర్మం

మత్తు వదలరా నిద్దుర మత్తు వదలరా
ఆ మత్తులోనబడితే గమ్మత్తుగా చిత్తవుదువురా
మత్తు వదలరా నిద్దుర మత్తు వదలరా

జయభేరి--1959::రాగమాలికగానం::ఘంటసాల,P.సుశీల
సంగీతం::పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు
రచన::ఆరుద్ర


రాగమాలిక

రాగం::బేహగ్

ఆ..............
యమునా తీరమున సంధ్యా సమయమున
యమునా తీరమున సంధ్యా సమయమున
వేయి కనులతో రాధ వేచి యున్నది కాదా !!

"మంజు ఏ ఆపేసావ్...ఏమి లేదు
ఆపకు మంజు నీ కాలి మువ్వల సవ్వడి
నా పాటకు నడక నేర్పాలి
నా గానానికి జీవం పొయ్యాలి"

రావోయి రాసవిహారి.....
యమునా తీరమున సంధ్యా సమయమున
యమునా తీరమున సంధ్యా సమయమున
వేయి కనులతో రాధ ఆ.......
వేయి కనులతో రాధ వేచి యున్నది కాదా !!
యమునా తీరమునా.....

బాస చేసి రావేల మదన గోపాలా
బాస చేసి రావేల మదన గోపాలా
నీవు లేని జీవితము తావి లేని పూవు కదా

యమునా తీరమున సంధ్యా సమయమున
యమునా తీరమున సంధ్యా సమయమున
వేయి కనులతో రాధ వేచి యున్నది కాదా !!
యమునా తీరమునా.....

రాగం::కాపీ

పూపొదలో దాగనేల పో పోరా సామి
ఇంతసేపు ఏ ఇంతికి వంత పాడినావో
దాని చెంతకె పోరాదో

రానంత సేపు విరహమా
నేను రాగానే కలహమా ...
రాగానే కలహమా
నీ మేన సరసాల చిన్నెలు
అవి ఏ కొమ్మ కొనగోటి ఆనవాలూ
ఏ కొమ్మ కొనగోటి ఆనవాలూ
దోబూచులాడితి నీతోనే
ఇవి ఈ కొమ్మ గురుతులు కాబోలు
ఈ కొమ్మ గురుతులు కాబోలు
నేను నమ్మనులే..
నేను నమ్మనులే నీ మాటలు
అవి కమ్మని పన్నీటి మూటలు
నా మాట నమ్మవే రాధికా
ఈ మాధవుడు నీ వాడే గా
రాధికా...మాధవా...
రాధికా...మాధవా... !!!

శ్రీ కృష్ణ పాండవీయం--1965గానం::జిక్కీ
రచన::C. నారాయణరెడ్డి
సంగీతం::పెండ్యాల


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


చాంగురే...చాంగురే బంగారు రాజా
చాంగు చాంగురే బంగారు రాజా
మజ్జారే మగరేడా మత్తైన వగకాడా అయ్యారే!
అయ్యారే నీకే మనసియ్యలని వుందిరా


!! చాంగురే..చంగురే బంగారు రాజా !!

ముచ్చటైన మొలక మీసముంది
భళా అచ్చమైన సింగపు నడుముంది
జిగీ బిగీ మేనుంది సొగసులొలుకు మోముంది
మేటి దొరవు అమ్మక చెల్ల
నీ సాటి ఎవ్వరునుండుట కల్ల ..ఆ..
!! చాంగురే...చంగురే బంగారు రాజా !!


కైపున్న మచ్చకంటి చూపు
అది చూపు కాదు పచ్చల పిడిబాకు 2
పచ్చల పిడిబాకో విచ్చిన పువురేకో
గుచ్చుకుంటే తెలుస్తుందిరా
మనసిచ్చుకుంటే తెలుస్తుందిరా ..ఆ..


!! చాంగురే...చంగురే బంగారు రాజా !!


గుబులుకొనే కోడెవయసులెస్స
దాని గుబాళింపు ఇంకా హైలెస్సా2
పడుచు దనపు గిలిగింత
గడుసు గడుసు పులకింత
ఉండనీయవేమి సేతురా
కై దండలేక నిలువలేనురా


!! చాంగురే...చంగురే బంగారు రాజా !!

సత్తెకాలపు సత్తయ్య --1969
సంగీతం::M.S.విశ్వనాధన్
రచన::ఆరుద్ర
గానం::ఘంటసాల,P.సుశీల

దర్శకుడు::K.బాలచందర్.

తారాగణం::చలం, శోభన్ బాబు, ఎస్.వరలక్ష్మి, గుమ్మడి వెంకటేశ్వరరావు,రాజశ్రీ, S.బాలకృష్ణన్,రోజారమణి,విజయలలిత   

:::::::::::

నన్ను ఎవరో తాకిరి .. కన్ను ఎవరో కలిపిరి
చూపులోనే ఆపలేని మత్తుమందు చల్లిరి
నన్ను ఎవరో తాకిరి .. కన్ను ఎవరో కలిపిరి
చూపులోనే ఆపలేని మత్తుమందు చల్లిరి

నన్ను ఎవరో చూసిరి .. కన్నె మనసే దోచిరి
చూపులోనే ఆపలేని మత్తుమందు చల్లిరి
నన్ను ఎవరో చూసిరి .. కన్నె మనసే దోచిరి
చూపులోనే ఆపలేని మత్తుమందు చల్లిరి


::::1

ఆ బుగ్గల లేత సిగ్గు నా కోసం పూచినదేమో
ఆ బుగ్గల లేత సిగ్గు నా కోసం పూచినదేమో
సిగ్గులన్ని దోచుకుంటే తొలివలపే ఎంతో హాయి
ఆ మగసిరి అల్లరి అంతా నాకోసం దాచినదేమో
ఆ మగసిరి అల్లరి అంతా నాకోసం దాచినదేమో
అందగాడు ఆశపెట్టే సయ్యాటలు ఎంతో హాయి

నన్ను ఎవరో తాకిరి .. కన్ను ఎవరో కలిపిరి
చూపులోనే ఆపలేని మత్తుమందు చల్లిరి
నన్ను ఎవరో తాకిరి .. కన్ను ఎవరో కలిపిరి
చూపులోనే ఆపలేని మత్తుమందు చల్లిరి


:::::2

ఆ నల్లని జడలో మల్లెలు నా కోసం నవ్వినవేమో
ఆ నల్లని జడలో మల్లెలు నా కోసం నవ్వినవేమో
మల్లెలాగ నేను కూడా జడలోనే ఉంటే హాయి
ఆ చల్లని కన్నుల కాంతి నా కోసం వెలిగినదేమో
ఆ చల్లని కన్నుల కాంతి నా కోసం వెలిగినదేమో
కాంతిలాగ నేను కూడా ఆ కన్నుల నిలిచిన చాలు

నన్ను ఎవరో చూసిరి .. కన్నె మనసే దోచిరి
చూపులోనే ఆపలేని మత్తుమందు చల్లిరి
నన్ను ఎవరో చూసిరి .. కన్నె మనసే దోచిరి
చూపులోనే ఆపలేని మత్తుమందు చల్లిరి


!! నన్ను ఎవరో తాకిరి .. కన్ను ఎవరో కలిపిరి
చూపులోనే ఆపలేని మత్తుమందు చల్లిరి
!!