Thursday, October 18, 2012

భక్త జయదేవ--1961::కేదారం::రాగం (హమీర్‌కల్యాణి::రాగం)

సంగీతం::S. రాజేశ్వర రావ్
రచన::Sr.సముద్రాల గారు
గానం::ఘంటసాల

కేదారం::రాగం

(హమీర్‌కల్యాణి::రాగం)

ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ

నీ మధుమురళీగానలీల
నీ మధుమురళీగానలీల

మనసులు చివురిడురా..కృష్ణా     
నీ మధుమురళీగానలీల

ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ  
నీ మధుమురళీగానలీల

చరణం::1

యమునాతటమున మోడులు మురిసీ
యమునాతటమునా..ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ

యమునాతటమున మోడులు మురిసీ 
పువులు పూచినవి గోపాలా

నీ మధుమురళీగానలీల 
మనసులు చివురిడురా..కృష్ణా
నీ మధుమురళీగానలీల

మపసదదదదదనిరిదదనిరిదదనిసదదనిరిరిరినిసదదనిరిరిరి
నిసదనిరిరినిసదనిరిరినిసదపమపనిదనిసదప
మపసనిదపమదమగమరిదనిద..ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
 ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ