Sunday, August 15, 2010

వెలుగు నీడలు--1961సంగీతం::పెండ్యాల గారు
రచన::శ్రీ శ్రీ
గానం::P.సుశీల,ఘటసాల


పాడవోయి భారతీయుడా..ఆడిపాడవోయి విజయగీతిక (2)

నేడే స్వాతంత్ర్యదినం వీరుల త్యాగఫలం (2)
నేడే నవోదయం నీదే ఆనందం
పాడవోయి భారతీయుడా..ఆడిపాడవోయి విజయగీతిక

స్వాతంత్ర్యం వచ్చెననీ సభలేచేసి
సంబరపడగానే సరిపోదోయి
సాధించిన దానికి సంతృప్తిని పొంది
అదే విజయమనుకుంటే పొరపాటోయి
ఆగకోయి భారతీయుడా కదలి..
సాగవోయి ప్రగతిదారుల (2)

ఆకాశం అందుకొనే ధరలొకవైపు
అదుపులేని నిరుద్యోగమింకొకవైపు (2)
అవినీతి బంధుప్రీతి చీకటిబజారు
అలముకొన్న ఈదేశం ఎటుదిగజారు
కాంచవోయి నేటి దుస్థితి...
ఎదిరించవోయి ఈ పరిస్థితీ (2)
పాడవోయి భారతీయుడా..ఆడిపాడవోయి విజయగీతిక

పదవీవ్యామోహాలు కులమతభేదాలు
భాషాద్వేషాలు చెలరేగే నేడు (2)
ప్రతిమనిషి మరియొకని దోచుకొనే వాడే (2)
తనసౌఖ్యం తనభాగ్యం చూసుకొనే వాడే
స్వార్ధమే అనర్ధ కారణం
అది చంపుకొనుటే క్షేమదాయకం (2)

సమసమాజ నిర్మాణమే
నీ ధ్యేయం నీధ్యేయం
సకలజనుల సౌభాగ్యమె
నీ లక్ష్యం నీ లక్ష్యం (2)
ఏకదీక్షతో గమ్యంచేరిననాడే
లోకానికి మనభారతదేశం
అందించునదే శుభసందేశం


భారత స్వాతంత్ర్యదినోత్సవము


భారత స్వాతంత్ర్యదినోత్సవ సంధర్భముగా అందరికీ హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు

భారత మాతకు...జై..జై......భారత మాతకు...జై..జై......భారత మాతకు...జై..జై.......


వెలుగు నీడలు
సంగీతం::ఘటసాల
రచన::శ్రీ శ్రీ
గానం::సుశీల,ఘటసా

పాడవోయి భారతీయుడా..ఆడిపాడవోయి విజయగీతిక (2)

నేడే స్వాతంత్ర్యదినం వీరుల త్యాగఫలం (2)
నేడే నవోదయం నీదే ఆనందం
పాడవోయి భారతీయుడా..ఆడిపాడవోయి విజయగీతిక

స్వాతంత్ర్యం వచ్చెననీ సభలేచేసి
సంబరపడగానే సరిపోదోయి
సాధించిన దానికి సంతృప్తిని పొంది
అదే విజయమనుకుంటే పొరపాటోయి
ఆగకోయి భారతీయుడా కదలి..
సాగవోయి ప్రగతిదారుల (2)

ఆకాశం అందుకొనే ధరలొకవైపు
అదుపులేని నిరుద్యోగమింకొకవైపు (2)
అవినీతి బంధుప్రీతి చీకటిబజారు
అలముకొన్న ఈదేశం ఎటుదిగజారు
కాంచవోయి నేటి దుస్థితి...
ఎదిరించవోయి ఈ పరిస్థితీ (2)
పాడవోయి భారతీయుడా..ఆడిపాడవోయి విజయగీతిక

పదవీవ్యామోహాలు కులమతభేదాలు
భాషాద్వేషాలు చెలరేగే నేడు (2)
ప్రతిమనిషి మరియొకని దోచుకొనే వాడే (2)
తనసౌఖ్యం తనభాగ్యం చూసుకొనే వాడే
స్వార్ధమే అనర్ధ కారణం
అది చంపుకొనుటే క్షేమదాయకం (2)

సమసమాజ నిర్మాణమే
నీ ధ్యేయం నీధ్యేయం
సకలజనుల సౌభాగ్యమె
నీ లక్ష్యం నీ లక్ష్యం (2)
ఏకదీక్షతో గమ్యంచేరిననాడే
లోకానికి
మనభారతదేశం

అందించునదే శుభసందేశం


రాముడు--భీముడు
సంగీతం::S.రాజేశ్వర రావ్
రచన::శ్రీ శ్రీ
గానం::P.సుశీల,ఘటసాల


ఉందిలే మంచి కాలం ముందు ముందూన
అందరూ సుఖపడాలి నందనందాన..2
ఉందిలే మంచి కాలం ముందు ముందూన

ఎందుకో సందేహమెందుకో..రానున్న విందులో..నీవంతు అందుకో (2)
ఆరోజు అదిగో కలదూ నీ యెదుటా..
నీవే రాజువట ఆ ఆ
ఉందిలే మంచి కాలం ముందు ముందూన

ఏమిటేమిటేమిటే..మంచి కాలం అంటున్నావ్..
ఎలాగుంటుందో నిశితంగా చెప్పూ

దేశ సంపద పెరిగే రోజు..మనిషి
మనిషిగా బ్రతికే రోజు (2)
గాంధీ మహాత్ముడు కలగన్న రోజు
నెహ్రూ అమాత్యుడు నెలకొల్పు రోజు
ఆరోజెంతో దూరంలేదోరన్నయ్యో
అదిగో చూడు రేపేనేడు చిన్నయ్యో (2)

భలే భలే..బాగా చెప్పావ్..కాని
అందుకు మనమేం చెయ్యాలో అది కూడా నువ్వే చెప్పు

అందరికోసం ఒక్కడు నిలిచి
ఒక్కనికోసం అందరూ కలిసి
సహకారమే మన వైఖరియైతే
ఉపకారమే మన ఊపిరి ఐతే
పేదాగొప్పా భేదం పోయి అందరూ
నీదినాదని వాదం మాని ఉందురూ
ఆరోజెంతో దూరంలేదోరన్నయ్యో
అదిగో చూడు రేపేనేడు చిన్నయ్యో (2)

తీయగా బ్రతుకంతా మారగా
కష్టాలు తీరగా సుఖశాంతులూరగా
ఆకాశవీధుల ఎదురేలేకుండా
ఎగురును మన జెండా ఆ ఆ
ఉందిలే మంచి కాలం ముందు ముందూన
అందరూ సుఖపడాలి నందనందాన..2
ఉందిలే మంచి కాలం ముందు ముందూన

అత్తా ఒకింటి కోడలే--1958
సంగీతం::పెండ్యాల నాగేశ్వర రావు
రచన::ఆరుద్ర
గానం::ఘంటసాల,P.సుశీల 
తారాగణం::జగ్గయ్య, రమణమూర్తి, రమణారెడ్డి, దేవిక, హేమలత,గిరిజ, సీత

పల్లవి::

హా…హహహహా..అహహా..హహహహా
ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆ
నాలో కలిగినది..అది యేమో యేమో 
మధురభావం నాలో..ఓ..కలిగినది 
అహహహా..హహహహా..అహహా..హహహహా
ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆ

చరణం::1

పెదవి దాటి మాటలు రావు బెదరిపోతాయీ..ఈ..ఈ
పెదవి దాటి మాటలు రావు బెదరిపోతాయి..ఈ..ఈ 
ఆ..ఆ..హృదయములో విరితేనెల తేలిన 
హృదయములో విరితేనెల తేలిన 
ఊహలు రేగాయీ..ఈఈఈఈ..నాలో కలిగినది
నాలో కలిగినది అది యేమో యేమో
మధురభావం నాలో..ఓ..కలిగినది 

చరణం::2

కనుల ముందు కమ్మని ఆశలు కలకలమన్నాయీ..ఈఈఈఈఈ 
కనుల ముందు కమ్మని ఆశలు కలకలమన్నాయి 
ఆఆఆఆఆ..మనసుపడే మన ప్రేమ లతాళి
మనసుపడే మన ప్రేమ లతాళి పూవులు పూసింది..ఈ..ఈ..ఈ..ఈ 
నాలో కలిగినది అది యేమో యేమో
మధురభావం నాలో..ఓ..కలిగినది 

చరణం::3

కలువరించే కలలు పండే శుభదినముదయించే..ఏ..ఏ..ఏ
కలువరించే కలలు పండే శుభదినముదయించే..ఏ..ఏ
ఆఆఆఆఆ..కల నిజమై ఒడి నిండుగ తీయని కోరిక ఫలియించే..ఏ
నాలో కలిగినది అది యేమో యేమో
మధురభావం నాలో..ఓ..కలిగినది 
అహహహా..హహహహా..అహహా..హహహహా
ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆ
హూ..హూ..హుహుహూ
హూ..హూ..హుహుహూ
హూ..హూ..హుహుహూ

భక్త రఘునాధ్--1960
సంగీతం::ఘంటసాల
రచన::సముద్రాల సీనియర్  
గానం::ఘంటసాల
తారాగణం::కాంతారావు,జమున,నాగయ్య,రేలంగి,C. S. R. ఆంజనేయులు

::::

ఓ..తెరువరీ..ఈ..ఈ..ఈ..ఈ..ఈ
వెనుతిరిగి చూడకురా..ఆ ఆ ఆ ఆ
గతము తలపకురా..ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ 

తరలిపోయే తెరువరి వెనుతిరిగి చూడకురా
తరలిపోయే తెరువరి వెనుతిరిగి చూడకురా
సుడిగాలిలో బడుగాపుల సడలేని పయనమురా
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ  

తరలిపోయే తెరువరి వెనుతిరిగి చూడకురా

చరణం::1

మమత గాని మరులు గాని మాసిపోయేవే..ఏఏఏఏ
సంపదైనా సొంపులైనా సమసిపోయేవే..ఏఏఏఏ
విధి మాయలే ఒకనాటికి నిను వీడి పోయేలే..ఏఏఏఏఏ   

తరలిపోయే తెరువరి వెనుతిరిగి చూడకురా

చరణం::2

కనుల ముందు మెరయు జగతి కల్లయేనోయీ..ఈఈఈ
మనసులో వెలుగు జ్యోతి నీకు తోడోయీ..ఈఈ 
నీ ధర్మము విడనాడక మును సాగిపోవోయీ..ఈఈఈఈ      

తరలిపోయే తెరువరి వెనుతిరిగి చూడకురా
వెనుతిరిగి చూడకురా..ఆ..వెనుతిరిగి చూడకురా

Bhakta Raghunaath--1960
Music::Ghantasala
Lyrics::Samudrala Senior
Singer::Ghantasala
Cast::Kanta Rao , Jamuna,Nagayya, Relangi, C.S.R. Anjaneyulu.

O..teruvarii..ii..ii..ii..ii..ii
venutirigi chUDakuraa..aa aa aa aa
gatamu talapakuraa..aa aa aa aa aa aa

taralipOyE teruvari venutirigi chUDakuraa
taralipOyE teruvari venutirigi chUDakuraa
suDigaalilO baDugaapula saDalEni payanamuraa
aa aa aa aa aa

taralipOyE teruvari venutirigi chUDakuraa

:::1

mamata gaani marulu gaani maasipOyEvE..EEEE
saMpadainaa soMpulainaa samasipOyEvE..EEEE
vidhi maayalE okanaaTiki ninu veeDi pOyElE..EEEEE

taralipOyE teruvari venutirigi chUDakuraa

:::2

kanula muMdu merayu jagati kallayEnOyee..iiiiii
manasulO velugu jyOti neeku tODOyee..iiii
nee dharmamu viDanaaDaka munu saagipOvOyee..iiiiiiii    

taralipOyE teruvari venutirigi chUDakuraa
venutirigi chUDakuraa..aa..venutirigi chUDakuraa


భక్త రఘునాధ్--1960


సంగీతం::ఘంటసాల
రచన::సముద్రాల రాఘవాచార్య 
గానం::ఘంటసాల,బృందం
తారాగణం::కాంతారావు, జమున,నాగయ్య,రేలంగి, సి. ఎస్. ఆర్. ఆంజనేయులు

సాకీ: :మరచుటలేదు నీ స్మరణ మాకితరేఛ్చ మరేమి లేదు 
కాపురమును నమ్మలేదు, జలబుద్బుద సంపద కోరలేదు 
నీ చరణములాన దరిశన విచారమె మాత్రముగాని 
ఇంక ఏ అరమర లేదు..లేదూ
భవదంఘ్రుల జూపగదే మహప్రభో..మహప్రభో..ఓ..ఓ

పల్లవి::

భవ తాపాలు బాపే నీపాద యుగళి చూపించుమా మాధవా
రాధే శ్యామ్‌ రాధే శ్యామ్‌
భవ తాపాలు బాపే నీపాద యుగళి చూపించుమా మాధవా
బృందం: :రాధే శ్యామ్‌ రాధే శ్యామ్‌

చరణం::1

శృతి శిఖరాల మెలిగే పాదము 
రాధే శ్యామ్‌ రాధే శ్యామ్‌
యతి హృదయాల వెలిగే పాదము 
రాధే శ్యామ్‌ రాధే శ్యామ్‌
శృతి శిఖరాల మెలిగే పాదము, యతి హృదయాల వెలిగే పాదము 
నీ పాదారవిందము, ఆనంద కందము, జగదేక సుందరమూ..
రాధే శ్యామ్‌ రాధే శ్యామ్‌

చరణం::2

విష నాగేంద్రు తలపై ఆడినా
రాధే శ్యామ్‌ రాధే శ్యామ్‌
వ్రజ కాంతాళి వలచీ వేడినా
రాధే శ్యామ్‌ రాధే శ్యామ్‌
విష నాగేంద్రు తలపై ఆడినా 
వ్రజ కాంతాళి వలచీ వేడినా
ఘన దనుజాళి వేచి సురపాళి 
గాచిన చరణాల చూపవయా
రాధే శ్యామ్‌ రాధే శ్యామ్‌
రాధే శ్యామ్‌ రాధే శ్యామ్‌
రాధే శ్యామ్‌ రాధే శ్యామ్‌
రాధే శ్యామ్‌ రాధే శ్యామ్‌

మహామంత్రి తిమ్మరుసు--1962

సంగీతం::పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు
రచన::పింగళి నాగేంద్రరావు
గానం::ఘంటసాల,P.లీల

::::

ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ
జయవాణీ చరణ కమల సన్నిధి మన సాధనా
ఆఆఆఆఆఆ..రసిక సభా రంజనగా రాజిలు మన వాదనా
జయవాణీ చరణ కమల సన్నిధి మన సాధనా
రసిక సభా రంజనగా రాజిలు మన వాదనా
జయవాణీ చరణ కమల సన్నిధి మన సాధనా

:::1

భావరాగ గానమునా..ఆఆఆఆఆఆ
భావరాగ గానమునా
భావరాగ గానమునా..ఆఆఆఆఆఆ
భావరాగ గానమునా 
భావరాగ గానమునా సుధా ఝరులు పొంగగా
ఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆ
నవరసాభి నటనమునా
ఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆ

నవరసాభి నటనమున జగము పరవశిల్లగ
జయవాణీ చరణ కమల సన్నిధి మన సాధనా

:::2

ఝణ ఝణ ఝణ ఝణ ఝణ ఝణ ఝణ ఝణ ఝణ
ఘన నాట్యము సాగే లయ..ప్రియ వీణియ పలికేనా
సరస మధుర స్వర వాహిని రసబిందుల చిందులవలె
జలజలజల అడుగులలో కులుకులెల్ల ఒలికేనా..ఆ
Beautyfull Music