Tuesday, December 30, 2008

మల్లెపువ్వు--1978సంగీతం::చక్రవర్తి
రచన::వేటూరిగానం::S.P.బాలు

ఎవరికి తెలుసు చితికిన మనసు
చితిగా రగులుననీ...
ఎవరికి తెలుసు...

ఎవరికి తెలుసు చితికిన మనసు
చితిగా రగులుననీ
ఆ చితిమంటల చిటపటలే
నాలో పలికే కవితలని
ఎవరికి తెలుసు...

మనసుకు మనసే కరువైతే
మనిషికి బ్రతుకే బరువనీ
మనసుకు మనసే కరువైతే
మనిషికి బ్రతుకే బరువనీ
చీకటి మూగిన వాకిట
తోడుగ నీడై నా దరి నిలువదనీ
జగతికి హృదయం లేదని
ఈ జగతికి హృదయం లేదని
నా జన్మకు ఉదయం లేనే లేదనీ
ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..

ఎవరికి తెలుసూ..
ఎవరికి తెలుసు.. చితికిన మనసు
చితిగా రగులుననీ
ఆ చితిమంటల చిటపటలే
నాలో పలికే కవితలని
ఎవరికి తెలుసూ

గుండెలు పగిలే ఆవేదనలో
శృతి తప్పినదీ జీవితం
గుండెలు పగిలే ఆవేదనలో
శృతి తప్పినదీ జీవితం
నిప్పులు చెరిగే నా గీతంలో నిట్టూరుపులే సంగీతం
నిప్పులు చెరిగే నా గీతంలో నిట్టూరుపులే సంగీతం
ప్రేమకు మరణం లేదని
నా ప్రేమకు మరణం లేదని
నా తోటకు మల్లిక లేనే లేదనీ

ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..
ఎవరికి తెలుసూ
ఎవరికి తెలుసు చితికిన మనసు
చితిగా రగులుననీ
ఆ చితిమంటల చిటపటలే
నాలో పలికే కవితలని
ఎవరికి తెలు
సూ

మల్లెపువ్వు--1978
సంగీతం::చక్రవర్తి
రచన::ఆరుద్ర
గానం::P.సుశీల

చిన్న మాటా..ఆ..ఆ..

ఒక చిన్న మాటా
చిన్న మాటా..ఆ..ఒక చిన్న మాటా
చిన్న మాటా..ఆ..ఒక చిన్న మాటా
సందె గాలి వీచే....సన్నజాజి పూచే
జలదరించే చల్లని వేళ....
చిన్న మాటా..ఆ..ఒక చిన్న మాటా
ఆ....చిన్న మాటా....ఆ..ఒక చిన్న
మాటా
రాక రాక నీవు రాగా వలపు ఏరువాక
నా వెంట నీవు నీ జంట నేను రావాలి మాఇంటి దాకా
నువ్వు వస్తే నవ్వులిస్తా
పువ్వులిస్తే పూజ చేస్తా
వస్తే మళ్ళీ వస్తే మనసిస్తే చాలు
మాట....మాట
చిన్న మాటా..ఆ..ఒక చిన్న మాటా

చిన్న మాటా..ఆ..ఒక చిన్న మాటా
చిన్న మాటా..ఆ..ఒక చిన్న మాటా

కన్ను కన్ను నిన్ను నన్ను కలిపి వెన్నెలాయే
నీ వాలు చూపే నీలాల మెరుపై విరితేనెలే వెల్లువాయే
అందమంతా ఆరబోసి మల్లెపూల పానుపేసి
వస్తే తోడు వస్తే నీడనిస్తే చాలు
మాట....మాట
చిన్న మాటా..ఆ..ఒక చిన్న మాటా

చిన్న మాటా..ఆ..ఒక చిన్న మాటా
చిన్న మాటా..ఆ..ఒక చిన్న మాటా
సందె గాలి వీచే సన్నజాజి పూచే
సందె గాలి వీచే సన్నజాజి పూచే
జలదరించే చల్లని వేళ
చిన్న మాటా ఒక చిన్న మా
టా

మల్లెపువ్వు--1978
సంగీతం::చక్రవర్తి
రచన::వేటూరిగానం::S.P.బాలు,P.సుశీల

ఓహో...ఓహో...లలితా...
నా ప్రేమ కవితా..నా ప్రేమ కవితా...
గగనవీణ సరిగమలు పాడగా..ఆ..ఆ..ఆ..
నీ జఘనసీమ స్వరజతలనాడగా..ఆ..ఆ..ఆ..
ఫెళఫెళలతో తరుణ కిరణ సంచలిత లలిత
శృంగార తటిల్లగ కదలగా...కనులు చెదరగా
కదలిరా...కవితలా...వలపుకే వరదలా..
ఓహో...ఓహో...లలితా...నా ప్రేమ కవితా


మల్లెపువ్వులో మధువు పొంగులా వెల్లువైన కవితా
నీ కన్నెవయసు నా ఇంద్రధనుసుగా కదలిరావె నా లలితా
గున్నమావిలా కన్నెమోవి సన్నాయి పాట వినిపించగా
కవి మనస్సులో తొలి ఉషస్సు నా నుదుట తిలకమే ఉంచగా

నీ అందాలే మకరందాలై...
మల్లె సుగంధం నాలో విరిసే...
సిగ మల్లె పిలుపులే అందుకో...
సిరి మల్లె తీగవై అల్లుకో...
ఈ మల్లెపూవే నీ సొంతమూ...
కదలిరా...కవితలా...వలపుకే వరదలా
ఓహో..ఓహో..లలితా..నా ప్రేమ కవితా

వయసుతోటలో మనసుపాటలా వెల్లివిరిసెలే నీ కథా
నా అణువు అణువు నీ వలపు వేణువై ఝల్లుమన్నదీ నా ఎదా
తెలుగుపాటలే జిలుగు పైటలై పరువాలే పలికించగా
పూలఋతువు నీ లేత పెదవిలో పున్నమలై పులకించగా

నీ ఊహలలో నే ఊర్వశినై...
నీ కౌగిలికే నే జాబిలినై...
నీ కాలిమువ్వ నా కవితగా...
నా దారి దీయనీ మమతగా...
ఈ మల్లెపూలే నా లలితగా...
కదలిరా..కవితలా..వలపుకే వరదలా...
ఓహో...ఓహో...లలితా...నా ప్రేమ కవితా.
.

మల్లెపువ్వు--1978చెయ్‌జారిన మణిపూస చెలియ నీవు
తిరిగి కంటికి కనబడితివిగాని
చూపు చూపు శోకలన్ని రేపుతున్నావు
ఎంతటి శాపమిది

సంగీతం::చక్రవర్తి
రచన::వేటూరి
గానం::S.P.బాలు
ఓ ప్రియా...ఓ ప్రియా
మరు మల్లియ కన్నా తెల్లనిది
మకరందం కన్నా తీయనిది
మన ప్రణయం అనుకొని మురిసితిని
అది విషమని చివరకు తెలిసినదీ

సఖియా..ఆ..ఆ..
నీవెంతటి వంచన చేసావు
సిరిసంపదకమ్ముడు పోయావు
విడనాడుట నీకు సులభం
విడనాడుట నీకు సులభం
నిను విడువదులే నా హృదయం

ఓ ప్రియా....మరు మల్లియ కన్నా తెల్లనిది
మకరందం కన్నా తీయనిది
మన ప్రణయం అనుకొని మురిసితిని
అది విషమని చివరకు తెలిసినదీ

తొలి ప్రేమకు ఫలితం కన్నీరు
విరహానికి ఫలితం నిట్టూర్పు
తొలి ప్రేమకు ఫలితం కన్నీరు
విరహానికి ఫలితం నిట్టూర్పు
చెలి చేసిన గాయం మానదులే
చెలి చేసిన గాయం మానదులే
చెలరేగే జ్వాల ఆరదులే

ఓ ప్రియా....మరు మల్లియ కన్నా తెల్లనిది
మకరందం కన్నా తీయనిది
మన ప్రణయం అనుకొని మురిసితిని
అది విషమని చివరకు తెలిసిన
దీ

మల్లెపువ్వు--1978
సంగీతం::చక్రవర్తిరచన::వేటూరి
గానం::వాణీజయరాం


నువు వస్తావనీ బృందావని ఆశగ చూసేనయ్యా కృష్ణయ్యా..
నువు వస్తావనీ బృందావని ఆశగ చూసేనయ్యా కృష్ణయ్యా..
వేణువు విందామని...నీతో ఉందామని...నీ రాధా వేచేనయ్యా రావయ్యా

ఓ ఓ ఓ...గిరిధర...మురహర...రాధా మనోహరా...
నువు వస్తావనీ బృందావని ఆశగ చూసేనయ్యా కృష్ణయ్యా...రావయ్యా...


నీవూ వచ్చే చోటా....నీవూ నడిచే బాటా
మమతల దీపాలూ వెలిగించానూ...

మమతల దీపాలూ వెలిగించానూ.. ..
కుశలము అడగాలని...పదములు కడగాలని...కన్నీటి కెరటాలు తరలించానూ
ఆ ఆ ఆ...గిరిధర...మురహర...నా హృదయేశ్వరా..ఆ ఆ..
నీ రాధ గుండెలలో తాపము చల్లార్చరా..
నీ రాధ గుండెలలో తాపము చల్లార్చరా..

కృష్ణయ్యా...ఓ కృష్ణయ్యా....
కృష్ణయ్యా...ఓ కృష్ణయ్యా

గోవింద గోవింద గోవింద గోవింద....గోపాలా
గోవింద గోవింద గోవింద గోవింద....గోపాలా
గోవింద గోవింద గోవింద గోవింద....


నీ పదరేణువునయ్యా....పెదవుల వేణువునైనా
బ్రతుకే ధన్యమనీ భావించానూ....బ్రతుకే ధన్యమనీ భావించానూ
నిన్నే చేరాలని....నీలో కరగాలని....నా మనసే హారతిగా వెలిగించానూ
గోవింద గోవింద గోవింద గోవింద....గోపాలా
గోవింద గోవింద గోవింద గోవింద....గోపాలా
గోవింద గోవింద గోవింద గోవింద....గోపాలా

మల్లెపువ్వు--1978సంగీతం::చక్రవర్తిరచన::వేటూరి
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల
చక చక సాగే చక్కని బుల్లెమ్మా
మిస మిస లాడే వన్నెల చిలకమ్మ
నీ పేరేమిటో...నీ ఊరేమిటో
నీ పేరేమిటో...నీ ఊరేమిటో


గలగల పారే ఏరే నా పేరూ
పొంగులు వారే వలపే నా ఊరూ
చినదాననూ...నే చినదాననూ
చినదాననూ...నే చినదాననూ

కన్నులు చెదిరే వన్నెల చిలకా....నీ వయసే ఎంతా
కన్నులు చెదిరే వన్నెల చిలకా....నీ వయసే ఎంతా
చూపే కనులకు రాసే కవులకు ఊహకు రానంతా ఊహకు రానంత

అందీ అందక ఊరించే నీ మనసులోతెంతా..హా..
మమతే ఉంటే.....దూరమెంతో లేదూ
నా మనసే నీ వెంటే నీడల్లే ఉంటుంది

కసి కసి చూపులు చూసే సోగ్గాడా
ముసి ముసి నవ్వులు విరిసే మొనగాడా
నీ పేరేమిటో...నీ ఊరేమిటో
నీ పేరేమిటో...నీ ఊరేమిటో

పదమును పాడే వేణువు నా పేరూ
మధువులు చిందే కవితే నా ఊరూ
చినవాడనూ....నే నీవాడనూ
చినవాడనూ....నే నీవాడనూ

వరసలు కలిపే ఓ చినవాడా....నీ వలపే ఎంతా
విలువే లేనిది..వెలకే రానిది వలపే కొండంత నా వలపే జీవితమంత
నిన్నే కోరిన కన్నెబ్రతుకులో వెన్నెలా ఎపుడంటా..హో..
గుండెల గుడిలో దేవివి నీవంటా
సయ్యంటే ఈ నాడే నీకూ నాకూ పెళ్ళంటా

చల్లని గాలీ సన్నాయి ఊదిందీ
పచ్చిక వెచ్చని పానుపు వేసిందీ
కల నిజమైనదీ....ప్రేమ ఋజువైనదీ
కల నిజమైనదీ....ప్రేమ ఋజువై
నదీ