Saturday, June 14, 2008

నాగమల్లి--1980

సంగీతం::రాజన్-నాగేంద్ర
రచన::వేటూరి
గానం::S.P.బాలు, P.సుశీల

 Film Directred By::Devadas Kanakaala 

చంద్రమోహన్,దీప,మేనక.

పల్లవి::

మల్లీ మల్లీ..నా నాగ మల్లీ
మల్లీ మల్లీ..నా నాగ మల్లీ
మదిలో మెదిలే అనురాగ వల్లీ..
మదిలో మెదిలే అనురాగ వల్లీ..
మల్లీ మల్లీ..నా నాగ మల్లీ
మల్లీ మల్లీ..నా నాగ మల్లీ

చరణం::1

ఆషాడ మాసాన...మిల మిల మన్నా
మెరుపే చూసి...నీవను కొన్నా..ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
కార్తీక దీపాన కాంతులలోనా..కళలే చూసి నీవనుకొన్నా
ఆ ఆరు రుతువుల ఆలాపనగా..కనులే తెరచి నే కలలే కన్నా

మా మ్మ మా మ్మ మమ..మా మ్మ మా మ్మ మమ..రిరినిస్సాస్స

కాల మేఘములు..కామ దాహములు..పెరిగినా మధుర గీతం

ససమమమమ రిరిదదదద మమమనీనినీ సాస్సా...

నిను నను కల్పిన నిముషము వలపున యుగయుగాల సంగీతం..
తనువు నీ వేణువే..మనసు నీ రాగమే..మల్లి నీ కోసమే

మల్లీ మల్లీ..నా నాగ మల్లీ
మల్లీ మల్లీ..నా నాగ మల్లీ
మదిలో మెదిలే అనురాగ వల్లీ..
మదిలో మెదిలే అనురాగ వల్లీ..
మల్లీ మల్లీ..నా నాగ మల్లీ
మల్లీ మల్లీ..నా నాగ మల్లీ

చరణం::2

మధుమాసంలో కుహు కుహు మన్నా
పిలుపేదని నే కబురనుకొన్నా.. ఆ ఆ ఆ ఆ
వైషాఖమాసాన వేసవిలోనా
వడగాలులు నే ఉసురనుకొన్నా
ఇన్నాళ్ళ కన్నీళ్ళ ఆవేదనగా
నను నే మరచీ నీ కౌగిట ఉన్నా

మదమరాళినీ పద నివాళికై తలలువాల్చి తరియించగా
వనమయూరములు నీ వయారములు వగలు నేర్చి నటియించగా
గగనసీమ నీ జఘనమై..చందమామ నీ వదనమై..
సిరులు మువ్వలై..గిరులు నవ్వులై..ఝరులు నడకలై..
అరెరెరెరెరె అల్లన మెల్లన పిల్లన గ్రోవికి
ఆరవ ప్రాణము నీవుగా..ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
కదలిరా శిల్పమై..ఆ ఆ ఆ ఆ
సంగీతమై..నాట్యమై..ససస మమమ నినిని రిరిరి

కదలిరా శిల్పమై..సంగీతమై..నాట్యమై
కలసిపో నీవుగా..నేను నీ మేనుగా
నీవే...నేనుగా.......

మల్లీ మల్లీ..నా నాగ మల్లీ
మల్లీ మల్లీ..నా నాగ మల్లీ
మదిలో మెదిలే అనురాగ వల్లీ..
మదిలో మెదిలే అనురాగ వల్లీ..
మల్లీ మల్లీ..నా నాగ మల్లీ
మల్లీ మల్లీ..నా నాగ మల్లీ


Nagamalli--1980
Music::Rajan Nagendra
Lyrics::Veturi
Singer's::S.P.Balu,P.Suseela  
 Film Directred By::Devadas Kanakaala 
Cast::Chandramohan,Deepa , Menaka

:::

mallii mallii..naa naaga mallii
mallii mallii..naa naaga mallii
madilO medilE anuraaga vallii..
madilO medilE anuraaga vallii..
mallii mallii..naa naaga mallii
mallii mallii..naa naaga mallii

:::1

aashaaDa maasaana...mila mila mannaa
merupE chUsi...neevanu konnaa..aa aa aa aa aa
kaarteeka deepaana kaantulalOnaa..kaLalE chUsi neevanukonnaa 
aa aaru rutuvula aalaapanagaa..kanulE terachi nE kalalE kannaa

maa mma maa mma mama..maa mma maa mma mama..ririnissaassa

kaala mEghamulu..kaama daahamulu..periginaa madhura geetam

sasamamamama riridadadada mamamaniininii saassaa...

ninu nanu kalpina nimushamu valapuna yugayugaala sangeetam.. 
tanuvu nee vENuvE..manasu nee raagamE..malli nee kOsamE

mallii mallii..naa naaga mallii
mallii mallii..naa naaga mallii
madilO medilE anuraaga vallii..
madilO medilE anuraaga vallii..
mallii mallii..naa naaga mallii
mallii mallii..naa naaga mallii

:::2

madhumaasamlO kuhu kuhu mannaa 
pilupEdani nE kaburanukonnaa..aa aa aa aa
vaishaakhamaasaana vEsavilOnaa
vaDagaalulu nE usuranukonnaa
innaaLLa kanniiLLa aavEdanagaa
nanu nE marachii nee kougiTa unnaa

madamaraaLinii pada nivaaLikai talaluvaalchi tariyinchagaa 
vanamayUramulu nee vayaaramulu vagalu nErchi naTiyinchagaa
gaganaseema nee jaghanamai..chandamaama nee vadanamai
sirulu muvvalai..girulu navvulai..jharulu naDakalai
arerererere allana mellana pillana grOviki 
aarava praaNamu neevugaa..aa aa aa aa aa aa aa aa
kadaliraa Silpamai..aa aa aa aa
sangeetamai..naaTyamai..sasasa mamama ninini ririri 

kadaliraa Silpamai..sangeetamai..naaTyamai
kalasipO neevugaa..nEnu nee mEnugaa
neevE...nEnugaa

mallii mallii..naa naaga mallii
mallii mallii..naa naaga mallii
madilO medilE anuraaga vallii
madilO medilE anuraaga vallii
mallii mallii..naa naaga mallii

mallii mallii..naa naaga mallii

నాగమల్లి--1980
సంగీతం::రాజన్-నాగేంద్ర
రచన::వేటూరి
గానం::S.P.బాలు, P.సుశీల


పల్లవి::

రాగం తీసే కోయిలా..కోయకు గుండెలు తీయగా
రాతిరి వేళలా..రగిలే ఎండలా

బాసలెన్నో చేసుకొన్న..ఆశే మాయెగా
బాసలెన్నో చేసుకొన్న..ఆశే మాయెగా
పిలవని పిలుపుగా..రాకే నీవిలా

రాగం తీసే కోయిలా..కోయకు గుండెలు తీయగా
రాతిరి వేళలా..రగిలే ఎండలా

చరణం::1

జంటని ఎడబాసినా..ఒంటరి నా బ్రతుకునా
మల్లెల సిరివెన్నెల..మంటలు రేపగా

వయసుల నులి వెచ్చని..వలపుల మనసిచ్చిన
నా చెలి చలి వేణువై..వేదనలూదగా
తొలకరి పాటలే..తోటలో పాడకే..పదే పదే పదే పదాలుగా

రాగం తీసే కోయిలా..కోయకు గుండెలు తీయగా
రాతిరి వేళలా..రగిలే ఎండలా

చరణం::2

పగిలిన నా హృదయమే..రగిలేనే ఒక రాగమై
అడవిలో వినిపించిన..ఆమని పా5టగా

అందమే నా నేరమా..పరువమే నా పాపమా?
ఆదుకోమని చెప్పవే..ఆఖరి మాటగా
గుండెలో మురళిని..గొంతులో ఊదకే..పదే పదే పదే పదాలుగా

రాగం తీసే కోయిలా..కోయకు గుండెలు తీయగా
రాతిరి వేళలా..రగిలే ఎండలా


Nagamalli--1980
Music::Rajan Nagendra
Lyrics::Veturi
Singer's::S.P.Balu,P.Suseela   
Cast::Chandramohan,Deepa , Menaka

:::

raagam teesE kOyilaa..kOyaku gunDelu teeyagaa
raatiri vELalaa..ragilE enDalaa

baasalennO chEsukonna..aaSE maayegaa
baasalennO chEsukonna..aaSE maayegaa
pilavani pilupugaa..raakE neevilaa

raagam teesE kOyilaa..kOyaku gunDelu teeyagaa
raatiri vELalaa..ragilE enDalaa

:::1

janTani eDabaasinaa..onTari naa bratukunaa
mallela sirivennela..manTalu rEpagaa

vayasula nuli vechchani..valapula manasichchina
naa cheli chali vENuvai..vEdanalUdagaa
tolakari paaTalE..tOTalO paaDakE..padE padE padE padaalugaa

raagam teesE kOyilaa..kOyaku gunDelu teeyagaa
raatiri vELalaa..ragilE enDalaa

:::2

pagilina naa hRdayamE..ragilEnE oka raagamai
aDavilO vinipinchina..aamani paa5Tagaa

andamE naa nEramaa..paruvamE naa paapamaa?
aadukOmani cheppavE..aakhari maaTagaa
gunDelO muraLini..gontulO UdakE..padE padE padE padaalugaa

raagam teesE kOyilaa..kOyaku gunDelu teeyagaa

raatiri vELalaa..ragilE enDalaa

నాగమల్లి--1980
సంగీతం::రాజన్-నాగేంద్ర
రచన::వేటూరి
గానం::S.P.బాలు


పల్లవి::

నిదురోయే నదులన్ని
నిదురోయే నదులన్ని..కదలని అలజడిలో
సందె గాలులే..సన్నాయి పాట పాడాలి
ఆ పాట విన్న నాగమల్లి తోట నవ్వాలి

ఝుమ్మని పాడుతు తుమ్మెదలాడగా
గువ్వలు రివ్వున గుసగుసలాడగా
సందె గాలులే..సన్నాయి పాట పాడాలి
ఆ పాట విన్న నాగమల్లి తోట నవ్వాలి

చరణం::1

పాటలలోన..సిరి పైటలలోన
కురిసిన అందం కుసుమప రాగం..విరిసే వేళా
లాలనగా ఆలాపనగా..ప్రాణం వేణువు ఊదేనులే

సందె గాలులే..సన్నాయి పాట పాడాలి
ఆ పాట విన్న నాగమల్లి తోట నవ్వాలి

చరణం::2

కోనలలోన జడివానలలోన
జలతరంగం అలల మృదంగం..పలికే వేళా

వేణువులోని అదరేణువు లెన్నో..
విన్న మయూరం విడుపు వయ్యారం..చిలికే వేళా

గాలుల ఈలల వేళలో
నా ఎద వెల్లువలాయెనులే
లాల్ల.....లాలా..లాల్ల..లాల..


Nagamalli--1980
Music::Rajan Nagendra
Lyrics::Veturi
Singer's::S.P.Balu
Cast::Chandramohan,Deepa , Menaka

:::

nidurOyE nadulanni
nidurOyE nadulanni..kadalani alajaDilO
sande gaalulE..sannaayi paaTa paaDaali
aa paaTa vinna naagamalli tOTa navvaali

jhummani paaDutu tummedalaaDagaa
guvvalu rivvuna gusagusalaaDagaa
sande gaalulE..sannaayi paaTa paaDaali
aa paaTa vinna naagamalli tOTa navvaali

:::1

paaTalalOna..siri paiTalalOna
kurisina andam kusumapa raagam..virisE vELaa
laalanagaa aalaapanagaa..praaNam vENuvu UdEnulE

sande gaalulE..sannaayi paaTa paaDaali
aa paaTa vinna naagamalli tOTa navvaali

:::2

kOnalalOna jaDivaanalalOna
jalatarangam alala mRdangam..palikE vELaa

vENuvulOni adarENuvu lennO..
vinna mayUram viDupu vayyaaram..chilikE vELaa

gaalula iilala vELalO
naa eda velluvalaayenulE

laalla.....laalaa..laalla..laala..

నాగమల్లి--1980సంగీతం : రాజన్-నాగేంద్ర
రచన::వేటూరి
గానం::S.P.బాలు,p.సుశీల

పల్లవి::

నాగమల్లివో..తీగమల్లివో నీవే రాజకుమారి
నాగమల్లివో..తీగమల్లివో నీవే రాజకుమారీ
నవ్వులో యవ్వనం .. పువ్వులై విరియగా
ఏదీ ఇంకొక సారి..నవ్వవె చంద్ర చకోరీ

నాగమల్లినో..తీగమల్లినో నీదే రాజకుమారి
నాగమల్లినో..తీగమల్లినో నీదే రాజకుమారీ
రాకతో జీవనం..రాగమై పలుకగా
ఏదీ ఇంకొకసారి..ముద్దుల మోహన మురళీ

నాగమల్లినో..తీగమల్లినో నీదే రాజకుమారి

చరణం::1

మిన్నల్లే పాడు..జాణల్లే ఆడు..
రసధునివై నీవు నాలోనా..ఊగాలీ రాగడోలా
నీలో నాదాలు..ఎన్నో విన్నాను..
పరువపు వేణువు లీవేళా..నువ్వే నా రాసలీలా
మేను వేణువై నిను వరించగా..అలిగిన అందెల సందడిలో

నాగమల్లినో..తీగమల్లినో నీదే రాజకుమారి
నాగమల్లివో..తీగమల్లివో నీవే రాజకుమారి
రాకతో జీవనం..రాగమై పలుకగా
ఏదీ ఇంకొకసారి..ముద్దుల మోహన మురళీ

నాగమల్లివో..తీగమల్లివో నీవే రాజకుమారి

చరణం::2

నువ్వే నా ఈడు..నవ్వే నా తోడు..
కలిసిన కాపురమీవేళా..కావాలీ నవ్య హేలా
నీలో అందాలు..ఎన్నో గ్రంధాలు..
చదివిన వాడను ఈ వేళా .. నువ్వే నా కావ్యమాలా..

పువ్వు పువ్వునా పులకరింతలే విరిసెను మన చిరునవ్వులలో

నాగమల్లివో..తీగమల్లివో నీవే రాజకుమారి
నాగమల్లినో..తీగమల్లినో నీదే రాజకుమారి
ఓ .. నవ్వులో యవ్వనం .. పువ్వులై విరియగా
ఏదీ ఇంకొక సారి..నవ్వవె చంద్ర చకోరీ

నాగమల్లినో..తీగమల్లినో నీదే రాజకుమారి
నీవే రాజకుమారీ..నీదే రాజకుమారీ
నీవే రాజకుమారీ..నీదే రాజకుమారీ

నాలాగా ఎందరో--1978
సంగీతం M.S.విశ్వనాధన్
రచన::ఆత్రేయ
గానం::S.P.బాలు,p.సుశీల

పల్లవి::

కళ్యాణిని...కళ్యాణిని
కనులున్న మనసుకు కనిపించు రూపాన్ని
మనసున్న చెవులకు వినిపించు రాగాన్ని

చరణం::1

నీ ఆశల కుంచెలతో ... అనురాగాల రంగులతో
ఊహించుకో .. నను చిత్రించుకో .. ఎదలోన పదిలంగా నను దాచుకో ..కళ్యాణిని !!

చందమామ మోము.. ఆ ..ఆ
చారడేసి కళ్ళు ..ఆ..ఆ
దొండపండు పెదవి ...పండు నిమ్మ పసిమి ..ఆ..ఆ
కడలి అలల కురులు .... కానరాని నడుము
కన్నె సొగసులని కవులన్నారు అవి అన్నో కొన్నో ఉన్నదానను .....కళ్యాణిని..... !!!

చరణం::2

" చందమామ మోము.. చారడేసి కళ్ళు ..ఉహూ..దొండపండు పెదవి ..పండు నిమ్మ పసిమి "


చల్లదనం పేరే .. ఆ..ఆ .. చందమామ కాదా
చారడేసి కళ్ళే .. ఆ..ఆ .. శాంతి ఝల్లు కాదా
పిలుపులోని వలపే .. పెదవి ఎరుపు కాదా
కనుగొన్నాను శిలగాని శిల్పాన్ని ...కవులైన కనరాని కళ్యానిని .. కళ్యాణిని !!!