Sunday, March 31, 2013

మానస వీణ--1983
సంగీతం::M.S.విశ్వనాథన్
రచన::ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం::S.P.బాలు, P.సుశీల

పల్లవి::

నీ నీలి నయనాల రవళించు రాగాల జడిలోన నే పాడనా
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
నీ నీలి నయనాల రవళించు రాగాల జడిలోన నే పాడనా
నీ మధుర హృదయాన నినదించు నాదాల జతిలోన నేనాడనా
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
నీ నీలి నయనాల రవళించు రాగాల జడిలోన నే పాడనా
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
నీ మధుర హృదయాన 
నినదించు నాదాల జతిలోన నేనాడనా
తక తధీంతోం తక తధీంతోం సస సగస్సానిని
తక తధీంతోం తక తధీంతోం సస సగస్సాసస

చరణం::1

శిలల కరిగించు కలలు చిగురించు నీ రూపు నే తీర్చనా
తలపులూహించు వలపులూరించు అందాలు నే చూడనా
మనసు వికసించు మమత వరియించు నీ చెలిమి నే కోరనా
మనల మరిపించు ఒకటే అనిపించు అద్వైతమే నేను కానా
ఆనంద సౌధాన అందాల జాబిల్లిగా నిన్ను వెలిగించనా
అనురాగ శిల్పాన అతిలోక కల్పనగా నిను నేను ఊహించనా

నీ నీలి నయనాల రవళించు రాగాల జడిలోన నే పాడనా
నీ మధుర హృదయాన నినదించు నాదాల జతిలోన నేనాడనా

చరణం::2

వెలుగులను నించు సిరుల కురిపించు నీ నవ్వులై నవ్వనా
వయసు మురిపించు బ్రతుకే ఫలియించు నీ ప్రేమలో పండనా
అడుగు జత చేర్చి నడక కలబోసి నీ నీడనై నడవనా
ఎడద పరిచేసి గుడిగా మలిచేసి నీరాజనాలివ్వనా
నా జన్మజన్మాల నా పూర్వ పుణ్యాల నా దేవిగా నిన్ను భావించనా
ఈ నొసటి కుంకుమ ఈ పసుపు సంపద నీ వరముగా పొంది వర్ధిల్లనా

నీ నీలి నయనాల రవళించు రాగాల జడిలోన నే పాడనా
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
నీ మధుర హృదయాన నినదించు నాదాల జతిలోన నేనాడనా
తక తధీంతోం తక తధీంతోం సస సగస్సానిని
తక తధీంతోం తక తధీంతోం సస సగస్సాసస

Thursday, March 28, 2013

కొండవీటి దొంగ--1990


సంగీతం::ఇళయరాజా
రచన::వేటూరి  
గానం::S.P.బాలు , S.జానకి

పల్లవి:

కోలో కోలమ్మ గళ్ళ కోకే కాకెత్తుకెళ్ళ..కోరింది ఇచ్చుకోవా
చేలో నీ సోకులన్ని సోలోగా పాడుకుంటా..నా ముద్దు పుచ్చుకోవా

లాటుగా అందాలన్ని చాటుగా ఇస్తావా
ఘాటుగా కౌగిళ్ళు ఇచ్చి మార్చుకోమంటావా

కోలో కోలమ్మ గళ్ళ కోకే కాకెత్తుకెళ్ళ..కోరింది ఇచ్చుకోవా
చేలో నీ సోకులన్ని సోలోగా పాడుకుంటా..నా ముద్దు పుచ్చుకోవా

చరణం::1

కొండ కోనల్లో చాటుగా..ఎత్తు పల్లాలు తెలిసేలే
కంటి కోణాలు సూటిగా..కొంటె బాణాలు విసిరేలే
సోకినా నా ఒళ్ళు కోకలో కళ్ళు..పడ్డ నీ ఒళ్ళు వదలనూ
చూపుకే సుళ్ళు తిరిగి నా ఒళ్ళు..కట్టు కౌగిళ్ళు వదలకూ
కుదేసాక అందాలన్ని..కుదేలైన వేళల్లో
పడేసాకా వల్లో నన్నే..ఒడే చాలు ప్రేమల్లో
సందె ఓ షేపు చిందే..ఓ వైపు అందే నీ సోకులే

తణక్కు దిన

చేలో నీ సోకులన్ని సోలోగా పాడుకుంటా..నా ముద్దు పుచ్చుకోవా
కోలో కోలమ్మ గళ్ళ కోకే కాకెత్తుకెళ్ళ..కోరింది ఇచ్చుకోవా

చరణం::2

మెత్తగా తాకు చూపుకే..మేలుకున్నాయి సొగసులే
కోత్తగా తాకు గాయమే..హాయి అన్నాయి వయసులే
కుర్ర నా ఈడు గుర్రమై తన్నే..గుట్టుగా గుండెలదరగా
కళ్ళతో నీకు కళ్ళెమేసాను..కమ్ముకో నన్ను కుదురుగా

భరోసాల వీరా రారా..భరిస్తాను నీ సత్తా
శృతేమించు శృంగారంలో..రతే నీకు మేనత్తా
ముద్దు ఆ వైపు..రుద్దు ఈ వైపు..హద్దులే లేవులే

తణక్కు దిన

కోలో కోలమ్మ గళ్ళ కోకే కాకెత్తుకెళ్ళ..కోరింది ఇచ్చుకోవా
చేలో నీ సోకులన్ని సోలోగా పాడుకుంటా..నా ముద్దు పుచ్చుకోవా

లాటుగా అందాలన్ని చాటుగా ఇస్తావా
ఘాటుగా కౌగిళ్ళు ఇచ్చి మార్చుకోమంటావా
కోలో కోలమ్మ గళ్ళ కోకే కాకెత్తుకెళ్ళ..కోరింది ఇచ్చుకోవా
చేలో నీ సోకులన్ని సోలోగా పాడుకుంటా..నా ముద్దు పుచ్చుకోవా
Kondaveeti Donga--1990
Music::Ilayaraja
Lyrics::Veturi
Singer's::S.P.Baalu, S.Jaanaki kOlO kOlamma gaLLa kOkae kaakettukeLLa..kOriMdi ichchukOvaa
chaelO nee sOkulanni sOlOgaa paaDukuMTaa..naa muddu puchchukOvaa

laaTugaa aMdaalanni chaaTugaa istaavaa
ghaaTugaa kaugiLLu ichchi maarchukOmaMTaavaa

kOlO kOlamma gaLLa kOkae kaakettukeLLa..kOriMdi ichchukOvaa
chaelO nee sOkulanni sOlOgaa paaDukuMTaa..naa muddu puchchukOvaa

::1

koMDa kOnallO chaaTugaa..ettu pallaalu telisaelae
kaMTi kONaalu sooTigaa..koMTe baaNaalu visiraelae
sOkinaa naa oLLu kOkalO kaLLu..paDDa nee oLLu vadalanoo
choopukae suLLu tirigi naa oLLu..kaTTu kaugiLLu vadalakoo
kudaesaaka aMdaalanni..kudaelaina vaeLallO
paDaesaakaa vallO nannae..oDae chaalu praemallO
saMde O shaepu chiMdae..O vaipu aMdae nee sOkulae

taNakku dina

chaelO nee sOkulanni sOlOgaa paaDukuMTaa..naa muddu puchchukOvaa
kOlO kOlamma gaLLa kOkae kaakettukeLLa..kOriMdi ichchukOvaa

::2

mettagaa taaku choopukae..maelukunnaayi sogasulae
kOttagaa taaku gaayamae..haayi annaayi vayasulae
kurra naa eeDu gurramai tannae..guTTugaa guMDeladaragaa
kaLLatO neeku kaLLemaesaanu..kammukO nannu kudurugaa

bharOsaala veeraa raaraa..bharistaanu nee sattaa
SRtaemiMchu SRMgaaraMlO..ratae neeku maenattaa
muddu aa vaipu..ruddu ee vaipu..haddulae laevulae

taNakku dina

kOlO kOlamma gaLLa kOkae kaakettukeLLa..kOriMdi ichchukOvaa
chaelO nee sOkulanni sOlOgaa paaDukuMTaa..naa muddu puchchukOvaa

laaTugaa aMdaalanni chaaTugaa istaavaa
ghaaTugaa kaugiLLu ichchi maarchukOmaMTaavaa
kOlO kOlamma gaLLa kOkae kaakettukeLLa..kOriMdi ichchukOvaa
chaelO nee sOkulanni sOlOgaa paaDukuMTaa..naa muddu puchchukOvaa

కొండవీటి దొంగ--1990

సంగీతం::ఇళయరాజా
రచన::వేటూరి 
గానం::S.P.బాలు, S.జానకి

పల్లవి::

హు..హే..హా..ఓ..
హా..టిప్పు టాపు లుక్కు..లిప్ మీద క్లిక్కు
ఎప్పుడంటే అప్పుడే రెడీ

పింగు పాంగు బాడి..జింగు షింగు లేడి
తాకితేనే పిచ్చ తాకిడీ

లక్ కొద్ది చిక్కినాడు చక్కనోడు
చుక్కలేల చందమామ వీడు
గుప్పుమంది గుట్టుగున్న కన్నె ఈడు
చెప్పలేను దానికున్న స్పీడు
వాడితోటి ఈ పూట వాటమైన సైఅట లే
రప ప ప ప

పింగు పాంగు బాడి..జింగు షింగు లేడి
తాకితేనే పిచ్చ తాకిడీ

టిప్పు టాపు లుక్కు..లిప్ మీద క్లిక్కు
ఎప్పుడంటే అప్పుడే రెడీ

చరణం1

చం చం చంచం చం చం చంచంచంచంచం
చం చం చంచం చం చం చంచంచంచంచం

వేళ లేని పాళ లేని వెర్రిలో
వేడి బుగ్గలంటుకుంటే వేడుక
జుర్రుకుంటే కుర్రకారు జోరులో
పాల ఈడు పాయసాల కోరికా
సమ్మర్ ఇంటి సాల్టు సందెవేళ బోల్టు
అందమైన స్టార్టు ఆకశాన హల్టు
సొమ్ములప్పుచేసి సోకు చూసుకోనా
సొంతమైన దిచ్చేసి సోమసిల్లి పోనా
షేకు నిన్ను చేసేసి షాక్ చూసుకోనా
బ్రేకు నీకు వేసేసి బెంగ తీర్చుకోనా
తడి సరకుల ఒడి దూడుకుల
ముడి సరకుల ముడి విడుపులలో హొ

పింగు పాంగు బాడి..జింగు షింగు లేడి
తాకితేనే పిచ్చ తాకిడీ

టిప్పు టాపు లుక్కు..లిప్ మీద క్లిక్కు
ఎప్పుడంటే అప్పుడే రెడీ

చరణం::2

చం చచంచం చం చచంచం చం చచంచంచం
చం చచంచం చం చచంచం చంచంచచంచచంచచం

మత్తు మత్తు ఊగులాట మధ్యలో
ఎత్తుకున్న పాటకేది పల్లవీ

కొత్త కొత్త కొంగులాట మధ్యలో
మోత్తుకున్నమోజులన్ని పిల్లవీ

పైన కోకోనట్టు లోన చాకిలెట్టు
ఈడు స్పీడ్ జెట్టు ల్యాండ్ కాదు ఒట్టు
కన్నుమాటలన్నేసి నిన్ను కమ్ముకోనా
ఉన్న మాట చెప్పేసి ఊపు తెచ్చుకోనా
చెంప చేతికిచ్చేసి చేమగిల్లి పోనా
తేనే పట్టు ఒగ్గేసి తెప్పెరిల్లి పోనా
కచటతపల కసి వయసుల గచట ఎప్పుడు
చలి ముడి పడునో హొ

టిప్పు టాపు లుక్కు..లిప్ మీద క్లిక్కు
ఎప్పుడంటే అప్పుడే రెడీ..

పింగు పాంగు బాడి..జింగు షింగు లేడి
తాకితేనే పిచ్చ తాకిడీ..

లక్ కొద్ది చిక్కినాడు చక్కనోడు
చుక్కలేల చందమామ వీడు

గుప్పుమంది గుట్టుగున్న కన్నె ఈడు
చెప్పలేను దానికున్న స్పీడు

వాడితోటి ఈ పూట వాటమైన సైఅట లే
దాదదూదు దీదిదాద..

టిప్పు టాపు లుక్కు..లిప్ మీద క్లిక్కు
ఎప్పుడంటే అప్పుడే రెడీ..

పింగు పాంగు బాడి..జింగు షింగు లేడి
తాకితేనే పిచ్చ తాకిడీ..

హే రపపాపపప రపపాపపప..రంపపాప రంపపాపపా


Kondaveeti Donga--1990
Music::Ilayaraja
Lyrics::Veturi
Singer's::baalu, jaanaki 

pallavi::

hu..hae..haa..O..
haa..Tippu Taapu lukku..lip^ meeda klikku
eppuDaMTae appuDae reDee

piMgu paaMgu baaDi..jiMgu shiMgu laeDi
taakitaenae pichcha taakiDee

lak^ koddi chikkinaaDu chakkanODu
chukkalaela chaMdamaama veeDu
guppumaMdi guTTugunna kanne eeDu
cheppalaenu daanikunna speeDu
vaaDitOTi ee pooTa vaaTamaina saiaTa lae
rapa pa pa pa

piMgu paaMgu baaDi..jiMgu shiMgu laeDi
taakitaenae pichcha taakiDee

Tippu Taapu lukku..lip^ meeda klikku
eppuDaMTae appuDae reDee

charaNaM1

chaM chaM chaMchaM chaM chaM chaMchaMchaMchaMchaM
chaM chaM chaMchaM chaM chaM chaMchaMchaMchaMchaM

vaeLa laeni paaLa laeni verrilO
vaeDi buggalaMTukuMTae vaeDuka
jurrukuMTae kurrakaaru jOrulO
paala eeDu paayasaala kOrikaa
sammar^ iMTi saalTu saMdevaeLa bOlTu
aMdamaina sTaarTu aakaSaana halTu
sommulappuchaesi sOku choosukOnaa
soMtamaina dichchaesi sOmasilli pOnaa
shaeku ninnu chaesaesi shaak^ choosukOnaa
braeku neeku vaesaesi beMga teerchukOnaa
taDi sarakula oDi dooDukula
muDi sarakula muDi viDupulalO ho

piMgu paaMgu baaDi..jiMgu shiMgu laeDi
taakitaenae pichcha taakiDee

Tippu Taapu lukku..lip^ meeda klikku
eppuDaMTae appuDae reDee

charaNaM::2

chaM chachaMchaM chaM chachaMchaM chaM chachaMchaMchaM
chaM chachaMchaM chaM chachaMchaM chaMchaMchachaMchachaMchachaM

mattu mattu oogulaaTa madhyalO
ettukunna paaTakaedi pallavee

kotta kotta koMgulaaTa madhyalO
mOttukunnamOjulanni pillavee

paina kOkOnaTTu lOna chaakileTTu
eeDu speeD^ jeTTu lyaaMD^ kaadu oTTu
kannumaaTalannaesi ninnu kammukOnaa
unna maaTa cheppaesi oopu techchukOnaa
cheMpa chaetikichchaesi chaemagilli pOnaa
taenae paTTu oggaesi tepperilli pOnaa
kachaTatapala kasi vayasula gachaTa eppuDu
chali muDi paDunO ho

Tippu Taapu lukku..lip^ meeda klikku
eppuDaMTae appuDae reDee..

piMgu paaMgu baaDi..jiMgu shiMgu laeDi
taakitaenae pichcha taakiDee..

lak^ koddi chikkinaaDu chakkanODu
chukkalaela chaMdamaama veeDu

guppumaMdi guTTugunna kanne eeDu
cheppalaenu daanikunna speeDu

vaaDitOTi ee pooTa vaaTamaina saiaTa lae
daadadoodu deedidaada..

Tippu Taapu lukku..lip^ meeda klikku
eppuDaMTae appuDae reDee..

piMgu paaMgu baaDi..jiMgu shiMgu laeDi
taakitaenae pichcha taakiDee..

hae rapapaapapapa rapapaapapapa..raMpapaapa raMpapaapapaa

Tuesday, March 26, 2013

అనురాగాలు--1975

సంగీతం::సత్యం
రచన::దాశరథి
గానం::P.సుశీల
తారాగణం::నాగభూషణం, రాజబాబు,అల్లు రామలింగయ్య,శుభ, కుమారి శ్రీదేవి,రమణమూర్తి 

పల్లవి::

జాబిల్లి వెలిగే  చల్లని వేళ నా పాట వింటావా
అనురాగమొలికే అందాల బాబూ అడిగింది చెబుతావా      
జాబిల్లి వెలిగే  చల్లని వేళ నా పాట వింటావా
అనురాగమొలికే అందాల బాబూ అడిగింది చెబుతావా        
  
చరణం::1

నీలాలు మెరిసే నీ కళ్ళతో దోబూచులాడేది ఎవరు
నీలాలు మెరిసే నీ కళ్ళతో దోబూచులాడేది ఎవరు..కల
ఆకాశ వీధి మేఘాలలో ఆటాడు ఆ కన్నె ఎవరు..మెరుపు              
జాబిల్లి వెలిగే  చల్లని వేళ నా పాట వింటావా
అనురాగమొలికే అందాల బాబూ అడిగింది చెబుతావా        

చరణం::2

చిన్నారి సిరిమల్లె పందిరిపై విరబూయు చామంతి యేది
చిన్నారి సిరిమల్లె పందిరిపై విరబూయు చామంతి యేది..పూలదండ
కలవారినైనా నిరుపేదనైనా ఒక రీతి అలరించునేది..నిద్ర         
జాబిల్లి వెలిగే  చల్లని వేళ నా పాట వింటావా
అనురాగమొలికే అందాల బాబూ అడిగింది చెబుతావా  
      
చరణం::3

కన్నీటి కెరటాల వెన్నెలలో చిన్నారి ఆ ముత్యమేది
కన్నీటి కెరటాల వెన్నెలలో చిన్నారి ఆ ముత్యమేది..కనుపాప
జగమంత నిదురించు వేళలలో కనులైన మూయనిదెవరు..అమ్మ
జాబిల్లి వెలిగే  చల్లని వేళ నా పాట వింటావా
అనురాగమొలికే అందాల బాబూ అడిగింది చెబుతావా        

Anuraagaalu--1975
Music::Satyam
Lyrics::Dasarathi
Singer::P.Suseela
Cast::Naagabhushanam,Rajabaabu,Alluraamalingayya,Subha,Kumari Sreedevi,Ramanamoorti.

:::

jaabilli velige challani vela naa paata vintaavaa
anuraagamolike andaala baaboo adigindi chebuthaavaa
jaabilli velige challani vela naa paata vintaavaa
anuraagamolike andaala baaboo adigindi chebuthaav

:::1

neelaalu merise nee kallato doboochulaadedi evaru
neelaalu merise nee kallato doboochulaadedi evaru..kala
aakaasa veedhi meghaalalo aataadu aa kanne evaru..merupu
jaabilli velige challani vela naa paata vintaavaa
anuraagamolike andaala baaboo adigindi chebuthaav

:::2

chinnaari sirimalle pandiripai virabooyu chaamanti yedi
chinnaari sirimalle pandiripai virabooyu chaamanti yedi..pooladanda
kalavaarinainaa nirupedanainaa oka reeti alarinchunedi..nidra
jaabilli velige challani vela naa paata vintaavaa
anuraagamolike andaala baaboo adigindi chebuthaav

:::3

kanneeti kerataala vennelalo chinnaari aa muthyamedi
kanneeti kerataala vennelalo chinnaari aa muthyamedi..kanupaapa
jagamanta nidurinchu velalalo kanulaina mooyanidevaru..amma
jaabilli velige challani vela naa paata vintaavaa
anuraagamolike andaala baaboo adigindi chebuthaav

Monday, March 25, 2013

దేశభక్తి గీతం


Sare jahan se accha hindostan hamara
ham bulbulain hai is ki, yeh gulsitan hamara

Ghurbat men hon agar ham, rahta hai dil vatan men
samjho vahin hamen bhi, dil hain jahan hamara


Parbat voh sab se uncha, hamsaya asman ka
voh santari hamara, voh pasban hamara

godi men khelti hain is ki hazaron nadiya
gulshan hai jin ke dam se, rashkejanan hamara

aye ab, raud, ganga, voh din hen yad tujhko
utara tere kinare, jab karvan hamara

maz’hab nahin sikhata apas men bayr rakhna
hindvi hai ham, vatan hai hindostan hamara

yunanomisroroma, sab mit. gaye jahan se
ab tak magar hai baqi, namonishan hamara

kuch bat hai keh hasti, mit.ati nahin hamari
sadiyon raha hai dushman, daurezaman hamara
iqbal ko’i meharam, apna nahin jahan men
m’alum kya kisi ko, dardenihan hamara. 

सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्तान हमारा
हम बुलबुले है इसकी ये गुलसिता हमारा ॥धृ॥

घुर्बत मे हो अगर हम रहता है दिल वतन मे
समझो वही हमे भी दिल है जहाँ हमारा ॥१॥

परबत वो सब से ऊंचा हमसाय आसमाँ का
वो संतरी हमारा वो पासबा हमारा ।२॥

गोदी मे खेलती है इसकी हजारो नदिया
गुलशन है जिनके दम से रश्क-ए-जना हमारा ।३॥

ए अब रौद गंगा वो दिन है याद तुझको
उतर तेरे किनारे जब कारवाँ हमारा ॥४॥

मझहब नही सिखाता आपस मे बैर रखना
हिन्दवी है हम वतन है हिन्दोस्तान हमारा ॥५॥

युनान-ओ-मिस्र-ओ-रोमा सब मिल गये जहाँ से
अब तक मगर है बांकी नामो-निशान हमारा ॥६॥

कुछ बात है की हस्ती मिटती नही हमारी
सदियो रहा है दुश्मन दौर-ए-जमान हमारा ॥७॥

इक़्बाल कोइ मेहरम अपना नही जहाँ मे
मालूम क्या किसी को दर्द-ए-निहा हमारा ॥८॥


దేశభక్తి గీతం


దేశభక్తి గీతం 

vande matram (original) by {k.k}
vande mātaram
sujalāṃ suphalāṃ
malayajaśītalām
śasya śyāmalāṃ
mātaram
vande mātaram

śubhra jyotsnā
pulakita yāminīm
phulla kusumita
drumadalaśobhinīm
suhāsinīṃ
sumadhura bhāṣiṇīm
sukhadāṃ varadāṃ
mātaram
vande mātaram
bônde matorom
shujolang shufolang
môloeôjoshitolam
shoshsho shêmolang
matorom
bônde matorom

shubhro jotsna
pulokito jaminim
fullo kushumito
drumodôloshobhinim
shuhashining
shumodhuro bhashinim
shukhodang bôrodang
matorom
bônde matorom

దేశభక్తి గీతం
తేనెల తేటల మాటలతో మన దేశ మాతనే కొలిచెదమా
భావం భాగ్యం కూర్చుకొని ఇక జీవన యానం చేయుదమా

సాగర మేఖల చుత్తుకొని సుర గంగ చీరగా మలచుకొని
గీతా గానం పాడుకొని మన దేవి కి ఇవ్వాలి హారతులు

గాంగ జటాధర భావనతో హిమ శైల శిఖరమే నిలబడగా
గలగల పారే నదులన్నీ ఒక బృంద గానమే చేస్తుంటే

ఎందరు వీరుల త్యాగబలం మన నేటి స్వేచ్చకే మూలబలం
వారందరిని తలచుకొని మన మానస వీధిని నిలుపుకొని

English Transliteration

tEnela tETala maaTalatO mana dESa maatanE kolicedamaa
bhaavam bhaagyam koorchukoni ika jeevana yaanam cEyudamaa

saagara mEkhala cuttukoni sura ganga cheeragaa malachukoni
geetaa gaanam paaDukoni mana dEviki ivvaali haaratulu

gaamga jaTaadhara bhaavanatO hima Saila SikharamE nilabaDagaa
galagala paarae nadulannee oka bRmda gaanamae cEstunTE

endaru veerula tyaagabalam mana nETi swEcHcHakE moolabalam
vaarandarini talachukoni mana maanasa veedhini nilupukoni 

దొంగరాముడు--1955::శుద్ధసారంగ::రాగం

సంగీతం::పెండ్యాల నాగేశ్వరరావ్  
రచన::సముద్రాల
గానం::P.సుశీల 
తారాగణం::నాగేశ్వర రావ్,సావిత్రీ.జగ్గయ్య,జమున.  
శుద్ధసారంగ::రాగం 

పల్లవి::

బలే తాత మన బాపూజీ
బాలల తాతా బాపూజీ
బలే తాత మన బాపూజీ
బాలల తాతా బాపూజీ
బోసి నవ్వుల బాపూజీ
చిన్నీ పిలక బాపూజీ 

బలే తాత మన బాపూజీ
బాలల తాతా బాపూజీ

చరణం::1

కుల మత భేదం వలదన్నాడు
కలిసి బతికితే బలమన్నాడు
మానవులంతా ఒకటన్నాడు
మనలో జీవం పోశాడు 

బలే తాత మన బాపూజీ
బాలల తాతా బాపూజీ

చరణం::2

నడుము బిగించి లేచాడు
అడుగూ ముందుకు వేశాడు
కదం తొక్కుతూ పదం పాడుతూ
దేశం దేశం కదిలింది
గడ గడ లాడెను సామ్రాజ్యం
మనకు లభించెను స్వరాజ్యం 

బలే తాత మన బాపూజీ
బాలల తాతా బాపూజీ

చరణం::3

సత్యాహింసలే శాంతి మార్గమని
జగతిని జ్యోతిని చూపించాడు
మానవ ధర్మం బోధించాడు
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ 
మానవ ధర్మం బోధించాడు
మహాత్ముడై ఇల వెలిశాడు 

బలే తాత మన బాపూజీ
బాలల తాతా బాపూజీ

బలే తాత మన బాపూజీ
బాలల తాత బాపూజీ 

బలే తాత మన బాపూజీ
బాలల తాతా బాపూజీ 

బలే తాత మన బాపూజీ
బాలల తాతా బాపూజీ   

దసరాబుల్లోడు--1971సంగీతం::K.V.మహాదేవన్
రచన::ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం::ఘంటసాల,P.సుశీల   
తారాగణం::నాగేశ్వర రావ్ , వాణీశ్రీ , చంద్రకళ 

పల్లవి::

రాధ::చేతిలో చెయ్యేసి చెప్పు బావా
చేసుకున్న బాసలు చెరిగి పోవని మరచి పోనని
చేతిలో చెయ్యేసి చెప్పు బావా
చేసుకున్న బాసలు చెరిగి పోవని మరచి పోనని

గోపి::చేతిలో చెయ్యేసి చెప్పు రాధా
చెప్పుకున్న వూసులు మాసి పోవనీ మరిపోవని
చేతిలో చెయ్యేసి చెప్పు రాధా
చెప్పుకున్న వూసులు మాసి పోవనీ మరిపోవని
రాధ::చేతిలో చెయ్యేసి చెప్పు బావా

చరణం::1

రాధ::పాడుకున్న పాటలు పాతబడి పోవనీ
చిలిపిగ ఆడుకున్న ఆటలకు అలుపు రానివ్వననీ
పాడుకున్న పాటలు పాతబడి పోవనీ
చిలిపిగ ఆడుకున్న ఆటలకు అలుపు రానివ్వననీ

గోపి::పడుచు గుండె బిగువులు సడలి  పోనివ్వనని
పడుచు గుండె బిగువులు సడలి  పోనివ్వనని
దుడుకుగ వురికిన పరువానికి ఉడుకు తగ్గిపోదని   

రాధ::చేతిలో చెయ్యేసి చెప్పు బావా
గోపి::చెప్పుకున్న వూసులు మాసి పోవనీ మరిపోవని
చేతిలో చెయ్యేసి చెప్పు రాధా

చరణం::2

రాధ::కన్నెగా కన్నకలలు కధలుగా చెప్పాలి
గోపి::మనకధ కలకాలం చెప్పినా కంచికెళ్ళకుండాలి
రాధ::కన్నెగా కన్నకలలు కధలుగా చెప్పాలి
గోపి::మనకధ కలకాలం చెప్పినా కంచికెళ్ళకుండాలి

రాధ::మనజంట జంటలకే కన్నుకుట్టుకావాలి
మనజంట జంటలకే కన్నుకుట్టుకావాలి
గొపి::ఇంక ఒంటరిగా వున్న వాళ్ళు..జంటలైపొవాలి

రాధ::చేతిలో చెయ్యేసి చెప్పు బావా
చేసుకున్న బాసలు చెరిగి పోవని మరచి పోనని

గోపి::చేతిలో చెయ్యేసి చెప్పు రాధా
చెప్పుకున్న వూసులు మాసి పోవనీ మరిపోవని
రాధ::చేతిలో చెయ్యేసి చెప్పు బావా 

Sunday, March 24, 2013

శ్రీకృష్ణ తులాభారం--1966


సంగీతం::పెండ్యాల
రచన::సముద్రల రాఘవాచార్య(సీనియర్) 
గానం::P.సుశీల

పల్లవి::

కొనుమిదే కుసుమాంజలి
అమరులా ప్రణయాంజలీ
కొనుమిదే కుసుమాంజలి
రసికా నటలోక సార్వభౌమ నాదలోల విజయగోపాల
కొనుమిదే కుసుమాంజలి

చరణం::1

కాళీయ ఫణిరాజు పడగలపైనా
కాలియందియలు ఘల్లుమనా
లీలా నాట్యము చేసి చూపినా
లీలా నాట్యము చేసి చూపినా
తాండవ కృష్ణా జోహార్ జోహార్

కొనుమిదే కుసుమాంజలి
అమరులా ప్రణయాంజలీ
కొనుమిదే కుసుమాంజలి

చరణం::2

నీ మధు మురళీ గానము విన్నా
భామలు మోహము మీరి దీనలై
నీ మధు మురళీ గానము విన్నా
భామలు మోహము మీరి దీనలై
రారా మదిని వగదీర మరులు నెరవేర
మనసు తనివార కౌగిలి వీర
నెరా దొరా మాపై నెనరు గొనర
మారుకేళి దేలుపు మను మగువల
మహానందమయ మలయోల్లాస గతులా
దివ్య రాస కేళి మహిమ జూపి మురియజేసి
నిదవధి సుఖమొసగిన ఘనశ్యామ
సత్యభామ పరంధామ

కొనుమిదే కుసుమాంజలీ
అమరులా ప్రణయాంజలీ
కొనుమిదే కుసుమాంజలీ 

కలిమిలేములు--1962


సంగీతం::అశ్వత్థామ
రచన::మల్లాది రామకృష్ణశాస్ర్తి
గానం::ఘంటసాల,ఎస్.జానకి
తారాగణం::అక్కినేని, కృష్ణకుమారి , జి.వరలక్ష్మి, మీనూ ముంతాజ్ 

పల్లవి::

గాలిలో..గాలిలో..
తేలే పూలడోలలో..డోలలో
పన్నీరు జల్లే వెన్నెల తీవ
కన్నుల కలకల ఏమో
చిననాటి ఆనందసీమలో
అలనాటి ఆనందసీమలో
అదే చెలిమిగ విహరించేయమని
అనుకున్న కన్నె కలలే
చిననాటి ఆనందసీమలో

చరణం::1

గాలిలో..గాలిలో..
అలారుగ..అలారుగ
గాలిలో అలలు అలలుగ అలారుగ
గానమేలే కనకవీణ
నగుమోమున తళతళ ఏమో
చిననాటి ఆనందసీమలో

చరణం::2

అలనాటి కలల వేడుకలే
మనసైన వాని చేరువచేయ
మోదములో ఆదమరచే పరవశమే
చిననాటి ఆనందసీమలో

చరణం::3

గగనాన వెలిగే రేరాజు
చెంగల్వకు కలకాలము చేరువె
ఆ పలుకే నిజమై ఆ మనసే తనదై
కన్నెవలపు మాయని
పున్నమి వెలుగాయే
చిననాటి ఆనందసీమలో

మౌనగీతం--1981


సంగీతం::ఇళయరాజా
రచన::ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం::S.P.బాలు, S.జానకి
తారాగణం::మోహన్,సుహాసిని,ప్రతాప్‌పోతన్ 

పల్లవి::

చెలిమిలో వలపు రాగం
వలుపులో మధుర భావం 
రాగం భావం కలిసే ప్రణయగీతం 
పాడుకో..ర ప ప పా
పాడుకో..ర ప ప పా..పాడుకో 
చెలిమిలో వలపు రాగం
వలుపులో మధుర భావం 

చరణం::1

ఉయ్యాలలూగినాను..నీ ఊహలో
నెయ్యాలు నేర్చినాను..నీ చూపులో
ఆరాధనై గుండెలో..ఆలాపనై గొంతులో
అలల లాగా..కలల లాగా 
అలల లాగా..కలల లాగా..కదలీ రాదా
చెలిమిలో వలపు రాగం
వలుపులో మధుర భావం 

చరణం::2

నులి వెచ్చనైనా తాపం..నీ స్నేహమూ
ఎద గుచ్చుతున్న భావం..నీ రూపమూ
తుది లేని ఆనందము..తొణుకాడు సౌందర్యము
శృతిని చేర్చి..స్వరము కూర్చి
శృతిని చేర్చి..స్వరము కూర్చి..పదము కాగా
చెలిమిలో వలపు రాగం
వలుపులో మధుర భావం 
రాగం భావం కలిసే ప్రణయగీతం 
పాడుకో ర ప ప పా పాడుకో 
ర ప ప పా...పాడుకో

Friday, March 22, 2013

అత్తా ఒకింటి కోడలే--1958
సంగీతం::పెండ్యాల 
రచన::ఆరుద్ర
గానం::పిఠాపురం స్వర్ణ లత 
తారాగణం::జగ్గయ్య, రమణమూర్తి, రమణారెడ్డి, దేవిక, హేమలత,గిరిజ, సీత

పల్లవి::

మాయదారి కీచులాట మా మధ్య వచ్చింది
రాయబారం చెయ్యవే తడికో తడిక
నువు రాయబారం చెయ్యవే తడికో తడిక

ఆడి వొగలమారి మాటలకు వొళ్ళంతా మండుతుందీ
రాయబారమెందుకే తడికో తడిక
నీ రాయబారమెందుకే తడికో తడిక

నేను ముక్కు పుడక తెచ్చాను ముంత గూట్లో పెట్టాను
పెట్కొమని దాన్ని పెట్కొమని బేగి పెట్కొమని
చెప్పవే తడికో తడిక

ఓ..ఆడి ముక్కు పుడక ముక్కలవ్వ చూడబోతె రాళ్ళు లేవు
తిప్పబోతె చిన్నమెత్తు శీల లేదు
ఆడి పోసుకోలు మాటలకుమోసపోను నేనింక
పొమ్మని చెప్పవే తడికో తడిక

మాయదారి కీచులాట మా మధ్య వచ్చింది
రాయబారం చెయ్యవే తడికో తడిక
నువు రాయబారం చెయ్యవే తడికో తడిక

నేను పట్టు చీర తెచ్చాను పెట్టెలోన పెట్టాను
కట్కొమని దాన్ని కట్కొమని బేగి కట్కొమని
చెప్పవే తడికో తడిక
అ తడికొ అ తడికొ అ తడిక తడిక తడికో

ఓ ఆడి పట్టు చీరకంచు లేదు కట్టబోతె చెంగు లేదు
తెచ్చినాడి తెలివి తెల్లారిపోను
ఆడి ఇచ్చకాల మాటలకు ఇరిగింది నా మనసు
ఇడిసి పొమ్మనవే తడికో తడిక
నన్నిడిసి పొమ్మనవే తడికో తడిక
అ తడికొ అ తడికొ అ తడిక తడిక తడికో

రమణి ముద్దుల గుమ్మ తాను రాజీకి రాకుంటే
రాతిరి శివ రాతిరే తడికో తడిక
ఈ ఏటికేడు ఏకాశే తడికో తడిక
వంకాయ వండాను వరి కూడు వార్చాను
తినమని చెప్పవే తడికో తడిక
ఆణ్ణి తినమని చెప్పవే తడికో తడిక

వగలాడి చేతులతో వడ్డనా చేయకున్న
దిగదని చెప్పవే తడికో తడిక
ముద్ద దిగదని చెప్పవే తడికో తడిక
అ తడికొ అ తడికొ అ తడిక తడిక తడికో

ఆడి ఇచ్చకాల మాటలకు ఇరిగింది నా మనసు
ఇడిసి పొమ్మనవే తడికో తడిక
నన్నిడిసి పొమ్మనవే తడికో తడిక
అ తడికొ అ తడికొ అ తడిక తడిక తడికో

చిన్నారి పొమ్మంటె సన్నాసం పుచ్చుకొని
ఇంటికింక రానే తడికో తడిక
ఇది ఇవరంగ చెప్పవే తడికో తడిక

సన్నాసం ఎందుకు అన్యాలం చెయ్యకు
నిన్నిడిసి ఉండలేను మావోయి మావ
నేనిన్నిడిసి ఉండలేను మావోయి మావ
నేనిన్నిడిసి ఉండలేను మావోయి మావ
అ మావోయి మావోయి మావ

అత్తా ఒకింటి కోడలే--1958
సంగీతం::పెండ్యాల 
రచన::ఆరుద్ర
గానం::పిఠాపురం 
తారాగణం::జగ్గయ్య, రమణమూర్తి, రమణారెడ్డి, దేవిక, హేమలత,గిరిజ, సీత

పల్లవి::

బుద్దొచ్చెనా నీకు మనసా
మంచి బుద్దొచ్చెనా నీకు మనసా
అద్ధరిని వైకుంఠమ్మిద్ధరిని నరకం
మధ్య గల ఏట్లో శుద్ధి కాగా బాగ 
బుద్దొచ్చెనా నీకు మనసా
మంచి బుద్దొచ్చెనా నీకు మనసా

చరణం::1

చిత్తమొచ్చిన రీతి అత్త గారిని తిట్టి
నెత్తి మీదకు కళ్ళు తెచ్చుకుంటివి గనీ
చేతులారా నీవు చేసుకున్న ఖర్మా
చేతులారా నీవు చేసుకున్న ఖర్మా
భూతమై నిన్నిటుల గోతిలో తోయంగ
బుద్దొచ్చెనా నీకు మనసా
మంచి బుద్దొచ్చెనా నీకు మనసా

చరణం::

కొడుకునీ కోడల్నీ కొట్టి తగిలేసావు
కూతుర్ని అల్లున్ని కోరి రప్పించావూ
తవ్వి తలకెత్తునని తలపోయ అల్లుడే
తాగుబోతై నిన్ను తరిమి తరిమి కొట్ట
బుద్దొచ్చెనా నీకు మనసా
మంచి బుద్దొచ్చెనా నీకు మనసా

చరణం::3

ఆడువారెప్ప్డు అణకువగ యుండాలే
అందరికి సమముగా ఆణ చూపాలే
అత్తయు ఒక ఇంటి కోడలని మరవకుడు
అత్తయు ఒక ఇంటి కోడలని మరవకుడు
అయిన వాడిని గనుక అసలు సంగతిని చెబితి

బుద్దొచ్చెనా నీకు మనసా
మంచి బుద్దొచ్చెనా నీకు మనసా
అద్ధరిని వైకుంఠమ్మిద్ధరిని నరకం
మధ్య గల ఏట్లో శుద్ధి కాగా బాగ 
బుద్దొచ్చెనా నీకు మనసా
మంచి బుద్దొచ్చెనా నీకు మనసా

ముక్కు పుడక--1983దర్శకుడు::కోడి రామకృష్ణ
సంగీతం::J.V.రాఘవులు 
రచన::సినారె
గానం::బాలు జానకి
తారాగణం::భానుచందర్,చంద్రమోహన్ , సుహాసిని మణిరత్నం, విజయశాంతి.

పల్లవి::

చినుకు చినుకుగా చిగురు మెత్తగా
గోరు వెచ్చగా గుండె విచ్చగా
చినుకు చినుకుగా చిగురు మెత్తగా
గోరు వెచ్చగా గుండె విచ్చగా
చేరుకో సరాగిణీ..చేరుకో తరంగిణీ

చినుకు చినుకుగా చిగురు మెత్తగా
గోరు వెచ్చగా గుండె విచ్చగా

చరణం::1

అల్లన ఉదయించే ప్రతికిరణం 
చల్లగ చలియించే నీ చరణం
నిగిని విహరించే ప్రతి మేఘం 
పొంగిన ప్రేమకు సందేశం
ఊహలే ఊసులై..ఆశలే బాసలై
హే హే ఊహలే ఊసులై..ఆశలే బాసలై
మధువులు చిలుకగ మధురిమలొలుకగ
ప్రణయవేద మంత్రమేదో పలుకగ

చినుకు చినుకుగా చిగురు మెత్తగా
హ హ హ గోరు వెచ్చగా గుండె విచ్చగా
చేరుకో సరాగిణీ..చేరుకో తరంగిణీ

చినుకు చినుకుగా చిగురు మెత్తగా
గోరు వెచ్చగా గుండె విచ్చగా

చరణం::2

వలచిన జంటను కనగానే
చిలకలకే కన్ను చెదిరిందీ
కవితలకందని పలుకులలో
కమ్మని దీవెన మురిసిందీ
కడలియే గగనమై..గగనమే కడలియై
హ హ కడలియే గగనమై..గగనమే కడలియై
సహచరి నడకల స్వరఝరి తొణకగ
సరస రమ్య దివ్యసీమన నిలుపగ

చినుకు చినుకుగా చిగురు మెత్తగా
గోరు వెచ్చగా గుండె విచ్చగా
చేరుకో సరాగిణీ..చేరుకో తరంగిణీ

చినుకు చినుకుగా హ హ హ చిగురు మెత్తగా
గోరు వెచ్చగా గుండె విచ్చగా
గోరు వెచ్చగా గుండె విచ్చగా
గోరు వెచ్చగా గుండె విచ్చగా Mkkupudaka--1983
Director by::Kodi Rmakrishna 
Music ::J.V.raaghavulu 
Lyric's::Sinare
Singer's::baalu jaanaki
Cast::Bhaanuchandar ,Chandramohan , Suhaasini Maniratnam, VijayaSaanti.chinuku chinukugaa chiguru mettagaa
gOru vechchagaa guMDe vichchagaa
chinuku chinukugaa chiguru mettagaa
gOru vechchagaa guMDe vichchagaa
chaerukO saraagiNee..chaerukO taraMgiNee

chinuku chinukugaa chiguru mettagaa
gOru vechchagaa guMDe vichchagaa

:::1

allana udayiMchae pratikiraNaM
challaga chaliyiMchae nee charaNaM
nigini vihariMchae prati maeghaM
poMgina praemaku saMdaeSaM
oohalae oosulai..aaSalae baasalai
hae hae oohalae oosulai..aaSalae baasalai
madhuvulu chilukaga madhurimalolukaga
praNayavaeda maMtramaedO palukaga

chinuku chinukugaa chiguru mettagaa
ha ha ha gOru vechchagaa guMDe vichchagaa
chaerukO saraagiNee..chaerukO taraMgiNee

chinuku chinukugaa chiguru mettagaa
gOru vechchagaa guMDe vichchagaa

:::2

valachina jaMTanu kanagaanae
chilakalakae kannu chediriMdee
kavitalakaMdani palukulalO
kammani deevena murisiMdee
kaDaliyae gaganamai..gaganamae kaDaliyai
ha ha kaDaliyae gaganamai..gaganamae kaDaliyai
sahachari naDakala svarajhari toNakaga
sarasa ramya divyaseemana nilupaga

chinuku chinukugaa chiguru mettagaa
gOru vechchagaa guMDe vichchagaa
chaerukO saraagiNee..chaerukO taraMgiNee

chinuku chinukugaa ha ha ha chiguru mettagaa
gOru vechchagaa guMDe vichchagaa
gOru vechchagaa guMDe vichchagaa
gOru vechchagaa guMDe vichchagaa 

Tuesday, March 19, 2013

ఈ నాటి బంధం ఏనాటిదో--1977
సంగీతం:::S.రాజేశ్వరరావు
రచన::M.బాలయ్య 
గానం::P.సుశీల
Film Directed By::K.S.R.Daas
తారాగణం::కృష్ణ,జయప్రద,పండరీబాయ్,నాగభుషణం,అల్లురామలింగయ్య,సాక్షీరంగారావు,సత్తేంద్రకుమార్ M.బాలయ్య,జయలక్ష్మి,ఝాన్సీ,రాధాకుమారి,లక్ష్మీకాంతమ్మ,సావిత్రి,భానుమతి,పుష్ప,సరోజ.

పల్లవి::

ఎవరికి చెప్పేది? ఏమని చెప్పేది?
నేనెవరికి చెప్పేది..మనసిప్పేమని చెప్పేది
హోరున వీచే గాలికా..ఆ..చిరుగాలికా..ఆ
ఉరకలు వేసే నీటికా..ఆ..సెలయేటికా..ఆ
ఎవరికి చెప్పేది? ఏమని చెప్పేది?

చరణం::1

నీటిలోని కలువను నేను..ఊఊఊ
నింగినేలే..జాబిలి తాను
నీటిలోని కలువను నేను..ఊఊ
నింగినేలే..జాబిలి తాను
నన్నే తలచి..మదిలో వలచి
నన్నే తలచి..మదిలో వలచి
దివి నుండి తానె దిగి రాగా..ఆ ఆ ఆ
కలవరపరచే కమ్మని తలపులు..ఇవి..ఇవి
అని ఎవరికి చెప్పేది? ఏమని చెప్పేది?

చరణం::2

మల్లె తీగలు పందిరి కోసం..మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్
ఎదిగెదిగి..ఎగబాకిన చందం
మల్లె తీగలు పందిరి కోసం..మ్మ్ మ్మ్ 
ఎదిగెదిగి..ఎగబాకిన చందం
పొందు కోరి..పొంచిన పరువం
పొందు కోరి..పొంచిన పరువం
నచ్చిన వానిని పెనేసుకోదా..ఆ ఆ ఆ
ఉప్పెనలా వచ్చే ఊహలు..ఇవి..ఇవి
అని ఎవరికి చెప్పేది? ఏమని చెప్పేది?
నేనెవరికి చెప్పేది మనసిప్పేమని చెప్పేది
హోరున వీచే గాలికా..ఆ..చిరుగాలికా..ఆ
ఉరకలు వేసే నీటికా..ఆ..సెలయేటికా..ఆ
ఎవరికి చెప్పేది? ఏమని చెప్పేది?
లాల లలల లలాలల లాల లలల లలాలల
లాల లలల లలాలల మ్మ్ హుహు మ్మ్ హుహుహు 

Enaati Bandham Enatido--1977
Music::S.Rajeswara Rao
Lyrics::M.Balayya
Singer::P.suSeela
Film Directed By::K.S.R.Daas
Cast::Krishna,Jayaprada,Pandaribaay,Naagabhushanam,Alluraamalingayya,Saaksheerangaaraavu,sattaeMdrakumaar^ M.Baalayya,Jayalakshmi,Jhaansee,Raadhaakumaari,Lakshmeekaantamma,Pushpa,Saroja.

::::::::::::

evariki cheppEdi? Emani cheppEdi?
nEnevariki cheppEdi..manasippEmani cheppEdi
hOruna veechE gaalikaa..aa..chirugaalikaa..aa
urakalu vEsE neeTikaa..aa..selayETikaa..aa
evariki cheppEdi? Emani cheppEdi?

::::1

neeTilOni kaluvanu nEnu..oooooo
ningi nElE..jaabili taanu
neeTilOni kaluvanu nEnu..oooo
ningi nElE..jaabili taanu
nannE talachi..madilO valachi
nannE talachi..madilO valachi
divi nunDi taane digi raagaa..aa aa aa
kalavaraparachE kammani talapulu..ivi..ivi
ani evariki cheppEdi? Emani cheppEdi?

::::2

malle teegalu pandiri kOsam..mm mm mm
edigedigi..egabaakina chandam
malle teegalu pandiri kOsam..mm mm 
edigedigi..egabaakina chandam
pondu kOri..ponchina paruvam
pondu kOri..ponchina paruvam
nachchina vaanini penEsukOdaa..aa aa aa
uppenalaa vachchE oohalu..ivi..ivi
ani evariki cheppEdi? Emani cheppEdi?
nEnevariki cheppEdi manasippEmani cheppEdi
hOruna veechE gaalikaa..aa..chirugaalikaa..aa
urakalu vEsE neeTikaa..aa..selayETikaa..aa
evariki cheppEdi? Emani cheppEdi?
laala lalala lalaalala laala lalala lalaalala
laala lalala lalaalala mm huhu mm huhuhu 

ఈ నాటి బంధం ఏనాటిదో--1977
సంగీతం::S.రాజేశ్వరరావు
రచన::M.బాలయ్య 
గానం::S.P.బాలు, P.సుశీల  
తారాగణం::Film Directed By::K.S.R.Daas
తారాగణం::కృష్ణ,జయప్రద,పండరీబాయ్,నాగభుషణం,అల్లురామలింగయ్య,సాక్షీరంగారావు,సత్తేంద్రకుమార్ యం.బాలయ్య,జయలక్ష్మి,ఝాన్సీ,రాధాకుమారి,లక్ష్మీకాంతమ్మ,సావిత్రి,భానుమతి,పుష్ప,సరోజ.

పల్లవి:: 

శిలనొక్క ప్రతిమగా..మలచింది నీవే 
ఆ ప్రతిమనీ దైవముగా..కొలిచింది నీవే 
నేననుకున్నది కాదూ..ఇది నేననుకున్నది కాదూ 
కలనైనా తలచింది కానే కాదు..ఏనాటిదో ఈ బంధం 
ఈ వెన్నెల్లా జాబిల్లి అనుబంధం

మదినొక్క గుడివోలే..మలచింది నీవే 
ఆ గుడిలోనే కరుణతో..వెలసింది నీవే

నేననుకున్నది కాదూ..ఇది నేననుకున్నది కాదూ 
కలనైనా తలచింది కానే కాదు..ఏనాటిదో ఈ బంధం
ఈ వెన్నెల్లా జాబిల్లి అనుబంధం
నేననుకున్నది కాదూ..ఇది నేననుకున్నది కాదూ 

చరణం::1 

నీ చెంతగ ఎన్నాళ్ళున్నా..నిన్ను చేరుకోలేదు 
ఎదుట ఉన్న పారిజాతం..ఎదను చేర్చుకోలేదు 

అపరంజి కోవెల ఉన్నా..అలరారె దైవం ఉన్నా  
ఆ గుడితలుపులు ఈనాడే..తెరచుకున్నాయి లోనికి పిలుచుకున్నాయి 

నేననుకున్నది కాదూ..ఇది నేననుకున్నది కాదూ 

చరణం::2 

కడలి నిండ నీరున్నా..కదలలేని నావను నేను 
అడగాలని మదిలో ఉన్నా..పెదవి కదపలేకున్నాను
నావకు తెరచాపనై..నడిపే చిరుగాలినై 
కలలో ఇలలో నీ కోసం..పలవరించేనూ నీలో కలిసిపోయేనూ 

నేననుకున్నది కాదూ..ఇది నేననుకున్నది కాదూ 
కలనైనా తలచింది కానే కాదు..ఏనాటిదో ఈ బంధం 
ఈ వెన్నెల్లా జాబిల్లి అనుబంధం..ఉమ్ ఉమ్
నేననుకున్నది కాదూ..ఇది నేననుకున్నది కాదూ

Enaati Bandham Enatido--1977
Music::S.Rajeswara Rao
Lyrics::M.Balayya
Singer::S.P.Baalu,P.suSeela
Film Directed By::K.S.R.Daas
Cast::Krishna,Jayaprada,Pandaribaay,Naagabhushanam,Alluraamalingayya,Saaksheerangaaraavu,sattendrakumaar^ M.Baalayya,Jayalakshmi,Jhaansee,Raadhaakumaari,Lakshmeekaantamma,Pushpa,Saroja.

::::::::::::

Silanokka pratimagaa..malachindi neevE
aa pratimanii daivamugaa..kolichindi neevE 
nEnanukunnadi kaaduu..idi nEnanukunnadi kaaduu 
kalanainaa talachindi kaanE kaadu..EnaaTidO ii bandham 
ii vennellaa jaabilli anubandham

madinokka guDivOlE..malachindi neevE 
aa guDilOnE karuNatO..velasindi neevE

nEnanukunnadi kaaduu..idi nEnanukunnadi kaaduu 
kalanainaa talachindi kaanE kaadu..EnaaTidO ii bandham
ii vennellaa jaabilli anubandham
nEnanukunnadi kaaduu..idi nEnanukunnadi kaaduu 

::::1 

nee chentaga ennaaLLunnaa..ninnu chErukOlEdu 
eduTa unna paarijaatam..edanu chErchukOlEdu 

aparanji kOvela unnaa..alaraare daivam unnaa  
aa guDitalupulu iinaaDE..terachukunnaayi lOniki piluchukunnaayi 

nEnanukunnadi kaadUU..idi nEnanukunnadi kaaduu 

::::2 

kaDali ninDa neerunnaa..kadalalEni naavanu nEnu 
aDagaalani madilO unnaa..pedavi kadapalEkunnaanu
naavaku terachaapanai..naDipE chirugaalinai 
kalalO ilalO nee kOsam..palavarinchEnuu neelO kalisipOyEnuu

nEnanukunnadi kaaduu..idi nEnanukunnadi kaaduu 
kalanainaa talachindi kaanE kaadu..EnaaTidO ii bandham 
ii vennellaa jaabilli anubandham..umm umm 

nEnanukunnadi kaaduu..idi nEnanukunnadi kaaduu

చిట్టి చెల్లెల్లు--1970సంగీతం::S.రాజేశ్వరరావు 
రచన::దాశరథి 
గానం::P.సుశీల 

పల్లవి:: 

అందాల పసిపాప..అన్నయ్యకు కనుపాప 
బజ్జోవే బుజ్జాయి నేనున్నది నీ కొరకే నీకన్నా నాకెవరే 
అందాల పసిపాప..అన్నయ్యకు కనుపాప 

చరణం::1

ఆ చల్లని జాబిలి వెలుగు..ఆ చక్కని చుక్కల తళుకు 
ఆ చల్లని జాబిలి వెలుగు..ఆ చక్కని చుక్కల తళుకు 
నీ మనుగడలో నిండాలమ్మా..నీ మనుగడలో నిండాలమ్మా
నా కలలన్ని పండాలమ్మా  

అందాల పసిపాప..అన్నయ్యకు కనుపాప 
బజ్జోవే బుజ్జాయి నేనున్నది నీ కొరకే నీకన్నా నాకెవరే 
అందాల పసిపాప..అన్నయ్యకు కనుపాప 

చరణం::2

మన తల్లే దైవముగా..కలకాలం కాపాడునులే 
మన తల్లే దైవముగా..కలకాలం కాపాడునులే 
తోడై నీడై లాలించునులే 
తోడై నీడై లాలించునులే..మనకే లోటు రానీయదులే 

అందాల పసిపాప..అన్నయ్యకు కనుపాప 
బజ్జోవే బుజ్జాయి నేనున్నది నీ కొరకే నీకన్నా నాకెవరే 
అందాల పసిపాపా..అన్నయ్యకు కనుపాప  
లలలాలీ..లలలాలీ..లలలాలీ..లలలాలీ..లలలాలీ 

చిట్టి చెల్లెలు--1970చిట్టి చెల్లెలు--1970 
సంగీతం::సంగీతం::S.రాజేశ్వరరావు
రచన::దాశరధి
గానం::P.సుశీల 

పల్లవి::

అందాల పసిపాప అందరికి కనుపాప
బజ్జోరా బుజ్జాయి కధలెన్నో చెపుతాలే కలలన్ని నీవేలే…

చరణం::1

మీ నాన్న వస్తున్నారు..యేమేమో తెస్తున్నారు
వంశం నిలిపే తొలి కానుపువని..వంశం నిలిపే తొలి కానుపువని 
గారబాలే కురిపించేరు
అందాల పసిపాప అందరికి కనుపాప

చరణం::2

మా ఇద్దరి ముద్దుల రాజా నా మదిలొ పూసిన రోజా
ఇంతై అంతై ఎంతో చదివి -2
నీ వన్నిట నాన్నను మించాలి
అందాల పసిపాప అందరికి కనుపాప

చరణం::3

అల్లుడవని మీ మామయ్య పిల్లను కని నీకిస్తాడు
రవ్వలవంటి నీ పిల్లలను -2
అమ్మను నేనై ఆడిస్తాను
లల లలె లలలి లల లలె లలలి


Chitti Chellelu--1970 
Music::S.Rajeswara Rao
Lyris::Dasaradhi
Singers::P.Suseela

andaala pasipaapa andariki kanupaapa 
bajjOraa bujjaayi kadhalennO cheputaalE kalalanni neevElE...
  
mee naanna vastunnaaru yEmEmO testunnaaru
vamSam nilipE toli kaanpuvani -2 gaarabaalE kuripinchEru
  
maa iddari muddula raajaa naa madilo poosina rOjaa 
intai antai entO chadivi -2 nee vanniTa naannanu minchaali
  
alluDavani mee maamayya pillanu kani neekistaaDu 
ravvalavanTi nee pillalanu -2 ammanu nEnai aaDisthaanu 
lala lale lalali lala lale lalali 


andaala pasipaapa andariki kanupaapa 
bajjOraa bujjaayi kadhalennO cheputaalE kalalanni neevElE...
  
mee naanna vastunnaaru yEmEmO testunnaaru
vamSam nilipE toli kaanpuvani -2 gaarabaalE kuripinchEruMonday, March 18, 2013

జీవితరంగము--1974

సంగీతం::S.రాజేశ్వరరావ్
రచన::కోసరాజు రాఘవయ్య
గానం::P.సుశీల 
తారాగణం::గుమ్మడి,చంద్రమోహన్,S.V.రంగారావు,సావిత్రి,ప్రమీల,రమాప్రభ,జయసుధ

పల్లవి::

అల్లుడి గుట్టు చెప్పనా..యింటల్లుడి గుట్టు చెప్పనా
అల్లుడి గుట్టు చెప్పనా..యింటల్లుడి గుట్టు చెప్పనా 
నలుగురు చూచి నవ్వేలాగా..అల్లరిపాలు చెయ్యనా     
అల్లుడి గుట్టు చెప్పనా..యింటల్లుడి గుట్టు చెప్పనా

చరణం::1

అమాయకుడిలా ఉన్నాడు..దొంగ నాటకా లాడాడూ
అమాయకుడిలా ఉన్నాడు..దొంగ నాటకా లాడాడూ
దొండపండు లాంటమ్మాయిని..కాకిలాగ కాజేశాడూ   
అల్లుడి గుట్టు చెప్పనా..యింటల్లుడి గుట్టు చెప్పనా

చరణం::2

చదివిందేమో వేదమటా..మనసులో ఉంది భూతమటా
చదివిందేమో వేదమటా..మనసులో ఉంది భూతమటా
ముసిముసి నవ్వులు..వేషమమ్మా  
ఉన్నది చెబితే రోషమమ్మా..రోషమమ్మా  
అల్లుడి గుట్టు చెప్పనా..యింటల్లుడి గుట్టు చెప్పనా

చరణం::3

కోటిమందిలో యితడొకడూ..తెరచాటన అబ్బో రశికుడూ
కోటిమందిలో యితడొకడూ..తెరచాటన అబ్బో రశికుడూ
లోకానికి శ్రీరాముడూ..లోతుజూడ శ్రీకృష్ణుడూ  
అల్లుడి గుట్టు చెప్పనా..యింటల్లుడి గుట్టు చెప్పనా 
నలుగురు చూచి నవ్వేలాగా..అల్లరిపాలు చెయ్యనా     
అల్లుడి గుట్టు చెప్పనా..యింటల్లుడి గుట్టు చెప్పనా

Saturday, March 16, 2013

గురు--1980సంగీతం::ఇళయరాజా 
రచన::ఆచార్య ఆత్రేయ 
గానం::S.P.బాలు, S.జానకి 
తారాగణం::కమల్‌హాసన్,శ్రీదేవి,సత్యనారాయణ,జయమాలిని,మోహన్ బాబు, ప్రభాకర్ రెడ్డి 

పల్లవి:: 

పేరు చెప్పనా..నీ రూపు చెప్పనా 
నీ పేరే..అనురాగం 
నీ రూపము..శృంగారము 
నీ చిత్తమూ..నా భాగ్యము 

పేరు తెలుసునూ..నీ రూపు తెలుసును 
నీ పేరే..ఆనందం 
నీ రూపము..అపురూపము 
నీ నేస్తాము..నా స్వర్గము 
పేరు చెప్పనా..నీ రూపు చెప్పనా 

చరణం::1 

పువ్వుల చెలి..నవ్వొక సిరి 
దివ్వెలేలనే నీ..నవ్వు లుండగా 
మమతల గని..మరునికి సరి 
మల్లె లేలారా..నీ మమతలుండగా 
నీ కళ్ళలో నా..కలలనే పండనీ 
నీ కలలలో..నన్నే నిండనీ 
మనకై భువి పై..దివి నే దిగనీ 

పేరు చెప్పనా..నీ రూపు చెప్పనా 
పపపపపా..పాపపపపా 

చరణం::2 

నీవొక సెల..నేనొక అలా 
నన్ను వూగనీ..నీ గుండె లోపలా 
విరి శరముల..కురులొక వల
నన్ను చిక్కనీ..ఆ చిక్కు లోపలా 
నీ మెప్పులు నా..సొగసుకే మెరుగులు 
ఆ మెరుగులూ..వెలగనీ వెలుగులై 
మనమే వెలుగు..చీకటి జతలూ 

పేరు తెలుసునూ..నీ రూపు తెలుసును 
పపపపపా..పాపపపపా 

చరణం::3 

పెదవికి సుధ..ప్రేమకు వ్యధా 
అసలు అందమూ..అవి కొసరు కుందమూ 
చెదరని జత..చెరగని కథ 
రాసుకుందమూ..పెన వేసుకుందమూ 
నీ హృదయమూ..నా వెచ్చనీ ఉదయము 
నీ ఉదయమూ దిన..దినం మధురమూ 
ఎన్నో యుగముల..యోగము మనమూ

పేరు చెప్పనా..నీ రూపు చెప్పనా 
పేరు తెలుసునూ..నీ రూపు తెలుసును 
నీ పేరే..అనురాగం 
లాలలల..లాలలల 
లాలలల..లాలలల 
పపపపపా..పాపపపపాGuru--1980 
Music::ilsyaraja
alayrics::aachaarya aatraeya 
Singer::S.P.baalu, S.jaanaki 
Cast::Kamalhasan..Sridevi,Satyanarayana,Jayamaalini,Mohanbabu,Prabhakarreddi.

::: 

paeru cheppanaa..nee roopu cheppanaa 
nee paerae..anuraagaM 
nee roopamu..SRMgaaramu 
nee chittamoo..naa bhaagyamu 

paeru telusunoo..nee roopu telusunu 
nee paerae..aanaMdaM 
nee roopamu..apuroopamu 
nee naestaamu..naa svargamu 
paeru cheppanaa..nee roopu cheppanaa 

:::1 

puvvula cheli..navvoka siri 
divvelaelanae nee..navvu luMDagaa 
mamatala gani..maruniki sari 
malle laelaaraa..nee mamataluMDagaa 
nee kaLLalO naa..kalalanae paMDanee 
nee kalalalO..nannae niMDanee 
manakai bhuvi pai..divi nae diganee 

paeru cheppanaa..nee roopu cheppanaa 
papapapapaa..paapapapapaa 

:::2 

neevoka sela..naenoka alaa 
nannu vooganee..nee guMDe lOpalaa 
viri Saramula..kuruloka vala
nannu chikkanee..aa chikku lOpalaa 
nee meppulu naa..sogasukae merugulu 
aa meruguloo..velaganee velugulai 
manamae velugu..cheekaTi jataloo 

paeru telusunoo..nee roopu telusunu 
papapapapaa..paapapapapaa 

:::3 

pedaviki sudha..praemaku vyadhaa 
asalu aMdamoo..avi kosaru kuMdamoo 
chedarani jata..cheragani katha 
raasukuMdamoo..pena vaesukuMdamoo 
nee hRdayamoo..naa vechchanee udayamu 
nee udayamoo dina..dinaM madhuramoo 
ennO yugamula..yOgamu manamoo

paeru cheppanaa..nee roopu cheppanaa 
paeru telusunoo..nee roopu telusunu 
nee paerae..anuraagaM 
laalalala..laalalala 
laalalala..laalalala 
papapapapaa..paapapapapaa

Thursday, March 14, 2013

గురు--1980సంగీతం::ఇళయరాజ
రచన::ఆచార్య-ఆత్రేయ
గానం::S.జానకి
తారాగణం::కమల్‌హాసన్,శ్రీదేవి,సత్యనారాయణ,జయమాలిని,మోహన్ బాబు, ప్రభాకర్ రెడ్డి

పల్లవి::

నా వందనము సరసుల రసికుల సదసుకు..ఊ 
నా వందనము సరసుల రసికుల సదసుకు 
నా పాట మీరు..మెచ్చేందుకు
మీ దీవెనలను..ఇచ్చేందుకు 
శుభము అందరుకు..ఊ ఊ ఊ 
నా వందనము సరసుల రసికుల సదసుకు..ఊ

చరణం::1

తేట తేనియ తెలుగుంది 
తీయ తీయని తలపుంది
తేట తేనియ తెలుగుంది 
తీయ తీయని తలపుంది
రాగం ఉందీ..ఈ ఈ ఈ
నాలో వేదం ఉంది.ఈ..లలలా
మాటే పాటై..పాటే ఆటై
నీకు తానులోకం ఎదుటనాట్యమాడనా ప్రియా
నా వందనము సరసుల రసికుల సదసుకు..ఊ

చరణం::2

లలలా..హోయ్ హోయ్ హోయ్
లలలా..హోయ్ హోయ్ హోయ్
లలలా..లలలా..లా

పాడమన్నది..అనురాగం
ఆడమన్నది..ఆనందం
పాడమన్నది..అనురాగం
ఆడమన్నది..ఆనందం
అందాలన్నీ..నీకే ఇవ్వాలనీ
లలలా..లలలా
దాచి దాచి..వేచే నన్ను 
వేల చూసి వేగ వచ్చేస్తే వరించనా ప్రియా 
నా వందనము సరసుల రసికుల సదసుకు 
నా పాట మీరు..మెచ్చేందుకు
మీ దీవెనలను..ఇచ్చేందుకు 
శుభము..అందరుకు..ఊ
నా వందనము సరసుల రసికుల సదసుకు 

జీవితరంగము--1974సంగీతం::S.రాజేశ్వరరావ్
రచన::రాజశ్రీ 
గానం::P.సుశీల 
తారాగణం::గుమ్మడి,చంద్రమోహన్,ఎస్.వి.రంగారావు,సావిత్రి,ప్రమీల,రమాప్రభ,జయసుధ

పల్లవి::

యీ నాటి నా పాట నీకు అంకితం..అందించావూ మాకు కొత్త జీవితం   
యీ నాటి నా పాట నీకు అంకితం..అందించావూ మాకు కొత్త జీవితం   

కని పెంచిన వారి కన్న మిన్నగా..మా కలలన్నీ తీర్చావు నిండుగా..ఆ  
కనిపించే దైవానివి నీవూ..కనిపించని త్యాగానివి నీవూ..ఆ        
యీ నాటి నా పాట నీకు అంకితం..అందించావూ మాకు కొత్త జీవితం   

చరణం::1

ఎందరికో నీడను తానిచ్చుటకూ..ఎండలోన చెట్టు మాడిపోతుంది
ఎందరికో నీడను తానిచ్చుటకూ..ఎండలోన చెట్టు మాడిపోతుంది
నలుగురికీ వెలుగును అందించుటకు..నిలువున క్రొవ్వొత్తి కరిగిపోతుంది           
నీడవు నీవై వెలుగువు నీవై..మా అందరినీ మునుముందుకు నడిపించావూ  
యీ నాటి నా పాట నీకు అంకితం..అందించావూ మాకు కొత్త జీవితం   

చరణం::2

మూడుముళ్ళు పడవలసిన వయసులో..తోడులేని బ్రతుకు గడుపుతున్నావూ   
మూడుముళ్ళు పడవలసిన వయసులో..తోడులేని బ్రతుకు గడుపుతున్నావూ   
తాడి పాడి తిరిగే యీ వేళలో..అంతులేని బాధ్యతలో మునిగావూ
నిద్దురలోన మెలుకువలోన..మా కోసమే నీవు కలలు కంటున్నావూ
మా కోసమే నీవు కలలు కంటున్నావూ           
యీ నాటి నా పాట నీకు అంకితం..అందించావూ మాకు కొత్త జీవితం   
యీ నాటి నా పాట నీకు అంకితం..అందించావూ మాకు కొత్త జీవితం 

Wednesday, March 13, 2013

గోపాలరావు గారి అమ్మాయి--1980

గోపాలరావు గారి అమ్మాయి--1980
సంగీతం::చక్రవర్తి
రచన::వేటూరి
గానం::G.ఆనంద్,P.సుశీల
Film Directed By::K.Vaasu
తారాగణం::రావుగోపాల్‌రావు,జయసుధ,చంద్రమోహన్,షావుకారు జానకి,
నాగభూషణం,మోహన్‌బాబు,చక్రవర్తి,సాక్షి రంగారావు,శరథ్,ఝాన్సి,కాకరాల.

పల్లవి::

వస్తావు కలలోకీ..రానంటావు కౌగిలికీ
వస్తావు కలలోకీ..రానంటావు కౌగిలికీ
నే కన్న కలలన్నీ..పండేది ఎప్పటికీ
ఆ ముద్దు మురిపాలు..తీరేది ఎన్నటికీ


వస్తాను కలలోకీ..రానంటాను కౌగిలికీ
వస్తాను కలలోకీ..రానంటాను కౌగిలికీ
నువ్ కన్న కలలన్నీ..చాలించు ఇప్పటికీ
ఆ ముద్దు మురిపాలు..సగపాలు ఇద్దరికీ

చరణం::1

పెదవి పైన పెదవి గుబులు 
పడుచుదనమే తీయటి దిగులు
కుర్రవాడికి తీరదు మోజు 
చిన్నదానికి బిడియం పోదు

చూపు చూపు కలిసిన చాలు
కొంగు కొంగు కలిపిన మేలు
నన్ను దరి చేరనీ..ముద్దు వాటారని
ముద్దు నెరవేరనీ..ముందు జతకూడనీ

వస్తావు కలలోకీ..రానంటాను కౌగిలికీ
నే కన్న కలలన్నీ..చాలించు ఇప్పటికీ
ఆ ముద్దు మురిపాలు..సగపాలు ఇద్దరికీ

చరణం::2

చిన్నదాన్ని నిన్నటి వరకు 
కన్నెనైనది ఎవ్వరి కొరకు
నాకు తెలుసు నాకోసమని 
నీకే తెలియదు ఇది విరహమని

నేనూ నువ్వు మనమై పొయే వేళా
ఇంకా ఇంకా ఇంతటి దూరం ఏలా
వలచి వలపించనా..కరిగి కరిగించనా
నవ్వి నవ్వించనా..గెలిచి గెలిపించనా

వస్తాను కలలోకీ..రానంటాను కౌగిలికీ
నువ్ కన్న కలలన్నీ..చాలించు ఇప్పటికీ
ఆ ముద్దు మురిపాలు..సగపాలు ఇద్దరికీ

వస్తావు కలలోకీ..రానంటావు కౌగిలికీ
నే కన్న కలలన్నీ..పండేది ఎప్పటికీ
ఆ ముద్దు మురిపాలు..తీరేది ఎన్నటికీ..

Gopaalaraavu Gaari Ammaayi--1980
Music::Chakravarti
Lyrics::Vetoorisundarraammoorti
Singer's::G.Anand,P.Suseela
Film Directed By::K.Vaasu
Cast::Raavugopaal Rao,Jayasudha,Chandramohan,Shaavukaaru Jaanaki,
Naagabhooshanam,Mohanbaabu,Chakravarti,Saakshi RangaaRao,Sarath,Jhaansi,Kaakaraala.

::::::::::::::::

vastaavu kalalOkii..raananTaavu kougilikii 
vastaavu kalalOkii..raananTaavu kougilikii 
nE kanna kalalannii..panDEdi eppaTikii
aa muddu muripaalu..teerEdi ennaTikii


vastaanu kalalOkii..raananTaanu kougilikii 
vastaanu kalalOkii..raananTaanu kougilikii 
nuv kanna kalalannii..chaalinchu ippaTikii
aa muddu muripaalu..sagapaalu iddarikii

::::1

pedavi paina pedavi gubulu 
paDuchudanamE teeyaTi digulu
kurravaaDiki teeradu mOju 
chinnadaaniki biDiyam pOdu

choopu choopu kalisina chaalu
kongu kongu kalipina mElu
nannu dari chEranii..muddu vaaTaarani
muddu neravEranii..mundu jatakooDanii

vastaavu kalalOkee..raananTaanu kougilikii 
nE kanna kalalannii..chaalinchu ippaTikii
aa muddu muripaalu..sagapaalu iddarikii

::::2

chinnadaanni ninnaTi varaku 
kannenainadi evvari koraku
naaku telusu naa kOsamani 
neekE teliyadu idi virahamani

nEnoo nuvvu manamai poyE vELaa
inkaa inkaa intaTi dooram Elaa
valachi valapinchanaa..karigi kariginchanaa
navvi navvinchanaa..gelichi gelipinchanaa

vastaanu kalalOkii..raananTaanu kougilikii 
nuv kanna kalalannii..chaalinchu ippaTikii
aa muddu muripaalu..sagapaalu iddarikii

vastaavu kalalOkii..raananTaavu kougilikii 
nE kanna kalalannii..panDEdi eppaTikii
aa muddu muripaalu..teerEdi ennaTikii

Tuesday, March 12, 2013

టక్కరి దొంగ చక్కని చుక్క--1969


సంగీతం::సత్యం 
రచన::D.సినారె
గానం::S.P.బాలు
తారాగణం::కృష్ణ,రాజనాల,సత్యనారాయణ,రాజబాబు,ధూళిపాళ,విజయనిర్మల,విజయలలిత,
మీనాకుమారి

పల్లవి::

ఓ..చక్కని చుక్కా..హే..చక్కని చుక్కా..అహా 


నడకలు చూస్తే మనసౌతుందీ..కులుకులు చూస్తే మతిపోతుంది
అహా..ఓయబ్బో..ఏమి శింగారం..ఓయబ్బో..లేత బంగారం 
ఓ యబ్బో ఏమి శింగారం..ఓయబ్బో..లేత బంగారం 
నడకలు చూస్తే మనసౌతుందీ..కులుకులు చూస్తే మతిపోతుంది
అహా..ఓయబ్బో..ఏమి శింగారం..ఓయబ్బో..లేత బంగారం 

చరణం::1

చూడూ ఇటు చూడూ..పగవాడుకాదు జతగాడు
నవ్వూ అరే నవ్వూ..రతనాల పెదవిపై రువ్వూ
చూడూ ఇటు చూడూ..పగవాడుకాదు జతగాడు
నవ్వూ అరే నవ్వూ..రతనాల పెదవిపై రువ్వూ
ఒక కంట మంటలను మెరిపించు..ఒక కంట మంటలను మెరిపించు..
కానీ..ఒక కంట మల్లెలను కురిపించూ..

ఓ యబ్బో..ఏమి చెలి సొగసూ..ఓ యబ్బో..ఏమి తలబిరుసు
ఓ యబ్బో..ఏమి చెలి సొగసూ..ఓ యబ్బో..ఏమి తలబిరుసు

నడకలు చూస్తే మనసౌతుందీ..కులుకులు చూస్తే మతిపోతుంది
అహా..ఓయబ్బో..ఏమి శింగారం..ఓయబ్బో..లేత బంగారం 

చరణం::2

ఊగీ..అటు సాగీ..ఒక నాగులాగ చెలరేగీ
విసిరీ..అటు కసిరీ..తనువెల్ల చీకటులు ముసిరీ
ఊగీ..అటు సాగీ..ఒక నాగులాగ చెలరేగీ
విసిరీ..అటు కసిరీ..తనువెల్ల చీకటులు ముసిరీ
ఈ పూట నన్ను ద్వేషించేవు..ఈ పూట నన్ను ద్వేషించేవు
కానీ..ఆ పైన నన్నే ప్రేమించేవూ..

ఓ యబ్బో..ఏమి ఆ విరుపు..ఓ యబ్బో..ఏమి ఆ మెరుపు
ఓ యబ్బో..ఏమి ఆ విరుపు..ఓ యబ్బో..ఏమి ఆ మెరుపు

నడకలు చూస్తే మనసౌతుందీ..కులుకులు చూస్తే మతిపోతుంది
అహా..ఓయబ్బో..ఏమి శింగారం..ఓయబ్బో..లేత బంగారం 
అహా..ఓయబ్బో..ఏమి శింగారం..ఓయబ్బో..లేత బంగారం 


Takkari donga chakkani chukka--1969
Music::Satyam
Lyrics::D.sinare
Singers::S.P.Baalu
Cast::Krishna , Rajanala , Satyanarayana , Raja babu , Dhulipala , Vijayanirmala , Vijayalalita , Meenakumari

pallavi::

O..chakkani chukaa..hE..chakkani chukkaa..ahaa

naDakalu chUstE manasoutundii..kulukulu chUstE matipOtundi
ahaa..OyabbO..Emi Singaaram..OyabbO..lEta bangaaram 
O yabbO Emi Singaaram..OyabbO..lEta bangaaram 
naDakalu chUstE manasoutundii..kulukulu chUstE matipOtundi
ahaa..OyabbO..Emi Singaaram..OyabbO..lEta bangaaram 
charaNam::1

chUDuu iTu chUDU..pagavaaDukaadu jatagaaDu
navvuu arE navvuu..ratanaala pedavipai ruvvuu
chUDuu iTu chUDU..pagavaaDukaadu jatagaaDu
navvuu arE navvuu..ratanaala pedavipai ruvvuu
oka kanTa manTalanu meripinchu..oka kanTa manTalanu meripinchu..
kaanii..oka kanTa mallelanu kuripinchU..

O yabbO..Emi cheli sogasuu..O yabbO..Emi talabirusu
O yabbO..Emi cheli sogasuu..O yabbO..Emi talabirusu

naDakalu chUstE manasoutundii..kulukulu chUstE matipOtundi
ahaa..OyabbO..Emi Singaaram..OyabbO..lEta bangaaram 

charaNam::2

Ugii..aTu saagii..oka naagulaaga chelarEgii
visirii..aTu kasirii..tanuvella chiikaTulu musirii
Ugii..aTu saagii..oka naagulaaga chelarEgii
visirii..aTu kasirii..tanuvella chiikaTulu musirii
ii pooTa nannu dwEshinchEvu..ii pooTa nannu dwEshinchEvu
kaanii..aa paina nannE prEminchEvU..

O yabbO..Emi A virupu..O yabbO..Emi A merupu
O yabbO..Emi A virupu..O yabbO..Emi A merupu

naDakalu chUstE manasoutundii..kulukulu chUstE matipOtundi
ahaa..OyabbO..Emi Singaaram..OyabbO..lEta bangaaram 
ahaa..OyabbO..Emi Singaaram..OyabbO..lEta bangaaram 

టక్కరి దొంగ చక్కని చుక్క--1969


సంగీతం::సత్యం 
రచన::దాశరధి
గానం::S.P.బాలు,P.సుశీల 
తారాగణం::కృష్ణ, రాజనాల, సత్యనారాయణ, రాజబాబు, ధూళిపాళ, విజయనిర్మల, విజయలలిత,
మీనాకుమారి

పల్లవి::

ఆ ఆ ఆ ఆహహహహా మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ 
ఓ..ఓఓఓఓ కలలు కనే కమ్మని చిన్నారీ
నీ సొగసులన్నీ నావే వయ్యారీ
ఆ..వయసు పొంగులు..ఆ..వింత హంగులు
నన్ను ఏదో ఏదో చేసేనే..

ఓ..ఓఓఓఓఓ కొంటే చూపు చుసే చెలికాడా
నా వయసు సొగసు దోచే మొనగాడా
లేత లేత బుగ్గలు..దాచుకొన్న సిగ్గులు
నేడు నిన్నే నిన్నే..కోరేనూ..అహా అహా అహహహా
అహా అహా ఆఆఆ..

చరణం::1

నీ చెత వింత అందమున్నదీ..లలలలలా
అది విందు చేయ వేచి ఉన్నదీ..ఓ ఓఓఓఓఓఓ
నీ చెత వింత అందమున్నదీ..అది విందు చేయ వేచి ఉన్నదీ

ఆ విందుచేయ సమయమున్నదీ..ఆ ఆ ఆ
నీ కింతతొందర ఎందుకన్నదీ..
కొంగులు కలిపే..పండుగ వేళా..విందులు నీకే చేసేను
అహా..అహా..ఓహో..ఓహో..

కలలు కనే కమ్మని చిన్నారీ..ఆఆఆ  
నీ సొగసులన్నీ నావే వయ్యారీ..ఓఓఓఓఓ

చరణం::2

నీ పెదవులేమో దాచుకొన్నవీ..లలలలలా
అవి నన్ను చేర వేచియున్నవీ..ఆ ఆ ఆ
నీ పెదవులేమో దాచుకొన్నవీ..అవి నన్ను చేర వేచియున్నవీ..

నా పెదవులందు ముద్దులున్నవీ..ఆ ఆ ఆ
అవి పాపకొరకు దాచుకొన్నవీ..
అందని వన్నీ..అందాలంటే..అన్నిట బాజామ్రోగాలి
అహా..అహా..ఓహో..ఓహో...ఓఓఓఓ

కలలు కనే కమ్మని చిన్నారీ.. 
నీ సొగసులన్నీ నావే వయ్యారీ..
లేత లేత బుగ్గలు..దాచుకొన్న సిగ్గులు
నేడు నిన్నే నిన్నే..కోరేనూ..అహా అహా అహహహా
అహా..అహా..అహహహా..ఓహో..ఓహో.ఓఓఓఓఓఓ


Takkari Donga Chakkani Chukka--1969
Music::Satyam
lyrics::daaSaradhi
Singers::S.P.Balu , P.suSeela
Cast::Krishna,Rajanaala,Satyanarayana,RajaBabu,dhulipaali,vijayanirmala,vijayalalita,meenaakumaari.

pallavi::

aa aa aa aaahahahahaa mm mm mm mm 
O..OOOO kalalu kanE kammani chinnaarii
nee sogasulannii naavE vayyaarii
aa..vayasu pongulu..aa..vinta hangulu
nannu EdO EdO chEsEnE..

O..OOOOO konTE chUpu chusE chelikaaDaa
naa vayasu sogasu dOchE monagaaDaa
lEta lEta buggalu..daachukonna siggulu
nEDu ninnE ninnE..kOrEnU..ahaa ahaa ahahahaa
ahaa ahaa aaaaaaaa..

charaNam::1

nee cheta vinta andamunnadii..lalalalalaa
adi vindu chEya vEchi unnadii..O OOOOOO
nee cheta vinta andamunnadii..adi vindu chEya vEchi unnadii

aa vinduchEya samayamunnadii..aa aa aa
nee kintatondara endukannadii..
kongulu kalipE..panDuga vELaa..vindulu neekE chEsEnu
ahaa..ahaa..OhO..OhO..

kalalu kanE kammani chinnaarii..aaaaaaaa  
nee sogasulannii naavE vayyaarii..OOOOO

charaNam::2

nee pedavulEmO daachukonnavii..lalalalalaa
avi nannu chEra vEchiyunnavii..aa aa aa
nee pedavulEmO daachukonnavii..avi nannu chEra vEchiyunnavii..

naa pedavulandu muddulunnavii..aa aa aa
avi paapakoraku daachukonnavii..
andani vannii..andaalanTE..anniTa baajaamrOgaali
ahaa..ahaa..OhO..OhO...OOOO

kalalu kanE kammani chinnaarii.. 
nee sogasulannii naavE vayyaarii..
lEta lEta buggalu..daachukonna siggulu
nEDu ninnE ninnE..kOrEnU..ahaa ahaa ahahahaa
ahaa..ahaa..ahahahaa..OhO..OhO.OOOOOO