Thursday, June 13, 2013

చెట్టు కింద ప్లీడరు--1989సంగీతం::ఇళయరాజా 
రచన::వేటూరి 
గానం::S.P.బాలు,S.K.చిత్ర 
తారాగణం::రాజేంద్రప్రసాద్,కిన్నెర.

పల్లవి::

నీరుగారి పారిపోకు..నీరసాన జారిపోకు..లే మేలుకో
మారుమూల దాగిపోకు..పిరికి మందు తాగబోకు..లే మేలుకో
ఎందుకీ భయం..అందుకో జయం 
నీడలాగ నీకు తోడు నేనే లేనా 
నీరుగారి పారిపోకు..నీరసాన జారిపోకు..లే

చరణం::1

రూపురేఖలో చురుకైన చూపులో..నీవే జాకీ చాన్
కొండరాళ్ళనే నీ కండరాలతో లేపే..సూపర్ మాన్
కీచులాటలు కుంఫుల ఫైటులు రావే..ఏం చేస్తాం 
ఎగిరి దూకడం అలవాటు లేదెలా అమ్మో..పడి చస్తాం
అహ ఎంతవారలైన..నీకు చీమ దోమ
హయ్యో..ఎందుకమ్మ అంత చేటు ధీమా భామా
హి మాన్ లా..నువ్వు హుంకరించరా
ఆ పైన నా..ప్రాణం హరించరా
వీరస్వర్గమే..వరించరా

మాయదారి మాటలేల మాయలేడి వేటలేల..నే రాను పో
చేతగాని శౌర్యమేల..ఈదలేని లోతులేల హా 

చరణం::2

పాలపాలుడా పలనాటి బాలుడా..ఏదీ నీ ధైర్యం 
కదనవీరుడా అసహాయ శూరుడా..కానీ ఘనకార్యం 
నీకు మొక్కుతా..ఒక మూల నక్కుతా.పోరే వద్దంట 
బతుకు దక్కితే బలుసాకు మొక్కుతా..పోనీ నన్నిట్టా 
అహ కీడు నీడ చూసి..నీకు భయమా భీమా
చేయలేదు ఇంతవరకు..జీవిత భీమా
ఆంజనేయుడా..నీ శక్తి తెలుసుకో
అమ్మనాయనో..నన్నింక విడిచిపో
జంకు బొంకు..లేక నడిచిపో


మాయదారి మాటలేల..మాయలేడి వేటలేల..నే రాను పో
చేతగాని శౌర్యమేల ఈదలేని..లోతులేల నే రానుపో 
పాడు రొంపిలో..నన్ను దింపకే
ముందు నుయ్యి వెనుక గొయ్యి..చావే ఖాయం
నీరుగారి పారిపోకు..నీరసాన జారిపోకు..లే మేలుకో
మారుమూల దాగిపోకు..పిరికి మందు తాగబోకు..లే

చైతన్య--1991సంగీతం::ఇళయరాజా 
రచన::వేటూరి 
గానం::S.P.బాలు, S.జానకి 
తారాగణం::నాగార్జున,గౌతమి

పల్లవి::

ఓహో లైల ఓ చారుశీలా కోపమేలా
మనకేలా గోల మందారమాలా మాపటేళ
ఒహొ పిల్లా..శుభానల్లా
సరాగంలో..వరాగాలా
మిసమిస వయసు రుసరుసల దరువుల
గుసగుస తెలిసె..కలికి చిలకా
కసికసి పెదవి..కదలికల కవితల
పిలుపులు తెలిసె..కవిని గనకా

ఓహో లైల ఓ చారుశీలా కోపమేలా
మనకేలా గోల మందారమాలా మాపటేళా

చరణం::1

విశాఖలో నువ్వు నేనూ..వసంతమే ఆడాలా
హుషారుగా చిన్నాపెద్దా..షికారులే చెయ్యాలా
వివాహపు పొద్దుల్లోనే..వివాదమా ఓ బాలా
వరించినా వలపుల్లోనే..విరించిలా రాయాలా
అందచందాల అతివల్లోనా..కోపమే రూపమా
కోపతాపాల మగువల్లోనా..తప్పనీ తాళమా
చాల్లేబాల నీ ఛాఛఛీలా..సంద్యారాగాలాపనా

ఓహో లైల ఓ చారుశీలా..కోపమేలా
మనకేలా గోల.మందారమాలా మాపటేళ
ఒహొ పిల్లా..శుభానల్లా
సరాగంలో..విరాగాలా
మిసమిస వయసు రుసరుసల దరువుల
గుసగుస తెలిసె..కలికి చిలకా
కసికసి పెదవి..కదలికల కవితల
పిలుపులు తెలిసె..కవిని గనకా

చరణం::2

జపించినా మంత్రం నీవే..తపించినా స్నేహంలో
ప్రపంచమూ స్వర్గం నీవే..స్మరించినా ప్రేమల్లో
చెలీ సఖీ అంటూ నీకై..జ్వలించినా ప్రాణంలో
ఇదీ కథా అన్నీ తెలిసీ..క్షమించవే ప్రాయంతో
కాళ్ళబేరాల కొచ్చాకైనా..కాకలే తీరవా
గేరు మార్చేసి పాహీ..అన్నా కేకలే ఆపవా
పోవే బాల చాలించు..గోల ప్రేమిస్తున్నా ఘాటుగా

ఓహో లైల ఓ చారుశీలా..కోపమేలా
మనకేలా గోల..మందారమాలా మాపటేళ
ఒహొ పిల్లా..శుభానల్లా
సరాగంలో..విరాగాలా
మిసమిస వయసు..రుసరుసల దరువుల
గుసగుసల తెలిసె..కలికి చిలకా
కసికసి పెదవి..కదలికల కవితల
పిలుపులు తెలిసె..కవిని గనకా
ఓహో లైల ఓ చారుశీలా..కోపమేలా
మనకేలా గోల..మందారమాలా మాపటేళా